Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne právne predpisy

Luxembursko

V tejto časti nájdete prehľad rôznych prameňov práva v Luxembursku.

Autor obsahu
Luxembursko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Pramene práva

Hierarchia noriem

Výraz „pramene práva“ je obrazný – vyvoláva predstavu prýštenia a pôvodu práva.

V súčasnosti môžeme považovať za hlavné zdroje práva ústavu a zákon.

Luxemburská ústava

Prvá luxemburská ústava bola napísaná v roku 1841, dva roky po vyhlásení nezávislosti Luxemburska v roku 1839, a po nej nasledovali ďalšie ústavy v rokoch 1848 a 1856.

Súčasná ústava Luxemburska je zo 17. októbra 1868. Znenie súčasnej ústavy odvtedy prešlo niekoľkými zmenami a doplneniami.

Luxemburská ústava je písaná ústava pevného systému. Vzhľadom na svoj základný charakter sa však ústava vyznačuje väčšou stabilitou ako bežný zákon.

Súčasná ústava sa skladá zo 121 článkov rozdelených do trinástich kapitol. V nich sú opísané ústavné základy štátu, záruka práv a slobôd občanov a organizácia orgánov verejnej moci.

 • Kapitola I: Štát, jeho územie a veľkovojvoda
 • Kapitola II: Verejné slobody a základné práva
 • Kapitola III: Zvrchovaná moc
 • Kapitola IV: Poslanecká snemovňa
 • Kapitola V: Vláda veľkovojvodstva
 • Kapitola Va: Štátna rada
 • Kapitola VI: Spravodlivosť
 • Kapitola VII: Verejná moc
 • Kapitola VIII: Financie
 • Kapitola IX: Obce
 • Kapitola X: Verejné inštitúcie
 • Kapitola XI: Všeobecné ustanovenia
 • Kapitola XII: Prechodné a doplňujúce ustanovenia

Zákon ako prameň práva

Zákonodarný systém

V zákonodarnom systéme Luxemburského veľkovojvodstva môže zákonodarná iniciatíva vychádzať z poslaneckej snemovne alebo vlády.

Právo iniciatívy vlády sa nazýva „vládna iniciatíva“ a vykonáva sa prostredníctvom predkladania „návrhov zákona“.

Právo iniciatívy poslaneckej komory sa nazýva „poslanecká iniciatíva“ a vykonáva sa prostredníctvom predkladania „návrhov zákona“.

Tieto návrhy zákona alebo návrhy na prijatie zákona musia odsúhlasiť jednotlivé dotknuté inštitúcie (profesijné komory), ale vždy štátna rada. Po odsúhlasení štátnou radou sa návrh zákona alebo návrh na prijatie zákona zašle poslaneckej snemovni.

V luxemburskom jednokomorovom parlamentnom systéme sa poslanecká snemovňa musí po hlasovaní o návrhu druhý krát vyjadriť k celému návrhu po uplynutí najmenej 3-mesačnej lehoty, pokiaľ sa snemovňa i štátna rada nerozhodnú, že od tohto druhého hlasovania snemovne možno upustiť. Zákon definitívne odhlasovaný v poslaneckej snemovni však môže nadobudnúť účinnosť až po vyhlásení veľkovojvodom a uverejnení sa v úradnom vestníku Mémorial.

Systém právnych predpisov

Podľa článku 2 zákona z 12. júla 1996 o reforme štátnej rady sa akýkoľvek návrh právneho predpisu prijatého na účely vykonávania zákonov a zmlúv môže predložiť veľkovojvodovi až po vypočutí stanoviska štátnej rady.

Vláda sa však smie v naliehavých prípadoch odchýliť od tohto základného pravidla (naliehavosť prípadov musí posúdiť veľkovojvoda na základe riadne odôvodnenej správy ministra, ktorý iniciuje odchýlenie) a nemusí požiadať o stanovisko Štátnej rady. Vychádza sa však z toho, že využitie tohto naliehavého postupu sa obmedzuje na výnimočné prípady.

Na druhej strane, ak zákon formálne vyžaduje predloženie štátnej rade nariadení prijatých na účely vykonávania tohto zákona na odsúhlasenie, v žiadnom prípade sa nesmie použiť naliehavý postup. Platí to aj v prípade zmien a doplnení návrhu nariadenia, ktorý štátna rada už raz odsúhlasila.

Rovnako ako v prípade zákonov sa štátna rada vyjadruje k návrhu nariadenia formou odôvodnenej správy, ktorá zahŕňa všeobecné úvahy, posúdenie znenia návrhu a v prípade, ak je to potrebné, protinávrh.

Posúdenie štátnou radou sa vzťahuje na podstatu a formu návrhov nariadenia a na súlad nariadenia s nadradenou právnou normou.

Databázy právnych predpisov

Webové stránky Légilux predstavujú internetový justičný portál vlády Luxemburského veľkovojvodstva.

Umožňujú prístup k luxemburským právnym predpisom buď vo forme nekoordinovaných textov obsiahnutých v úradnom vestníku Mémorial A, alebo vo forme koordinovaných textov obsiahnutých z veľkej časti v zákonníkoch a zbierkach právnych predpisov.

Webové stránky sa ďalej členia na tri hlavné oblasti, t. j.:

 • legislatívnej časti sú zoskupené publikácie týkajúce sa luxemburských právnych predpisov a rôzne iné publikácie a koordinované texty.
 • administratívnej časti sú zoskupené tzv. „administratívne publikácie“. Ide predovšetkým o zbierky úradného vestníka „Mémorial B“ a správnu a legislatívnu ročenku „Annuaire Officiel d'Administration et de Législation“.
 • V časti týkajúcej sa spoločností a združení sú zoskupené zbierky úradného vestníka Mémorial C, publikácie týkajúce sa obchodných spoločností a združení a neziskových nadácií.

Je prístup do databáz bezplatný ?

Áno, prístup do databáz je bezplatný.

Súvisiace odkazy

Webové stránky Légilux

Ministerstvo spravodlivosti

Posledná aktualizácia: 20/12/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom