Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Medjazzjoni fil-pajjiżi tal-UE

Njemačka

Minflok tidħol il-qorti, għaliex ma ssolvix it-tilwim tiegħek permezz tal-medjazzjoni? Din hija miżura ta’ riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim (ADR) li permezz tagħha medjatur jassisti lil dawk involuti f’tilwima biex jaslu għal ftehim. Fil-Ġermanja, l-awtoritajiet pubbliċi u l-professjonisti legali kollha huma konxji mill-benefiċċji tal-medjazzjoni.

Sadržaj omogućio
Njemačka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Lil min għandek tikkuntattja?

Għadd ta’ organizzazzjonijiet jipprovdu servizzi ta’ medjazzjoni. Jekk jogħġbok ikkonsulta l-lista ta' hawn taħt, li mhijiex eżawrjenti, ta' xi wħud mill-organizzazzjonijiet il-kbar:

Dawn l-assoċjazzjonijiet jappoġġjaw lill-partijiet li jkunu jixtiequ s-servizz ta’ medjatur.

F'liema oqsma jista’ jsir użu mill-medjazzjoni u/jew hija partikolarment komuni?

B’mod ġenerali, meta ma jkunx hemm rekwiżit legali formali li tip partikolari ta’ tilwima jew kwistjoni jrid jiġi trattat fil-qorti, il-medjazzjoni dejjem tkun permessa. L-oqsma l-aktar komuni għall-medjazzjoni huma l-liġi tal-familja, il-liġi tal-wirt u l-liġi kummerċjali.

Hemm xi regoli speċifiċi li għandhom jiġu segwiti?

Fis-26 ta’ Lulju 2012, l-Att dwar il-Medjazzjoni (Mediationsgesetz), (l-Artikolu 1 tal-Att dwar il-promozzjoni tal-medjazzjoni u proċeduri oħra għal soluzzjoni tat-tilwim barra mill-qorti tal-21 ta’ Lulju 2012, ippubblikat fil- Bundesgesetzblatt I¸ p. 1577) daħal fis-seħħ fil-Ġermanja. Din kienet l-ewwel biċċa leġiżlazzjoni li tirregola b’mod formali s-servizzi tal-medjazzjoni fil-Ġermanja. L-Att jittrasponi wkoll id-Direttiva dwar il-Medjazzjoni Ewropea fil-liġi Ġermaniża (id-Direttiva 2008/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2008 dwar ċerti aspetti tal-medjazzjoni f’materji ċivili u kummerċjali, ippubblikata fil- ĠU L 136, 24.5.2008, p. 3. Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Att dwar il-Medjazzjoni tal-Ġermanja jisboq ir-rekwiżiti tad-Direttiva Ewropea; filwaqt li d-Direttiva tipprovdi biss għal tilwim transfruntier u kummerċjali, l-Att dwar il-Medjazzjoni tal-Ġermanja jkopri l-forom kollha tal-medjazzjoni fil-Ġermanja, irrispettivament mit-tip tat-tilwima jew mill-post tar-residenza tal-partijiet ikkonċernati.

L-Att dwar il-Medjazzjoni tal-Ġermanja jistabbilixxi biss linji gwida ġenerali, billi jeħtieġ li l-medjaturi u l-partijiet ikkonċernati jkollhom spazju sinifikanti biex jimmanuvraw waqt il-proċess tal-medjazzjoni. L-ewwel nett l-Att jiddefinixxi t-termini “medjazzjoni” u “medjatur”, biex jiddistingwi l-medjazzjoni mill-forom l-oħra tar-riżoluzzjoni tat-tilwim. Skont l-Att, il-medjazzjoni hija proċess strutturat li bih il-partijiet implikati jfittxu b’mod volontarju u awtonimu forma ta’ riżoluzzjoni tat-tilwim reċiproka, bl-għajnuna ta’ medjatur wieħed jew aktar. Il-medjaturi huma persuni indipendenti u imparzjali, mingħajr setgħa li jieħdu deċiżjonijiet, li jiggwidaw lill-partijiet ikkonċernati matul il-proċedura tal-medjazzjoni. L-Att deliberatement jevita li jistabbilixxi kodiċi ta’ kondotta preċiż għall-proċedura tal-medjazzjoni. Madankollu, jistabbilixxi għadd ta’ obbligi ta’ żvelar u restrizzjonijiet fuq l-attività, biex jipproteġi l-indipendenza u l-imparzjalità tal-professjoni tal-medjatur. Barra minn hekk, il-leġiżlazzjoni tobbliga lill-medjaturi formalment li jżommu kunfidenzjalità stretta fir-rigward tal-klijenti tagħhom.

L-Att jippromwovi riżoluzzjoni tat-tilwim reċiproka bl-inklużjoni ta’ għadd ta’ inċentivi differenti fil-kodiċijiet proċedurali uffiċjali (pereżempju, il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, Zivilprozessordnung). Minn hawn ’il quddiem, pereżempju, meta l-partijiet jibdew azzjoni f’qorti ċivili, ikunu jridu jiddikjaraw jekk ikunux diġà ppruvaw isolvu l-kwistjoni permezz ta’ miżuri barra mill-qorti, bħall-medjazzjoni, u jekk hemmx raġunijiet speċifiċi għaliex ma jkunux ikkunsidraw din l-azzjoni. Barra minn hekk, il-qorti tista’ tissuġġerixxi li l-partijiet jippruvaw jirriżolvu l-kunflitt permezz tal-medjazzjoni, jew forma oħra ta’ riżoluzzjoni barra mill-qorti; jekk il-partijiet jirrifjutaw li jużaw din l-għażla, il-Qorti tista’ tagħżel li tissospendi l-proċedimenti. Bħalissa mhux previst li tingħata għajnuna legali għall-medjazzjoni.

Il-Gvern Federali huwa legalment mitlub li jirrapporta għand il-Bundestag (kamra inferjuri tal-parlament) dwar l-impatt tal-Att, ħames snin wara l-implimentazzjoni tiegħu. Għandu jiddetermina wkoll jekk ikunx hemm bżonn l-introduzzjoni ta’ aktar miżuri leġiżlattivi rigward it-taħriġ u l-iżvilupp professjonali tal-medjaturi.

Informazzjoni u taħriġ

Fis-sit tal-Ministeru Federali tal-Ġustizzja (Bundesministeriums der Justiz) wieħed jista' jsib informazzjoni ġenerali.

Ma teżistix leġiżlazzjoni li tiddefinixxi l-profil professjonali ta’ medjatur. Bl-istess mod, l-aċċess għall-professjoni mhuwiex ristrett. Il-medjatur stess huwa responsabbli li jiżgura li jkollu l-għarfien u l-esperjenza neċessarji (permezz ta’ taħriġ xieraq u korsijiet biex ikompli jiżviluppa) biex jiggwida b’mod affidabbli lill-partijiet matul il-proċess tal-medjazzjoni. Il-liġi Ġermaniża tistabbilixxi l-għarfien ġenerali, il-kompetenzi u l-proċeduri li għandhom jiġu koperti minn taħriġ xieraq li jsir qabel. Kull persuna li tissodisfa dawn il-kriterji tista’ taħdem bħala medjatur. M’hemmx età minima u lanqas rekwiżit li, pereżempju medjatur irid ikun segwa kors ta’ studju f’livell universitajru.

Il-Ministeru Federali tal-Ġustizzja għandu s-setgħa li jagħmel ir-regolamenti li jintroduċu taħriġ addizzjonali u kriterji għal aktar żvilupp għall-professjoni. F’każ bħal dan, persuni li jkunu lestew b’suċċess xi tip ta’ taħriġ li jikkorrespondi għall-prerekwiżiti ta’ dik il-leġiżlazzjoni jkunu intitolati li jużaw it-titlu tagħhom ta’ “medjatur iċċertifikat” (zertifizierter Mediator).

Bħalissa mhix prevista inizjattiva formali.

Attwalment it-taħriġ tal-medjaturi jingħata minn assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet, universitajiet, kumpaniji u individwi.

Kemm tiswa l-medjazzjoni?

Il-medjazzjoni mhijiex bla ħlas; il-pagament huwa suġġett għal ftehim bejn il-medjatur privat u l-partijiet ikkonċernati.

Ma teżistix leġiżlazzjoni li tirregola t-tariffi tal-medjazzjoni, u lanqas teżisti statistika dwar l-ispejjeż. Huwa realistiku li wieħed jassumi li r-rata fis-siegħa tista tlaħħaq bejn EUR 80 sa EUR 250.

Huwa possibbli li tinforza ftehim dwar il-medjazzjoni?

Fil-prinċipju, ftehim dwar il-medjazzjoni jista’ jiġi infurzat bl-għajnuna ta’ avukat jew nutar (cf. taqsimiet 796a sa 796c u taqsima 794(1)(5) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Ħoloq relatati

Assoċjazzjoni Federali għall-Medjazzjoni tal-Familja

Assoċjazzjoni Federali għall-Medjazzjoni

Assoċjazzjoni Federali għall-Medjazzjoni Ekonomika u Professjonali

Ċentru għall-Medjazzjoni

Assoċjazzjoni tal-Avukati Ġermaniżi

L-aħħar aġġornament: 12/04/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici