Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationell lagstiftning

Luxemburg

Det här avsnittet innehåller information om olika rättskällor i Luxemburg.

Innehåll inlagt av
Luxemburg
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Rättskällor


Rättsreglernas hierarki

Uttrycket ”rättskällor” är bildligt och handlar om rättens framväxt och ursprung.

I dag är författningen och lagarna  de viktigaste rättskällorna.

Den luxemburgska författningen

Den första luxemburgska författningen utformades 1841, två år efter Luxemburgs självständighet 1839. Den följdes därefter av nya författningar, 1848 och 1856.

Dagens luxemburgska författning är från den 17 oktober 1868, men har ändrats flera gånger sedan dess.

Den luxemburgska författningen är en strikt strukturerad skriftlig författning. Eftersom den är så grundläggande har författningen förblivit mer oförändrad än vanliga lagar.

Dagens författning består av 121 artiklar, uppdelade i 13 kapitel. Här beskrivs de grundläggande principerna för staten, medborgarnas rättigheter och friheter och hur myndigheterna är organiserade.

 • Kapitel I: Om staten och dess territorium och om storhertigen
 • Kapitel II: Allmänna friheter och grundläggande rättigheter
 • Kapitel III: Statens suveränitet
 • Kapitel IV: Om deputeradekammaren
 • Kapitel V: Om storhertigdömets regering
 • Kapitel Va: Om lagrådet
 • Kapitel VI: Om rättsväsendet
 • Kapitel VII: Om polisväsendet
 • Kapitel VIII: Om ekonomi
 • Kapitel IX: Om kommuner
 • Kapitel X: Om offentliga inrättningar
 • Kapitel XI: Allmänna bestämmelser
 • Kapitel XII: Övergångsbestämmelser och kompletterande bestämmelser

Lagen som rättskälla

Rättssystemet

I storhertigdömet Luxemburgs rättssystem har deputeradekammaren och regeringen initiativrätt.

Regeringens initiativrätt kallas ”regeringsinitiativ” och utövas genom lagutkast.

Deputeradekammarens initiativrätt kallas ”parlamentariskt initiativ” och utövas genom lagförslag.

Därefter läggs lagutkastet eller lagförslaget fram för yttrande från olika instanser (specialavdelningar), men framför allt från lagrådet. När lagrådet har uttalat sig om utkastet eller förslaget skickas det till deputeradekammaren.

I det luxemburgska enkammarsystemet måste deputeradekammaren efter sin omröstning om förslaget eller utkastet efter minst tre månader uttala sig en andra gång om lagförslaget, såvida inte kammaren eller lagrådet var för sig beslutar att det kan avstå från denna andra omröstning. Den lag som slutligen röstas igenom i deputeradekammaren blir inte giltig förrän den förkunnats av storhertigen och offentliggjorts i den officiella tidningen Mémorial.

Lagstiftningssystem

Enligt artikel 2 i lagen av den 12 juli 1996 om reform av lagrådet kan inget förslag till förordning om tillämpning av lagar eller fördrag läggas fram för storhertighen förrän lagrådet har avgett ett yttrande.

Regeringen kan dock kringgå denna generella regel i nödsituationer (som bedöms av storhertigen på grundval av en motiverad rapport från den minister som tagit initiativet) och på så sätt slippa begära yttrande från lagrådet. Det här nödfallsförfarandet ska dock bara utnyttjas i undantagsfall.

Om det enligt en rättsakt dessutom krävs att lagrådet yttrar sig över genomförandebestämmelserna till samma rättsakt kan inte nödfallsförfarandet utnyttjas. Samma sak gäller för ändringar av förordningar där lagrådet eller en annan hög instans redan har avgett ett första yttrande.

På samma sätt som när det gäller rättsakter yttrar sig lagrådet om förslag till förordningar genom motiverade rapporter som innehåller ett allmänt resonemang, en genomgång av själva förslaget och i förekommande fall ett motförslag.

Lagrådet granskar förslagen till rättsakter både formmässigt och innehållsmässigt och kontrollerar om de överensstämmer med överordnade rättsinstrument.

Rättsdatabaser

Webbplatsen Légilux är den luxemburgska statens rättsportal på Internet.

Här finns landets lagstiftning i originalversioner i den officiella tidningen Mémorials A-serie eller som konsoliderade texter vilka till stor del ingår i den samlade författningssamlingen.

Webbplatsen är indelad i följande tre huvudområden:

 • Lagstiftning – med publikationer med luxemburgsk lagstiftning och andra publikationer samt konsoliderade texter.
 • Förvaltning – med publikationer om förvaltning. Den viktigaste är samlingen av texter ur B-serien av den officiella tidningen Mémorial och den officiella årsboken över förvaltning och lagstiftning.
 • Bolag och organisationer – med den officiella tidningen Mémorials C-serie om bolag, organisationer och ideella organisationer.

Är tillgången till uppgifter i databasen kostnadsfri?

Ja, tilgången till uppgifter i databasen är kostnadsfri.

Länkar

Légilux

Justitieministeriet

Senaste uppdatering: 20/12/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.