Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Nacionalno pravo

Luksemburg

Ta stran vsebuje pregled različnih pravnih virov v Luksemburgu.

Vsebino zagotavlja
Luksemburg
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Pravni viri

Hierarhija predpisov

Izraz „pravni viri“ se nanaša na nastanek in izvor prava.

Danes med glavna pravna vira štejemo ustavo in zakonodajo.

Luksemburška ustava

Prva luksemburška ustava je bila napisana leta 1841, dve leti po razglasitvi samostojnosti Luksemburga leta 1839, sledili pa sta ji ustavi leta 1848 in 1856.

Sedanja ustava Luksemburga je bila sprejeta 17. oktobra 1868. Od takrat je bilo besedilo današnje ustave že večkrat spremenjeno.

Luksemburška ustava je pisna ustava trdno uveljavljenega sistema. Zaradi njenega temeljnega značaja je za ustavo značilna večja stabilnost kot za običajno zakonodajo.

Današnjo ustavo sestavlja 121 členov, ki so razdeljeni v trinajst poglavij. V njih so opisani ustavni temelji države, jamstvo za pravice in svoboščine državljanov ter organizacija javnih oblasti.

 • Poglavje I: Država, njeno ozemlje in Veliki vojvoda
 • Poglavje II: Javne svoboščine in temeljne pravice
 • Poglavje III: Suverena oblast
 • Poglavje IV: Poslanska zbornica
 • Poglavje V: Vlada Velikega vojvodstva
 • Poglavje Va:  Državni svet
 • Poglavje VI: Sodstvo
 • Poglavje VII: Policija
 • Poglavje VIII: Finance
 • Poglavje IX: Občine
 • Poglavje X: Javne ustanove
 • Poglavje XI: Splošne določbe
 • Poglavje XII: Prehodne in dopolnilne določbe.

Zakonodaja kot pravni vir

Zakonodajni sistem

V zakonodajnem sistemu Velikega vojvodstva Luksemburg lahko zakonodajno pobudo predložita poslanska zbornica ali vlada.

Pravica do pobude vlade se imenuje „vladna pobuda“ in se izvršuje s predstavitvijo „zakonodajnih osnutkov“.

Pravica do pobude poslanske zbornice se imenuje „parlamentarna pobuda“ in se izvršuje s predstavitvijo „zakonodajnih predlogov“.

Na te osnutke ali predloge zakonov dajo mnenja ustrezni organi (strokovne zbornice), predvsem državni svet. Po prejemu mnenja državnega sveta se osnutek ali predlog zakona pošlje Poslanski zbornici.

V enodomnem luksemburškem sistemu se mora Poslanska zbornica po glasovanju o osnutku v najmanj treh mesecih še drugič izreči o celotnem besedilu, razen če zbornica in državni svet vsak zase odločita, da se drugo glasovanje zbornice lahko izpusti. Zakon, ki ga poslanska zbornica dokončno izglasuje, postane dokončen šele, ko ga razglasi Veliki vojvoda in je objavljen v uradnem listu Mémorial.

Regulativni sistem

V skladu s členom 2 zakona z dne 12. julija 1996 o reformi državnega sveta se lahko osnutek uredbe za izvrševanje zakonov in pogodb predloži Velikemu vojvodi šele potem, ko državni svet da svoje mnenje.

Vlada pa lahko od tega splošnega pravila odstopi v nujnem primeru (katerega oceni Veliki vojvoda na podlagi poročila z obrazložitvijo, ki ga pripravi minister pobudnik) in se tako odpove pridobitvi mnenja državnega sveta (Haute Corporation). Uporaba tega hitrega postopka je vsekakor omejena na izjemne primere.

Če pa nek zakon uradno zahteva, da državni svet da mnenje o uredbah, sprejetih pri izvrševanju tega zakona, se v nobenem primeru ne more uporabiti hitri postopek. To prav tako velja za spremembe osnutka uredbe, za katero je državni svet že dal prvo mnenje.

Podobno kot za zakone državni svet oblikuje svoje mnenje o osnutkih uredb v obliki poročila z obrazložitvijo, ki vsebuje splošne premisleke, preučitev besedila osnutka in, po potrebi, alternativni predlog.

Preučitev, ki jo opravi državni svet, se nanaša na vsebino in obliko osnutka uredbe ter na skladnost slednje z nadrejenim zakonodajnim predpisom.

Pravne zbirke podatkov

Stran Légilux je pravosodni portal vlade Velikega vojvodstva Luksemburg na internetu.

Omogoča dostop do luksemburške zakonodaje, naj bo v obliki neprečiščenih (izvirnih) besedil Mémoriala A ali v obliki prečiščenih besedil, ki jih v večji meri vsebujejo Zakoniki in Zbirke odločb zakonodaje.

Stran je razdeljena na tri poglavitna področja, in sicer:

 • Zakonodajno področje združuje objave, ki se nanašajo na luksemburško zakonodajo, ter različne objave in prečiščena besedila.
 • Upravno področje združuje objave, ki so po naravi „upravnega značaja“. Predvsem gre za zbirke odločb iz uradnega lista Mémorial B ter za Uradni letopis uprave in zakonodaje.
 • Področje podjetij in združb združuje zbirke odločb iz uradnega lista Mémorial C, objave, ki se nanašajo na gospodarske družbe ter neprofitne združbe in fundacije.

Ali je dostop do podatkovne zbirke brezplačen?

Da, dostop do podatkovne zbirke je brezplačen.

Sorodne povezave

Stran Légilux

Ministrstvo za pravosodje

Zadnja posodobitev: 20/12/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču