Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Mediácia v krajinách EÚ

Taliansko

Prečo namiesto súdneho konania neskúsiť vyriešiť spor prostredníctvom mediácie? Ide o formu alternatívneho riešenia sporov, keď mediátor pomáha stranám sporu dosiahnuť dohodu. Vláda a odborníci pôsobiaci v oblasti justície Taliansku si uvedomujú výhody mediácie.

Autor obsahu
Taliansko

1. Koho je potrebné kontaktovať?

Na základe vládneho nariadenia (decreto legislativo) č. 28/2010 sa v Taliansku zaviedla mediačná prax v občianskoprávnych a obchodných veciach. Jedná sa o mimosúdne riešenie sporov týkajúcich sa prevoditeľných práv.

Mediáciu vykonávajú verejné alebo súkromné mediačné subjekty zaregistrované v príslušnom registri (registro degli organismi di mediazione), ktorý spravuje ministerstvo spravodlivosti.

Na webových stránkach ministerstva spravodlivosti (http://www.giustizia.it/) je zverejnený register akreditovaných mediačných subjektov.

Záujemca môže teda kontaktovať konkrétny mediačný subjekt a využiť služby jeho členov. Ďalšie informácie je možné získať priamo od príslušného mediačného subjektu.

2. V akých oblastiach je využitie mediácie prípustné a/alebo najbežnejšie?

Služby mediačných subjektov je možné využiť na mimosúdne riešenie všetkých sporov v občianskoprávnych a obchodných veciach, ktoré sa týkajú prevoditeľných práv (diritti disponibili). V Taliansku nie je mediácia povinná, avšak môže ju ako vhodné riešenie navrhnúť sudca alebo môže byť vyžadovaná v zmluve, ktorú medzi sebou strany uzatvorili.

3. Existujú zvláštne pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať?

Pravidlá týkajúce sa mediácie v občianskoprávnych a obchodných veciach sú v súčasnosti stanovené vládnym nariadením č. 28/2010 a ministerským nariadením (decreto ministeriale) č. 180/2010.

4. Odborné vzdelávanie

Mediátorom sa môže stať osoba, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v čl. 4 ods. 3 písm. b) ministerského nariadenia čl. 180/2010. Predovšetkým musí: predložiť minimálne bakalársky vysokoškolský diplom (diploma di laurea universitaria triennale), prípadne musí byť členom profesného združenia alebo organizácie, musí absolvovať špecifické odborné vzdelávanie a minimálne dvojročné aktualizačné odborné vzdelávanie v inštitúcií schválenej ministerstvom spravodlivosti; počas dvoch rokov aktualizačného vzdelávania sa musí ako asistovaný stážista zúčastniť aspoň na dvadsiatich mediáciách.

Pokiaľ ide o inštitúcie poskytujúce odborné vzdelávanie, ktoré vydávajú inštitúcie potvrdzujúce, že mediátor dokončil požadovaný vzdelávací kurz, ide o verejné alebo súkromné subjekty, akreditované ministerstvom spravodlivosti po splnení príslušných požiadaviek.

5. Koľko stojí mediácia?

Ustanovenia čl. 16 ministerského nariadenia č. 180/2010 uvádzajú kritériá na určenie poplatku za mediáciu (indennità di mediazione), ktorý zahŕňa náklady na začatie mediačného konania a na samotnú mediáciu.

Konkrétne sumy sú uvedené v tabulˇke A prílohy nariadenia. Tieto sumy sa líšia v závislosti od hodnoty sporu.

6. Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľná?

Článok 12 vládneho nariadenia čl. 28/2010 ustanovuje, že zápis z dohody, ktorého obsah neodporuje verejnému poriadku alebo platným zákonom, musí byť na žiadosť jednej zo strán schválený predsedom súdu (presidente del Tribunale), v ktorého obvode sídli mediačný subjekt. Pokiaľ ide o cezhraničné riešenie sporov (pozri článok 2 smernice Európskeho parlamentu a rady 2008/52/ES), schvaľuje zápis predseda súdu, v ktorého obvode dôjde k vykonaniu dohody.

Schválený zápis predstavuje exekučný titul pre exekúciu na peňažné plnenie (espropriazione forzata), exekúciu na nepeňažné plnenie (esecuzione in forma specifica) a registráciu súdnej hypotéky (ipoteca giudiziale).

7. Je prístup k databáze mediátorov bezplatný?

V súčasnosti neexistuje verejná databáza mediátorov; ministerstvo však pravidelne uverejňuje zoznam mediačných subjektov, pri ktorých sú registrovaní jednotliví mediátori. Konkrétne informácie o mediátoroch registrovaných pri jednotlivých mediačných subjektoch je možné na požiadanie získať v kancelárii ministerstva spravodlivosti, ktorá vykonáva dohľad na mediačnými subjektmi, a je možné ju kontaktovať prostredníctvom webových stránok ministerstva.

Posledná aktualizácia: 06/03/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.