Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Nacionalno pravo

Bolgarija

Na tej strani najdete informacije o pravnem sistemu Bolgarije in pregled bolgarskega prava.

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Pravni viri

Nacionalni pravni viri

Pravni viri so:

 • ustava Republike Bolgarije (objavljena v uradnem listu št. 56 z dne 13. julija 1991 – spremembe v uradnem listu št. 85 z dne 26. septembra 2003, uradnem listu 18 z dne 25. februarja 2005, uradnem listu 27 z dne 31. marca 2006, uradnem listu 78 z dne 26. septembra 2006 – sodba ustavnega sodišča št. 7 iz leta 2006 v uradnem listu 12 z dne 6. februarja 2007),
 • zakonodajni akti in
 • uredbe.

Sodna praksa ni uradni pravni vir, vendar ima prejudicialen učinek.

Evropski in mednarodni pravni viri

Eden najpomembnejših pravnih virov v Bolgariji je pravo Evropske unije.

Mednarodne pogodbe, ki so bili s pogajanji dosežene med Bolgarijo in tretjimi državami, so del nacionalnega pravnega reda.

Mednarodne pogodbe, ki so bile ratificirane v skladu z ustavnim postopkom, so po razglasitvi in začetku veljavnosti postale del nacionalnih pravnih predpisov. Ti pravni predpisi imajo prednost pred vsemi predpisi nacionalne zakonodaje, ki bi bili lahko v nasprotju z njimi.

Vsi zakonodajni akti morajo biti razglašeni in začnejo veljati tri dni po datumu objave, če v samih aktih ni določeno drugače.

Vrste pravnih aktov – opis

Med pisne pravne instrumente štejejo ustava Republike Bolgarije, mednarodne pogodbe, zakonodajni instrumenti in drugi predpisi (dekreti, uredbe, odredbe, pravilniki, navodila in odloki).

Ustava Republike Bolgarije je najvišja norma. V njej so določeni organizacija, načela, pristojnosti in dolžnosti državnih institucij ter pravice in dolžnosti državljanov.

Zakon je pravni akt, ki (na podlagi ustave) ureja ali razlaga socialne odnose, ki naj bi bili dolgoročno urejeni, glede na vsebino ali vsebine enega ali več pravnih institutov ali njihovih podrazdelkov. Podrobnejše informacije najdete v členu 3 zakona o pravnih aktih Republike Bolgarije.

Vsi zakonodajni akti morajo biti razglašeni in morajo začeti veljati tri dni po datumu objave, če v samih aktih ni določeno drugače.

Svet ministrov izda dekret, ko odobri uredbe, odredbe ali navodila in ko izda uredbe v zvezi s socialnimi ukrepi, ki niso urejeni na področju njegove izvršilne in zakonodajen dejavnosti. Podrobnejše informacije najdete v členu 6 zakona o pravnih aktih Republike Bolgarije.

Uredba je normativni akt, sprejet za celovito izvajanje zakona. Ureja organizacijo upravnih organov na državni in lokalni ravni ali notranjo organizacijo njenih dejavnosti.

Odredba je normativni akt, sprejet za izvajanje nekaterih določb ali drugih delov pomembnejšega normativnega akta.

Navodilo je normativni akt, v skladu s katerim dajo višji organi podrejenim organom navodila za uveljavljanje pravnih aktov.

Prav tako so pomembni tudi drugi viri, ki pa tukaj niso navedeni, kot denimo običajno pravo in temeljna pravna načela.

Razlagalne odločbe vrhovnih sodišč se štejejo kot pomožni pravni viri.

Odločbe ustavnega sodišča je treba v uradnem listu objaviti v 15 dneh po sprejetju, tri dni po razglasitvi pa morajo stopiti v veljavo. Vsi akti, ki so razglašeni kot protiustavni, prenehajo veljati z uveljavitvijo zadevne odločbe. Vsi deli akta, ki niso bili razglašeni kot protiustavni, ostanejo v veljavi.

Hierarhija predpisov

Ustava Republike Bolgarije je najvišji pravni akt. Nadvlada prava Evropske unije sicer ni izrecno določena v ustavi, vendar se šteje, da je pravo Unije nad nacionalnim pravom.

V skladu s členom 5(4) ustave so mednarodne pogodbe, ki so bile ratificirane v skladu z ustavnim postopkom, po razglasitvi in začetku veljavnosti v Republiki Bolgariji postale del nacionalne zakonodaje. Te nadvladajo vse predpise nacionalne zakonodaje, ki bi bili lahko v nasprotju z njimi.

Na naslednji ravni so zakonodajni instrumenti.

Izvršilna oblast ima pravico, da sprejema pravne predpise, kot so dekreti, odredbe, resolucije, pravilniki, uredbe, navodila in odloki.

Institucionalni okvir

Institucije, pristojne za sprejemanje pravnih predpisov

Narodna skupščina je zakonodajni organ. Lahko sprejema, spreminja, dopolnjuje in razveljavlja zakone.

Svet ministrov za izvajanje zakonov sprejema dekrete, odredbe in resolucije. Ministri sprejemajo pravilnike, uredbe, navodila in odloke.

Kar zadeva mednarodne dogovore, sklepa svet ministrov mednarodne pogodbe, če je v ta namen pooblaščen z zakonom. Narodna skupščina ratificira (ali zavrne) mednarodne pogodbe, ki:

 • so politične ali vojaške narave,
 • zadevajo sodelovanje Republike Bolgarije v mednarodnih organizacijah,
 • predvidevajo popravke mej Republike Bolgarije,
 • so povezane z obveznostmi za državno blagajno,
 • predvidevajo sodelovanje države v mednarodnih arbitražnih ali sodnih postopkih,
 • zadevajo temeljne človekove pravice,
 • vplivajo na uveljavljanje zakonov ali za izvajanje katerih so potrebni novi pravni predpisi,
 • izrecno predpisujejo ratifikacijo,
 • Evropski uniji podeljujejo pooblastila, ki izhajajo iz ustave.

Postopek odločanja

Sprejetje ustave

Velika narodna skupščina s 400 člani po potrebi sprejme novo ustavo.

Podrobnejše informacije so na voljo v členu 158(1) ustave Republike Bolgarije.

Narodna skupščina lahko spremeni vse določbe ustave, razen tistih, za katere je pristojna velika narodna skupščina. Za sprejetje ustavne spremembe mora v treh glasovanjih v treh različnih dneh glasovati tričetrtinska večina vseh članov narodne skupščine. Ustavno spremembo podpiše in v uradnem listu objavi predsednik velike narodne skupščine v sedmih dneh po sprejetju.

Zakonodajni postopek

V skladu s členom 87 ustave lahko vsak član narodne skupščine ali Sveta ministrov predloži osnutek zakona.

Narodna skupščina sprejme osnutek zakona v dveh obravnavah. Med prvo obravnavo je osnutek zakona obravnavan v celoti. Poslanci lahko v roku, ki ga določi narodna skupščina, predložijo pisne predloge za spremembo osnutka zakona, ki je bil sprejet v prvi obravnavi. Narodna skupščina podrobno razpravlja o osnutku zakona in ga sprejme v drugi obravnavi. Sprejeti osnutek zakona je poslan predsedniku Republike Bolgarije, ki podpiše odlok o razglasitvi. Zakon je objavljen v uradnem listu in začne veljati tri dni kasneje, če ni v zakonu določeno drugače.

Pravne zbirke podatkov

Dostop do uradnega lista je brezplačen na spletni strani uradnega lista. Spletna različica vsebuje osnutek zakona, ki ga je objavila narodna skupščina, dekrete sveta ministrov, mednarodne pogodbe, druge pravne akte ter vsa obvestila o javnih naročilih in koncesijah.

Druge pravne zbirke podatkov, ki jih upravljajo zasebna podjetja, kot so Apis, Ciela in pravna enciklopedija, nudijo vrsto pravnih informacij, vendar dostop do njih ni brezplačen.

Zadnja posodobitev: 17/12/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču