Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas ungāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Valsts tiesību akti

Ungārija

Šajā vietnē ir sniegta informācija par tiesību sistēmu Ungārijā.

Saturu nodrošina
Ungārija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Tiesību avoti

Tiesību normu hierarhija

1. Pamatlikums

Pamatlikums (Ungārijas Pamatlikums, kas izsludināts 2011. gada 25. aprīlī) ir Ungārijas tiesību aktu hierarhijas augšgalā un jebkuram citam tiesību aktam ir jābūt saderīgam ar to. Pamatlikumu pieņēma Nacionālā asambleja, un grozījumu veikšanai ir nepieciešama visu Asamblejas deputātu balsu divu trešdaļu vairākums [Pamatlikuma S panta 2. punkts]

Pamatlikums un tā pārejas noteikumi (Ungārijas Pamatlikuma pārejas noteikumus izsludināja 2011. gada 31. decembrī) stājās spēkā 2012. gada 1. janvārī.

Ungārijas Pamatlikumā ir sešas nodaļas: preambula "Nacionālais apliecinājums", kā arī nodaļas "Izveide" (A līdz T pants), "Brīvības un pienākumi" (I līdz XXXI pants), "Valsts" (1. līdz 54. pants), "Īpašs tiesiskais regulējums" un "Nobeiguma noteikumi".

Nodaļā "Izveide" ir vispārīgi noteikumi un tā nosaka:

 • valsts pārvaldes formu,
 • valsts darbības pamatprincipus,
 • atsevišķu pilnvaru nodošanu Eiropas Savienībai,
 • Ungārijas galvaspilsētu un reģionālās administratīvās vienības,
 • pamatnoteikumus attiecībā uz Ungārijas pilsonību un tās iegūšanu,
 • Ungārijas valsts valodu, ģerboni, karogu, valsts himnu, valsts svētku dienas un valsts valūtu,
 • Pamatlikuma hierarhiju Ungārijas tiesību sistēmā, t.i., ka Pamatlikums ir Ungārijas tiesību sistēmas pamats,
 • procedūru Pamatlikuma pieņemšanai un grozīšanai,
 • Ungārijas tiesību aktu veidus,
 • virkni pamatprincipu, tostarp šādus:
  • aizliegumu ar spēku sagrābt un īstenot varu,
  • atbildību par to ungāru likteni, kuri nedzīvo Ungārijā,
  • sadarbību Eiropas vienotības izveidē,
  • laulības institūta aizsardzību,
  • nosacījumu godīgai konkurencei nodrošināšanu,
  • līdzsvarotas, pārredzamas un ilgtspējīgas budžeta pārvaldības principu,
  • pienākumu aizsargāt un saglabāt dabas resursus,
  • miera un drošības telpas izveidi un saglabāšanu, centienus sadarboties ar visām pasaules nācijām un valstīm, lai panāktu cilvēces ilgtspējīgu attīstību.

Nodaļā "Brīvības un pienākumi" noteiktas pamattiesības un pienākumi. Šādas tiesības (citu starpā) tiek atzītas par pamattiesībām:

 • tiesības uz dzīvību un cilvēka cieņas neaizskaramību,
 • spīdzināšanas, necilvēcīgas vai pazemojošas attieksmes vai sodu, paverdzināšanas un cilvēku tirdzniecības aizliegums,
 • visu veidu eigēniskās prakses aizliegums, aizliegums izmantot cilvēka ķermeni un tā daļas kā peļņas avotu un cilvēku klonēšanas aizliegums,
 • tiesības uz personas brīvību un drošību un noteikumi, kas garantē, ka nevienam netiek atņemta viņa brīvība,
 • tiesības uz pārvietošanās brīvību un tiesības brīvi izvēlēties uzturēšanās vietu,
 • tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību,
 • tiesības uz personas datu aizsardzību un piekļuvi sabiedriskas nozīmes datiem,
 • tiesības uz domu, pārliecības un ticības brīvību,
 • tiesības uz mierīgas pulcēšanās brīvību,
 • tiesības uz vārda brīvību,
 • tiesības piedalīties kultūras dzīvē,
 • tiesības strādāt, brīvi izraudzīties profesiju un veikt uzņēmējdarbību,
 • tiesības uz īpašumu,
 • aizliegums izraidīt Ungārijas pilsoņus no Ungārijas teritorijas,
 • tiesības uz patvērumu,
 • vienlīdzība likuma priekšā,
 • diskriminācijas aizliegums,
 • bērnu darba aizliegums,
 • tiesības uz veselīgu vidi,
 • tiesības balsot un tiesības kandidēt Nacionālās asamblejas, vietējo pārstāvju un pilsētas mēru un Eiropas Parlamenta vēlēšanās,
 • tiesības uz objektīvu, godīgu un pieņemamā termiņā veiktu jautājumu izskatīšanu iestādēs un struktūrās,
 • katra Ungārijas pilsoņa tiesības uz Ungārijas aizsardzību, viņam atrodoties ārzemēs,
 • Pamatlikumā arī definēta to personu valstspiederība un pamattiesības, pret kurām notiek tiesvedība.

Saskaņā ar Pamatlikumu Ungārija cenšas nodrošināt arī šādus aspektus:

 • garantēt sociālo nodrošinājumu visiem valsts iedzīvotājiem,
 • nodrošināt ikvienam iedzīvotājam pienācīgu mājokli un piekļuvi sabiedriskajiem pakalpojumiem.

Pamatlikumā ir noteikti dažādi pienākumi, piemēram:

 • pienākums piedalīties kopējo vajadzību apmierināšanā (taisnīgi nodokļi),
 • pienākums Ungārijas pilsoņiem aizsargāt savu valsti.

Pamatlikuma nodaļā "Valsts" ietverti galvenie pamatnoteikumi attiecībā uz publiskām amatpersonām augstos amatos un valsts galvenajām institūcijām, nosakot šādu institūciju juridisko statusu un uzdevumus

 • Nacionālā asambleja,
 • Republikas prezidents,
 • valdība,
 • neatkarīgās regulatīvās iestādes,
 • Konstitucionālā tiesa,
 • tiesu un prokuratūru dienesti,
 • Pamattiesību komisārs,
 • pašvaldības,
 • Ungārijas Valsts banka,
 • Valsts kontrole,
 • Ungārijas Bruņotie spēki,
 • policija un valsts drošības dienesti,
 • tautas nobalsošana.

Pamatlikuma nodaļā "Īpašs tiesiskais regulējums" ietverti noteikumi par valsts krīzes situācijām, ārkārtas stāvokļiem, preventīvās aizsardzības situācijām, pēkšņiem uzbrukumiem vai ārkārtēju briesmu stāvokli.

2. Parlamenta likumi

Ungārijā likumus pieņem Nacionālā asambleja. Saskaņā ar Pamatlikumu, noteikumus attiecībā uz pamattiesībām un pienākumiem nosaka tikai ar likumiem. Nacionālā asambleja likumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu (vairāk nekā pusi no klātesošo deputātu balsīm), izņemot Pamatlikumā noteiktos tā sauktos galvenos likumus, kuru pieņemšanai un grozīšanai nepieciešams divu trešdaļu balsu vairākums no klātesošo Nacionālās asamblejas deputātu skaita.

Saskaņā ar Pamatlikumu galvenie likumi attiecas uz pilsonību, baznīcu, Ungārijā dzīvojošajām nacionālajām minoritātēm, Nacionālās asamblejas deputātu un Republikas prezidenta juridisko statusu un viņu atlīdzību, pašvaldībām, detalizētiem noteikumiem par valsts ģerboņa un karoga izmantošanu un noteikumiem par valsts apbalvojumiem.

Saskaņā ar Pamatlikumu, lai atzītu Eiropas Savienības dibināšanas līgumu un to grozījumu saistošo raksturu, izsludinātu karastāvokli, noslēgtu mieru un pasludinātu īpaša tiesiskā regulējuma stāvokli, nepieciešams divu trešdaļu balsu vairākums no visu Nacionālās asamblejas deputātu skaita.

Līdz 1989. gada Likuma XXXI par Konstitūcijas grozīšanu pieņemšanai Ungārijas Prezidenta padome bija pilnvarota izdot dekrētus. No tiesību aktu hierarhijas viedokļa raugoties, joprojām spēkā esošie dekrēti tiek pielīdzināti noteikumiem ar likuma spēku.

3. Dekrēti

Pamatlikumā izšķir valdības dekrētus, premjerministra dekrētus, ministru dekrētus, Ungārijas Valsts bankas vadītāja dekrētus, neatkarīgo regulatīvo iestāžu un pašvaldību dekrētus.

Dekrētus var izdot arī Nacionālā aizsardzības padome valsts krīzes situācijā un Republikas prezidents ārkārtas stāvokļa gadījumā.

3.1. Valdības dekrēti

Valdības pilnvaras izdot dekrētus var būt primāras vai balstītas uz likumdošanas pilnvarojumu. Primārās pilnvaras nosaka Pamatlikuma 15. panta 3. punkts, kas paredz, ka valdība savu pilnvaru robežās var izdot dekrētus par jebkuru jautājumu, ko nereglamentē likumi. Neviens valdības dekrēts nedrīkst būt pretrunā ar jebkuru likumu. Tas neierobežo Nacionālās asamblejas pilnvaras, kas ir tiesīga regulēt jebkuru jomu.

Saskaņā ar Pamatlikumu un 2010. gada Likumu CXXX par likumdošanu valdība, pamatojoties uz īpašu likumdošanas pilnvarojumu, var izdot dekrētus, lai īstenotu likumus. Saskaņā ar Likumdošanas likuma 5. nodaļas 1. punktu pilnvarojumā izdot īstenošanas noteikumus jāietver šo pilnvaru turētājs, subjekts un pilnvaru apjoms. Pilnvaru turētājs nav tiesīgs nodot likumdošanas pilnvarojumu citai personai.

3.2. Premjerministra dekrēti

Saskaņā ar Pamatlikumu arī premjerministrs var izdot dekrētus, piemēram, ar dekrētu no ministru vidus iecelt premjerministra vietnieku. Tiesību aktu hierarhijā premjerministra dekrēti tiek pielīdzināti ministru dekrētiem.

3.3. Ministru dekrēti

Ministru dekrēti tiesību aktu hierarhijā ir pakārtoti valdības dekrētiem. Saskaņā ar Pamatlikumu, ministri izdod dekrētus, pamatojoties uz pilnvarojumu, kas noteikts likumā vai valdības dekrētos (izdoti to sākotnējās leģislatīvās kompetences ietvaros), ministri dekrētus izdod individuāli vai vienojoties ar citu ministru, šādi dekrēti nedrīkst būt pretrunā ar jebkuru likumu, valdības dekrētu vai Ungārijas Valsts bankas vadītāja dekrētu.

3.4. Ungārijas Valsts bankas vadītāja dekrēti

Darbojoties savas kompetences ietvaros, kas noteikta ar galveno likumu, Ungārijas Valsts bankas vadītājs var izdot dekrētus, pamatojoties uz ar likumu noteiktu pilnvarojumu, šāds dekrēts nedrīkst būt pretrunā ar jebkuru likumu.

3.5. Neatkarīgo regulatīvo iestāžu vadītāju dekrēti

Saskaņā ar Pamatlikuma 23. panta 4. punktu, darbojoties savas kompetences ietvaros, kas noteikta ar galveno likumu, neatkarīgo regulatīvo iestāžu vadītāji izdod dekrētus, pamatojoties uz ar likumu noteiktu pilnvarojumu, šādi dekrēti nedrīkst būt pretrunā ar jebkuru likumu, valdības dekrētu, premjerministra dekrētu, ministru dekrētu vai Ungārijas Valsts bankas vadītāja dekrētu.

3.6. Pašvaldību dekrēti

Saskaņā ar Pamatlikuma 32. panta 2. punktu, darbojoties savas kompetences ietvaros, pašvaldības var izdot dekrētus, lai reglamentētu vietējās sociālās attiecības, kuras nereglamentē neviens likums vai ar likumā noteiktu pilnvarojumu.

Pašvaldību dekrēti nedrīkst būt pretrunā ar jebkuru citu tiesību aktu.

Detalizēti noteikumi par dekrētiem, ko pieņem pašvaldību pārstāvības struktūras, ir izklāstīti 2011. gada Likumā CLXXXIX par Ungārijas pašvaldībām.

4. Starptautiski nolīgumi un starptautisko tiesību pamatprincipi

Ungārijas valdība ir tiesīga slēgt starptautiskus nolīgumus ar citām valstīm / citu valstu valdībām. Ungārijā attiecības starp starptautiskajiem nolīgumiem un valsts iekšējo tiesisko regulējumu ir balstītas uz duālisma sistēmu, t.i., starptautiskie nolīgumi kļūst par valsts iekšējā tiesiskā regulējuma daļu tikai pēc to izsludināšanas tiesību aktos.

Starptautisko tiesību pamatprincipi

Saskaņā ar Pamatlikuma Q. panta 3. punktu, Ungārija atzīst vispāratzītos starptautisko tiesību pamatnoteikumus. Starptautiskās paražu tiesības un starptautisko tiesību vispārīgie pamatprincipi ir kļuvuši par valsts iekšējā tiesiskā regulējuma daļu bez transponēšanas.

II Citi tiesību avoti plašākā nozīmē, kuri nav kvalificējami kā tiesību akti

1. Valsts pārvaldes tiesību instrumenti

Ungārijas tiesību sistēmā ir arī citi valsts pārvaldes tiesību instrumenti, kuri, lai arī tajos ir ietverti normatīvi noteikumi, nav kvalificējami kā tiesību akti.

Likumdošanas likumā (2010. gada CXXX Likums) noteikti divi valsts pārvaldes tiesību instrumentu veidi: normatīvi lēmumi un normatīvi rīkojumi. Tie ir darbības noteikumi, kas nav saistoši kopumā, t.i., tās nav saistoši visiem. Tie ir tikai iekšēji organizatoriski un darbības noteikumi, kas attiecas tikai uz to izdevēju vai tam pakļautām struktūrām vai personām. Normatīvajos lēmumos un rīkojumos nevar noteikt pilsoņu tiesības un pienākumus. Valsts pārvaldes tiesību instrumenti nevar būt pretrunā ar citiem tiesību aktiem un nevar atkārtot citu tiesību aktu noteikumus.

Saskaņā ar iepriekšējo Likumdošanas likumu (1987. gada XI Likums) statistikas paziņojumi un tiesiskas pamatnostādnes arī tika atzītas par tiesību avotiem (sauktas par citiem pārvaldības tiesību instrumentiem), kas nav kvalificējami kā tiesību akti. Jaunajā Likumdošanas likumā tie vairs netiek minēti. Tomēr, lai arī tiesiskās pamatnostādnes tika atceltas, stājoties spēkā jaunajam likumam (2011. gada 1. janvārī), līdz minētajam datumam izdotie statistikas paziņojumi joprojām paliek spēkā līdz brīdim, kad tos atcels. (Centrālā statistikas biroja priekšsēdētājs izdod statistikas paziņojumus, kuros ir iekļauti juridiski saistoši noteikumi, kas sastāv vienīgi no statistikas terminiem, metodēm, klasifikācijām, sarakstiem un skaitļiem.)

1.1. Normatīvie lēmumi

Normatīvajos lēmumos Nacionālā asambleja, valdība un citas centrālās pārvaldes iestādes, Konstitucionālā tiesa un Budžeta padome var noteikt savu organizatorisko struktūru un rīcības programmas.

Arī pašvaldību pārstāvības struktūras normatīvos lēmumos var noteikt savas darbības un to pakļautībā esošo struktūru darbības, kā arī savas rīcības programmas un pakļautībā esošo struktūru organizācijas un darbības kārtību. Līdzīgi valsts pašvaldību pārstāvības struktūras normatīvos lēmumos var noteikt savas un to pakļautībā esošo struktūru organizāciju un darbības kārtību, kā arī rīcības programmas.

1.2. Normatīvie rīkojumi

Savas kompetences ietvaros un saskaņā ar tiesību aktiem Republikas prezidents, premjerministrs, centrālo pārvaldes iestāžu vadītāji (izņemot valdību), Nacionālā Tiesu biroja priekšsēdētājs, Galvenais prokurors, Pamattiesību komisārs, Ungārijas Valsts bankas vadītājs, Valsts kontroles vadītājs, galvaspilsētas vai apgabalu pārvalžu vadītāji, mēri un pašvaldību ierēdņi normatīvajos rīkojumos var noteikt to vadīto, pakļautībā esošo vai pārraudzīto struktūru organizāciju, rīcību un darbības kārtību.

Turklāt Nacionālā asambleja, Republikas prezidents, Konstitucionālā tiesa, Pamattiesību komisārs, neatkarīgās regulatīvās iestādes, premjerministra birojs un ministrijas administratīvā departamenta vadītājs var izdot normatīvus rīkojumus, kas ir saistoši organizācijas darbiniekiem.

2. Konstitucionālās tiesas lēmumi

Konstitucionālās tiesas lēmumiem ir svarīga loma Ungārijas likumdošanas sistēmā.

Saskaņā ar 2011. gada CLI Likumu par Konstitucionālo tiesu tai ir šādi uzdevumi:

 • veikt pēckontroli attiecībā uz tiesību aktu atbilstību Pamatlikumam (pēckontroles procedūra);
 • veikt (preventīvu) pārbaudi attiecībā uz pieņemto, bet vēl neizsludināto likumu un starptautisko līgumu atsevišķu noteikumu atbilstību Pamatlikumam;
 • pēc tiesneša pieprasījuma veikt individuālu pārbaudi: ja lietas uzklausīšanas gaitā tiesnesim ir jāpiemēro tiesību norma, ko viņš uzskata par tādu, kas ir pretrunā ar pamatlikumu, vai ko Konstitucionālā tiesa ir atzinusi par tādu, viņš aptur tiesvedību un lūdz Konstitucionālo tiesu atzīt attiecīgo tiesību normu vai noteikumu par tādu, kas ir pretrunā ar pamatlikumu, un aizliegt tā turpmāku piemērošanu;
 • taisīt spriedumus par konstitucionālajām sūdzībām, kuru pamatā ir Pamatlikumā garantēto tiesību pārkāpums: konkrētajā lietā iesaistītā persona vai organizācija var iesniegt konstitucionālu sūdzību, ja ir noticis Pamatlikumā garantēto personas tiesību pārkāpums tādēļ, ka konkrētās lietas tiesvedībā tiek piemērots tiesību akts, kas ir pretrunā ar pamatlikumu, un persona ir izmantojusi visas pārsūdzības iespējas vai tai nav tiesību uz pārsūdzību;
 • pārbaudīt jebkuru tiesību aktu, vai tas nav pretrunā ar jebkuru starptautisku nolīgumu;
 • novērst likumdevēja pieļautas likumdošanas nepilnības, kas ir pretrunā ar Pamatlikumu;
 • risināt noteiktus kompetenču konfliktus starp valsts iestādēs vai pašvaldībām un citām valsts iestādēm;
 • interpretēt Pamatlikuma normas;
 • izskatīt dažādas lietas savas kompetences ietvaros saskaņā ar likumu.

Konstitucionālā tiesa sniedz sīki izstrādātu pamatojumu saviem lēmumiem. Konstitucionālās tiesas lēmums ir galīgs, nav pārsūdzams un ir saistošs visiem.

3. Tiesu precedentu tiesības

Lai nodrošinātu tiesību aktu vienveidīgu piemērošanu un sniegtu tiesību pamatnostādnes zemāku instanču tiesām, Ungārijas Augstākā tiesa jeb Kūrija (līdz 2012. gada 1. janvārim Augstākā tiesa) pieņem tiesiskās vienveidības lēmumus un izdod tiesiskus principiālus lēmumus.

Tiesiskas vienveidības procedūru var uzsākt, ja tiesu prakses attīstība un vienveidība nosaka, ka ir jāpieņem tiesiskās vienveidības lēmums principiālā jautājumā, un ja kāda Kūrijas palāta plāno novirzīties no citas Kūrijas palātas pieņemtā lēmuma. Lēmums par tiesību aktu vienveidību ir saistošs tiesām.

Principiāli lēmumi ir atvasināti no Kūrijas palātu prakses un arī veicina vienveidību tiesas lēmumu pieņemšanā.

Gan tiesību aktu vienveidības nodrošināšanai pieņemtie lēmumi, gan principiālie lēmumi tiek publicēti Augstākās tiesas oficiālajā lēmumu krājumā.

III Tiesību aktu piemērošanas joma

Tiesību aktu ģeogrāfiskā piemērošanas joma ir Ungārijas teritorija, savukārt pašvaldību izdotu dekrētu piemērošanas joma ir attiecīgās pašvaldības administratīvā teritorija. Tiesību aktu piemērošanas joma attiecībā uz personām aptver fiziskas personas, juridiskas personas un organizācijas, kam nav juridiskas personas statusa, Ungārijas teritorijā, ārvalstīs dzīvojošos Ungārijas pilsoņus, bet pašvaldību dekrētu gadījumā – fiziskas personas, juridiskas personas un organizācijas, kam nav juridiskas personas statusa, attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Likumdošanas likums aizliedz atpakaļejošu spēku, nosakot, ka tiesību norma nedrīkst uzlikt pienākumus vai padarīt tos apgrūtinošākus, atsaukt vai ierobežot tiesības vai noteikt kādu rīcību par pretlikumīgu laikposmā pirms šīs normas stāšanās spēkā.

Tiesību normās vienmēr ir jāparedz spēkā stāšanās datums, kas paredzētu pietiekami lielu sagatavošanās laiku šīs normas piemērošanai.

Tiesību normai un tās īstenošanas noteikumiem jāstājas spēkā vienlaicīgi. Tiesību akts (vai tiesību norma) zaudē spēku, ja to atceļ vai – ja tajā ir tikai noteikumi par grozīšanu vai atcelšanu – pamatojoties uz Likumdošanas likumu.

IV Juridiskās datubāzes

Ungārijā oficiālais laikraksts ir Magyar Közlöny, kuru publicē elektroniskā formā un kura tekstu uzskata par autentisku.

Laikrakstā ir iekļautas Ungārijas tiesību normas (izņemot pašvaldību dekrētus), tostarp:

 • Konstitucionālās tiesas rīkojumi un lēmumi, kuru obligāta publicēšana oficiālajā laikrakstā ir noteikta tiesību aktos vai ar Konstitucionālās tiesas lēmumu;
 • Nacionālās asamblejas lēmumi;
 • Kūrijas tiesiskās vienveidības lēmumi;
 • Nacionālās vēlēšanu komitejas atzinumi;
 • pielikums, tostarp Lēmumu apkopojums;
 • Oficiālais ziņojums.

Visi meklēšanas brīdī spēkā esošie tiesību akti (izņemot pašvaldību dekrētus) un citi valsts pārvaldes tiesību instrumenti ir apkopoti Valsts tiesību aktu datubāzē. Tajā ir apkopotas tiesību aktu konsolidētās versijas ar iekļautiem grozījumiem un citām izmaiņām.

Šīs informācijas meklēšanu var veikt pēc nosaukuma un numura, kā arī meklēt dokumenta tekstā.

Piekļuve šīm datubāzēm ir bezmaksas un nepastāv nekādi ierobežojumi.

Citas saites

Autentiskais oficiālais laikraksts elektroniskā formā

Valsts tiesību aktu datubāze

Lapa atjaunināta: 16/02/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu