Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Liikmesriigi õigus

Luksemburg

Sellel lehel esitatakse ülevaade erinevatest õiguse allikatest Luksemburgis.

Sisu koostaja:
Luksemburg
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Õiguse allikad

Õigusnormide hierarhia

Väljend „õiguse allikad” on kujundlik, luues pildi õiguse esilekerkimisest ja päritolust.

Tänapäeval võib õiguse peamisteks allikateks pidada põhiseadust ja õigusakte.

Luksemburgi põhiseadus

Luksemburgi esimene põhiseadus koostati 1841. aastal, kaks aastat pärast Luksemburgi iseseisvumist 1839. aastal, millele järgnesid 1848. ja 1856. aasta põhiseadused.

Luksemburgi praegune põhiseadus kuulutati välja 17. oktoobril 1868. Pärast seda on selle tekst mitmel korral läbi vaadatud.

Luksemburgi põhiseadus on jäik põhiseadus. Siiski on põhiseadus oma fundamentaalse iseloomu tõttu lihtseadusest stabiilsem.

Praegu kehtiv põhiseadus koosneb 13 peatükki jagatud 121 artiklist. Nendes kirjeldatakse riigi põhialuseid, kodanike õiguste ja vabaduste tagamist ning riigiasutuste töökorraldust.

 • I peatükk: Riik, selle territoorium ja suurhertsog
 • II peatükk: Kodanikuvabadused ja põhiõigused
 • III peatükk: Suveräänsus
 • IV peatükk: Saadikutekoda
 • V peatükk: Suurhertsogiriigi valitsus
 • V a peatükk: Riiginõukogu
 • VI peatükk: Õigusemõistmine
 • VII peatükk: Relvajõud
 • VIII peatükk: Rahandus
 • IX peatükk: Kommuunid
 • X peatükk: Riigiasutused
 • XI peatükk: Üldsätted
 • XII peatükk: Ülemineku- ja lisasätted.

Seadus õiguse allikana

Õigussüsteem

Luksemburgi Suurhertsogiriigi õigussüsteemis võib seadusi algatada saadikutekoda või valitsus.

Valitsuse algatusõigust nimetatakse „valitsuse algatuseks” ning selle õiguse alusel esitatakse „seaduse eelnõusid”.

Saadikutekoja algatusõigust nimetatakse „parlamendi algatuseks” ning selle õiguse alusel esitatakse „seaduse ettepanekuid”.

Seejärel esitatakse need seaduse eelnõud või ettepanekud arvamuse saamiseks erinevatele asjaomastele asutustele (kutsekodadele) ning eelkõige Riiginõukogule. Pärast Riiginõukogu arvamuse saamist saadetakse seaduse eelnõu või ettepanek tagasi saadikutekotta.

Luksemburgi ühekojalises süsteemis peab saadikutekoda pärast eelnõu hääletamist kolme kuu jooksul kogu dokumendi kohta veelkord otsuse vastu võtma, välja arvatud juhul, kui nii saadikutekoda kui ka Riiginõukogu otsustavad, et saadikutekoja teise hääletuse võib ära jätta. Seaduse, mille üle saadikutekoda on lõplikult hääletanud, kuulutab välja suurhertsog ning see avaldatakse ametlikus teatajas Mémorial.

Regulatiivne süsteem

Riiginõukogu töökorraldust reformiva 12. juuli 1996. aasta seaduse artikli 2 kohaselt ei või suurhertsogile esitada ühtegi seaduste ega lepingute rakendusmääruse eelnõud enne, kui Riiginõukogu on selle kohta esitanud oma arvamuse.

Valitsus võib sellest üldreeglist kiireloomulistel juhtudel (mille üle otsustab suurhertsog algataja ministri nõuetekohaselt põhjendatud aruande põhjal) siiski kõrvale kalduda ning mitte paluda Riiginõukogul oma arvamust esitada. Sellise kiirmenetluse rakendamine peaks siiski piirduma erandjuhtudega.

Kui mõne seadusega on ametlikult nõutav, et Riiginõukogu peab selle seaduse rakendamiseks võetavate määruste kohta oma arvamuse esitama, ei või mingil juhul kasutada kiirmenetlust. Samuti kehtib see muudatusettepanekute puhul sellise määruse eelnõu suhtes, mille kohta Riiginõukogu on juba üks kord oma arvamuse esitanud.

Nagu seaduste puhul, koostab Riiginõukogu oma arvamuse määruse eelnõude kohta põhjendatud aruande vormis, mis sisaldab üldisi kaalutlusi, eelnõu teksti läbivaatamist ja vajaduse korral vastueelnõud.

Riiginõukogu vaatab läbi määruse eelnõu sisu ja vormi ning selle vastavuse kõrgematele õigusnormidele.

Õigusaktide andmebaasid

Veebisait Légilux on Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse õigusportaal internetis.

See võimaldab juurdepääsu Luksemburgi õigusaktidele, mis võivad olla kas väljaandes Mémorial A sisalduvad viimistlemata tekstid või siis kooskõlastatud tekstid, mis suures osas sisalduvad õigusaktide seadustikes ja kogumikes.

See veebisait on jagatud kolmeks peamiseks valdkonnaks:

 • Õigusküsimuste alajaotusesse Espace Législatif on koondatud Luksemburgis välja antud õigusaktid, mitmesugused väljaanded ja kooskõlastatud tekstid.
 • Haldusküsimuste alajaotusesse Espace Administratif on koondatud nn „haldusdokumendid”. Peamiselt on selles Mémorial B kogumikud, samuti haldus- ja õigusküsimuste ametlik aastaraamat (Annuaire Officiel d'Administration et de Législation).
 • Äriühingute ja liitude alajaotusesse Espace des Sociétés & Associations on koondatud Mémorial C kogumikud ning äriühinguid, liite ja mittetulunduslikke sihtasutusi käsitlevad väljaanded.

Kas juurdepääs andmebaasidele on tasuta?

Jah, juurdepääs andmebaasidele on tasuta.

Seonduvad lingid

Veebisait Légilux

Justiitsministeerium

Viimati uuendatud: 20/12/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta