Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνική νομοθεσία

Λεττονία

Η παρούσα σελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την έννομη τάξη της Λεττονίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Πηγές δικαίου

Το νομικό σύστημα της Λετονίας ανήκει στα νομικά συστήματα της ηπειρωτικής Ευρώπης. Η σημαντικότερη πηγή δικαίου είναι η γραπτή νομοθεσία.

Νομοθεσία

Οι σχέσεις μεταξύ φορέων δημοσίου δικαίου και φυσικών προσώπων ή άλλων κατόχων δικαιωμάτων διέπονται από τη νομοθεσία (ārējie normatīvie akti).

Είδη νομοθεσίας, κατά σειρά νομικής προτεραιότητας:

 • το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Λετονίας
 • οι (τυπικοί) νόμοι: οι νόμοι τους οποίους θεσπίζει η Βουλή
 • οι κανονισμοί του υπουργικού συμβουλίου
 • οι κανονισμοί της Τράπεζας της Λετονίας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (στη λετονική έννομη τάξη οι εν λόγω κανονισμοί έχουν την ίδια ισχύ με τους κανονισμούς που εκδίδει το υπουργικό συμβούλιο)
 • οι δεσμευτικοί κανονισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται ανάλογα με τη θέση τους στην ιεραρχία των νομοθετικών πράξεων. Όταν εφαρμόζουν διατάξεις του δικαίου της ΕΕ, οι αρχές και τα δικαστήρια πρέπει να λαμβάνουν επίσης υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι διατάξεις του διεθνούς δικαίου εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την πηγή τους ανάλογα με τη θέση τους στην ιεραρχία των νομοθετικών πράξεων. Εάν διάταξη του διεθνούς δικαίου και διάταξη του λετονικού δικαίου με την ίδια κατάταξη στην ιεραρχία είναι ασυμβίβαστες, εφαρμόζεται η διάταξη του διεθνούς δικαίου.

Οι τυπικοί νόμοι και οι κανονισμοί του υπουργικού συμβουλίου έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα σε ολόκληρη τη Λετονία και κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοια αυτών. Η άγνοια νόμων και κανονισμών του υπουργικού συμβουλίου δεν απαλλάσσει κανέναν από την υποχρέωση και την ευθύνη συμμόρφωσης προς αυτούς.

Οι δεσμευτικοί κανονισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι δεσμευτικοί για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα εντός της σχετικής διοικητικής περιοχής.

Νομοθετικές πράξεις μπορούν να εκδίδουν οι ακόλουθες οντότητες:

 • ο λαός της Λετονίας όταν ασκεί νομοθετικές εξουσίες (το ένα δέκατο του συνόλου των εκλογέων δύναται να υποβάλει νομοσχέδια στο Κοινοβούλιο ο λαός μπορεί να συμμετέχει επίσης σε δημοψηφίσματα)
 • το Saeima (Κοινοβούλιο) έχει την εξουσία να ψηφίζει νόμους
 • το υπουργικό συμβούλιο έχει την εξουσία να εκδίδει κανονισμούς κατ' εξουσιοδότηση των νόμων
 • η Τράπεζα της Λετονίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Επιτροπή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας έχουν ομοίως εξουσία έκδοσης κανονισμών κατ' εξουσιοδότηση των νόμων
 • η τοπική αυτοδιοίκηση έχει την εξουσία να εκδίδει κανονισμούς κατ' εξουσιοδότηση των νόμων.

Εσωτερικές κανονιστικές πράξεις

Οι εσωτερικές κανονιστικές πράξεις (iekšējie normatīvie akti) εκδίδονται από φορέα δημοσίου δικαίου με σκοπό τη θέσπιση διαδικασιών για τη δική του εσωτερική λειτουργία ή τη λειτουργία των οργάνων που υπάγονται σε αυτόν ή για την αποσαφήνιση της διαδικασίας εφαρμογής της γενικής νομοθεσίας στο πλαίσιο των εργασιών του. Οι εσωτερικές κανονιστικές πράξεις δεν είναι δεσμευτικές για τα φυσικά πρόσωπα. Εάν ένας φορέας εκδώσει απόφαση που αφορά φυσικό πρόσωπο, δεν μπορεί να παραπέμπει στην εν λόγω απόφαση σε εσωτερική κανονιστική πράξη.

Στα είδη εσωτερικών κανονιστικών πράξεων περιλαμβάνονται:

 • το καταστατικό ενός φορέα (nolikums), το οποίο καθορίζει την εσωτερική δομή και την οργάνωσή του
 • εσωτερικοί διαδικαστικοί κανόνες (reglaments): καθορίζουν τη δομή των εσωτερικών μονάδων ενός φορέα και τις εργασίες τους
 • συστάσεις (ieteikumi): θεσπίζουν διαδικασίες για την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας που παρέχεται από τη νομοθεσία και τις εσωτερικές κανονιστικές πράξεις, προβλέποντας ενιαίο τρόπο δράσης σε περιστάσεις που ομοιάζουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι συστάσεις μπορούν να παραβλέπονται, εάν συντρέχουν βάσιμοι λόγοι
 • οδηγίες (instrukcja): καθορίζουν πώς πρέπει να εφαρμόζονται η γενική νομοθεσία και οι γενικές νομικές αρχές
 • εσωτερικοί κανονισμοί (iekšējie noteikumi): καθορίζουν τη διαδικασία για την έκδοση διοικητικών αποφάσεων, τον τρόπο με τον οποίο διοικητικοί και άλλοι υπάλληλοι πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους, τους κανόνες δεοντολογίας, την ασφάλεια στην εργασία και άλλα θέματα τα οποία αφορούν τις εργασίες του οικείου οργάνου.

Οι κάθε είδους εσωτερικές κανονιστικές πράξεις έχουν την ίδια νομική ισχύ. Εάν διαπιστωθεί ασυμφωνία μεταξύ εσωτερικών κανονιστικών πράξεων, ισχύει η πράξη που εκδόθηκε από την ανώτερη αρχή ή τον ανώτερο υπάλληλο.

Εσωτερικές κανονιστικές πράξεις μπορούν να εκδίδουν οι ακόλουθες οντότητες:

 • το υπουργικό συμβούλιο
 • ένα μέλος του υπουργικού συμβουλίου
 • το διοικητικό όργανο δημόσιου φορέα
 • ο επικεφαλής της εκάστοτε αρχής.

Πηγές δικαίου: κατηγορίες

Οι πηγές του δικαίου υποδιαιρούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • νόμοι και κανονισμοί (normatīvie akti): νομικές πράξεις οι οποίες θεσπίζουν νομικούς κανόνες, τους θέτουν σε ισχύ, τους τροποποιούν ή τους καταργούν οι νόμοι και οι κανονισμοί έχουν χαρακτήρα είτε κανόνων δικαίου είτε εσωτερικών κανονιστικών πράξεων
 • γενικές αρχές του δικαίου: γραπτοί (περιεχόμενοι σε νόμο ή κανονισμό) ή άγραφοι βασικοί κανόνες οι οποίοι διέπουν την αντικειμενική νομιμότητα στην κοινωνική ζωή
 • εθιμικό δίκαιο: κανόνες συμπεριφοράς οι οποίοι αναπτύχθηκαν ως αποτέλεσμα της διαχρονικής εφαρμογής τους το εθιμικό δίκαιο εφαρμόζεται κατά την ανάπτυξη δικαιωμάτων και την ερμηνεία διατάξεων δικαίου, εάν το σχετικό ζήτημα δεν διέπεται από νόμο ή άλλη νομοθετική πράξη
 • νομολογία: το σύνολο των δικαστικών αποφάσεων που περιέχει ορθά και πολύτιμα αφηρημένα νομικά συμπεράσματα, τα οποία μπορούν να επικαλούνται οι δικαστές σε άλλες υποθέσεις στο σκεπτικό των δικών τους αποφάσεων
 • θεωρία (doktrīna): το σύνολο των παγιωμένων ακαδημαϊκών απόψεων οι οποίες παρέχουν ερμηνεία διατάξεων του δικαίου και πληροφορίες για την προέλευση και την εφαρμογή τους η θεωρία αναφέρεται ευρέως στο σκεπτικό δικαστικών αποφάσεων και αποφάσεων δημόσιων διοικητικών φορέων.

Ιεραρχία των πηγών δικαίου

Πρωτογενείς πηγές δικαίου

 • νόμοι και κανονισμοί: πρόκειται για τις πηγές δικαίου με την ανώτατη νομική ισχύ εφαρμόζονται ανάλογα με τη θέση τους στην ιεραρχία των νομοθετικών πράξεων
 • γενικές αρχές του δικαίου: η συγκεκριμένη πηγή δικαίου εφαρμόζεται εάν το σχετικό ζήτημα δεν ρυθμίζεται από νόμο ή κανονισμό οι γενικές αρχές του δικαίου χρησιμοποιούνται επίσης για την ερμηνεία κανόνων και κανονισμών δεν υπάρχει ιεραρχία μεταξύ γενικών νομικών αρχών: έχουν όλες την ίδια νομική ισχύ
 • εθιμικό δίκαιο: εφαρμόζεται κατά την ανάπτυξη δικαιωμάτων και την ερμηνεία διατάξεων δικαίου, εάν το σχετικό ζήτημα δεν διέπεται από νόμο ή άλλη νομοθετική πράξη.

Δευτερογενείς πηγές δικαίου

 • νομολογία: δικαστικές αποφάσεις οι οποίες, σύμφωνα με τους δικονομικούς κανόνες δεσμεύουν τα δικαστήρια τα οποία εκδικάζουν αγωγές οι εν λόγω αποφάσεις έχουν ισχύ νόμου, δεσμεύουν όλους τους ενδιαφερομένους και πρέπει να γίνονται σεβαστές όπως οι νόμοι.

Οι αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου δεσμεύουν όλες τις κρατικές και τοπικές αρχές, τα όργανα και τους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων, καθώς και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Διάταξη δικαίου (ή νόμος), η οποία κρίνεται από το Συνταγματικό Δικαστήριο ότι αντιβαίνει σε άλλη διάταξη νόμου υπέρτερης νομικής ισχύος, θεωρείται άκυρη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου, εκτός εάν το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά.

Εάν το Συνταγματικό Δικαστήριο κρίνει αντισυνταγματική διεθνή συμφωνία την οποία υπέγραψε ή σύναψε η Λετονία, το υπουργικό συμβούλιο υποχρεούται να μεριμνήσει για την τροποποίηση, την καταγγελία, την αναστολή της ή την υπαναχώρηση από τη συμφωνία.

Εάν απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου με την οποία περατώνεται μια υπόθεση περιέχει ερμηνεία διάταξης δικαίου, η ερμηνεία αυτή είναι δεσμευτική για όλες τις κρατικές και τοπικές αρχές, τα όργανα και τους υπαλλήλους, τα δικαστήρια καθώς και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

 • στο σκεπτικό δικαστικών αποφάσεων και αποφάσεων δημόσιων διοικητικών φορέων γίνονται εκτεταμένες αναφορές στη θεωρία η θεωρία του δικαίου δεν έχει νομική ισχύ ούτε έχει καθολική εφαρμογή.

Θεσμικό πλαίσιο

Οντότητες που δικαιούνται να θεσπίζουν νομοθεσία

Δικαίωμα να νομοθετούν έχουν το Saeima (Κοινοβούλιο) και ο λαός της Λετονίας μέσω του δικαιώματος συμμετοχής σε δημοψηφίσματα.

Το υπουργικό συμβούλιο μπορεί να εκδίδει νομοθεσία με τη μορφή κανονισμών (noteikumi) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • βάσει εξουσιοδότησης η οποία προβλέπεται σε νόμο
 • για την έγκριση διεθνούς συμφωνίας ή σχεδίου διεθνούς συμφωνίας, την καταγγελία ή την αναστολή διεθνούς συμφωνίας, εκτός εάν το Σύνταγμα ή ο νόμος προβλέπουν διαφορετικά
 • εάν είναι απαραίτητο για την εφαρμογή νομοθετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εάν το σχετικό ζήτημα δεν ρυθμίζεται από νόμο οι εν λόγω κανονισμοί δεν πρέπει να περιορίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των φυσικών προσώπων.

Η Τράπεζα της Λετονίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Επιτροπή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας μπορούν να θεσπίζουν νομοθεσία (κανονισμούς, noteikumi) μόνον βάσει εξουσιοδότησης από τον νόμο και εντός του πεδίου της αρμοδιότητάς τους.

Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να θεσπίζει νομοθεσία (δεσμευτικούς κανονισμούς) βάσει νόμων ή κανονισμών του υπουργικού συμβουλίου.

Διαδικασία κατάρτισης νέων νόμων και κανονισμών

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται σύντομη επισκόπηση των διαδικασιών κατάρτισης νέας νομοθεσίας.

Νόμος

Κατάθεση νομοσχεδίου στο Κοινοβούλιο

Τα νομοσχέδια μπορούν να υποβληθούν στο Κοινοβούλιο από τον Πρόεδρο, το υπουργικό συμβούλιο, τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, από τουλάχιστον πέντε βουλευτές ή, στις συνταγματικά προβλεπόμενες περιπτώσεις και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Σύνταγμα, από το ένα δέκατο του συνόλου των εκλογέων.

Εξέταση και έγκριση νομοσχεδίου στο Κοινοβούλιο

Το Κοινοβούλιο εξετάζει τα νομοσχέδια σε τρεις αναγνώσεις. Τα νομοσχέδια που θεωρούνται επείγοντα, το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, οι τροποποιήσεις του κρατικού προϋπολογισμού και τα νομοσχέδια που αφορούν την έγκριση διεθνών συμφωνιών εγκρίνονται σε δεύτερη ανάγνωση.

Το νομοσχέδιο θεωρείται ότι εγκρίθηκε και καθίσταται νόμος, εάν εξετάστηκε σε τρεις αναγνώσεις ή, στις περιπτώσεις που απαριθμούνται ανωτέρω, εξετάστηκε σε δύο αναγνώσεις και, όταν τέθηκε σε ψηφοφορία, υπερψηφίστηκε από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών.

Δημοσίευση νόμων

Όλοι οι εγκριθέντες νόμοι διαβιβάζονται από το Προεδρείο (Prezidijs) του Saeima στον Πρόεδρο για δημοσίευση.

Ο Πρόεδρος δημοσιεύει τους νόμους που ενέκρινε το Saeima στο διάστημα από τη δέκατη έως την εικοστή πρώτη ημέρα από την έγκριση του νόμου. Ο νόμος τίθεται σε ισχύ τη δέκατη τέταρτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα Latvijas Vēstnesis, εκτός εάν ο νόμος προβλέπει διαφορετική προθεσμία.

Δικαίωμα αναστολής της δημοσίευσης νόμου

Ο Πρόεδρος έχει την εξουσία να ζητήσει την επανεξέταση ενός νόμου ή να αναβάλει τη δημοσίευσή του για μέγιστο διάστημα δύο μηνών.

Ο Πρόεδρος ασκεί το δικαίωμα να ζητήσει την επανεξέταση ενός νόμου με δική του πρωτοβουλία, αλλά μπορεί να αναβάλει τη δημοσίευση ενός νόμου μόνον εάν του το ζητήσει τουλάχιστον το ένα τρίτο του συνόλου των βουλευτών. Ο Πρόεδρος ή το ένα τρίτο του συνόλου των βουλευτών μπορούν να ασκήσουν τα προαναφερθέντα δικαιώματα εντός δέκα ημερών από την έγκριση του νόμου από το Saeima.

Νόμος ο οποίος αναστέλλεται σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία παραπέμπεται για ψηφοφορία σε εθνικό δημοψήφισμα, εφόσον το ζητήσει τουλάχιστον το ένα δέκατο του συνόλου των εκλογέων στο πλαίσιο διαδικασίας συλλογής υπογραφών. Ωστόσο, εάν δεν ληφθεί τέτοιο αίτημα εντός δύο μηνών, ο νόμος δημοσιεύεται. Δεν διενεργείται δημοψήφισμα, εάν το Saeima ψηφίσει εκ νέου επί του σχετικού νόμου και ο νόμος υπερψηφιστεί από τουλάχιστον τα τρία τέταρτα του συνόλου των βουλευτών.

Νόμος ο οποίος εγκρίνεται από το Saeima και αναστέλλεται από τον Πρόεδρο μπορεί να καταργηθεί με δημοψήφισμα, εάν τουλάχιστον το ήμισυ του συνόλου των εκλογέων που έλαβαν μέρος στις προηγούμενες εκλογές του Saeima συμμετάσχουν στο δημοψήφισμα και η πλειοψηφία αυτών ταχθεί υπέρ της κατάργησης του νόμου.

Ωστόσο, δεν μπορούν να υποβληθούν όλοι οι νόμοι σε δημοψήφισμα. Ο προϋπολογισμός καθώς και νόμοι σχετικοί με δάνεια, φόρους, τελωνειακούς δασμούς, σιδηροδρομικά τιμολόγια, στρατιωτική θητεία, κήρυξη πολέμου και έναρξη εχθροπραξιών, σύναψη συνθήκης ειρήνης, κήρυξη και λήξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, επιστράτευση και αποστράτευση καθώς και συμφωνίες με ξένες χώρες δεν υποβάλλονται σε δημοψήφισμα.

Έναρξη ισχύος νόμου

Ο νόμος τίθεται σε ισχύ τη δέκατη τέταρτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα Latvijas Vēstnesis, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετική προθεσμία. Η προθεσμία για την έναρξη ισχύος του νόμου αρχίζει την επομένη της δημοσίευσής του.

Ακύρωση νόμου

Ένας νόμος παύει να ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • με την έναρξη ισχύος νόμου που καταργεί τον προηγούμενο νόμο
 • με την έναρξη ισχύος μεταβατικής διάταξης άλλου νόμου η οποία προβλέπει την κατάργηση του προηγούμενου νόμου
 • με την έναρξη ισχύος απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου η οποία ακυρώνει τον σχετικό νόμο
 • σε περίπτωση νόμου ο οποίος εκδίδεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όταν λήξει η προβλεπόμενη περίοδος ισχύος του.

Κανονισμοί του υπουργικού συμβουλίου

Υποβολή σχεδίου κανονισμού του υπουργικού συμβουλίου στο υπουργικό συμβούλιο

Σχέδιο κανονισμού το οποίο καταρτίζεται από υπουργείο, την καγκελαρία ή δημόσιο διοικητικό φορέα που υπάγεται στον πρωθυπουργό μπορεί να υποβληθεί στο υπουργικό συμβούλιο από μέλος του υπουργικού συμβουλίου.

Σχέδιο κανονισμού που καταρτίζεται από άλλη κρατική ή τοπική αρχή, ΜΚΟ ή οργάνωση κοινωνικών εταίρων μπορεί να υποβληθεί στο υπουργικό συμβούλιο από τον επικεφαλής του σχετικού φορέα ή μέσω του μέλους του υπουργικού συμβουλίου που είναι πολιτικά αρμόδιο για το σχετικό θέμα, τον τομέα ή τον επιμέρους τομέα.

Εξέταση και έγκριση σχεδίου κανονισμού του υπουργικού συμβουλίου

Τα σχέδια κανονισμών του υπουργικού συμβουλίου που υποβάλλονται στο υπουργικό συμβούλιο κοινοποιούνται και συζητούνται σε συνεδριάσεις υφυπουργών. Μετά την κοινοποίηση του σχεδίου κανονισμού του υπουργικού συμβουλίου, αυτό διαβιβάζεται στα αρμόδια υπουργεία προς έγκριση και, εφόσον απαιτείται, σε άλλα αρμόδια όργανα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Οικονομικών γνωμοδοτούν επί όλων των νομοσχεδίων. Οι εκπρόσωποι ΜΚΟ μπορούν επίσης να υποβάλουν τις γνωμοδοτήσεις τους κατά τη διαδικασία έγκρισης.

Σχέδια κανονισμών τα οποία έχουν συμφωνηθεί εξετάζονται σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ενώ εκείνα επί των οποίων δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία συζητούνται σε συνεδρίαση της επιτροπής του υπουργικού συμβουλίου. Κάθε σχέδιο το οποίο συμφωνείται στη συνεδρίαση της επιτροπής του υπουργικού συμβουλίου παραπέμπεται για περαιτέρω εξέταση σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Εάν το σχέδιο κανονισμού εγκριθεί κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, θεωρείται ότι εγκρίθηκε και καθίσταται κανονισμός του υπουργικού συμβουλίου.

Δημοσίευση κανονισμών του υπουργικού συμβουλίου

Οι κανονισμοί του υπουργικού συμβουλίου δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα Latvijas Vēstnesis.

Έναρξη ισχύος κανονισμών του υπουργικού συμβουλίου

Οι κανονισμοί του υπουργικού συμβουλίου τίθενται σε ισχύ από την επομένη της δημοσίευσής τους στη Latvijas Vēstnesis, εκτός εάν ορίζουν διαφορετικά.

Ακύρωση κανονισμών του υπουργικού συμβουλίου

Οι κανονισμοί του υπουργικού συμβουλίου παύουν να ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • με την έναρξη ισχύος κανονισμού του υπουργικού συμβουλίου που καταργεί τον προηγούμενο κανονισμό του υπουργικού συμβουλίου
 • με την έναρξη ισχύος τελικής διάταξης κανονισμού του υπουργικού συμβουλίου που καταργεί τον προηγούμενο κανονισμό του υπουργικού συμβουλίου
 • εάν η διάταξη νόμου βάσει της οποίας εκδόθηκε ο κανονισμός του υπουργικού συμβουλίου παύσει να ισχύει
 • με την έναρξη ισχύος απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου η οποία ακυρώνει τον σχετικό κανονισμό του υπουργικού συμβουλίου
 • σε περίπτωση κανονισμού του υπουργικού συμβουλίου ο οποίος εκδίδεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όταν λήξει η προβλεπόμενη περίοδος ισχύος του.

Κανονισμοί της Τράπεζας της Λετονίας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας

Η διαδικασία δημοσίευσης, έναρξης ισχύος και ακύρωσης κανονισμών της Τράπεζας της Λετονίας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας είναι αντίστοιχη των διαδικασιών δημοσίευσης, έναρξης ισχύος και ακύρωσης κανονισμών του υπουργικού συμβουλίου.

Δεσμευτικοί κανονισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης

Υποβολή σχεδίων δεσμευτικών κανονισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης σε τοπικό συμβούλιο

Σχέδια δεσμευτικών κανονισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να υποβληθούν σε τοπικό συμβούλιο από τον πρόεδρο του συμβουλίου, την αρμόδια επιτροπή του συμβουλίου, τα μέλη του συμβουλίου, το πρόσωπο που συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση ή τον επικεφαλής δημοτικής, κοινοτικής ή συνοικιακής αρχής.

Εξέταση και έγκριση δεσμευτικών κανονισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης

Τα σχέδια δεσμευτικών κανονισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης εγκρίνονται και καθίστανται δεσμευτικοί κανονισμοί εφόσον υπερψηφιστούν από την πλειοψηφία των παρόντων μελών του τοπικού συμβουλίου, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε νόμο.

Το συμβούλιο διαβιβάζει τους κανονισμούς με αιτιολογική έκθεση στο Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Ανάπτυξης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή εντός τριών ημερών από την ημερομηνία της υπογραφής τους. Το υπουργείο αξιολογεί τη νομιμότητα των κανονισμών εντός προθεσμίας ενός μήνα από την παραλαβή τους και διαβιβάζει τη γνώμη του στο τοπικό συμβούλιο.

Εάν η γνώμη του υπουργείου δεν περιέχει αντιρρήσεις όσον αφορά τη νομιμότητα των κανονισμών ή εάν το τοπικό συμβούλιο δεν λάβει καμία γνώμη εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, το τοπικό συμβούλιο εκδίδει τους δεσμευτικούς κανονισμούς όπως εγκρίθηκαν.

Εάν ληφθεί γνώμη από το υπουργείο με την οποία διαπιστώνεται ότι οι κανονισμοί είναι παράνομοι εν όλω ή εν μέρει, το τοπικό συμβούλιο επιφέρει βελτιώσεις στους κανονισμούς σύμφωνα με τη γνώμη και εκδίδει τροποποιημένους κανονισμούς. Εάν δεν συμφωνεί με τη γνώμη εν όλω ή εν μέρει, το τοπικό συμβούλιο αιτιολογεί τη θέση του στην απόφασή του και εκδίδει τους κανονισμούς. Οι κανονισμοί διαβιβάζονται στο Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Ανάπτυξης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή εντός τριών ημερών από την ημερομηνία της υπογραφής τους.

Δημοσίευση δεσμευτικών κανονισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το τοπικό συμβούλιο δημοσιεύει τους δεσμευτικούς κανονισμούς σε τοπική εφημερίδα ή δωρεάν έντυπο. Τα δημοτικά συμβούλια (Republikas pilsētas dome) δημοσιεύουν δεσμευτικούς κανονισμούς στην Επίσημη Εφημερίδα της Λετονίας Latvijas Vēstnesis. Η αιτιολογική έκθεση δημοσιεύεται μαζί με τους κανονισμούς.

Μετά την έναρξη ισχύος τους, οι κανονισμοί δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, στον δικτυακό τόπο της τοπικής αρχής. Οι δεσμευτικοί κανονισμοί κοινοτικών συμβουλίων (novada domes) είναι επίσης διαθέσιμοι στο κτίριο του κοινοτικού συμβουλίου και σε διοικητικές υπηρεσίες της συνοικίας/πόλης.

Το Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Ανάπτυξης δημοσιεύει δεσμευτικούς κανονισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης στον δικτυακό τόπο του.

Έναρξη ισχύος δεσμευτικών κανονισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης

Οι δεσμευτικοί κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από την επομένη της δημοσίευσής τους σε εφημερίδα ή δωρεάν έντυπο, εκτός εάν προσδιορίζουν μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ισχύος.

Ακύρωση δεσμευτικών κανονισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης

Οι δεσμευτικοί κανονισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης παύουν να ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • με την έναρξη ισχύος δεσμευτικών κανονισμών που καταργούν τους προηγούμενους κανονισμούς
 • με την έναρξη ισχύος τελικών διατάξεων άλλων δεσμευτικών κανονισμών που καταργούν τους προηγούμενους κανονισμούς
 • εάν η διάταξη νόμου ή κανονισμού υπέρτερης ισχύος, βάσει της οποίας εκδόθηκαν οι σχετικοί δεσμευτικοί κανονισμοί, παύσει να ισχύει
 • με την έναρξη ισχύος απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου η οποία ακυρώνει τους σχετικούς κανονισμούς
 • σε περίπτωση δεσμευτικών κανονισμών οι οποίοι εκδίδονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όταν λήξει η προβλεπόμενη περίοδος ισχύος τους.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Latvijas Vēstnesis, Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Λετονίας

Η Latvijas Vēstnesis είναι η Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Λετονίας. Η δημοσίευση πληροφοριών σε αυτήν συνιστά επίσημη δημοσίευση.

 • Η επίσημη δημοσίευση καθιστά την πράξη αυθεντική και νομικά δεσμευτική.
 • Κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοια των νομικών πράξεων ή επίσημων ανακοινώσεων οι οποίες δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα.

Από την 1η Ιουλίου 2012, η Επίσημη Εφημερίδα Latvijas Vēstnesis δημοσιεύεται επίσημα σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο https://www.vestnesis.lv/. Πληροφορίες δημοσιευμένες στον δικτυακό τόπο https://www.vestnesis.lv/ πριν από την προαναφερθείσα ημερομηνία προορίζονται μόνον για σκοπούς ενημέρωσης. Η δημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών στην έντυπη έκδοση της Latvijas Vēstnesis συνιστούσε την επίσημη δημοσίευσή τους.

Κωδικοποιημένη νομοθεσία

Κωδικοποιημένοι νόμοι, κανονισμοί του υπουργικού συμβουλίου και άλλοι νόμοι και κανονισμοί είναι διαθέσιμοι στον δικτυακό τόπο όπου περιέχεται η νομοθεσία της Λετονίας http://www.likumi.lv/. Όλοι οι κωδικοποιημένοι νόμοι και κανονισμοί οι οποίοι δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο προορίζονται μόνον για σκοπούς ενημέρωσης. Τον δικτυακό τόπο τηρεί ο επίσημος εκδότης VSIA Latvijas Vēstnesis.

Επίσημος εκδότης

Εκδότης της Επίσημης Εφημερίδας Latvijas Vēstnesis παραμένει ο εκδότης της προηγούμενης επίσημης εφημερίδας με το ίδιο όνομα: VSIA Latvijas Vēstnesis.

Ο επίσημος εκδότης λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2008 (σύστημα διαχείρισης) και ISO 270001:2005 (ασφάλεια πληροφοριών).

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι, η Latvijas Vēstnesis διατίθεται δωρεάν. Το ηλεκτρονικό αρχείο της Latvijas Vēstnesis διατίθεται επίσης δωρεάν. Η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο των κωδικοποιημένων νομικών πράξεων παρέχεται επίσης δωρεάν.

Σύνδεσμοι

Saeima (Κοινοβούλιο) της Δημοκρατίας της Λετονίας, Υπουργικό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Λετονίας, Τράπεζα της Λετονίας, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Επιτροπή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, Τοπική αυτοδιοίκηση της Λετονίας, Επίσημη Εφημερίδα Latvijas Vēstnesis, http://www.likumi.lv/

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/01/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο