Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje taani keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Liikmesriigi õigus

Taani

Sellel lehel antakse teavet Taani õigussüsteemi kohta. Täiendavat teavet Taani õigussüsteemi kohta saab Taani justiitsministeeriumi ja Taani parlamendi veebisaitidelt.

Sisu koostaja:
Taani
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Õigusaktide andmebaasid

Õigusteabe portaal (Retsinformation) on veebisait, kus antakse kodanikele juurdepääs järgmistele dokumentidele:

  • seadused, haldusmäärused, lepingud, konsolideeritud õigusaktid;
  • parlamendi dokumendid;
  • haldusotsused;
  • ombudsmani otsused.

Õigusteabe portaal sisaldab kõiki õigusakte, mis kehtisid 1. jaanuaril 1985, ning pärast nimetatud kuupäeva vastu võetud õigusakte.

Juurdepääs andmebaasile on tasuta.

Viimati uuendatud: 19/12/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta