Tato země je v procesu vystoupení z EU.
Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Mediace v zemích EU

Severní Irsko

Než se obracet na soud, proč se nepokusit vyřešit svůj spor prostřednictvím mediace? Jedná se o alternativní způsob řešení sporů (ADR), kdy mediátor pomáhá stranám ve sporu dosáhnout dohody. Vláda a justiční pracovníci v Severním Irsku si výhody mediace uvědomují. V Severním Irsku není žádné ministerstvo, které by zodpovídalo za mediační služby. Jsou zde však organizace, které poskytují mediační programy a poradenství.

Obsah zajišťuje
Severní Irsko

Na koho se obrátit?

Sdružení právních poradců Severního Irska (Law Society of Northern Ireland) vytvořilo alternativní službu pro řešení sporů (Dispute resolution service) , která poskytuje mediační služby při řešení sporů. Tato služba se neomezuje na spory projednávané u soudu, ale může být použita v kterémkoli stádiu sporu.

Služba pro řešení sporů je provozována prostřednictvím skupiny expertů z řad právních zástupců (solicitors) a advokátů (barristers), kteří mají vzdělání a akreditaci, aby mohli působit jako mediátoři jménem stran ve sporu.

Jiné dobrovolné organizace jako např. Relate a Barnardos, poskytují určité poradenské a mediační služby pro řešení rodinných problémů. Webové stránky Agentury pro pracovní vztahy (Labour Relations Agency) nabízejí schéma rozhodčího řízení pro pracovněprávní spory.

V jaké oblasti je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Hlavními oblastmi jsou mediace v občanskoprávních/obchodních sporech, rodinných sporech, sporech na pracovišti a obecních sporech.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

V rámci právního systému Severního Irska neexistuje žádný systém mediace prostřednictvím soudu. Soudy však s velkou pravděpodobností povolí odročení soudního řízení, existuje-li šance, že by spor mohl být vyřešen mediací –- Soudní služba Severního Irska (Northern Ireland Court Service).

Sdružení právních zástupců Severního Irska stanovuje pravidla a postupy pro poskytování služeb týkající se řešení sporů.

Informace a vzdělávání

Skupina odborníků z řad právních zástupců a advokátů tvořící skupinu pro řešení sporů je vyškolena a akreditována Sdružením právních zástupců.

Jaké jsou náklady mediace?

Náklady mediace se různí podle poskytovatele a nejsou regulovány státem.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Dohoda dosažená na základě mediace a stvrzená podpisy stran bude soudy akceptována jako urovnání soudního sporu. V případě, že k soudnímu sporu nedošlo, lze jí vymáhat jakožto závaznou smlouvu mezi stranami.

Související odkazy

Sdružení právních zástupců Severního Irska

Služba pro řešení sporů

Relate

Barnardos

Agentura pro pracovní vztahy

Poslední aktualizace: 06/03/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.