Bemiddeling in EU-landen

Países Baixos

Bij mediation lossen partijen onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar samen met de wederpartij het conflict op. Deze vorm van buitengerechtelijke geschiloplossing brengt veel voordelen met zich mee. In veel gevallen is mediation voor een korte periode noodzakelijk, langslepende en kostbare trajecten kunnen hiermee voorkomen worden. Daarnaast draagt mediation bij aan het behoudt van de relatie tussen de partijen. Wanneer die relatie noodzakelijk blijft, maar gaat gezamenlijk op zoek naar een oplossing.

Conteúdo fornecido por
Países Baixos

Met wie contact opnemen?

In Nederland zijn er verschillende registers van mediators. De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) beheert het  Register van Mediators (het vroegere NMI-register). De MfN is de federatie waarin de grootste mediatorsverenigingen in Nederland vertegenwoordigd zijn. In het MfN-register worden enkel mediators opgenomen die aan zorgvuldig afgewogen kwaliteitscriteria voldoen. De Nederlandse overheid gebruikt de normen van de MfN als basis voor het register van mediators die in de toevoegingssfeer (register van de Raad voor Rechtsbijstand) werken. Daarnaast bestaat ook het ADR international register.

Het adres van de Mediatorsfederatie is Westblaak 150, 3012 KM Rotterdam. Het postadres is Postbus 21499, 3001 AL Rotterdam. Tel.: 010 - 201 23 44, Fax: 010 - 201 23 45, E-mail info@mediatorsfederatienl.nl

Op welke gebieden is bemiddeling/mediation toegestaan en/of het meest gebruikelijk?

Mediation is altijd toegestaan en is het meest gebruikelijk in het civiele recht en het publiekrecht. In het strafrecht bestaan ook verschillende initiatieven voor de toepassing van mediation.

Moeten specifieke voorschriften in acht worden genomen?

Mediation vindt op vrijwillige basis plaats. Deelnemende partijen zijn niet wettelijk verplicht een zogenaamde mediationovereenkomst te ondertekenen. In een dergelijke overeenkomst zijn afspraken opgenomen over bijvoorbeeld geheimhouding en vertegenwoordiging van partijen. Partijen die gebruik maken van de diensten van een MfN-mediator, zijn op grond van het MfN-mediationreglement 2008, verplicht om een mediationovereenkomst te tekenen.

Een MfN-mediator dient zich te houden aan de gedragsregels en het mediationreglement die door de MfN zijn opgesteld. Wanneer u een klacht heeft over het functioneren van een mediator kunt u deze de klacht bij het SKM (Stichting Kwaliteit Mediators) neerleggen.

Informatie en opleiding

Om in het Register van Mediators te worden opgenomen, dienen mediators een erkende basisopleiding mediation te hebben gevolgd, te zijn geslaagd voor het theorie-examen en het assessment en dienen zij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te leveren.

Daarnaast moeten zij hun kennis per periode van drie jaar onderhouden. Zo moeten zij minimaal negen mediations doen, met minimaal 36 contacturen en in een jaar minimaal twee mediations afronden met gezamenlijk minimaal 8 contacturen. Van de negen mediations per drie jaar zijn er minimaal drie met een schriftelijke overeenkomst afgerond. Van de 9 mediations per drie jaar zijn maximaal drie mediations in deze periode een co-mediation. Daarnaast dienen mediators 48 zogenaamde PE-punten te halen (permanente educatie) per periode van drie jaar met een verplichting tot intervisie. Ook dienen mediators driejaarlijks deel te nemen aan een Peer Review, het kwaliteitsinstrument waarbij een onafhankelijke en onpartijdige vakgenoot beoordeelt of uw mediationdiensten voldoen aan het gemiddelde niveau dat van een professional mag worden verwacht. Nederland stelt, met andere woorden, hoge eisen aan de kwaliteit van mediators die zijn opgenomen in het Register van Mediators.

Hoeveel kost bemiddeling/mediation?

Het uurtarief kan verschillen per mediator. Naast ervaring speelt ook de professionele achtergrond en specialisme een rol. Het in dit register vermelde uurtarief (inclusief BTW) is indicatief. Het is dus verstandig om de mediator vooraf te vragen wat het uurtarief is en aan welke bijkomende kosten men moet denken. De mediator dient zijn of haar kosten altijd te specificeren.

Als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, betaalt u alleen de zogenoemde ‘eigen bijdrage’. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Kunnen overeenkomsten die via bemiddeling/mediation tot stand zijn gekomen, ten uitvoer worden gelegd?

De wet biedt partijen in een geschil de mogelijkheid om te verzoeken dat een via mediation bereikte schriftelijke overeenkomst uitvoerbaar wordt gemaakt.

Links

Mediation Federatie Nederland
Laatste update: 22/03/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Observações

Use o formulário abaixo para nos transmitir as suas observações e dizer o que pensa sobre o novo sítio