Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Mediation i EU-landene

Østrig

I stedet for at gå rettens vej kan konflikter ofte løses gennem mediation. Mediation er en form for alternativ konfliktløsning, hvor en mediator hjælper parterne med at nå til enighed.

Indholdet er leveret af
Østrig
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvem kontakter man?

Forbundsjustitsministeriet fører en liste over registrerede mediatorer. På listen opføres kun fagligt kvalificerede mediatorer med en egnet uddannelse.

Der findes ingen speciel myndighed med ansvar for mediationstjenester.

Der findes en række faglige og ikke-faglige sammenslutninger, der tilbyder mediation, samt enkelte ngo'er, der støtter mediatorer.

Hvornår anvendes mediation?

Mediation kan anvendes til at løse konflikter i civilretssager, som ellers hører under de sædvanlige domstole. De stridende parter kan vælge at deltage i mediation for selv at finde frem til en løsning.

I forbindelse med visse nabostridigheder er der pligt til, inden der anlægges sag, først at forsøge at løse stridighederne udenretsligt med hjælp fra et forligsorgan, gennem juridisk mægling ved en domstol ("prätorischer Versuch") eller ved mediation.

Skal der følges særlige regler?

Der findes ingen særlige regler eller adfærdskodeks for mediatorer.

Mediatorer er ikke registreret efter fagområder, f.eks. mediator i familie-, læge- eller bygningsspørgsmål; de registrerede mediatorers kompetenceområder er opført som en ekstra oplysning.

Alle, som har den krævede uddannelse, kan ifølge de gældende bestemmelser blive opført på listen over "registrerede mediatorer". "Mediator" er ikke nogen beskyttet erhvervsbetegnelse.

Information og uddannelse

Yderligere oplysninger f.eks. om uddannelse og om, hvilke krav der stilles, hvis man vil registreres som mediator i Østrig, findes her. Oplysningerne foreligger kun på tysk.

Hvad koster mediation?

Mediation er ikke gratis.

Mediatorens vederlag aftales mellem den private mediator og de stridende parter.

Kan en mediationsaftale fuldbyrdes?

Parterne skal i henhold til direktiv 2008/52/EF kunne anmode om, at indholdet af en skriftlig aftale opnået ved mediation erklæres for eksigibelt. Medlemsstaterne oplyser, hvilke domstole eller andre myndigheder sådanne anmodninger kan sendes til.

Indholdet af aftaler opnået ved mediation er kun eksigibelt, hvis aftalen har form af et forlig indgået ved en domstol eller et dokument bekræftet af en notar.

Sidste opdatering: 28/01/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.