Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνική νομοθεσία

Ιρλανδία

Η σελίδα αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικά με την έννομη τάξη της Ιρλανδίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιρλανδία

Η ιρλανδική έννομη τάξη βασίζεται σε πλήθος νομικών πηγών και λειτουργεί στο πλαίσιο του «εθιμικού δικαίου». Το παρόν Σύνταγμα της Ιρλανδίας είναι ο βασικός νόμος του κράτους και τέθηκε σε ισχύ στις 29 Δεκεμβρίου 1937. Το άρθρο 15.2.1 του Συντάγματος προβλέπει ότι η εξουσία για την έκδοση νόμων ανατίθεται αποκλειστικά και μόνο στο Κοινοβούλιο (Oireachtas). Το άρθρο 34.1 του Συντάγματος προβλέπει επίσης ότι η δικαιοσύνη απονέμεται από νομίμως συσταθέντα δικαστήρια των οποίων προεδρεύουν δικαστές που διορίζονται κατά τον προβλεπόμενο από το Σύνταγμα τρόπο.

Το Σύνταγμα προβλέπει τριμερή διάκριση των εξουσιών: νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι κανένα όργανο της πολιτείας δεν παρεμβαίνει στις αρμοδιότητες των άλλων δύο.

Με την επιφύλαξη της διάκρισης των εξουσιών, τα δικαστήρια ασκούν συνταγματική εξουσία κατά τον έλεγχο της συνταγματικότητας και της νομιμότητας άλλων οργάνων της πολιτείας. Το δικαστικό σώμα είναι ανεξάρτητο από την κυβέρνηση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών διασφαλίζονται στα άρθρα 40–44 του Συντάγματος.

Πηγές δικαίου

Είδη νομικών πράξεων - περιγραφή

Σύμφωνα με το άρθρο 15.1 του Συντάγματος, το Κοινοβούλιο (Oireachtas) απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, την Κάτω Βουλή (Dáil Éireann) και την Άνω Βουλή (Seanad Éireann).Το άρθρο 15.2.1 του Συντάγματος προβλέπει ότι η εξουσία για την έκδοση νόμων εν ονόματι της πολιτείας ανατίθεται αποκλειστικά και μόνο στο Κοινοβούλιο (Oireachtas). Οι νόμοι που εκδίδει το Κοινοβούλιο είναι γνωστοί ως «πρωτογενές δίκαιο».

Το άρθρο 15.2.2 προβλέπει τη θέσπιση και αναγνώριση «παράγωγων νομοθετημάτων» ή δευτερογενούς δικαίου όπως διαταγμάτων, κανονισμών, κανόνων, καθεστώτων ή κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατά την άσκηση της εξουσίας που εκχωρείται εντός θεσμικών ορίων τα οποία καθορίζονται από το Κοινοβούλιο. Ένας υπουργός της κυβέρνησης (ή φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης, ανάλογα με την περίπτωση) μπορεί να παράγει τέτοιου είδους νομοθεσία μόνο βάσει των παραμέτρων και εντός των ορίων που καθορίζει το Κοινοβούλιο.

Η δικαστική εξουσία του κράτους ασκείται από το δικαστικό σώμα σύμφωνα με το άρθρο 34 του Συντάγματος και ορισμένους άλλους νόμους, κυρίως το νόμο περί δικαστηρίων του 1961 (θεσμοθέτηση και σύσταση) και το νόμο περί δικαστηρίων του 1961 (συμπληρωματικές διατάξεις), όπως τροποποιήθηκε. Η νομολογία αποτελείται από δικαστικά προηγούμενα και από αποφάσεις ερμηνείας και ανάπτυξης των δικαστικών αποφάσεων και ερμηνείας της νομοθεσίας.

Ιεραρχία κανόνων δικαίου

Το Σύνταγμα είναι ο ύψιστος νόμος του κράτους και υπόκειται μόνο στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Υπερισχύει άλλων, κατώτερων πηγών δικαίου περιλαμβανομένου του εθιμικού δικαίου. Η εγκυρότητα οποιωνδήποτε κανόνων που απορρέουν από τις πηγές αυτές εξαρτάται από το Σύνταγμα. Οποιοσδήποτε κανόνας εθιμικού δικαίου ή νομοθετικός κανόνας έρχεται σε σύγκρουση με μια συνταγματική διάταξη είναι άκυρος και συνεπώς δεν παράγει αποτελέσματα. Οι διατάξεις του Συντάγματος επιδέχονται ερμηνεία από τα ανώτερα δικαστήρια, αλλά το Σύνταγμα τροποποιείται μόνο με λαϊκό δημοψήφισμα.

Στην Ιρλανδία επικρατεί μια δυιστική αντίληψη σε ό,τι αφορά το εθνικό και το διεθνές δίκαιο. Το άρθρο 29.6 του Συντάγματος προβλέπει ότι οι διεθνείς συμφωνίες έχουν ισχύ νόμου κατά τη διακριτική ευχέρεια του Κοινοβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι οι διεθνείς συνθήκες που συνάπτονται πρέπει να ενσωματώνονται διά νόμου στην εθνική νομοθεσία προτού τεθούν σε ισχύ εντός της επικράτειας του κράτους. Εξαίρεση στην απαίτηση αυτή αποτελεί το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Συντάγματος, έχει ισχύ νόμου εντός της Ιρλανδίας. Αυτό σημαίνει ότι καμία διάταξη του Συντάγματος δεν θίγει καταρχήν το κύρος των νόμων και των μέτρων που θεσπίστηκαν λόγω των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιδιότητα της Ιρλανδίας ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προσέλαβε νομική ισχύ μέσω του νόμου του 2003 για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 2003. Η Σύμβαση έχει ενσωματωθεί στην ιρλανδική νομοθεσία στο βαθμό που δεν αντίκειται στο Σύνταγμα.

Θεσμικό πλαίσιο

Όργανα αρμόδια για τη θέσπιση νομικών κανόνων

Διαδικασία λήψης αποφάσεων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους βασικούς θεσμούς του κράτους, βλ. τους ακόλουθους δικτυακούς τόπους:

Νομικές βάσεις δεδομένων

Το ηλεκτρονικό μητρώο της ιρλανδικής νομοθεσίας (eISB)

Το eISB περιέχει:

  • Μορφότυπο xhtml με πλήρη δυνατότητα αναζήτησης
  • Νόμους του Κοινοβουλίου (Oireachtas) από το 1922 έως το 2008
  • Δευτερογενές δίκαιο (κανονιστικές πράξεις) από το 1922 έως το 2008
  • Ευρετήριο νομοθεσίας (1922 –-2005)
  • Νόμους του Κοινοβουλίου (Oireachtas ) και δευτερογενές δίκαιο (κανονιστικές πράξεις) του 2009 σε μορφή PDF (χωρίς δυνατότητα αναζήτησης).

Επίσημος δικτυακός τόπος των Σωμάτων του Κοινοβουλίου (Oireachtas)

Ο δικτυακός τόπος των Σωμάτων του Κοινοβουλίου (Oireachtas) περιέχει τα ακόλουθα:

Ισχύουσα νομοθεσία

Ο δικτυακός τόπος παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των νόμων του Κοινοβουλίου (Oireachtas) από το 1997 μέχρι σήμερα. Τα νομοθετικά κείμενα δημοσιεύονται στη γλώσσα στην οποία εκδόθηκαν, είτε στην αγγλική είτε στην ιρλανδική, ή και στις δύο, και πρέπει να μεταφράζονται στη δεύτερη επίσημη γλώσσα. Η ιρλανδική είναι η πρώτη επίσημη γλώσσα. Βλ. άρθρα 8 και 25.4.4 του Συντάγματος.

Το κείμενο ενός νόμου παρέχεται σε μορφή αρχείου PDF, με συνδέσμους μέσω του πίνακα περιεχομένων προς τα σχετικά τμήματα του νόμου.

Κάθε χρόνο τίθενται σε ισχύ περί τους 40 νόμους. Το κείμενο παρέχεται σε μορφή HTML.

Νομοσχέδια

Ο δικτυακός τόπος παρέχει επίσης πρόσβαση σε νομοσχέδια από το 1997 μέχρι σήμερα και περιλαμβάνει:

  • το πλήρες πρωτότυπο κείμενο των νομοσχεδίων (περιλαμβανομένων επεξηγηματικών υπομνημάτων)
  • τροποποιημένες εκδόσεις των νομοσχεδίων (από κοινοβουλευτικό σώμα ή επιτροπή)
  • συνδέσμους σε συζητήσεις σχετικά με νομοσχέδια
  • κατάλογο των τροπολογιών των νομοσχεδίων. Το κείμενο ενός νομοσχεδίου παρέχεται σε μορφή αρχείου PDF, με συνδέσμους μέσω του πίνακα περιεχομένων προς τα σχετικά τμήματα του νόμου.

Ιστορικό της νομοθεσίας

Στο δικτυακό τόπο διατίθενται επίσης οι νόμοι του Κοινοβουλίου (Oireachtas) από το 1922 έως το 2002 / Achtanna an Oireachtais 1922 – 2002.

Η πρόσβαση σε αυτές τις βάσεις δεδομένων είναι δωρεάν.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Πληροφορίες σχετικά με την έννομη τάξη, Πληροφορίες σχετικά με τους θεσμούς και το Σύνταγμα του κράτους, Συνοπτικός οδηγός για τη νομοθετική διαδικασία, Ηλεκτρονικό μητρώο νομοθεσίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/11/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο