Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Valsts tiesību akti

Īrija

Šajā lapā ir sniegta informācija par Īrijas tiesību sistēmu.

Saturu nodrošina
Īrija

Īrijas tiesību sistēma ir veidojusies no dažādiem tiesību avotiem un darbojas anglosakšu jeb precedentu tiesību (common law) sistēmas ietvaros. Īrijas pašreizējā konstitūcija ir valsts pamatlikums, un tā stājās spēkā 1937. gada 29. decembrī. Konstitūcijas 15. panta 2. punkta 1. apakšpunktā ir paredzēts, ka tiesības pieņemt likumus valsts vārdā ir tikai un vienīgi Īrijas parlamentam (Oireachtas). Konstitūcijas 34. panta 1. punktā arī noteikts, ka tiesu spriež ar tiesību aktiem izveidotas tiesas, kurās prezidē Konstitūcijā noteiktajā kārtībā iecelti tiesneši.

Konstitūcija paredz varas dalīšanu likumdošanas varā, izpildvarā un tiesu varā. Tas nodrošina, ka neviens valsts varas orgāns nevar iejaukties funkcijās, kas piešķirtas pārējiem diviem varas orgāniem.

Neskatoties uz varas dalīšanas principu, tiesas pilda konstitucionālo funkciju, izskatot citu valsts varas orgānu atbilstību konstitūcijai un likumību. Tiesu vara, pildot savas funkcijas, ir neatkarīga no valdības.

Pilsoņa pamattiesības ir garantētas Konstitūcijas 40.-44. pantā.

Tiesību avoti

Juridisko instrumentu veidi - apraksts

Saskaņā ar Konstitūcijas 15. panta 1. punktu Oireachtas (Īrijas parlaments) sastāv no prezidenta, Dáil Éireann (apakšpalāta) un Seanad Éireann (augšpalāta). Konstitūcijas 15. panta 2. punkta 1. apakšpunktā ir paredzēts, ka tikai un vienīgi Oireachtas ir tiesības pieņemt likumus valsts vārdā. Oireachtas aktus sauc par primārajiem tiesību aktiem.

Konstitūcijas 15. panta 2. punkta 2. apakšpunktā ir paredzēta pakārtoto tiesību aktu vai sekundāro tiesību aktu izstrāde un atzīšana: piemēram, rīkojumi, noteikumi, normas, plāni vai statūti, kas pieņemti, rīkojoties uz likumā piešķirto pilnvaru pamata, Oireachtas noteikto robežu ietvaros. Valdības ministrs (vai attiecīgā gadījumā vietējā pašvaldība) šādus tiesību aktus var pieņemt tikai Oireachtas noteiktajās robežās.

Valsts tiesu varu īsteno tiesas saskaņā ar Konstitūcijas 34. pantu un noteiktiem tiesību aktiem: galvenokārt 1961. gada Likumu par tiesām (izveide un sastāvs) un šī likuma grozījumiem ar papildu nosacījumiem. Judikatūra ir tiesības tālākveidošana ar tiesu prakses palīdzību un tiesu nolēmumi, kas interpretē un papildina tiesu praksi un skaidro tiesību aktus.

Normu hierarhija

Konstitūcija ir augstākais valsts pamatlikums, tā ir pakļauta tikai Eiropas Kopienas tiesībām un ir pārāka par citiem pakārtotiem tiesību avotiem, ieskaitot precedentu tiesības. No šiem avotiem atvasinātu noteikumu spēkā esamību nosaka Konstitūcija. Precedentu tiesības vai tiesību normas, kas konfliktē ar Konstitūcijas noteikumiem, nav spēkā, un līdz ar to tiem nav ietekmes. Konstitūcijas noteikumus var skaidrot augstās tiesas, tomēr Konstitūcijas grozījumus var izdarīt tikai, to pieņemšanai iegūstot atbalstu tautas nobalsošanā.

Īrija ir duālistiska valsts. Konstitūcijas 29. panta 6. punktā ir noteikts, ka starptautiskiem nolīgumiem ir likuma spēks Oireachtas noteiktajās robežās. Tātad, lai noslēgtie starptautiskie līgumi būtu piemērojami valstī, vispirms tie ar likumdošanas pasākumiem jāiekļauj vietējos tiesību aktos. Izņēmums tam ir Eiropas Savienības tiesības, kam saskaņā ar Konstitūcijas 29. pantu ir likuma spēks valstī. Tas nozīmē, ka neviens Konstitūcijas noteikums nevar padarīt par spēkā neesošu tiesību aktu vai pasākumu, kura pieņemšanu prasa Īrijas dalība Eiropas Savienībā.

Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija ieguva likuma spēku ar 2003. gada Likumu par Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju (European Convention on Human Rights Act), kurš stājās spēkā 2003. gada 31. decembrī. Konvencija ir daļa no Īrijas tiesību aktiem, bet tikai tiktāl, ciktāl Konvencija nav konfliktā ar Konstitūciju.

Institucionālā sistēma

Institūcijas, kas ir atbildīgas par normatīvo aktu pieņemšanu

Lēmumu pieņemšanas process

Lai iegūtu papildu informāciju par valsts galvenajām institūcijām, skatīt šādas tīmekļa lapas:

Juridiskās datubāzes

Īrijas elektroniskais tiesību normu krājums (eISB)

eISB piedāvā:

  • meklēšanai pilnībā piemērotu xhtml formātu
  • Oireachtas tiesību aktus, 1922. - 2008. gads
  • Sekundāros tiesību aktus (likumpamatotus aktus), 1922. - 2008. gads
  • Tiesību aktu direktoriju (1922. - 2005. gads)
  • Oireachtas 2009. gada tiesību aktus un sekundāros tiesību aktus (likumpamatotus aktus) PDF formātā (nav piemērots meklēšanai).

Oireachtas palātu oficiālā tīmekļa vietne

Oireachtas palātas oficiālajā tīmekļa vietnē ir:

Pašreizējie tiesību akti

Tīmekļa vietne ļauj piekļūt Oireachtas aktu pilniem tekstiem, no 1997. gada līdz šai dienai. Tiesību akti ir publicēti to ieviešanas valodā – īru, angļu vai abās šajās valodās ar obligātu prasību pārtulkot tos otrā oficiālajā valodā. Īru valoda ir pirmā oficiālā valoda. Skatīt Konstitūcijas 8. pantu un 25. panta 4. punkta 4. apakšpunktu.

Tiesību akta teksts ir sniegts PDF faila formātā ar saitēm no iedaļu sakārtojuma (satura rādītāja) uz attiecīgajām akta iedaļām.

Katru gadu tiek ieviesti aptuveni 40 tiesību akti. To teksts ir pieejams HTML formātā.

Likumprojekti

Tīmekļa vietne ļauj piekļūt arī likumprojektiem no 1997. gada līdz šai dienai. Tajā ir:

  • pilns oriģinālais likumprojektu teksts (ieskaitot paskaidrojuma rakstu)
  • likumprojektu versijas ar grozījumiem (palātas vai komisijas)
  • saites uz debatēm par likumprojektiem
  • likumprojektu grozījumu saraksts. Likumprojekta teksts ir sniegts PDF faila formātā ar saitēm no iedaļu sakārtojuma (satura radītāja) uz attiecīgajām iedaļām.

Vēsturiskie tiesību akti

Tīmekļa vietnē ir atrodami arī Oireachtas akti no 1922. līdz 2002. gadam / Achtanna an Oireachtais 1922 – 2002.

Piekļuve šīm datu bāzēm ir bez maksas.

Saites

Informācija par tiesību sistēmu, Informācija par valsts institūcijām un Konstitūciju, Īss likumdošanas procesa ceļvedis, Elektroniskais tiesību normu krājums

Lapa atjaunināta: 12/11/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.