Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Vnútroštátne právne predpisy

Bulharsko

Na tejto stránke sa uvádzajú informácie o bulharskom právnom systéme a prehľad bulharského práva.

Autor obsahu
Bulharsko

Pramene práva

Národné pramene práva

Medzi pramene práva patria:

 • Ústava Bulharskej republiky (vyd. SG 56/13 júl 1991, v znení neskorších predpisov SG 85/26 Sep 2003, SG 18/25 Feb 2005, SG 27/31 Mar 2006, SG 78/26 Sep 2006 – Rozsudok Ústavného súdu č. 7/2006, SG 12/6 Feb 2007),
 • Legislatívne akty a
 • Nariadenia.

Judikatúra nie je oficiálnym prameňom práva, avšak je možné sa na ňu odvolať/má silu presvedčivosti argumentácie.

Európske a medzinárodné pramene práva

Jedným z hlavných prameňov práva v Bulharsku je právo Európskej únie.

Medzinárodné zmluvy medzi Bulharskom a tretími štátmi tvoria súčasť vnútroštátneho právneho poriadku.

Medzinárodné zmluvy, ktoré sa ratifikovali v súlade s ústavným postupom, uverejnili a nadobudli platnosť v Bulharsku sa stávajú súčasťou jeho legislatívy. Toto právo má prednosť pred akýmikoľvek rozpornými ustanoveniami vnútroštátnej legislatívy.

Všetky legislatívne akty sa musia uverejniť a nadobudnúť účinnosť tri dni po dni ich uverejnenia, pokiaľ sa v samotnom akte nestanovuje inak.

Druhy právnych nástrojov – opis

Medzi písomné nástroje patrí Ústava Bulharskej republiky, medzinárodné zmluvy, legislatívne nástroje a nariadenia (vyhlášky, nariadenia, výnosy, zákonníky, pokyny a príkazy).

Ústava Bulharskej republiky je najvyšším zákonom. Ustanovuje sa v nej organizácia, zásady, právomoci a povinnosti štátnych inštitúcií, ako aj práva a povinnosti občanov.

Zákon je normatívny akt, ktorý upravuje alebo ktorým sa vykladajú (na základe ústavy) sociálne vzťahy spadajúce pod dlhodobú reguláciu podľa predmetu alebo predmetov jedného alebo viacerých právnych inštitútov alebo ich pododdielov. Ďalšie podrobnosti sa uvádzajú v článku 3 Zákona o normatívnych aktoch Bulharskej republiky.

Všetky legislatívne akty sa musia uverejniť a nadobudnúť účinnosť tri dni po dni ich uverejnenia, pokiaľ sa v samotnom akte nestanovuje inak.

Rada ministrov vydáva vyhlášku pri schválení nariadení, výnosov alebo pokynov a pri vydávaní nariadení na zabezpečenie sociálnych opatrení neupravených v rámci jej vykonávacej a prikazovacej činnosti. Ďalšie podrobnosti sa uvádzajú v článku 6 Zákona o normatívnych aktoch Bulharskej republiky.

Nariadenie je normatívny akt vydaný na vykonávanie práva ako celku. Ustanovuje sa v ňom organizácia štátnych a miestnych orgánov alebo vnútorný poriadok ich činností.

Výnos je normatívny akt vydaný na vykonávanie určitých ustanovení alebo ďalších oddielov normatívneho aktu vyššej právnej sily.

Pokyn je normatívny akt, ktorým vyšší orgán dáva pokyn nižšiemu orgánu na vykonávanie normatívneho aktu alebo na zabezpečenie riadneho dodržiavania daného normatívneho aktu.

Ďalšie pramene, ktoré nie sú v písomnej podobe, ako napríklad obyčaje a všeobecné právne zásady sú tiež dôležité.

Interpretačné rozhodnutia najvyšších súdov sa môžu považovať za sekundárne pramene práva.

Rozhodnutia ústavného súdu sa musia uverejniť v štátnom vestníku do 15 dní odo dňa ich vydania. Rozhodnutie musí nadobudnúť platnosť tri dni po jeho uverejnení. Akýkoľvek akt, ktorý sa určí za protiústavný, prestane platiť v deň nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o jeho protiústavnosti. Akákoľvek časť zákona, ktorá sa neurčí za protiústavnú, ostane naďalej v účinnosti.

Hierarchia noriem

Ústava Bulharskej republiky je najvyšším zákonom. Prednosť práva EÚ sa v ústave výslovne neuvádza, avšak právo EÚ sa považuje za nadradené vnútroštátnemu právu.

Podľa článku 5 ods. 4 ústavy sa medzinárodné zmluvy, ktoré sa ratifikovali v súlade s ústavným postupom, uverejnili a nadobudli platnosť v Bulharskej republike, stávajú súčasťou jej legislatívy. Majú prednosť pred akýmikoľvek rozpornými ustanoveniami vnútroštátnej legislatívy.

Na ďalšej úrovni sú legislatívne nástroje.

Výkonná moc má právo prijať nariadenia, ako napríklad vyhlášky, výnosy, uznesenia, zákonníky, nariadenia, pokyny a príkazy.

Inštitucionálny rámec

Inštitúcie, ktoré prijímajú právne predpisy

Národnému zhromaždeniu sa zverila legislatívna právomoc. Môže schvaľovať, meniť, dopĺňať a rušiť zákony.

Rada ministrov na účely vykonávania zákonov prijíma vyhlášky, výnosy a uznesenia. Ministri vydávajú zákonníky, nariadenia, pokyny a príkazy.

Pokiaľ ide o medzinárodné nástroje, Rada ministrov uzatvára medzinárodné zmluvy, ak ju na to oprávňuje zákon. Národné zhromaždenie ratifikuje (alebo odmieta) medzinárodné zmluvy, ktoré:

 • sú politickej alebo vojenskej povahy,
 • sa týkajú účasti Bulharskej republiky v medzinárodných organizáciách,
 • predpokladajú úpravu hraníc Bulharskej republiky,
 • obsahujú povinnosti vyplývajúce pre štátnu pokladnicu,
 • predpokladajú účasť štátu v medzinárodnej arbitráži alebo súdnom konaní,
 • sa týkajú základných ľudských práv,
 • ovplyvňujú výkon práva alebo si vyžadujú novú legislatívu na účely jeho vykonávania,
 • si vyžadujú rýchlu ratifikáciu,
 • prenášajú na Európsku úniu právomoci, ktoré vyplývajú z ústavy.

Rozhodovací proces

Prijatie ústavy

Veľké národné zhromaždenie pozostávajúce zo 400 poslancov v prípade potreby prijme novú ústavu.

Ďalšie podrobnosti sa uvádzajú v článku 158 ods. 1 Ústavy Bulharskej republiky.

Národné zhromaždenie môže slobodne meniť alebo dopĺňať všetky ustanovenia ústavy okrem tých, ktoré spadajú pod výhradné právo Veľkého národného zhromaždenia. Na schválenie zmeny a doplnenia ústavy je potrebná trojštvrtinová väčšina hlasov všetkých poslancov Národného zhromaždenia, ktorí hlasujú v troch hlasovaniach tri rozličné dni. Zmenu a doplnenie ústavy podpisuje a v štátnom vestníku uverejňuje predseda Veľkého národného zhromaždenia do siedmich dní odo dňa prijatia.

Legislatívny rozhodovací proces

Podľa článku 87 ústavy môže ktorýkoľvek poslanec Národného zhromaždenia alebo Rady ministrov predložiť návrh zákona.

Návrh zákona prijíma Národné zhromaždenie v dvoch čítaniach. V prvom čítaní sa návrh zákona prerokúva ako celok. Poslanci môžu predložiť písomné návrhy na zmenu návrhu zákona, ktorý sa prijal v prvom čítaní, v lehote, ktorú na tento účel stanoví Národné zhromaždenie. Návrh zákona sa potom podrobne prerokuje v Národnom zhromaždení a prijme v druhom čítaní. Prijatý návrh zákona sa zasiela prezidentovi Bulharskej republiky, ktorý podpisuje vyhlášku na jeho uverejnenie. Zákon sa uverejní v štátnom vestníku a nadobúda účinnosť tri dni po jeho uverejnení, pokiaľ sa v zákone nestanovuje inak.

Právne databázy

Štátny vestník je bezplatne k dispozícii na internetovej stránke štátneho vestníka. Internetová verzia obsahuje návrhy zákonov uzákonené Národným zhromaždením, vyhlášky Rady ministrov, medzinárodné zmluvy, iné právne akty, ako aj všetky oznamy o verejnom obstarávaní a koncesiách.

Komerčné právne databázy ako Apis, Ciela a Juridical Encyclopaedia ponúkajú širokú škálu právnych informácií, avšak za poplatok.

Posledná aktualizácia: 17/12/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom