Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Ustawodawstwo krajowe

Luksemburg

Ta część zawiera zarys informacji o różnych źródłach prawa w Luksemburgu.

Autor treści:
Luksemburg
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Źródła prawa

Hierarchia norm

Pojęcie „źródła prawa” jest obrazowe: odwołuje się do początków i pochodzenia prawa.

Obecnie za główne źródła prawa można uznać konstytucję oraz ustawę.

Konstytucja Luksemburga

Pierwsza konstytucja Luksemburga została opracowana w roku 1841, dwa lata po uzyskaniu niepodległości w 1839 r., a następne pochodzą z lat 1848 i 1856.

Obecną konstytucję Luksemburga promulgowano 17 października 1868 r. Aktualnie obowiązujący tekst konstytucji podlegał od tego czasu licznym zmianom.

Konstytucja Luksemburga ma formę pisaną i jest konstytucją sztywną. Z uwagi na swój charakter ustawy zasadniczej Konstytucja cechuje się większą stabilnością niż zwykła ustawa.

Obecna Konstytucja składa się ze 121 artykułów, podzielonych na 13 rozdziałów. Opisano w niej konstytucyjne podstawy państwa, gwarancje praw i wolności obywatelskich oraz sposób organizacji władzy publicznej.

 • Rozdział I:  O państwie, jego terytorium oraz o Wielkim Księciu
 • Rozdział II: O swobodach obywatelskich oraz prawach podstawowych
 • Rozdział III:  O władzy zwierzchniej
 • Rozdział IV:  O Izbie Deputowanych
 • Rozdział V:  O rządzie Wielkiego Księstwa
 • Rozdział V bis:  O Radzie Stanu
 • Rozdział VI:  O wymiarze sprawiedliwości
 • Rozdział VII:  O siłach zbrojnych
 • Rozdział VIII:  O finansach
 • Rozdział IX:  O gminach
 • Rozdział X:  O instytucjach publicznych
 • Rozdział XI:  Postanowienia ogólne
 • Rozdział XII:  Postanowienia przejściowe i dodatkowe

Ustawa jako źródło prawa

System ustawodawczy

W systemie ustawodawczym Wielkiego Księstwa Luksemburga z inicjatywą ustawodawczą może wystąpić Chambre des députés (Izba Deputowanych) lub rząd.

Prawo inicjatywy rządu nosi nazwę „inicjatywy rządowej” i jest realizowane poprzez przedstawianie „projektów ustaw”.

Prawo inicjatywy Izby Deputowanych nosi nazwę „inicjatywy parlamentarnej” i jest realizowane poprzez przedstawianie „propozycji ustaw”.

Następnie te projekty lub propozycje są przedkładane do zaopiniowania różnym instytucjom, których dotyczą (izby zawodowe), a przede wszystkim Conseil d'Etat (Radzie Stanu). Po uzyskaniu stanowiska Rady Stanu projekt lub propozycja ustawy jest przesyłana do Izby Deputowanych.

W luksemburskim jednoizbowym systemie parlamentarnym po głosowaniu nad projektem powinna się wypowiedzieć Izba Deputowanych, przy czym drugie głosowanie dotyczy całości tekstu i odbywa się po upływie co najmniej trzech miesięcy, chyba że Izba oraz Rada Stanu (każda we własnym zakresie) podejmą decyzję o odstąpieniu od drugiego głosowania. Ustawa przyjęta ostatecznie przez Izbę Deputowanych może zacząć obowiązywać dopiero po jej promulgowaniu przez Wielkiego Księcia i ogłoszeniu w Mémoriale.

System rozporządzeń wykonawczych

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 12 lipca 1996 r. o reformie Rady Stanu żaden projekt rozporządzenia przyjętego w celu wykonania ustaw i traktatów nie może zostać przedłożony Wielkiemu Księciu, zanim Rada Stanu nie przedstawi swojego stanowiska.

Rząd może jednak odstąpić od zastosowania tej zasady ogólnej w przypadku nagłej konieczności (co podlega ocenie przez Wielkiego Księcia dokonywanej w oparciu o sprawozdanie z uzasadnieniem sporządzone przez ministra, który wystąpił z inicjatywą wydania danego aktu) i zwolnić się tym samym z wymogu wystąpienia do Rady Stanu z wnioskiem o przedstawienie stanowiska. Jednakże możliwość odwołania się do tej procedury nadzwyczajnej jest ograniczona i dotyczy wyjątkowych przypadków.

Ponadto jeżeli ustawa zawiera wymóg formalny, zgodnie z którym należy uzyskać stanowisko Rady Stanu dotyczące rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, w żadnym przypadku nie można skorzystać z procedury nadzwyczajnej. Taka sama zasada dotyczy poprawek do projektu rozporządzenia, w odniesieniu do którego Rada Stanu wcześniej przedstawiła stanowisko.

Podobnie jak w przypadku ustaw, Rada Stanu formułuje swoje stanowisko w przedmiocie projektów rozporządzeń w formie sprawozdania z uzasadnieniem, zawierającego rozważania ogólne, analizę tekstu projektu oraz – w stosownym przypadku – własny projekt.

Analiza Rady Stanu odnosi się zarówno do kwestii merytorycznych, jak i do formy projektów rozporządzeń, a także ich zgodności z nadrzędną normą prawa.

Prawnicze bazy danych

Strona Légilux jest internetowym portalem prawnym rządu Wielkiego Księstwa Luksemburga.

Daje on dostęp do luksemburskiego ustawodawstwa w formie tekstów lub skanów Mémorial A bądź publikacji zebranych, w większości znajdujących się w kodeksach oraz zbiorach prawodawstwa.

Strona internetowa dzieli się na trzy główne dziedziny:

 • Dział legislacji obejmuje publikacje dotyczące luksemburskiego prawodawstwa oraz różne teksty z tego zakresu.
 • Dział administracji obejmuje publikacje określane jako „administracyjne”. Są to przede wszystkim roczniki Mémorial B, jak również l'Annuaire Officiel d'Administration et de Législation (spis urzędowy administracji i ustawodawstwa).
 • Dział spółek i stowarzyszeń obejmuje roczniki Mémorial C, publikacje dotyczące przedsiębiorstw oraz organizacji i stowarzyszeń o celu niezarobkowym.

Czy dostęp do bazy danych jest bezpłatny?

Tak, dostęp do tej bazy danych jest bezpłatny.

Ciekawe strony

Strona internetowa Légilux

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ostatnia aktualizacja: 20/12/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony