Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Nacionalno pravo

Irska

Ta stran vsebuje informacije o pravnem sistemu na Irskem.

Vsebino zagotavlja
Irska

Irski pravni sistem temelji na več pravnih virih in deluje v okviru občega prava (common law). Ustava Irske je temeljni predpis države in je začela veljati 29. decembra 1937. Člen 15.2.1 ustave določa, da je edini organ z izključno zakonodajno pristojnostjo Oireachtas (parlament). Člen 34.1 ustave prav tako določa, da se sodno varstvo izvršuje na sodiščih, ustanovljenih z zakonom, ki jim predsedujejo sodniki, imenovani na način, ki ga določa ustava.

Ustava določa načelo delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. Načelo delitve oblasti zagotavlja, da noben državni organ ene veje oblasti ne posega v pristojnosti, organov drugih dveh vej oblasti.

Ne glede na načelo delitve oblasti pa sodišča opravljajo ustavno funkcijo, ko presojajo ustavnost in zakonitost delovanja drugih državnih organov. Sodstvo je pri izvajanju svojih funkcij neodvisno od vlade.

Temeljne pravice državljanov so zajamčene v členih od 40 do 44 ustave.

Pravni viri

Vrste pravnih aktov – opis

V skladu s členom 15.1 ustave Oireachtas sestavljajo predsednik, Dáil Éireann in Seanad Éireann. Člen 15.2.1 določa, da je edini organ z izključno zakonodajno pristojnostjo Oireachtas – zakoni Oireachtasa so „primarna zakonodaja“.

Člen 15.2.2 določa vrste pravnih aktov „podrejene zakonodaje“ ali sekundarne zakonodaje: odloke, uredbe, pravila, sheme ali predpise samoupravnih lokalnih skupnosti, sprejete pri izvrševanju omejenih zakonodajnih pooblastil, ki jih podeljuje Oireachtas. Vladni minister (ali v določenem primeru organ samoupravne lokalne skupnosti) lahko sprejme tak predpis samo v okviru pooblastil, ki jih podeli Oireachtas.

Pristojnosti sodne veje oblasti izvaja sodstvo v skladu s členom 34 ustave in v skladu z določeno zakonodajo: zlasti Zakonom o sodiščih (njihovi ustanovitvi in sestavi) iz leta 1961 in Zakonom o sodiščih (dodatne določbe) iz leta 1961, kot je bil spremenjen. Sodna praksa obsega pravo, ki ga oblikujejo sodniki, in sodne odločbe, ki razlagajo in razvijajo sodno prakso ter razlagajo zakonodajo.

Hierarhija predpisov

Ustava je najvišji predpis v državi in je podrejena le pravilom evropskega prava; drugi, podrejeni pravni viri, vključno z občim pravom, morajo biti v skladu z ustavo. Predpisi, izdani na podlagi teh virov, morajo biti v skladu z ustavo. Obče pravo ali zakonodajno pravilo, ki je v nasprotju z določbo ustave, je neveljavno in posledično nima učinka. Določbe ustave so predmet razlage višjih sodišč, ustavo pa je mogoče spremeniti samo s splošnim referendumom.

Irska je dualistično urejena država. Člen 29.6 ustave določa, da imajo mednarodne pogodbe zakonsko moč v obsegu, ki ga določi Oireachtas (parlament). To pomeni, da je treba sklenjene mednarodne pogodbe z zakonodajo prenesti v notranji pravni red, preden začnejo veljati v državi. Izjema je pravo Evropske unije, ki ima v skladu s členom 29 ustave v državi zakonsko moč. To pomeni, da katerega koli predpisa ali ukrepa, katerega sprejetje je nujno zaradi irskega članstva v Evropski uniji, načeloma ne more razveljaviti nobena določba ustave.

Evropska konvencija o človekovih pravicah je začela veljati 31. decembra 2003 na podlagi Zakona o evropski konvenciji o človekovih pravicah iz leta 2003. Konvencija je del notranjega pravnega reda, vendar v obsegu, v katerem ni v nasprotju z ustavo.

Institucionalni okvir

Institucije, pristojne za sprejemanje predpisov

Postopek odločanja

Prosimo, obiščite naslednje spletne strani za več informacij o glavnih državnih organih:

Pravne zbirke podatkov

Irska zakonodaja v elektronski obliki (eISB)

eISB nudi:

  • popolno iskanje v xhtml formatu,
  • zakone Oireachtasa (parlamenta) od leta 1922 do 2008,
  • sekundarno zakonodajo (podzakonske predpise) od leta 1922 do 2008,
  • zakonodajni register od leta 1922 do 2005,
  • PDF format (ne preko iskalnika) zakonov Oireachtasa (parlamenta) iz leta 2009 in sekundarne zakonodaje (podzakonskih predpisov).

Uradna spletna stran domov Oireachtasa

Uradna spletna stran domov Oireachtasa (Houses of Oireachtas) vsebuje naslednje dokumente

Veljavno zakonodajo

Stran omogoča dostop do popolnih besedil zakonov Oireachtasa od leta 1997 do danes. Zakonodaja je objavljena v irskem ali angleškem jeziku ali obeh, vendar jo je treba prevesti tudi v drugi uradni jezik. Irščina je prvi uradni jezik. Glej člena 8 in 25.4.4 ustave.

Besedilo posameznega zakona je na voljo v obliki datoteke PDF s povezavami od kazala členov na besedilo ustreznih členov zakona.

Vsako leto je sprejetih približno 40 zakonov. Besedilo je na voljo v formatu HTML.

Predloge zakonov

Spletna stran prav tako ponuja dostop do predlogov zakonov od leta 1997 do danes. Ta vključuje:

  • celotno izvirno besedilo predlogov zakonov (vključno z obrazložitvenimi memorandumi),
  • predloge zakonov z amandmaji (amandmaje vloži dom ali odbor),
  • povezave do razprav o predlogih zakonov,
  • seznam amandmajev k predlogom zakonov. Besedilo predloga zakona je na voljo v obliki datoteke PDF s povezavami od kazala členov na besedilo ustreznih členov zakona.

Zgodovinsko zakonodajo

Spletna stran prav tako nudi dostop do zakonov Oireachtasa od leta 1922 do 2002 / Achtanna an Oireachtais 1922–2002.

Dostop do teh podatkovnih baz je brezplačen.

Sorodne povezave

informacije o pravnem sistemu, informacije o državnih organih in ustavi, kratek vodič po zakonodajnem postopku, zakonodaja v elektronski obliki

Zadnja posodobitev: 12/11/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču