Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Vnútroštátne právne predpisy

Holandsko

Na tejto stránke nájdete informácie o právnom systéme v Holandsku. Holandskú vládu tvorí okrem ministrov a štátnych tajomníkov aj kráľ. Holandsko tak zaujíma osobitné miesto medzi západoeurópskymi monarchiami, keďže vo väčšine z nich kráľ nie je súčasťou vlády. Od radikálnej revízie ústavy v roku 1848 je Holandsko konštitučnou monarchiou s parlamentným systémom.

Autor obsahu
Holandsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Pramene práva

Druhy právnych nástrojov – opis

Ústava poskytuje rámec pre organizáciu holandského štátu a tvorí základ pre právne predpisy. Významným prameňom práva sú zmluvy uzatvorené medzi Holandskom a inými štátmi. V článku 93 ústavy sa ustanovuje, že ustanovenia zmlúv a rozhodnutia medzinárodných organizácií môžu mať priamy účinok na právny poriadok Holandska. V takom prípade sú uvedené ustanovenia nadradené holandským zákonom. To znamená, že právne predpisy platné v Holandskom kráľovstve sa neuplatňujú, ak sú rozpore s uvedenými ustanoveniami. Právne predpisy Európskej únie v podobe zmlúv, nariadení a smerníc sú preto dôležitým prameňom práva v Holandsku.

Vzťahy medzi tromi časťami kráľovstva (Holandskom a obidvoma zámorskými časťami – Holandskými Antilami a Arubou) upravuje Charta Holandského kráľovstva.

Zákony sa vypracúvajú na vnútroštátnej úrovni.

Ústredná vláda môže na základe poverenia zo zákona stanovovať (ďalšie) pravidlá prostredníctvom kráľovských výnosov a ministerských vyhlášok. Môžu byť vydané nezávislé kráľovské výnosy (ktoré nie sú odvodené zo zákona), avšak ich vykonávanie nemožno vymáhať prostredníctvom trestných opatrení.

Nižšie verejnoprávne orgány (provincie, miestne samosprávy a vodohospodárske orgány) majú na základe ústavy regulačné právomoci.

Pre správu a výkon spravodlivosti sú relevantné všeobecné právne zásady. Niekedy sú obsiahnuté v zákone, napríklad v Občianskom zákonníku (zásada uvážlivosti a spravodlivosti). Aj súd môže pri vynášaní rozsudku vychádzať zo všeobecných právnych zásad.

Ďalším prameňom práva je obyčaj. Obyčajové právo je v zásade relevantné iba vtedy, keď naň odkazuje zákon. Aj v tomto prípade však platí, že súd môže v prípade existencie rozporu zohľadniť vo svojom rozsudku obyčaj. Obyčaj nemôže byť prameňom práva pri preukazovaní trestného činu (článok 16 ústavy).

Prameňom práva sú aj judikáty, pretože rozsudky súdov majú širší význam ako len pre konkrétnu vec, ktorej sa predmetný rozsudok týkal. Rozhodnutia vyšších súdov slúžia ako návod. Smerodajné sú najmä rozsudky Najvyššieho súdu, pretože úlohou tohto justičného orgánu je presadzovať jednotné uplatňovanie právnych predpisov. Pri vynášaní rozsudku v nových veciach preto súdy nižšej inštancie zohľadňujú rozhodnutie Najvyššieho súdu.

Hierarchia právnych noriem

V článku 94 ústavy sa ustanovuje, že niektoré medzinárodné právne pravidlá majú prednosť: právne ustanovenia sa neuplatňujú, ak sú rozpore s uvedenými pravidlami. Európske právo má vzhľadom na svoju povahu prednosť pred vnútroštátnym právom. Ďalej v hierarchii nasleduje charta, ústava a parlamentné zákony. Uvedené právne predpisy majú pred ostatnými predpismi prednosť. Parlamentné zákony schvaľuje vláda spoločne s parlamentom (generálnymi stavmi – volenými zástupcami občanov).

Ustanovená je aj zásada, že platnosť zákona sa môže v plnom rozsahu alebo čiastočne skončiť len v dôsledku prijatia nového zákona. Okrem toho platí všeobecné pravidlo výkladu, na základe ktorého sú osobitné zákony nadradené zákonom so všeobecnou platnosťou.

V súlade s kontinentálnou tradíciou sa zákon považuje za prameň práva, ktorý je nadradený súdnym rozhodnutiam.

Inštitucionálny rámec

Inštitúcie zodpovedné za prijímanie právnych predpisov

Legislatívny proces

Ústava nestanovuje „zákonodarnú právomoc“. Zákony sa prijímajú na základe spoločného rozhodnutia vlády a Parlamentu. Návrhy právnych predpisov môže predkladať vláda nebo Druhá komora Parlamentu (Snemovňa poslancov). Štátna rada má pri navrhovaní právnych predpisov (aj kráľovských výnosov) poradnú úlohu. Pripravovaný návrh právneho predpisu sa spravidla konzultuje aj s ďalšími zúčastnenými stranami.

Druhá komora má právo predkladať návrhy zmien a doplnení. Návrhy právnych predpisov spravidla schvaľuje Rada ministrov. Následne sa predkladajú Štátnej rade na konzultáciu. Vláda nadväzne na to vypracuje ďalšiu správu. Vláda potom v podobe kráľovskej správy predloží návrh právneho predpisu – so zapracovanými zmenami a doplneniami – Druhej komore. Počas prerokúvania v Druhej komore môže byť návrh právneho predpisu ďalej zmenený a doplnený. Po schválení v Druhej komore sa predmetný návrh prerokuje v Prvej komore (Senát). V tejto etape už nie je možné predložiť zmeny a doplnenia; Prvá komora môže návrh len schváliť alebo zamietnuť. Keď Prvá komora návrh prijme, hlava štátu ho schváli a návrh sa stáva zákonom.

Právne databázy

Overheid.nl je hlavná webová lokalita pre získanie prístupu ku všetkým informáciám o vládnych organizáciách v Holandsku. Umožňuje prístup okrem iného k:

  • úradným publikáciám
  • úradným vestníkom (Staatsblad, Tractatenblad a Staatscourant)
  • parlamentným dokumentom

Legislatívna časť uvedenej webovej lokality obsahuje konsolidované právne predpisy od 1. mája 2002.

Je prístup do databázy bezplatný?

Prístup na webovú lokalitu a do databázy je bezplatný.

Súvisiace odkazy

Vláda, Ministerstvo zahraničných vecí, Druhá komora Parlamentu

Government.nl, Houseofrepresentatives.nl

Posledná aktualizácia: 23/05/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom