Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale wetgeving

Luxemburg

Op deze pagina vindt u een overzicht van de verschillende rechtsbronnen in Luxemburg.

Inhoud aangereikt door
Luxemburg
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Rechtsbronnen

Normenhiërarchie

De term "rechtsbronnen" heeft een beeldend karakter en roept het ontstaan en de oorsprong van het recht op.

Tegenwoordig gelden de Grondwet en de wet als de voornaamste rechtsbronnen.

De Luxemburgse Grondwet

De eerste Luxemburgse Grondwet werd afgekondigd in 1841, twee jaar na de onafhankelijkheid van Luxemburg, die in 1839 plaatsvond. Daarna volgde de Grondwet van 1848 en nog later die van 1856.

De huidige Grondwet van Luxemburg dateert van 17 oktober 1868. De tekst is in de loop der jaren meermaals herzien.

De Luxemburgse Grondwet is een geschreven grondwet van het strikte type. Gezien de fundamentele aard van de Grondwet wordt hij gekenmerkt door een grotere stabiliteit dan de gewone wetgeving.

De huidige Grondwet omvat 121 artikelen, die zijn onverdeeld in dertien hoofdstukken. De tekst beschrijft de grondslagen van de staat, de bescherming van de rechten en vrijheden van de burgers en de organisatie van de overheid.

 • Hoofdstuk  I:  Staat, grondgebied en Groothertog
 • Hoofdstuk  II:  Openbare vrijheden en fundamentele rechten
 • Hoofdstuk  III:  Soevereiniteit
 • Hoofdstuk  IV:  Kamer van Afgevaardigden (Chambre des députés)
 • Hoofdstuk  V:  Regering van het Groothertogdom
 • Hoofdstuk  V bis:  Raad van State
 • Hoofdstuk  VI:  Rechtspraak
 • Hoofdstuk  VII:  Openbare macht
 • Hoofdstuk  VIII:  Financiën
 • Hoofdstuk  IX:  Gemeenten
 • Hoofdstuk  X:  Overheidsinstellingen
 • Hoofdstuk  XI: Algemene bepalingen
 • Hoofdstuk  XII:  Tijdelijke en aanvullende bepalingen.

De wet als rechtsbron

Wetten

In het wettelijk bestel van het Groothertogdom Luxemburg kan zowel de Kamer van Afgevaardigden (Chambre des députés) als de regering wetgevend initiatief nemen.

Het initiatiefrecht van de regering wordt "regeringsinitiatief" genoemd en de uitoefening ervan geschiedt via de indiening van "wetsontwerpen" (projets de loi).

Het initiatiefrecht van de Kamer van Afgevaardigden wordt "parlementair initiatief" genoemd en de uitoefening ervan geschiedt via de indiening van "wetsvoorstellen" (propositions de loi).

Vervolgens worden deze wetsontwerpen en wetsvoorstellen ter advies voorgelegd aan de betrokken instanties (beroepsorganisaties), en bovenal ook aan de Raad van State. Na ontvangst van het advies van de Raad van State keert het wetsontwerp of het wetsvoorstel terug naar de Kamer van Afgevaardigden.

In het Luxemburgse eenkamerstelsel moet de Kamer van Afgevaardigden zich na de stemming over een wetsontwerp nog een tweede maal uitspreken over de integrale tekst na een termijn van ten minste drie maanden, tenzij de Kamer en de Raad van State elk voor zich beslissen vrijstelling van de tweede stemming in de Kamer te verlenen. Een wettekst die definitief is goedgekeurd door de Kamer van Afgevaardigden treedt pas in werking na afkondiging door de Groothertog en publicatie in het Mémorial (Luxemburgse publicatieblad).

Besluiten

Overeenkomstig artikel 2 van de Wet van 12 juli 1996 houdende wijziging van de Raad van State kan een voorstel voor een besluit waarmee uitvoering wordt gegeven aan een wet of verdrag slechts aan de Groothertog worden voorgelegd nadat het advies van de Raad van State is ingewonnen.

De regering kan evenwel van deze algemene regel afwijken in spoedeisende gevallen (als zodanig door de Groothertog erkend op basis van een met redenen omkleed rapport van de initiatiefnemende minister) en zich aldus onttrekken aan de verplichting om advies in te winnen bij de Raad van State. Het is echter de bedoeling dat deze spoedprocedure slechts in uitzonderlijke gevallen wordt toegepast.

Indien een wet formeel bepaalt dat de besluiten ter uitvoering van die wet ter advies moeten worden voorgelegd aan de Raad van State mag in geen geval gebruik worden gemaakt van de spoedprocedure. Dat geldt tevens voor amendementen op een voorstel voor een besluit waarover de Raad van State reeds een eerste advies heeft uitgebracht.

Net zoals bij de goedkeuring van wetten brengt de Raad van State over de voorstellen voor een besluit advies uit in de vorm van een met redenen omkleed rapport waarin algemene beschouwingen, een analyse van de tekst van het voorstel en, in voorkomend geval, een tegenvoorstel vervat zijn.

De analyse van de Raad van State heeft betrekking op enerzijds de inhoud en vorm van het voorstel voor een besluit en anderzijds de overeenstemming ervan met een hogere rechtsregel.

Juridische gegevensbanken

Légilux is de juridische portal van het Groothertogdom Luxemburg op internet.

De site verleent toegang tot de Luxemburgse wetgeving, waaronder zowel ruwe teksten uit deel A van het Mémorial als gecoördineerde teksten die grotendeels in wetboeken en wettenverzamelingen vervat zijn.

De site bestaat uit drie hoofdrubrieken:

 • De Rubriek wetgeving omvat de publicaties betreffende de Luxemburgse wetgeving, diverse andere publicaties en ook gecoördineerde teksten.
 • De Administratieve rubriek omvat de zogenaamde "administratieve publicaties". Het betreft hoofdzakelijk deel B van het Mémorial en de Annuaire officiel d’administration et de législation (staatsalmanak met informatie en wetgeving betreffende de overheidsinstellingen en -diensten in Luxemburg).
 • De Rubriek vennootschappen en verenigingen omvat de wettenverzamelingen uit deel C van het Mémorial, alsmede publicaties betreffende handelsmaatschappijen, verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk.

Is de toegang tot de gegevensbanken kosteloos?

Ja, de toegang tot de gegevensbanken is kosteloos.

Links

Légilux-website

Ministerie van Justitie

Laatste update: 20/12/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website