Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Estonjan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Leġiżlazzjoni nazzjonali

Estonja

Din il-paġna tagħtik informazzjoni dwar is-sistema legali Estonjana u deskrizzjoni ġenerali tal-liġi Estonjana.

Il-kontenut ipprovdut minn
Estonja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Għejun tal-liġi

L-Estonja hija parti mis-sistema legali tal-Ewropa Kontinentali (sistema tad-dritt ċivili). L-iktar għejun importanti tal-liġi huma strumenti legali bħall-Kostituzzjoni, il-Liġi tal-Unjoni Ewropea, il-ftehimiet internazzjonali, l-Atti u r-Regolamenti.

L-interpetazzjonijiet legali mogħtija mill-ogħla qorti — il-Qorti Suprema — u kummenti tal-esperti wkoll iservu ta’ punti ta’ referenza (pereżempju l-edizzjoni kummentata tal-Kostituzzjoni). Is-Sentenzi tal-Qorti ma joħolqux drittijiet, u b'mod ġenerali sentenzi maqtugħa minn qrati superjuri ma jorbtux qrati inferjuri. Madankollu, il-Qorti Suprema, li hija wkoll il-qorti ta’ stħarriġ kostituzzjonali, hija awtorizzata tiddikjara strumenti legali invalidi jekk dawn ma jkunux konformi mal-Kostituzzjoni jew ma' strumenti legali li jieħdu preċedenza fuqhom. Meta jiġu indirizzati każijiet partikolari, l-ebda qorti ma tista' tapplika strument bħal dan, u l-qrati huma awtorizzati ma japplikaw l-ebda strument legali li jkun f’kunflitt mal-Kostituzzjoni. Il-Qorti Suprema, bħala l-qorti ta’ stħarriġ kostituzzjonali, imbagħad teżamina l-każ aktar u hija awtorizzata tiddikjara kwalunkwe strument bħal dan antikostituzzjonali (iżda mhux invalidu).

Il-prinċipji rikonoxxuti b’mod ġenerali u r-regoli tad-dritt internazzjonali huma parti inseparabbli mis-sistema legali Estonjana.

Tipi ta’ strumenti legali – deskrizzjoni

Il-Kostituzzjoni — skont l-Artikolu 3(1) tal-Kostituzzjoni, l-awtorità tal-Istat tiġi eżerċitata biss skont il-Kostituzzjoni u l-Atti li huma konformi magħha.

Atti — skont l-Artikolu 65 tal-Kostituzzjoni, l-Atti jiġu adottati mill-Parlament Estonjan (Riigikogu), li huwa investit bis-setgħa leġiżlattiva. L-atti jiġu adottati skont il-Kostituzzjoni u huma pubblikati bil-mod preskritt fir-Riigi Teataja (Il-Gazzetta tal-Istat). Huma biss atti li ġew ippubblikati li huma infurzabbli.

Regolament — skont l-Artikoli 87 u 94 tal-Kostituzzjoni, il-Gvern tar-Repubblika u l-Ministri huma awtorizzati joħorġu Regolamenti fuq il-bażi ta’ Att u biex ikun hemm konformità miegħu. Sabiex jittrattaw kwistjonijiet ta' importanza lokali jew f'każijiet stabbiliti f’Att, il-kunsilli tal-gvern lokali huma awtorizzati joħorġu Regolamenti. Essenzjalment, Regolament, huwa att bażiku. Regolamenti jistgħu jinħarġu biss fuq il-bażi ta’ kamp ta' applikazzjoni limitat ta’ awtorità stabbilita f’Att. Minbarra l-Gvern tar-Repubblika, id-dritt li jinħarġu Regolamenti ngħata wkoll lil entitajiet ġuridiċi indipendenti oħrajn — persuni ġuridiċi regolati mid-dritt pubbliku (l-universitajiet) u l-korpi pubbliċi. Barra minn hekk, skont l-Artikolu 154(1) tal-Kostituzzjoni, il-kunsilli tal-gvernijiet lokali, kif ukoll Eesti Pank (il-Bank tal-Estonja), huma wkoll awtorizzati joħorġu Regolamenti fuq il-bażi tal-Artikolu 111.

Il-Gvern tar-Repubblika u l-Ministri huma awtorizzati joħorġu Regolamenti fuq il-bażi ta' Att u biex ikun hemm konformità miegħu. Ir-Regolamenti jidħlu fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tagħhom f’Riigi Teataja, ħlief jekk ikun previst mod ieħor f’dan ir-Regolament.

Ordni Amministrattiva — att amministrattiv individwali li permezz tiegħu amministrazzjoni regolata mid-dritt pubbliku tiddeċiedi dwar kwistjonijiet legali individwali u torganizzahom. Skont l-Artikolu 87(6) tal-Kostituzzjoni, il-Gvern tar-Repubblika joħroġ Ordnijiet Amministrattivi fuq il-bażi ta’ Att u għal konformità miegħu. Il-Prim Ministru, il-gvernaturi tal-kontej u l-gvernijiet lokali wkoll huma awtorizzati joħorġu Ordnijiet Amministrattivi.

Deċiżjoni — att amministrattiv individwali maħruġ fuq il-bażi ta’ kontestazzjonijiet amministrattivi jew ta’ appelli jew li permezz tiegħu jiġu imposti sanzjonijiet. Il-Parlament, il-kunsilli tal-gvernijiet lokali, il-Kumitat Elettorali Nazzjonali u l-qrati wkoll jadottaw Deċiżjonijiet.

Ordni — skont l-Artikolu 94 tal-Kostituzzjoni, il-Ministri joħorġu Ordnijiet fuq il-bażi ta’ Att u biex ikun hemm konformità miegħu. Ordni tinkludi kodiċi ta’ kondotta mandatorju ġenerali għal kwistjonijiet relatati ma’ servizz f’Ministeru jew sabiex tkun iddeterminata l-istruttura u jiġu organizzati l-operazzjonijiet ta’ korpi tal-Istat li joperaw taħt il-ġuriżdizzjoni ta’ Ministeru.

Ftehimiet internazzjonali u l-preċedenza tad-dritt tal-Unjoni Ewropea — skont l-Artikolu 3(1) tal-Kostituzzjoni, il-prinċipji u r-regoli tad-dritt internazzjonali ġeneralment rikonoxxuti huma parti inseparabbli mis-sistema legali Estonjana. L-Artikolu 123 tal-Kostituzzjoni jistabbilixxi li r-Repubblika tal-Estonja ma għandhiex tidħol fi ftehimiet internazzjonali li jkunu f’kunflitt mal-Kostituzzjoni. L-Att li jemenda l-Kostituzzjoni jistabbilixxi l-prinċipju tal-preċedenza tad-dritt tal-Unjoni Ewropea. Skont l-Artikolu 2 ta’ dak l-Att, filwaqt li l-Estonja hija membru tal-Unjoni Ewropea, il-Kostituzzjoni Estonjana tapplika imma billi jiġu kkunsidrati d-drittijiet u l-obbligi skont l-Att ta’ Adeżjoni. Jekk l-atti Estonjani jew strumenti ġuridiċi oħra jkunu f'kunflitt ma' ftehimiet internazzjonali ratifikati mill-Parlament, huma d-dispożizzjonijiet tal-ftehim internazzjonali li japplikaw.

Ftehimiet internazzjonali jidħlu fis-seħħ skont il-proċedura stipulata fil-ftehimiet.

L-applikazzjoni ta’ liġi barranija hija rregolata permezz tal-Att dwar id-Dritt Privat Internazzjonali.

Jekk liġi barranija tiġi applikati taħt xi Att, ftehim jew tranżazzjoni internazzjonali, hija tiġi applikata minn qorti irrispettivament jekk saritx applikazzjoni għal dak il-għan. Liġi barranija hija applikata skont l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tagħha fil-prattika fil-pajjiż konċernat. Liġi barranija ma tiġix applikata jekk ir-riżultat ikun f'kontradizzjoni ċara mal-prinċipji fundamentali tal-liġi Estonjana (ordni pubbliku). F'tali każijiet tiġi applikata il-liġi Estonjana.

Digriet — skont l-Artikolu 109 tal-Kostituzzjoni, jekk ma jkunx possibbli li jitlaqqa’ l-Parlament, il-President tar-Repubblika jista’, f'każ ta’ ħtieġa nazzjonali urġenti, joħroġ Digrieti li jkollhom is-saħħa ta’ liġi. Digrieti bħal dawn iridu jiġu kontrofirmati mill-Ispeaker tal-Parlament u mill-Prim Ministru. Skont il-Kostituzzjoni, il-President jista' joħroġ:

 • digrieti speċjali fil-każ ta’ bżonn nazzjonali urġenti u jekk ikun impossibbli li jitlaqqa' l-Parlament;
 • digrieti ta’ emerġenza f’każ ta’ bżonn nazzjonali urġenti, fejn il-Gvern ikun iddikjara stat ta' emerġenza u jekk ikun impossibbli li jitlaqqa' l-Parlament jew ma jkunx hemm ħin biżżejjed biex jitlaqqa' l-Parlament.

Digriet maħruġ mill-President tar-Repubblika jidħol fis-seħħ fl-għaxar jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fir-Riigi Teataja, ħlief jekk ikun previst mod ieħor fid-Digriet.

Ladarba jiltaqa’ l-Parlament, il-President tar-Repubblika jqiegħed id-Digrieti quddiem il-Parlament, li fil-pront jadotta Att sabiex japprovahom jew jirrevokahom. Skont l-Artikolu 110 tal-Kostituzzjoni, il-President tar-Repubblika ma jistax juża Digriet biex jippromulga, jemenda jew iħassar il-Kostituzzjoni, l-Atti msemmija fl-Artikolu 104 tal-Kostituzzjoni, l-Atti li jistabilixxu taxxi nazzjonali jew il-baġit tal-Istat.

Ġerarkija tal-istrumenti legali

Il-ġerarkija tal-istrumenti legali hija hekk: il-Kostituzzjoni, il-liġi tal-Unjoni Ewropea, il-ftehimiet internazzjonali, Atti u Digrieti, ir-Regolamenti tal-Gvern tar-Repubblika u r-Regolamenti maħruġa mill-Ministri. Minbarra l-atti legali bażiċi, hemm ukoll atti individwali li jinħarġu fuq il-bażi ta’ Att u fil-ġerarkija jinsabu taħt l-Atti u r-Regolamenti. L-istrumenti legali fuq kull livell iridu jkunu skont dawk f’livell ogħla.

Qafas istituzzjonali

L-istituzzjonijiet responsabbli għall-adozzjoni ta’ strumenti legali

L-organizzazzjoni istituzzjonali Estonjana ssegwi l-prinċipju tas-separazzjoni u tal-bilanċ tas-setgħat (l-Artikolu 4 tal-Kostituzzjoni).

Is-setgħa leġiżlattiva qiegħda f'idejn il-Parlament. Skont l-Artikolu 103 tal-Kostituzzjoni, id-dritt li jingħata bidu għal proposti leġiżlattivi huwa f'idejn il-Membri Parlamentari, il-gruppi politiċi Parlamentari, il-kumitati Parlamentari, il-Gvern tar-Repubblika u l-President tar-Repubblika. Madankollu, il-President tar-Repubblika jista’ biss jagħti bidu għal emendi għall-Kostituzzjoni. Il-Parlament jiddibatti l-abbozz leġiżattiv u jiddeċiedi jekk jadottahx bħala Att jew jirrifjutahx.

Fuq il-bażi ta' deċiżjoni meħuda b'maġġoranza assoluta tal-Membri tiegħu, il-Parlament għandu d-dritt jagħmel proposta lill-Gvern tar-Repubblika għal abbozz ta' leġiżlazzjoni li l-Parlament jixtieq li tingħata bidu.

Il-Parlament għandu d-dritt jagħmel referendum dwar abbozz ta' Att jew kwistjoni ta’ importanza nazzjonali. Ir-riżultat tar-referendum huwa deċiż mill-maġġoranza ta' dawk li jieħdu sehem. Atti adottati permezz ta' referendum jiġu mill-ewwel promulgati mill-President tar-Repubblika. Deċiżjonijiet meħuda fir-referenda huma vinkolanti fuq l-awtoritajiet pubbliċi kollha. Jekk abbozz ta' Att li dwaru jissejjaħ referendum ma jirċevix maġġoranza ta' voti favur, il-President tar-Repubblika jiddikjara elezzjonijiet straordinarji tal-Parlament. Kwistjonijiet li jikkonċernaw il-baġit, taxxi, l-obbligi finanzjarju tal-Istat, ir-ratifika jew denunzja ta' ftehimiet internazzjonali, id-dikjarazzjoni jew tneħħija ta' stat ta' emerġenza u d-difiża nazzjonali ma jistgħux jitqiegħdu għal referendum.

Is-setgħat eżekuttivi jiġu eżerċitati mill-Gvern tar-Repubblika. Fil-parti l-kbira tal-każijiet l-abbozz leġiżattiv jitressaq quddiem il-Parlament mill-Gvern tar-Repubblika. L-abbozzi tal-Atti jiġu ssottomessi lill-Gvern mill-Ministeri, u jrid jkun diġà seħħ stadju ta' konsultazzjoni bejn il-ministeri.

Il-Kanċillier tal-Ġustizzja u l-Awditur Ġenerali jipparteċipaw fil-laqgħat tal-Gvern u għandhom id-dritt li jitkellmu. Is-suġġerimenti tagħhom ma jorbtux lill-Gvern imma r-rakkomandazzjonijiet u s-suġġerimenti tagħhom ta’ spiss jiġu kkunsidrati. Jekk il-Kanċillier tal-Ġustizzja u l-Awditur Ġenerali jemmnu li dan ikun meħtieġ, huma jistgħu jressqu s-suġġerimenti tagħhom direttament quddiem il-kumitat Parlamentari xieraq li jkun qed jittratta l-abbozz leġiżlattiv. Skont l-Artikolu 139 tal-Kostituzzjoni, il-Kanċillier tal-Ġustizzja janalizza s-suġġerimenti kollha li jsirulu dwar l-emendi leġiżlattivi, l-adozzjoni ta’ Atti ġodda u x-xogħol tal-korpi governattivi u, fejn ikun meħtieġ, iressaq rapport quddiem il-Parlament. Jekk il-Kanċillier tal-Ġustizzja jkun tal-opinjoni li att legali adottat mil-leġiżlatura, mill-fergħa eżekuttiva jew minn awtorità lokali jikkontradixxi l-Kostituzzjoni jew xi Att, huwa jagħmel proposta lill-korp li adotta l-att biex dan jinġieb f’konformità mal-Kostituzzjoni jew mal-Att fi żmien 20 jum. Jekk l-att ma jinġiebx f’konformità mal-Kostituzzjoni jew mal-Att f’dak iż-żmien, il-Kanċillier tal-Ġustizzja jagħmel proposta lill-Qorti Suprema biex dan jiġi ddikjarat invalidu abbażi tal-Artikolu 142 tal-Kostituzzjoni.

Il-President tar-Repubblika jippromulga l-Atti adottati mill-Parlament jew jirrifjuta li jippromulgahom. Fil-każ tal-aħħar, il-President tar-Repubblika jirritorna l-Att, flimkien mar-raġunijiet tiegħu, quddiem il-Parlament għal dibattitu u deċiżjoni ġodda.

Il-Ministeru tal-Ġustizzja jippubblika l-Atti adottati li ġew ippromulgati mill-President tar-Repubblika fil-pubblikazzjoni uffiċjali Estonjana Riigi Teataja (il-Gazzetta tal-Istat).

Il-proċess deċiżjonali

Il-proċess leġiżlattiv fil-Parlament Estonjan jinkludi l-istadji li ġejjin:

 • il-bidu ta’ abbozz leġiżattiv;
 • eżami ta’ abbozz leġiżattiv;
 • l-adozzjoni ta’ abbozz leġiżattiv;

Bidu

Skont l-Artikolu 103 tal-Kostituzzjoni, il-Gvern tar-Repubblika, il-Membri Parlamentari, il-gruppi politiċi Parlamentari, il-kumitati Parlamentari u l-President tar-Repubblika għandhom id-dritt jagħtu bidu għal proposti leġiżlattivi. Madankollu, il-President jista’ jagħti bidu biss għal abbozzi ta’ emendi għall-Kostituzzjoni. L-abbozz leġiżattiv irid jissodisfa r-regoli tekniċi adottati mill-Bord tal-Parlament u r-regoli tekniċi u leġiżlattivi adottati mill-Gvern tar-Repubblika. Il-Bord tal-Parlament jidderieġi l-abbozz leġiżattiv għand il-kumitat Parlamentari permanenti responsabbli mill-abbozz.

Eżami ta’ abbozz leġiżattiv

L-abbozz leġiżattiv jiġi ppreparat għas-sessjoni plenarja tal-Parlament minn kumitat Parlamentari permanenti (il-Kumitat tal-Affarijiet Legali, il-Kumitat Kostituzzjonali, il-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi, eċċ.). Fuq il-proposta tal-kumitat responsabbli, l-abbozz leġiżattiv jitpoġġa fuq l-aġenda għas-sessjoni plenarja tal-Parlament.

Skont l-Att dwar ir-Regoli Interni u r-Regoli ta’ Proċedura tar-Riigikogu, l-ewwel qari tal-abbozz leġiżattiv irid isir fi żmien seba’ ġimgħat tax-xogħol plenarji tal-Parlament minn meta jkun ġie aċċettat. Isiru dibattiti dwar l-abbozzi tal-Atti mis-sessjoni plenarja tal-Parlament fi tliet qarjiet, fejn fl-ewwel qari jkun hemm dibattitu dwar il-prinċipji ġenerali wara l-abbozz tal-Att. Jekk il-kumitat responsabbli jew kwalunkwe grupp politiku waqt in-negozjati ma jressaq l-ebda mozzjoni biex l-abbozz ma jiġix aċċettat, l-ewwel qari jintemm mingħajr votazzjoni. Wara l-ewwel qari, il-Membri Parlamentari kif ukoll il-kumitati u l-gruppi politiċi Parlamentari jkollhom għaxart ijiem tax-xogħol sabiex jippreżentaw emendi. Fuq proposta tal-kumitat responsabbli, il-President tal-Parlament jista’ jiffissa skadenza differenti biex jitressqu l-emendi.

Il-kumitat responsabbli jeżamina l-emendi kollha proposti u jiddeċiedi jekk jikkunsidrahomx meta jfassal it-test il-ġdid tal-abbozz. Il-kumitat ifassal verżjoni ġdida tal-abbozz għat-tieni qari, inklużi l-emendi kollha aċċettati u kwalunkwe emenda li tkun saret mill-kumitat innifsu. Huwa jfassal ukoll memorandum ta’ spjegazzjoni għat-tieni qari li jinkludi informazzjoni relatata mal-ipproċessar tal-abbozz leġiżattiv, bħar-raġunijiet biex jiġu aċċettati jew miċħuda l-emendi proposti u l-pożizzjonijiet tal-persuna li tat bidu għall-abbozz leġiżattiv jew issottomettietu, tal-esperti involuti fil-proċess u ta’ persuni oħrajn.

L-abbozz leġiżattiv jitqiegħed fuq l-aġenda għat-tieni qari fuq il-proposta tal-kumitat responsabbli. Fuq il-proposta tal-Bord tal-Parlament, il-kumitat responsabbli jew il-persuna li tat bidu għall-abbozz leġiżattiv, il-Parlament jissospendi t-tieni qari tal-abbozz leġiżattiv mingħajr votazzjoni. Jekk grupp politiku jipproponi li l-qari jiġi sospiż, din il-proposta titqiegħed għal votazzjoni. Jekk it-tieni qari ta’ abbozz leġiżattiv jiġi sospiż, xorta jkunu jistgħu jitressqu emendi. Jekk it-tieni qari fil-Parlament ma jiġix sospiż, dan jitqies li ġie fi tmiemu u l-abbozz leġiżattiv jintbagħat għat-tielet qari.

L-abbozz ta’ Deċiżjoni tal-Parlament jista’ jitqiegħed għal votazzjoni wara t-tmiem tat-tieni qari.

Il-kumitat responsabbli jfassal it-test finali tal-abbozz leġiżattiv għat-tielet qari billi jagħmel titjib lingwistiku u tekniku hekk kif jintemm it-tieni qari. Il-kumitat jista’ jfassal memorandum ta’ spjegazzjoni għat-tielet qari, fejn jipprovdi deskrizzjoni ġenerali tal-bidliet li saru wara li jkun intemm it-tieni qari. Fit-tielet qari tal-abbozz leġiżattiv jinfetħu n-negozjati li matulhom rappreżentanti mill-gruppi politiċi jippreżentaw dikjarazzjonijiet. Fit-tielet qari tiegħu, l-abbozz leġiżattiv jitqiegħed għall-votazzjoni finali.

Adozzjoni

Atti u Deċiżjonijiet Parlamentari huma adottati permezz ta' vot miftuħ fil-Parlament. Votazzjoni finali ssir waqt it-tielet qari tal-abbozzi tal-Atti. L-għadd tal-Membri Parlamentari meħtieġ biex jivvutaw favur li Att jiġi adottat huwa stipulat fl-Artikoli  73 u 104 tal-Kostituzzjoni, li skonthom l-Atti huma kkategorizzati bħala:

 • atti kostituzzjonali, jiġifieri Atti li jeħtieġu maġġoranza assoluta tal-Membri Parlamentari (aktar minn nofs il-101 Membru Parlamentari jridu jivvotaw favur l-addozzjoni tal-Att); jew
 • Atti ordinarji, jiġifieri Atti li jeħtieġu maġġoranza sempliċi (aktar Membri Parlamentari jridu jivvotaw favur l-addozzjoni tal-Att milli kontrih).

L-Atti li ġejjin jistgħu jiġu adottati jew emendati biss permezz ta' maġġoranza assoluta tal-Membri Parlamentari:

 • l-Att dwar iċ-Ċittadinanza;
 • l-Att dwar l-Elezzjoni tar-Riigikogu;
 • l-Att dwar l-Elezzjoni tal-President tar-Repubblika;
 • l-Att dwar l-elezzjoni tal-Kunsill tal-Gvern Lokali;
 • l-Att dwar ir-Referendum;
 • l-Att dwar ir-Regoli tal-Proċedura tar-Riigikogu u l-Att dwar ir-Regoli Interni tar-Riigikogu;
 • l-Att dwar ir-Rimunerazzjoni tal-President tar-Repubblika u tal-Membri tar-Riigikogu;
 • l-Att dwar il-Gvern tar-Repubblika;
 • l-Att dwar il-Ftuħ ta’ Proċedimenti fil-Qrati kontra l-President tar-Repubblika u l-Membri tar-Riigikogu;
 • l-Att dwar l-Awtonomija Kulturali tal-Minoranzi Nazzjonali;
 • l-Att tal-Baġit tal-Istat;
 • l-Att dwar l-Eesti Pank;
 • l-Att dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar;
 • l-Att dwar l-Organizzazzjoni tal-Qorti u l-Atti dwar il-proċedimenti tal-qorti;
 • l-Atti li jikkonċernaw is-self barrani u domestiku u l-obbligi proprjetarji tal-Istat;
 • l-Att dwar l-Istat ta' Emerġenza;
 • l-Att dwar id-Difiża Nazzjonali fi Żmien ta' Paċi u l-Att dwar id-Difiża Nazzjonali fi Żmien ta' Gwerra.

Malli Att jew Deċiżjoni tal-Parlament jiġi adottat, dan jiġi ffirmat mill-Ispeaker tal-Parlament, jew jekk l-Ispeaker ikun assenti, mid-Deputat Speaker tal-Parlament li jkun ippreseda s-sessjoni, mhux iktar tard mill-ħames jum tax-xogħol wara li jkun ġie adottat.

Promulgazzjoni

Wara li Att jiġi adottat u ffirmat, jintbagħat lill-President tar-Repubblika biex jiġi ppromulgat. Il-President tar-Repubblika jista' jirrifjuta li jippromulga Att adottat mill-Parlament u jista' fi żmien 14-il jum minn meta jirċevih jirritornah, flimkien mar-raġunijiet tiegħu, lill-Parlament għal dibattitu ġdid u deċiżjoni. Jekk Att li ġie ritornat mill-President tar-Repubblika jiġi adottat mill-Parlament għat-tieni darba f'forma mhux emendata, il-President tar-Repubblika jew jippromulga l-Att jew jipproponi lill-Qorti Suprema biex tiddikjara li l-att huwa antikostituzzjonali. Jekk il-Qorti Suprema ssib li l-Att huwa skont il-Kostituzzjoni, il-President tar-Repubblika jkollu jippromulgah.

L-Att jidħol fis-seħħ fl-għaxar jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fir-Riigi Teataja, sakemm ma jkunx previst mod ieħor fl-Att innifsu.

Pubblikazzjoni tal-istrumenti legali

L-iktar strumenti legali u ftehimiet internazzjonali importanti jiġu ppubblikati fir-Riigi Teataja. L-Atti u r-Regolamenti jiksbu saħħa legali biss ladarba jkunu ġew ippubblikati fir-Riigi Teataja.

Ir-Riigi Teataja hija l-pubblikazzjoni uffiċjali onlajn Estonjana u l-bażi ta' dejta ċentrali tal-istrumenti legali. Mill-1 ta’ Ġunju 2010, ir-Riigi Teataja bdiet tiġi ppubblikata fuq l-Internet biss, bħala pubblikazzjoni onlajn uffiċjali.

Mill-1 ta' Jannar 2011, ir-Riigi Teataja bdiet tiġi ppublikata mill-Ministeru tal-Ġustizzja.

Deskrizzjoni fil-qosor tal-kontenut

Atti, Regolamenti, ftehimiet internazzjonali, Deċiżjonijiet Parlamentari u l-Ordnijiet tal-Gvern tar-Repubblika jiġu ppubblikati fir-Riigi Teataja, u informazzjoni oħra importanti bħal traduzzjonijiet ta’ strumenti legali u informazzjoni proċedurali li tirrigwarda l-verżjonijiet tal-abbozzi ta’ strumenti jistgħu jkunu disponibbli fiha.

Il-maġġoranza tal-istrumenti li ġew adottati mill-1990 huma disponibbli fir-Riigi Teataja.

Mill-1 ta’ Ġunju 2002, verżjonijiet uffiċjali konsolidati ta' Atti, Digrieti tal-President tar-Repubblika, ir-Regolamenti u l-Ordnijiet tal-Gvern, ir-Regolamenti ministerjali, ir-Regolamenti tal-President tal-Eesti Pank u r-Regolamenti tal-Kumitat Elettorali Nazzjonali bdew jiġu ppubblikati fir-Riigi Teataja. Verżjonijiet konsolidati tad-Deċiżjonijiet Parlamentari bdew jiġu ppubblikati mill-1 ta' Ġunju 2010 u l-verżjonijiet konsolidati tar-regolamenti tal-awtorità lokali minn tmiem l-2011.

Kull darba li strumenti bħal dawn jiġu emendati, titfassal verżjoni konsolidata u aġġornata li tinkludi l-emendi u tiġi ppubblikata fl-istess ħin tal-istrument ta’ emenda, flimkien mal-informazzjoni dwar meta se tidħol fis-seħħ. It-testi konsolidati huma uffiċjali u jistgħu jiġu invokati meta tiġi infurzata l-liġi. Dawn għandhom saħħa legali.

L-istrumenti legali kollha li ġew ippubblikati jiġu ttimbrati b’mod diġitali meta jiġu ppubblikati. Kulħadd jista’ jiċċekkja t-timbru diġitali u dan jiżgura li l-istrument baqa’ l-istess minn meta ġie pubblikat. L-istrumenti pubblikati kollha huma wkoll marbuta ma’ timbru ta' żmien, li jippermetti li jinkixef kwalunkwe każ ta’ proċessar mhux awtorizzat.

Tista’ tara l-verżjonijiet konsolidati li huma/kienu fis-seħħ fi kwalunkwe data partikolari. Tista' wkoll tidħol f'verżjonijiet futuri ta' dawn l-istrumenti, fejn dawn ikunu magħrufa. Kull verżjoni konsolidata għandha ħoloq għall-verżjonijiet preċedenti u sussegwenti. Dan jagħtik il-possibbiltà li “timxi fiż-żmien” minn verżjoni tat-test konsolidat għal dik li jmiss u vice versa. Inti għandek l-opportunità tqabbel il-verżjonijiet konsolidati differenti tal-istess strument sabiex tara x’emendi saru.

Il-ħoloq preżenti fil-verżjoni konsolidata jippermettulek tiftaħ ir-Regolamenti adottati fuq il-bażi tal-Att u biex minn dawk ir-Regolamenti tasal għad-dispożizzjonijiet tal-Att li fuq il-bażi tiegħu jkunu ġew adottati r-Regolamenti.

Fir-Riigi Teataja mal-istrumenti tiġi miżjuda wkoll l-informazzjoni proċedurali, inklużi l-memoranda ta’ spjegazzjoni (il-ħoloq għall-bażi tad-dejta ta’ konsultazzjoni u għall-proċedimenti Parlamentari), il-ħoloq għal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea, it-traduzzjonijiet u informazzjoni oħra addizzjonali meħtieġa sabiex tkun tista’ tifhem l-istrument legali.

Fil-websajt tar-Riigi Teataja tista’ tfittex il-każistika tal-qrati tal-kontea, tal-qrati distrettwali u tal-Qorti Suprema. Hija disponibbli wkoll informazzjoni dwar il-post u l-ħin tas-seduti tal-qorti.

Taqsiriet u ħarsiet ġenerali lejn id-deċiżjonijiet tal-Qorti Suprema u s-sentenzi kollha mogħtija mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (QEDB) huma ppubblikati wkoll. It-taqsiriet ġew sistematizzati, u tista' tfittex it-taqsiriet ta’ sentenzi tal-Qorti Suprema permezz ta' kelma ewlenija jew b'referenza għal strumenti legali. Is-sentenzi tal-QEDB jistgħu jiġu mfittxija skont l-Artikolu.

Punti varji tal-aħbarijiet rigward l-Atti u l-liġi b'mod ġenerali huma wkoll ippubblikati fir-Riigi Teataja.

Fl-2011 tradutturi ġuramentati bdew ilestu traduzzjonijiet bl-Ingliż ta’ dawn it-testi aġġornati ta’ Atti, proċess li kien organizzat mill-Ministeru tal-Ġustizzja. Fit-30 ta' Ottubru tnediet il-websajt tar- Riigi Teataja bl-Ingliż. Din fiha traduzzjonijiet bl-Ingliż aġġornati ta’ testi konsolidati ta’ Atti. Sal-aħħar tal-2014, it-traduzzjonijiet aġġornati tat-testi konsolidati tal-Atti Estonjani kollha fis-seħħ (bl-eċċezzjoni tal-Atti ta' ratifika) ser ikunu ġew ippubblikati. Għalkemm it-traduzzjonijiet ma għandhomx saħħa legali, xorta jinżammu aġġornati, u t-traduzzjoni tal-emendi ġeneralment jiġu miżjuda fit-testi konsolidati qabel ma l-emendi jidħlu fis-seħħ. Kulħadd jista’ jkollu l-aħħar traduzzjonijiet mibgħuta fl-indirizz tal-posta elettronika tiegħu billi jiffirma għas-servizz My RT.

Hemm ukoll funzjoni ta' tfittxija għall-abbozzi tal-istrumenti legali li tippermettilek tfittex id-diversi stadji proċedurali li minnhom ikunu għaddew l-istrumenti legali u li jkunu għadhom qed jgħaddu minnhom l-abbozz tal-istrumenti. Minn hemm tista' taċċessa l-informazzjoni kollha dwar il-proċeduri leġiżlattivi u d-dokumenti rilevanti li jkunu tfasslu. Tista’ wkoll titlob informazzjoni proċedurali dwar il-passaġġ ta’ diversi strumenti legali minn pass proċedurali wieħed għal ieħor. Din tintbagħatlek fl-indirizz tal-posta elettronika tiegħek jekk tiffirma għas-servizz Minu RT tal-lingwa Estonjana.

Permess tas-servizz Minu RT kulħadd għandu l-opportunità jistabbilixxi l-portal tal-utent tiegħu fejn jista’ jżid l-istrumenti mal-ġabra tal-ħoloq tiegħu u jitlob permezz tal-portal biex ikun informat dwar strumenti ġodda u kwalunkwe informazzjoni addizzjonali bil-posta elettronika.

L-aċċess għall-bażi tad-dejta tal-leġiżlazzjoni Estonjana huwa mingħajr ħlas?

L-aċċess għar-Riigi Teataja u għas-servizzi kollha ta’ informazzjoni legali huwa mingħajr ħlas għall-utenti.

Jingħata aċċess bla ħlas għar-Riigi Teataja fil-bini tal-gvernijiet lokali u fil-libreriji pubbliċi (bejn wieħed u ieħor 600) lil kull min huwa interessat. Tingħata wkoll assistenza biex wieħed ifittex l-istrumenti rilevanti. L-utenti jridu jitħallew jistampaw sa 20 paġna mingħajr ħlas.

L-istorja tal-bażi tad-dejta tal-leġiżlazzjoni Estonjana

Ir-Riigi Teataja hija l-pubblikazzjoni uffiċjali tar-Repubblika tal-Estonja u ilha tiġi ppubblikata mis-27 ta’ Novembru 1918. Il-pubblikazzjoni tar-Riigi Teataja kienet sospiża fl-1940 u reġgħet inbdiet fl-1990.

Ir-Riigi Teataja ilha tiġi ppubblikata fuq l-internet mill-1996, u fl-1 ta’ Ġunju 2002 il-verżjoni onlajn ingħatat status uffiċjali.

Mill-1 ta’ Ġunju 2010, ir-Riigi Teataja bdiet tiġi ppubblikata fuq l-Internet biss, bħala pubblikazzjoni onlajn uffiċjali. Minn dak iż-żmien lil hawn hija ma ġietx ippubblikata iktar fuq il-karta.

F’Novembru 2010, kienet introdotta sistema tal-IT iktar faċli għall-utent li toffri iktar informazzjoni legali. Is-sistema tal-IT ġiet żiluppata taħt il-gwida tal-Uffiċċju tal-Gvern bl-użu ta' finanzjament mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali.

Taqsiriet tas-sentenzi tal-Qorti Suprema u tal-QEDB, diversi avviżi li jikkonċernaw il-liġi b’mod ġenerali u informazzjoni dwar is-seduti tal-qorti u l-każistika ilhom disponibbli fuq il-websajt tar-Riigi Teataja mill-20 ta' Jannar 2012.

Funzjoni ta' tiftix għal abbozzi ta' strumenti ġiet introdotta fl-aħħar tal-2012.

Mill-2013, verżjonijiet konsolidati aġġornati tar-Regolamenti kollha adottati mill-awtoritajiet lokali bdew jiġu ppubblikati fir-Riigi Teataja.

Mill-24 ta’ Settembru 2013, l-istrumenti legali kollha qed jingħatalhom it-timbru diġitali tal-korp tal-ħruġ u timbru tal-ħin meta jiġu ppubblikati fir-Riigi Teataja.

Il-websajt tar-Riigi Teataja bl-Ingliż tnediet fit-30 ta’ Ottubru 2013.

Se tinħoloq konnessjoni mal-portal European N-Lex bħala parti mill-proċess tal-iżvilupp tas-sistema tal-IT il-ġdida tar-Riigi Teataja.

L-aħħar aġġornament: 17/03/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna