Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationell lagstiftning

Irland

På den här sidan hittar du information om rättsordningen i Irland.

Innehåll inlagt av
Irland

Den irländska rättsordningen använder många olika typer av rättskällor och bygger på common law, vilket innebär att den domarskapade rätten är en viktig rättskälla. Irlands nuvarande konstitution, som trädde i kraft den 29 december 1937, är landets grundläggande rättskälla. Enligt artikel 15.2.1 i konstitutionen tillerkänns Oireachtas (parlamentet) ensam och exklusiv rätt att stifta lagar på statens vägnar. Enligt artikel 34.1 i konstitutionen ska rättvisa skipas vid domstolar inrättade genom lag, under ledning av domare utsedda på det sätt som konstitutionen föreskriver.

Konstitutionen föreskriver en tredelad makt: lagstiftande, verkställande och dömande. På så sätt säkerställs det att inget enskilt statligt organ kan inkräkta på de båda övrigas funktioner.

Trots maktdelningen utövar domstolarna en konstitutionell funktion när de granskar att andra statliga organ följer konstitutionen och lagen. Domstolsväsendet är oberoende av regeringen i sin utövning.

Medborgarnas grundläggande rättigheter garanteras i artiklarna 40–44 i konstitutionen.

Rättskällor

Typer av rättsliga instrument – beskrivning

Enligt artikel 15.1 i konstitutionen utgörs parlamentet (Oireachtas) av presidenten, deputeradekammaren (Dáil Éirann) och senaten (Seanad Èirann). Enligt artikel 15.2.1 tillerkänns Oireachtas – parlamentet – ensam och exklusiv rätt att stifta lagar på statens vägnar. Rättsakter som antas av Oireachtas utgör den överordnade lagstiftningen (primary legislation).

Enligt artikel 15.2.2 får parlamentet delegera lagstiftningsbehörighet till ”underordnade lagstiftare” för underordnad lagstiftning (secondary legislation), t.ex. orders, regulations, rules, schemes och by-laws för vilka lagstiftningsbehörigheten uttryckligen överlåts av Oireachtas i delegationslagen för den underordnade lagstiftningen. En minister (eller i förekommande fall en myndighet) kan utfärda sådan underordnad lagstiftning inom ramen för de parametrar och villkor som fastställs av Oireachtas.

Statens dömande makt utövas av domstolsväsendet, i enlighet med artikel 34 i konstitutionen och med viss lagstiftning: huvudsakligen Courts Act 1961 (upprättande och konstitution) och Courts Act 1961 i dess ändrade form (tilläggsbestämmelser). Rättspraxis utgörs av domarskapad lag och av domstolsavgöranden som tolkar och utvecklar rättspraxis och tolkar lagstiftningen.

Rättskällornas hierarki

Konstitutionen är grunden i det irländska rättsystemet och är underordnad endast lagar och åtgärder som är nödvändiga på grund av EU-medlemskapet. Gemenskapslagstiftningen har företräde framför alla underordnade rättskällor, inklusive common law. Alla regler som härleds från dessa källor måste stå i överensstämmelse med konstitutionen för att vara giltiga. Common law eller en lagregel som står i strid med en bestämmelse i konstitutionen är ogiltig och har därmed ingen verkan. Bestämmelserna i konstitutionen är underkastade tolkning av de högre domstolarna, men ändringar av konstitutionen kan endast göras genom folkomröstning.

Irland är en dualistisk stat. Enligt artikel 29.6 i konstitutionen ska internationella överenskommelser ha laga kraft i den utsträckning som fastställs av Oireachtas (parlamentet). Detta innebär att internationella överenskommelser som ingås måste sättas i kraft genom en nationell rättsakt innan de blir tillämpliga nationellt. Undantaget från detta är EU-lagstiftning, som enligt artikel 29 i konstitutionen har laga kraft nationellt. Detta innebär att konstitutionen i princip inte kan göra lagar eller åtgärder som är nödvändiga på grund av Irlands EU-medlemskap ogiltiga.

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna fick verkan genom European Convention on Human Rights Act 2003, som trädde i kraft den 31 december 2003. Konventionen är en del av Irlands lagstiftning, men är föremål för bedömning av förenligheten med konstitutionen.

Institutionell ram

Lagstiftningsbehörighet

Beslutsprocessen

Mer information om de viktigaste av statens institutioner finns på följande webbplatser:

Rättsdatabaser

Irlands författningssamling i elektronisk form (electronic Irish Statute Book, eISB)

eISB innehåller:

  • Fullständigt sökbara xhtml-format
  • Rättsakter antagna av Oireachtas (parlamentet) 1922–2008
  • Underordnad lagstiftning (förordningar) 1922–2008
  • Lagstiftningskatalog (1922–2005)
  • Tillgång till 2009 års rättsakter antagna av Oireachtas (parlamentet) och underordnad lagstiftning (förordningar) i PDF-format (inte sökbart).

Officiell webbplats för parlamentets kammare

Den officiella webbplatsen för parlamentets kammare (Houses of the Oireachtas) innehåller följande:

Gällande lagstiftning

Webbplatsen ger åtkomst till hela texten i rättsakter antagna av parlamentet, från 1997 till dagens datum. Lagstiftningen publiceras på genomförandespråket, antingen iriska eller engelska eller båda språken, med obligatorisk översättning till det andra officiella språket. Iriska är det första officiella språket. Se artikel 8 och artikel 25.4.4 i konstitutionen.

Rättsakternas text tillhandahålls i form av PDF-filer, med länkar från paragrafförteckningen (innehållsförteckningen) till relevanta paragrafer i rättsakterna.

Ungefär 40 rättsakter antas varje år. Texten tillhandahålls i HTML-format.

Lagförslag (Bills)

På webbplatsen tillhandahålls också lagförslag (Bills) från 1997 fram till dagens datum. Detta inkluderar:

  • Det ursprungliga lagförslaget i sin helhet (inklusive förklarande meddelanden).
  • Ändrade versioner av lagförslag (av en av kamrarna eller av ett utskott).
  • Länkar till debatter om lagförslag.
  • En förteckning över ändringar av lagförslagen. Lagförslagens text tillhandahålls i form av PDF-filer, med länkar från paragrafförteckningen (innehållsförteckningen) till relevanta paragrafer.

Historisk lagstiftning

På webbplatsen finns också rättsakter antagna av parlamentet 1922–2002/Achtanna an Oireachtais 1922–2002.

Tillgången till databaserna är kostnadsfri.

Länkar

Information om rättsordningen, Information om statens institutioner och konstitutionen, Kort översikt över lagstiftningsprocessen, Författningssamling i elektronisk form

Senaste uppdatering: 12/11/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats