Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Nationell lagstiftning

Bulgarien

På den här sidan finns information om Bulgariens rättssystem och en översikt över den bulgariska lagstiftningen.

Innehåll inlagt av
Bulgarien

Rättskällor

Nationella rättskällor

Rättskällorna innefattar

 • Republiken Bulgariens författning (Prom. SG 56/13 juli 1991, ändrad genom SG 85/26 september 2003, SG 18/25 februari 2005, SG 27/31 mars 2006, SG 78/26 september 2006 – författningsdomstolens dom nr 7/2006, SG 12/6 februari 2007),
 • rättsakter, och
 • förordningar.

Rättspraxis är ingen formell rättskälla, utan används som vägledning.

Europeiska och internationella rättskällor

En av de viktigaste rättskällorna i Bulgarien är Europeiska unionens lagstiftning.

Internationella fördrag som förhandlas fram mellan Bulgarien och tredjeländer ingår i den inhemska rättsordningen.

Internationella fördrag som har ratificerats i enlighet med det konstitutionella förfarandet och som har utfärdats och trätt i kraft i Bulgarien blir en del av landets lagstiftning. Sådan lagstiftning har företräde framför eventuella motstridande bestämmelser i den inhemska lagstiftningen.

Alla rättsakter måste utfärdas och träda i kraft tre dagar efter det att de har offentliggjorts, om inte annat föreskrivs i själva akterna.

Typer av rättsliga instrument – beskrivning

De skriftliga instrumenten innefattar Republiken Bulgariens författning, internationella fördrag, normativa rättsakter och lagar (dekret, förordningar, föreskrifter, regler, instruktioner och beslut).

Republiken Bulgariens författning är högsta norm. Där fastställs organisation, principer, befogenheter och skyldigheter för statliga institutioner, liksom medborgarnas rättigheter och skyldigheter.

En lag är en normativ akt som reglerar eller tolkar (på grundval av författningen) sociala förbindelser som kan regleras varaktigt, i enlighet med området eller ämnena för ett eller flera rättsinstitut eller deras underenheter. Närmare uppgifter finns i artikel 3 i lagen om Republiken Bulgariens normativa akter.

Alla rättsakter måste utfärdas och träda i kraft tre dagar efter det att de har offentliggjorts, om inte annat föreskrivs i själva akterna.

Regeringen utfärdar ett dekret när det godkänner förordningar, föreskrifter eller ålägganden, och när det utfärdar förordningar om sociala ordningar som inte regleras inom ramen för regeringens verkställande och beslutande verksamhet. Närmare uppgifter finns i artikel 6 i lagen om Republiken Bulgariens normativa akter.

En förordning är en normativ akt som utfärdas i syfte att genomföra en lag i dess helhet. Där föreskrivs hur statliga och lokala organ ska organiseras eller hur deras interna verksamhet ska ordnas.

En föreskrift är en normativ akt som utfärdas i syfte att genomföra vissa bestämmelser eller andra delar av en normativ akt med högre dignitet.

En instruktion är en normativ akt där ett högre organ instruerar underordnade organ om hur en normativ akt ska genomföras eller dess fullgörande säkras.

Andra viktiga, icke-skriftliga källor är sedvanerätt och allmänna rättsprinciper.

De högsta domstolarnas tolkningsbeslut kan ses som en extra rättskälla.

Författningsdomstolens avgöranden måste offentliggöras i statens officiella tidning inom 15 dagar från utfärdandedagen. Ett avgörande måste träda i kraft tre dagar efter det att det har offentliggjorts. En akt som befinns vara författningsstridig upphör att gälla samma dag som ett sådant avgörande träder i kraft. Om en del av en lag inte befinns vara författningsstridig förblir den i kraft.

Rättsreglernas hierarki

Republiken Bulgariens författning är högsta lag. EU-lagstiftningens överhöghet fastställs inte specifikt i författningen, men den anses ha högre dignitet än nationell lagstiftning.

Enligt artikel 5.4 i författningen blir internationella fördrag som har ratificerats i enlighet med det konstitutionella förfarandet och som har offentliggjorts och trätt i kraft i Republiken Bulgarien en del av landets lagstiftning. De har företräde framför eventuella motstridande bestämmelser i den inhemska lagstiftningen.

På nästa nivå finns normativa rättsakter.

Den verkställande makten har rätt att anta lagar, såsom dekret, föreskrifter, resolutioner, regler, förordningar, instruktioner och beslut.

Institutionell ram

Institutioner ansvariga för antagandet av rättsregler

Nationalförsamlingen har lagstiftande befogenhet. Den kan anta, ändra, komplettera och upphäva lagar.

För att genomföra lagar antar regeringen dekret, föreskrifter och resolutioner. Ministrarna utfärdar regler, förordningar, instruktioner och beslut.

När det gäller internationella instrument ingår regeringen internationella fördrag när det har lagstadgad befogenhet att göra detta. Nationalförsamlingen ratificerar (eller avvisar) internationella fördrag som

 • har politisk eller militär anknytning,
 • gäller Republiken Bulgariens deltagande i internationella organisationer,
 • avser korrigeringar av Republiken Bulgariens gränser,
 • medför förpliktelser för statskassan,
 • avser statens deltagande i internationella medlings- eller rättsförfaranden,
 • avser grundläggande mänskliga rättigheter,
 • påverkar rättsutövningen eller kräver ny lagstiftning för att kunna tillämpas,
 • kräver uttrycklig ratificering,
 • ger Europeiska unionen befogenheter som följer av författningen.

Beslutsprocess

Antagande av författningen

En ny författning antas vid behov av stornationalförsamlingen, som består av 400 ledamöter.

Närmare uppgifter finns i artikel 158.1 i Republiken Bulgariens författning.

Nationalförsamlingen får ändra alla författningsbestämmelser utom de som faller under stornationalförsamlingens behörighet. För en författningsändring krävs en majoritet på tre fjärdedelar av rösterna från nationalförsamlingens samliga ledamöter, i tre omröstningar på tre olika dagar. En författningsändring undertecknas och offentliggörs i statens officiella tidning av stornationalförsamlingens ordförande inom sju dagar från den dag då ändringen antogs.

Lagstiftningens beslutsprocess

Enligt artikel 87 i författningen har alla ledamöter av nationalförsamlingen eller ministrar i regeringen rätt att lägga fram ett lagförslag.

Ett lagförslag antas av nationalförsamlingen vid två behandlingar. Under den första behandlingen debatteras hela lagförslaget. Ledamöterna får lägga fram skriftliga förslag om ändringar av lagförslag som har antagits vid första behandlingen inom den tidsfrist som nationalförsamlingen har fastställt. Nationalförsamlingen debatterar lagförslaget i detalj och antar det vid andra behandlingen. Det antagna lagförslaget överlämnas till Republiken Bulgariens president, som undertecknar ett dekret för offentliggörande av förslaget. Akten offentliggörs i statens officiella tidning och träder i kraft efter tre dagar, om inte annat anges i akten.

Rättsdatabaser

Statens officiella tidning finns tillgänglig kostnadsfritt på webbplatsen för statens officiella tidning. Webbutgåvan innehåller lagförslag offentliggjorda av nationalförsamlingen, regeringens dekret, internationella fördrag, andra rättsakter samt alla meddelanden om offentlig upphandling och koncessioner.

Kommersiella rättsdatabaser som Apis, Ciela och Juridical Encyclopaedia tillhandahåller en mängd juridisk information, men är inte kostnadsfria.

Senaste uppdatering: 17/12/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats