Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Медиация в държавите от ЕС

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Към кого да се обърна?

За информация относно медиацията в Кипър можете да се обърнете към вписан в Кипър адвокат.

В кои области е допустимо прибягването до медиация и/или то е най-често срещано?

Към медиация може да се прибегне с цел разрешаване на всеки спор, при условие че е налице съгласие на страните по него.

Необходимо ли е да бъдат следвани специфични правила?

За разлика от другата форма на алтернативно разрешаване на спорове (арбитраж), не съществуват закони, които да уреждат специално процеса на медиация и поради това няма  каквито и да било специфични правила, които да е необходимо да бъдат спазвани в областта на медиацията.

ЗАБЕЛЕЖКА: В Камарата на представителите (Βουλή των Αντιπροσώπων) е внесен и понастоящем се обсъжда законопроект по специфичните въпроси на медиацията по семейни дела.

Какви са разходите, свързани с медиацията?

Разноските за медиация не са предварително определени по размер; техният размер зависи основно от сложността на казуса и от репутацията на медиатора.

Възможно ли е принудителното изпълнение на споразумение, постигнато в резултат от медиация?

Резултатът от медиацията не е решение, което може да бъде принудително изпълнено по същия начин, по който принудително се изпълнява съдебно решение.

Последна актуализация: 08/02/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.