Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne právne predpisy

Írsko

Na tejto stránke nájdete informácie o právnom systéme v Írsku.

Autor obsahu
Írsko

Írsky právny systém čerpá z mnohých prameňov práva a pôsobí v rámci systému obyčajového práva (common law). Aktuálna írska ústava je základným zákonom štátu a do platnosti vstúpila 29. decembra 1937. Článok 15.2.1 ústavy stanovuje, že výlučnú právomoc prijímať zákony má parlament (Oireachtas). Článok 34.1 ústavy tiež uvádza, že súdnictvo musí byť spravované súdmi ustanovenými zákonom, ktorým predsedajú sudcovia zvolení spôsobom ustanoveným ústavou.

Ústava stanovuje deľbu moci do troch zložiek: zákonodarnej, výkonnej a súdnej. Tým sa zabezpečuje, že žiaden štátny orgán nebude zasahovať do výkonu funkcií, ktoré sú určené orgánom ostatných dvoch zložiek moci.

Bez ohľadu na deľbu moci vykonávajú súdy ústavnú funkciu pri preskúmavaní súladu úkonov ostatných štátnych orgánov s ústavou a zákonmi. Sudcovský zbor je pri výkone svojich funkcií nezávislý od vlády.

Základné práva občanov sú zabezpečené v článkoch 40 – 44 ústavy.

Pramene práva

Druhy právnych nástrojov – opis

Podľa článku 15.1 ústavy parlament pozostáva z prezidenta, dolnej komory (Dáil Éireann) a hornej komory (Seanad Éireann). Článok 15.2.1 ustanovuje, že výlučnú právomoc prijímať zákony štátu má parlament – zákony parlamentu sú známe pod názvom „primárne právne predpisy“.

Článok 15.2.2 stanovuje tvorbu a uznávanie „podzákonných právnych predpisov“ alebo sekundárnych právnych predpisov: ako sú uznesenia, nariadenia, pravidlá, programy alebo miestne vyhlášky prijaté pri výkone právomoci udelenej v rámci zákonných obmedzení stanovených parlamentom. Minister (prípadne miestny orgán) môže prijímať takéto právne predpisy len v rámci parametrov a obmedzení stanovených parlamentom..

Súdnu zložku štátnej moci vykonáva sudcovský zbor v súlade s článkom 34 ústavy a určitými právnymi predpismi: najmä zákonom o súdoch (zriadenie a ustanovenie) z roku 1961 a zákonom o súdoch (doplnkové ustanovenia) z roku 1961, v zmysle neskorších zmien a doplnení. Judikatúra je sudcami vytvorené právo a rozhodnutia, ktorými je interpretovaná judikatúra a zákony.

Hierarchia noriem

Ústava je základným zákonom štátu a podlieha len požiadavkám európskeho práva. Má prednosť pred ostatnými, menej dôležitými prameňmi práva, vrátane obyčajového práva (common law). Platnosť všetkých predpisov odvodených od uvedených prameňov závisí od ústavy. Obyčajové právo alebo právna norma, ktorá je v rozpore s ustanovením ústavy, je neplatná, a teda aj neúčinná. Výklad ustanovení ústavy môžu uskutočňovať vyššie súdy, hoci pozmeňujúce a doplňujúce návrhy ústavy sa môžu robiť len formou verejného referenda.

Írsko je dualistický štát. Článok 29.6 ústavy stanovuje, že medzinárodné dohody majú právnu silu do takej miery, do akej to určil parlament. To znamená, že medzinárodné zmluvy, ktoré vstúpili do platnosti, sa najprv musia prostredníctvom právnych predpisov stať súčasťou vnútroštátneho práva a až potom sa stanú platnými na úrovni štátu. Výnimku v tomto ohľade predstavuje právo Európskej únie, ktoré má v zmysle článku 29 ústavy právnu silu na úrovni štátu. To znamená, že platnosť žiadneho zo zákonov ani opatrení, ktorých prijatie bolo nevyhnutné so zreteľom na členstvo Írska v Európskej únii, v zásade nemôže byť zrušená žiadnym ustanovením ústavy.

Európsky dohovor o ľudských právach nadobudol platnosť prostredníctvom zákona o Európskom dohovore o ľudských právach z roku 2003, ktorý vstúpil do platnosti 31. decembra 2003. Dohovor je súčasťou írskeho práva, ale len do rozsahu, pokiaľ nie je v rozpore s ústavou.

Inštitucionálny rámec

Inštitúcie, ktoré prijímajú právne normy

Rozhodovací proces

Na týchto webových stránkach nájdete bližšie informácie o hlavných inštitúciách štátu:

Právne databázy

Elektronická zbierka zákonov Írskej republiky (eISB)

Elektronická zbierka zákonov (eISB) uvádza:

  • xhtlm formát s možnosťou úplného vyhľadávania
  • zákony parlamentu z rokov 1922 – 2008
  • sekundárne právne predpisy (zákonné normy) z rokov 1922 – 2008
  • chronologický prehľad právnych predpisov (1922 – 2005)
  • dostupnosť zákonov parlamentu a sekundárnych právnych predpisov (zákonných noriem) z roku 2009 vo formáte PDF (bez možnosti vyhľadávania).

Oficiálna internetová stránka snemovní parlamentu

Oficiálna internetová stránka snemovní parlamentu (Oireachtas) obsahuje:

Aktuálne právne predpisy

Na tejto stránke je sprístupnené úplné znenie zákonov parlamentu od roku 1997 až do súčasnosti. Právne predpisy sa uverejňujú v jazyku, v ktorom boli prijaté (v írčine alebo v angličtine, príp. v obidvoch jazykoch), s povinnosťou preložiť zákon do druhého úradného jazyka. Írčina je prvým úradným jazykom. Pozrite články 8 a 25.4.4 ústavy.

Text zákona je uvedený vo formáte PDF, s hypertextovými odkazmi zo zoznamu jednotlivých oddielov (obsah) na príslušné oddiely zákona.

Každoročne je prijatých približne 40 zákonov. Text týchto zákonov sa uvádza vo formáte HTML.

Návrhy zákonov

Na internetovej stránke sú taktiež prístupné návrhy zákonov od roku 1997 až do súčasnosti. Patria sem:

  • úplné pôvodné znenie návrhov zákonov (vrátane dôvodových správ)
  • zmenené a doplnené znenie návrhov zákonov (snemovňou alebo výborom)
  • odkazy na rozpravy o zákonoch
  • zoznam doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov k návrhom zákonov. Text zákona je uvedený vo formáte PDF s hypertextovými odkazmi zo zoznamu jednotlivých oddielov (obsah) na príslušné oddiely zákona.

Historické právne predpisy

Na internetovej stránke tiež nájdete zákony parlamentu z rokov 1922 – 2002/Achtanna an Oireachtais 1922 – 2002.

Prístup do týchto databáz je bezplatný.

Súvisiace odkazy

Informácie o právnom systéme, Informácie o inštitúciách štátu a ústave, Krátky sprievodca legislatívnym procesom, Elektronická zbierka zákonov

Posledná aktualizácia: 12/11/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom