Izvorna jezična inačica ove stranice mađarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Leġiżlazzjoni nazzjonali

Mađarska

Din il-paġna tagħtik informazzjoni dwar is-sistema legali fl-Ungerija.

Sadržaj omogućio
Mađarska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Sorsi tal-liġi

I. Il-ġerarkija leġiżlattiva

1. Il-Liġi Fundamentali

Il-Liġi Fundamentali (il-Liġi Fundamentali tal-Ungerija ppromulgata fil-25 ta' April 2011) tinsab fil-quċċata tal-ġerarkija leġiżlattiva fl-Ungerija, u kull liġi oħra trid tkun kompatibbli magħha. Il-Liġi Fundamentali ġiet adottata mill-Assemblea Nazzjonali, u biex issir emenda tenħtieġ maġġoranza b'żewġ terzi tal-voti tal-membri kollha tal-Assemblea [l-Artikolu S(2) tal-Liġi Fundamentali].

Il-Liġi Fundamentali u d-dispożizzjonijiet tranżitorji tagħha (id-Dispożizzjonijiet Tranżitorji tal-Liġi Fundamentali tal-Ungerija ppromulgati fil-31 ta' Diċembru 2011) daħlu fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2012.

Il-Liġi Fundamentali tal-Ungerija tikkonsisti f'sitt taqsimiet: preambolu intitolat id-"Dikjarazzjoni Nazzjonali", kif ukoll it-taqsimiet intitolati "Bażi" (Artikoli A–T), "Libertà u Responsabbiltà" (Artikoli I–XXXI), "L-Istat" (Artikoli 1–54), "Ordnijiet Ġuridiċi Speċjali" u "Dispożizzjonijiet Finali".

It-taqsima intitolata "Bażi" fiha d-dispożizzjonijiet ġenerali u tippreskrivi:

 • il-forma ta' gvern,
 • il-prinċipji fundamentali tal-operat tal-Istat,
 • it-trasferiment ta' ċerti setgħat lill-Unjoni Ewropea,
 • il-belt kapitali tal-Ungerija u l-entitajiet amministrattivi reġjonali,
 • id-dispożizzjonijiet ewlenin dwar iċ-ċittadinanza Ungeriża u dwar kif tista' tinkiseb,
 • il-lingwa uffiċjali, l-istemma araldika, il-bandiera, l-innu nazzjonali, il-festi nazzjonali u l-munita uffiċjali tal-Ungerija,
 • il-pożizzjoni tal-Liġi Fundamentali fis-sistema ġuridika tal-Ungerija, jiġifieri l-Liġi Fundamentali hija l-bażi tas-sistema ġuridika tal-Ungerija,
 • il-proċedura biex tiġi adottata u emendata l-Liġi Fundamentali,
 • it-tipi ta' leġiżlazzjoni Ungeriża,
 • għadd ta' prinċipji fundamentali, li jinkludu:
  • il-projbizzjoni li setgħa tiġi assunta jew tiġi eżeċitata bil-forza,
  • ir-responsabbiltà għad-destin tal-Ungeriżi li jgħixu lil hinn mill-fruntieri tal-Ungerija,
  • il-kooperazzjoni fil-ħolqien tal-unità Ewropea,
  • il-protezzjoni tal-istituzzjoni taż-żwieġ,
  • l-iżgurar ta' kundizzjonijiet meħtieġa għall-kompetizzjoni ġusta,
  • il-prinċipju ta' ġestjoni baġitarja bbilanċjata, trasparenti u sostenibbli,
  • l-obbligu li jiġu protetti u sostnuti r-riżorsi naturali,
  • il-ħolqien u ż-żamma tal-paċi u tas-sigurtà, u r-rieda li jkun hemm kooperazzjoni man-nazzjonijiet u l-pajjiżi kollha tad-dinja biex jinkiseb l-objettiv ta' żvilupp sostenibbli tal-umanità.

It-taqsima intitolata "Libertà u Responsabbiltà" tistabbilixxi d-drittijiet u l-obbligi fundamentali. Is-segwenti (fost l-oħrajn) huma rikonoxxuti bħala drittijiet fundamentali:

 • id-dritt għall-ħajja u għad-dinjità tal-bniedem,
 • il-projbizzjoni tat-tortura, ta' kwalunkwe trattament inuman jew degradanti jew ta' kwalunkwe kastig, tat-tjassir u tat-traffikar tal-bnedmin,
 • il-projbizzjoni tal-prattiki ewġeniċi kollha, tal-użu tal-ġisem tal-bniedem jew ta' kwalunkwe partijiet tiegħu għal qligħ finanzjarju, u tal-ikklonjar tal-bnedmin,
 • id-dritt għal-libertà u għas-sikurezza personali, u d-dispożizzjonijiet li jiggarantixxu li ħadd ma jkun miċħud mil-libertà tiegħu,
 • id-dritt għal-libertà tal-moviment u d-dritt li wieħed jagħżel il-post tar-residenza tiegħu bla tfixkil,
 • id-dritt għall-ħajja privata u tal-familja,
 • id-dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali u l-aċċess għad-dejta ta' interess pubbliku,
 • id-dritt għal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon,
 • id-dritt għal-libertà ta' għaqda paċifika,
 • id-dritt għal-libertà tal-espressjoni,
 • id-dritt li wieħed jipparteċipa fil-ħajja kulturali,
 • id-dritt li wieħed jagħżel bla tfixkil ix-xogħol, il-professjoni u l-attivitajiet intraprenditorjali tiegħu,
 • id-dritt għall-proprjetà,
 • il-projbizzjoni tat-tkeċċija taċ-ċittadini Ungeriżi mit-territorju tal-Ungerija,
 • id-dritt għall-asil,
 • l-ugwaljanza quddiem il-liġi,
 • in-nondiskriminazzjoni,
 • il-projbizzjoni tat-tħaddim tat-tfal,
 • id-dritt għal ambjent b'saħħtu,
 • id-dritt għall-vot, u d-dritt li wieħed joħroġ bħala kandidat fl-elezzjonijiet tal-Membri tal-Assemblea Nazzjonali, tar-rappreżentanti lokali u tas-sindki, u fl-elezzjonijiet tal-Membri tal-Parlament Ewropew,
 • id-dritt li wieħed ikollu l-affarijiet personali tiegħu amministrati b'mod imparzjali, ġust u f'ħin raġonevoli mill-awtoritajiet,
 • id-dritt ta' kull ċittadin Ungeriż li jkun protett mill-Ungerija matul is-soġġorn tiegħu barra minn pajjiżu,
 • il-Liġi Fundamentali tiddefinixxi wkoll in-nazzjonalitajiet u d-drittijiet ewlenin tal-persuni soġġetti għall-prosekuzzjoni.

Skont il-Liġi Fundamentali, l-Ungerija tistinka biex, fost l-oħrajn:

 • tipprovdi sigurtà soċjali liċ-ċittadini kollha tagħha,
 • tipprovdi lil kull individwu b'abitazzjoni deċenti u b'aċċess għas-servizzi pubbliċi.

Il-Liġi Fundamentali tistipula wkoll diversi obbligi, jiġifieri:

 • l-obbligu li wieħed jikkontribwixxi biex jissodisfa l-ħtiġijiet komuni (trattament ugwali tat-taxxa),
 • l-obbligu għaċ-ċittadini Ungeriżi li jiddefendu lill-pajjiżhom.

It-taqsima tal-Liġi Fundamentali intitolata "L-Istat" fiha l-aktar regoli fundamentali li japplikaw għad-dinjitarji u għall-aktar istituzzjonijiet importanti tal-pajjiż, u tistabbilixxi l-istatus ġuridiku u l-kompiti tal-entitajiet segwenti:

 • l-Assemblea Nazzjonali,
 • il-President tar-Repubblika,
 • il-gvern,
 • il-korpi regolatorji awtonomi,
 • il-Qorti Kostituzzjonali,
 • is-servizzi tal-ġudikatura u tal-prosekuzzjoni,
 • il-Kummissarju għad-Drittijiet Fundamentali,
 • l-amministrazzjonijiet lokali,
 • il-Bank Nazzjonali tal-Ungerija,
 • il-Qorti tal-Awdituri,
 • il-forzi armati Ungeriżi,
 • il-pulizija u s-servizzi tas-sigurtà nazzjonali,
 • ir-referenda nazzjonali.

It-taqsima tal-Liġi Fundamentali intitolata "Ordnijiet Ġuridiċi Speċjali" fiha regoli li jiggvernaw stati ta' kriżi nazzjonali, stati ta' emerġenza, stati ta' difiża preventiva, attakki mhux mistennija u stati ta' periklu estrem.

2. L-Atti tal-Parlament

Fl-Ungerija, l-Atti jiġu adottati mill-Assemblea Nazzjonali. Skont il-Liġi Fundamentali r-regoli għad-drittijiet u l-obbligi fundamentali huma determinati mill-Atti. L-Assemblea Nazzjonali tadotta l-Atti permezz ta' maġġoranza sempliċi ta' voti (aktar minn nofs il-voti tal-membri preżenti), minbarra l-hekk imsejħa Atti kardinali definiti bil-Liġi Fundamentali, li l-adozzjoni u l-emendi tagħhom jirrikjedu maġġoranza b'żewġ terzi tal-voti tal-Membri tal-Assemblea Nazzjonali preżenti.

Skont il-Liġi Fundamentali, l-Atti kardinali jistabbilixxu r-regoli dettaljati li japplikaw pereżempju għaċ-ċittadinanza, għall-knejjes, għad-drittijiet tal-minoranzi nazzjonali li jgħixu fl-Ungerija, għall-istatus ġuridiku u għar-remunerazzjoni tal-Membri tal-Assemblea Nazzjonali u tal-President tar-Repubblika, għall-Qorti Kostituzzjonali, għall-amministrazzjonijiet lokali, għall-użu tal-istemma araldika u tal-bandiera, kif ukoll id-dispożizzjonijiet dwar id-dekorazzjonijiet tal-Istat.

Skont il-Liġi Fundamentali, l-awtorizzazzjoni biex tiġi rikonoxxuta n-natura vinkolanti tat-Trattati fundaturi u emendatorji tal-Unjoni Ewropea, id-dikjarazzjoni ta' stat ta' gwerra, il-konklużjoni tal-paċi u d-dikjarazzjoni ta' stat ta' ordni ġuridiku speċjali, jirrikjedu maġġoranza b'żewġ terzi tal-voti tal-Membri kollha tal-Assemblea Nazzjonali.

Qabel l-adozzjoni tal-Att XXXI tal-1989 dwar l-emendi tal-Kostituzzjoni, il-Kunsill Presidenzjali tal-Ungerija ġie awtorizzat joħroġ digrieti liġi. Mill-perspettiva tal-ġerarkija leġiżlattiva, id-digrieti liġi li għadhom fis-seħħ jikkwalifikaw bħala regolamenti fuq l-istess livell tal-Atti.

3. Id-digrieti

Il-Liġi Fundamentali tirrikonoxxi d-digrieti governattivi, id-digrieti tal-Prim Ministru, id-digrieti ministerjali, id-digrieti mill-Gvernatur tal-Bank Nazzjonali tal-Ungerija, id-digrieti mill-kapijiet tal-korpi regolatorji awtonomi u d-digrieti tal-amministrazzjoni lokali.

Fi stat ta' kriżi nazzjonali, il-Kunsill għad-Difiża Nazzjonali, u fi stat ta' emerġenza, il-President tar-Repubblika, jistgħu joħorġu digrieti wkoll.

3.1. Id-digrieti governattivi

L-awtorità tal-gvern li jadotta digrieti tista’ tkun primarja jew ibbażata fuq l-awtorità leġiżlattiva. Is-setgħat primarji huma stabbiliti mill-Artikolu 15(3) tal-Liġi Fundamentali, li jiddikjara li l-gvern jista' joħroġ digrieti fl-isfera tal-awtorità tiegħu fuq kwalunkwe kwistjoni li ma tkunx irregolata minn xi Att. L-ebda digriet tal-Gvern ma jista' jmur kontra xi Att. Dan ma jirrestrinġix is-setgħat tal-Assemblea Nazzjonali, li tista’ tikkunsidra kwalunkwe qasam regolatorju bħala li jaqa' taħt l-awtorità tagħha.

Skont il-Liġi Fundamentali u l-Att CXXX tal-2010 dwar il-leġiżlazzjoni, il-gvern jista', anke abbażi ta' awtorizzazzjoni leġiżlattiva speċifika, jadotta digrieti li jimplimentaw xi Atti. Skont l-Artikolu 5(1) tal-Att dwar il-Leġiżlazzjoni, l-awtorizzazzjoni biex jinħarġu regolamenti ta' implimentazzjoni trid tispeċifika d-detentur, is-suġġett u l-portata tal-awtorità. Id-detentur ma jistax jgħaddi l-awtorità leġiżlattiva lil xi parti oħra.

3.2. Id-digrieti tal-Prim Ministru

Skont il-Liġi Fundamentali, il-Prim Ministru wkoll jista' joħroġ digrieti, pereżempju jaħtar Viċi Prim Ministru minn fost il-Ministri b'digriet. Id-digrieti tal-Prim Ministru huma kklassifikati fuq l-istess livell tad-digrieti ministerjali fil-ġerarkija tal-leġiżlazzjoni.

3.3. Id-digrieti ministerjali

Id-digrieti ministerjali huma kklassifikati taħt id-digrieti governattivi fil-ġerarkija tal-leġiżlazzjoni. Skont il-Liġi Fundamentali l-ministri jadottaw digrieti permezz tal-awtorizzazzjoni mogħtija minn xi Att jew minn xi digriet governattiv (maħruġa fil-kompetenza leġiżlattiva oriġinali tagħhom), fuq bażi indipendenti jew bi ftehim ma' kwalunkwe ministru ieħor; tali digrieti ma jistgħux imorru kontra xi Att, xi digriet governattiv jew xi digriet tal-Gvernatur tal-Bank Nazzjonali tal-Ungerija.

3.4. Id-digrieti tal-Gvernatur tal-Bank Nazzjonali tal-Ungerija

Abbażi tal-kompetenzi mogħtija lilu, definiti fl-Atti kardinali, il-Gvernatur tal-Bank Nazzjonali tal-Ungerija jista' joħroġ digrieti permezz ta' awtorizzazzjoni statutorja, li ma jistgħu jmorru kontra l-ebda liġi.

3.5. Id-digrieti mill-kapijiet tal-korpi regolatorji awtonomi

Skont l-Artikolu 23(4) tal-Liġi Fundamentali, u abbażi tal-kompetenzi mogħtija lilhom, definiti fl-Atti kardinali, il-kapijiet tal-korpi regolatorji awtonomi joħorġu digrieti permezz ta' awtorizzazzjoni statutorja, li ma jistgħu jmorru kontra l-ebda Att, digriet governattiv, digriet tal-Prim Ministru, digriet ministerjali jew digriet tal-Gvernatur tal-Bank Nazzjonali tal-Ungerija.

3.6. Id-digrieti tal-amministrazzjoni lokali

Skont l-Artikolu 32(2) tal-Liġi Fundamentali, u abbażi tal-kompetenzi mogħtija lilhom, l-amministrazzjonijiet lokali jistgħu jadottaw digrieti lokali sabiex jirregolaw ir-relazzjonijiet soċjali lokali li mhumiex irregolati minn xi Att jew bl-awtorità ta' xi Att.

Id-digrieti tal-amministrazzjoni lokali ma jistgħu jmorru kontra l-ebda leġiżlazzjoni oħra.

Ir-regoli dettaljati dwar id-digrieti li għandhom jiġu adottati mill-korpi rappreżentattivi tal-amministrazzjoni lokali, huma stipulati fl-Att CLXXXIX tal-2011 dwar l-amministrazzjonijiet lokali tal-Ungerija.

4. Il-ftehimiet internazzjonali u l-prinċipji fundamentali tad-dritt internazzjonali

Il-gvern tal-Ungerija jista’ jikkonkludi ftehimiet internazzjonali ma’ Stati oħrajn/mal-gvernijiet ta’ Stati oħrajn. Fl-Ungerija, ir-relazzjoni bejn il-ftehimiet internazzjonali u l-liġi domestika hija bbażata fuq sistema duwalista; jiġifieri, il-ftehimiet internazzjonali jsiru parti mil-liġi domestika meta jiġu ppromulgati permezz tar-regolamenti legali.

Il-prinċipji tad-dritt internazzjonali

Skont l-Artikolu Q(3) tal- Liġi Fundamentali, l-Ungerija taċċetta r-regoli ġeneralment rikonoxxuti tad-dritt internazzjonali. Id-dritt internazzjonali konswetudinarju u l-prinċipji ġenerali tad-dritt internazzjonali jsiru parti mil-liġi domestika mingħajr ma jkun hemm bżonn ta' trasformazzjoni.

II. Sorsi oħrajn tal-liġi meqjusa f’sens usa’ u li ma jikkwalifikawx bħala leġiżlazzjoni

1. Strumenti legali ta' amministrazzjoni statali

Is-sistema ġuridika Ungeriża tinkludi strumenti legali ta' amministrazzjoni statali li, minkejja li jinkludu dispożizzjonijiet normattivi, ma jikkwalifikawx bħala leġiżlazzjoni.

L-Att dwar il-Leġiżlazzjoni (l-Att CXXX tal-2010) jiddefinixxi żewġ tipi ta' strumenti legali ta' amministrazzjoni statali: id-deċiżjonijiet normattivi u l-ordnijiet normattivi. Dawn huma regoli tal-kondotta li ġeneralment mhumiex vinkolanti, jiġifieri li ma jorbtux lil kulħadd. Huma sempliċiment dispożizzjonijiet interni u regoli organizzattivi u operattivi li jirrigwardaw biss l-emittent jew il-korpi jew il-persuni sottomessi għalih. Id-deċiżjonijiet u l-ordnijiet normattivi ma jistgħux jiddeterminaw id-drittijiet u l-obbligi taċ-ċittadini. L-istrumenti legali ta' amministrazzjoni statali ma jistgħux imorru kontra leġiżlazzjoni oħra jew jirrepetu d-dispożizzjonijiet leġiżlattivi.

Skont l-Att dwar il-Leġiżlazzjoni preċedenti (l-Att XI tal-1987), il-komunikazzjonijiet statistiċi u l-linji gwida legali kienu jikkwalifikaw ukoll bħala sorsi ta' liġi (magħrufa bħala strumenti legali oħra ta' governanza) mingħajr ma jikkwalifikaw bħala leġiżlazzjoni. L-Att dwar il-Leġiżlazzjoni l-ġdid ma baqax isemmihom. Madankollu, filwaqt li l-linji gwida legali tħassru meta daħal fis-seħħ l-Att il-ġdid (fl-1 ta' Jannar 2011), l-istrumenti statistiċi li nħarġu qabel dik id-data se jibqgħu fis-seħħ sakemm jitħassru. (Il-komunikazzjonijiet statistiċi jinħarġu mill-President tal-Uffiċċju Ċentrali tal-Istatistika u jinkludu dispożizzjonijiet li jorbtu legalment, li jikkonsistu esklużivament f’termini, f’metodi, fi klassifikazzjonijiet, f’listi u f’ċifri statistiċi.

1.1. Id-deċiżjonijiet normattivi

Fid-deċiżjonijiet normattivi, l-Assemblea Nazzjonali, il-gvern u korpi amministrattivi ċentrali oħrajn, il-Qorti Kostituzzjonali u l-Kunsill tal-Baġit, jistgħu jistabbilixxu l-organizzazzjoni u l-funzjonament kif ukoll l-attivitajiet u l-programmi ta' azzjoni tagħhom stess.

Il-korpi rappreżentattivi tal-amministrazzjoni lokali ukoll jistgħu, fid-deċiżjonijiet normattivi, jistabbilixxu l-attivitajiet tagħhom stess u ta' dawk il-korpi mmexxija minnhom, kif ukoll il-programmi ta' azzjoni tagħhom u l-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-korpi mmexxija minnhom. Bl-istess mod, il-korp rappreżentattiv ta' awtonomiji nazzjonali jista', fid-deċiżjonijiet normattivi, jistabbilixxi l-organizzazzjoni u l-funzjonament, l-attivitajiet u l-programmi ta' azzjoni tagħhom stess, kif ukoll ta' dawk il-korpi mmexxija minnhom.

1.2. L-ordnijiet normattivi

Fil-limiti tal-kompetenzi tagħhom u kif previst fil-leġiżlazzjoni, il-President tar-Repubblika, il-Prim Ministru, il-kap tal-korpi amministrattivi ċentrali (minbarra l-gvern), il-President tal-Uffiċċju Ġudizzjarju Nazzjonali, il-Prosekutur Suprem, il-Kummissarju għad-Drittijiet Fundamentali, il-Gvernatur tal-Bank Nazzjonali tal-Ungerija, il-President tal-Qorti tal-Awdituri, il-kap tal-uffiċċju governattiv tal-belt kapitali jew tal-kontea, is-sindki u s-segretarji ġenerali jistgħu, fl-ordnijiet normattivi, jistabbilixxu l-organizzazzjoni, il-funzjonament u l-attivitajiet tal-korpi mmexxija, ġestiti jew sorveljati minnhom.

Barra minn hekk, l-Assemblea Nazzjonali, il-President tar-Repubblika, il-Qorti Kostituzzjonali, il-Kummissarju għad-Drittijiet Fundamentali, il-korpi regolatorji awtonomi, l-Uffiċċju tal-Prim Ministru u l-kap tal-organizzazzjoni uffiċjali tal-ministeru, jistgħu joħorġu ordnijiet normattivi li jkunu jorbtu lill-membri tal-persunal tal-organizzazzjoni kkonċernata.

2. Id-deċiżjonijiet tal-Qorti Kostituzzjonali

Id-deċiżjonijiet tal-Qorti Kostituzzjonali għandhom rwol importanti fis-sistema leġiżlattiva Ungeriża.

Skont l-Att CLI tal-2011 dwar il-Qorti Kostituzzjonali l-kompiti tal-Qorti Kostituzzjonali huma s-segwenti:

 • rieżami ex post tal-konformità tal-leġiżlazzjoni mal-Liġi Fundamentali (proċedura ta' rieżami ex post);
 • rieżami (preventiv) tal-konformità tal-Atti li jkunu ġew adottati iżda li ma jkunux għadhom ġew ippromulgati u ta' ċerti dispożizzjonijiet tat-trattati internazzjonali mal-Liġi Fundamentali;
 • rieżami individwali fuq it-talba ta' mħallef: jekk waqt li tkun qed tinstema' kawża quddiemu, l-imħallef ikun irid japplika biċċa leġiżlazzjoni li hu jqis bħala mhux kostituzzjonali jew li l-Qorti Kostituzzjonali tkun diġà ddikjarat bħala mhux kostituzzjonali, hu jista' jissospendi l-proċedimenti u jitlob lill-Qorti Kostituzzjonali biex issib il-biċċa leġiżlazzjoni jew id-dispożizzjoni leġiżlattiva mhux kostituzzjonali u biex tipprojbixxi l-applikazzjoni tal-biċċa leġiżlazzjoni mhux kostituzzjonali;
 • it-teħid ta' deċiżjonijiet dwar ilmenti kostituzzjonali bbażati fuq ksur ta' drittijiet iggarantiti mil-Liġi Fundamentali: il-persuna jew l-organizzazzjoni involuta fil-kawża individwali tista' tressaq ilment kostituzzjonali jekk id-dritt tagħha, iggarantit mil-Liġi Fundamentali, ma jkunx ġie osservat minħabba l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni mhux kostituzzjonali fil-proċedimenti ġudizzjarji li jkunu għaddejjin fil-kawża, u jekk tkun użat il-possibbiltajiet kollha ta' appell jew ma jkollhiex dritt għal appell;
 • l-eżaminar tal-atti leġiżlattivi sabiex jiġi żgurat li ma jkunu jmorru kontra l-ebda ftehim internazzjonali;
 • it-twaqqif ta' ommissjonijiet leġiżlattivi li jmorru kontra l-Liġi Fundamentali;
 • is-soluzzjoni ta' ċerti kunflitti ta’ kompetenza bejn il-korpi statali jew bejn l-amministrazzjonijiet lokali u korpi statali oħrajn;
 • l-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Liġi Fundamentali;
 • it-twettiq ta' proċedimenti differenti, li jaqgħu taħt il-kompetenza tagħha u li huma skont id-dispożizzjonijiet tal-liġi.

Il-Qorti Kostituzzjonali tipprovdi raġunijiet dettaljati għad-deċiżjonijiet li tieħu. Id-deċiżjonijiet tal-Qorti Kostituzzjonali ma jistgħux jiġu appellati u jorbtu lil kulħadd.

3. Il-ġurisprudenza tal-qrati

Sabiex tissodisfa l-inkarigu tagħha li tiżgura l-applikazzjoni uniformi tal-liġi u li tipprovdi gwida ġudizzjarja lill-qrati inferjuri, il-qorti suprema tal-Ungerija, il-Curia (li qabel l-1 ta' Jannar 2012 kienet magħrufa bħala l-Qorti Suprema) tgħaddi deċiżjonijiet li jirrigwardaw l-uniformità ġudizzjarja u toħroġ deċiżjonijiet ġudizzjarji ta' prinċipju.

Jista’ jingħata bidu għal proċedura ta’ uniformità jekk l-iżvilupp u l-uniformità tal-prassi ġudizzjarja jeħtieġu l-adozzjoni ta’ deċiżjoni ta’ uniformità fi kwistjoni ta’ prinċipju, u jekk awla tal-Curia tkun beħsiebha tiddevja mid-deċiżjoni li tkun ħadet awla oħra tal-Curia. Deċiżjoni dwar l-uniformità fil-liġi torbot lill-qrati.

Id-deċiżjonijiet ta’ prinċipju jirriżultaw mill-prassi tal-awli ġudizzjarji tal-Curia u jippromwovu wkoll l-uniformità fil-qtugħ tas-sentenzi.

Id-deċiżjonijiet mogħtija sabiex tkun żgurata l-uniformità fil-liġi u d-deċiżjonijiet ta’ prinċipju jiġu ppubblikati fir-Repertorju Uffiċjali tad-Deċiżjonijiet tal-Qorti Suprema.

III. Il-kamp ta' applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni

Il-kamp ta' applikazzjoni ġeografiku tal-leġiżlazzjoni jkopri t-territorju tal-Ungerija, filwaqt li dak tad-digrieti tal-amministrazzjoni lokali jkopri ż-żona amministrattiva tal-amministrazzjoni lokali. Il-kamp ta' applikazzjoni personali tal-leġiżlazzjoni jkopri lill-persuni fiżiċi, lill-persuni ġuridiċi u lill-organizzazzjonijiet mingħajr personalità ġuridika fit-territorju tal-Ungerija, liċ-ċittadini Ungeriżi li jkunu jinsabu barra mit-territorju tal-Ungerija, u fil-każ tad-digrieti tal-amministrazzjoni lokali, lill-persuni fiżiċi, lill-persuni ġuridiċi u lill-organizzazzjonijiet mingħajr personalità ġuridika fiż-żona amministrattiva tal-amministrazzjoni lokali.

L-Att dwar il-Leġiżlazzjoni jipprojbixxi l-validità retroattiva, u jindika li biċċa leġiżlazzjoni ma tistax tistabbilixxi obbligi jew tagħmilhom aktar onerużi, tirtira jew tirrestrinġi d-drittijiet jew tiddikjara kondotta bħala illegali fil-perjodu ta' qabel id-dħul tagħha fis-seħħ.

Il-leġiżlazzjoni trid dejjem tistabbilixxi d-data ta’ meta tidħol fis-seħħ b’tali mod li jibqa’ biżżejjed żmien biex isiru tħejjijiet għall-applikazzjoni tagħha.

Il-leġiżlazzjoni u r-regolamenti ta' implimentazzjoni tagħha jridu jidħlu fis-seħħ fl-istess żmien. Biċċa leġiżlazzjoni (jew dispożizzjoni leġiżlattiva) ma tibqax valida jekk tiġi mħassra jew – jekk ikun fiha biss dispożizzjonijiet emendatorji jew ta' tħassir – skont l-Att dwar il-Leġiżlazzjoni.

IV. Bażijiet tad-dejta legali

Fl-Ungerija, il-Gazzetta Uffiċjali hija l-Magyar Közlöny, li tiġi ppubblikata f'format elettroniku u li t-test tagħha huwa kkunsidrat bħala awtentiku.

Il-Gazzetta tinkludi l-leġiżlazzjoni Ungeriża (minbarra d-digrieti tal-amministrazzjoni lokali) inklużi:

 • l-ordnijiet u d-deċiżjonijiet tal-Qorti Kostituzzjonali, li jridu jiġu ppubblikati fil-Gazzetta Uffiċjali skont id-dispożizzjonijiet ġuridiċi jew fuq il-bażi ta’ deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali;
 • id-deċiżjonijiet tal-Assemblea Nazzjonali;
 • id-deċiżjonijiet tal-Curia li jirrigwardaw l-uniformità ġudizzjarja;
 • l-opinjonijiet tal-Kumitat tal-Elezzjonijiet Nazzjonali;
 • l-annessi, inkluża l-Ġabra ta' Deċiżjonijiet;
 • ir-Rapport Uffiċjali.

Il-Bażi tad-dejta tal-Leġiżlazzjoni Nazzjonali fiha l-leġiżlazzjoni kollha (minbarra d-digrieti tal-amministrazzjoni lokali) u l-istrumenti legali ta' amministrazzjoni statali fis-seħħ fid-data ta' meta jsir it-tiftix. Din tiġi ppreżentata f’verżjoni kkonsolidata, flimkien ma’ emendi u ma’ bidliet oħrajn.

Tista’ tfittex din l-informazzjoni skont it-titolu u n-numru, u tista’ anki tagħmel tiftix fit-test.

L-aċċess għal dawn il-bażi tad-dejta huwa bla ħlas, u ma hemm l-ebda restrizzjonijiet.

Links relatati

Gazzetta Uffiċjali Elettronika Awtentika

Bażi tad-dejta tal-Leġiżlazzjoni Nazzjonali

L-aħħar aġġornament: 16/02/2016

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici