Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνική νομοθεσία

Εσθονία

Στη σελίδα αυτή παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την έννομη τάξη της Εσθονίας και επισκόπηση της εσθονικής νομοθεσίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Πηγές δικαίου

Η Εσθονία υπάγεται στο νομικό σύστημα της ηπειρωτικής Ευρώπης (σύστημα αστικού δικαίου). Οι σημαντικότερες πηγές δικαίου είναι νομικές πράξεις, όπως το Σύνταγμα, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διεθνείς συμφωνίες, οι νόμοι και οι κανονισμοί.

Οι νομικές ερμηνείες που δίδει το δικαστήριο ανώτατου βαθμού – το Ανώτατο Δικαστήριο – και τα σχόλια εμπειρογνωμόνων χρησιμοποιούνται επίσης ως σημεία αναφοράς (π.χ. η σχολιασμένη έκδοση του Συντάγματος). Οι δικαστικές αποφάσεις δεν γεννούν δικαιώματα και, γενικότερα, οι αποφάσεις που εκδίδονται από ανώτερα δικαστήρια δεν είναι δεσμευτικές για τα κατώτερα δικαιοδοτικά όργανα. Το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο λειτουργεί και ως συνταγματικό δικαστήριο, έχει, εντούτοις, εξουσία να κηρύσσει άκυρες νομικές πράξεις οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα ή με άλλες νομικές πράξεις που υπερισχύουν αυτών. Κατά την εκδίκαση συγκεκριμένων υποθέσεων, κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να εφαρμόσει τέτοιες πράξεις καθώς τα δικαστήρια έχουν την εξουσία να μην εφαρμόζουν καμία νομική πράξη που έρχεται σε σύγκρουση με το Σύνταγμα. Εν συνεχεία, το Ανώτατο Δικαστήριο, ως συνταγματικό δικαστήριο, εξετάζει περαιτέρω την υπόθεση και έχει την εξουσία να κηρύσσει αυτές τις πράξεις αντισυνταγματικές (αλλά όχι άκυρες).

Οι γενικά αναγνωρισμένες αρχές και κανόνες του διεθνούς δικαίου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έννομης τάξης της Εσθονίας.

Είδη νομικών πράξεων – περιγραφή

Σύνταγμα – σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του Συντάγματος, η κρατική εξουσία ασκείται αποκλειστικά βάσει του Συντάγματος και των νόμων που συνάδουν με αυτό.

Νόμοι — σύμφωνα με το άρθρο 65 του Συντάγματος, οι νόμοι θεσπίζονται από το εσθονικό κοινοβούλιο (το Riigikogu), το οποίο ασκεί τη νομοθετική εξουσία. Οι νόμοι θεσπίζονται σύμφωνα με το Σύνταγμα και δημοσιεύονται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία στη Riigi Teataja (Επίσημη Εφημερίδα της Εσθονίας). Μόνο οι δημοσιευθέντες νόμοι είναι εκτελεστοί.

Κανονισμοί — σύμφωνα με τα άρθρα 87 και 94 του Συντάγματος, η κυβέρνηση και οι υπουργοί έχουν εξουσία να εκδίδουν κανονισμούς βάσει συγκεκριμένων νόμων και με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς αυτούς τους νόμους. Για τη διευθέτηση ζητημάτων τοπικής σημασίας ή σε περιπτώσεις που προβλέπονται σε κάποιον νόμο, τα συμβούλια τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν επίσης εξουσία να εκδίδουν κανονισμούς. Κάθε κανονισμός αποτελεί, ουσιαστικά, μια βασική πράξη. Οι κανονισμοί εκδίδονται αποκλειστικά με βάση την περιορισμένη εξουσία που καθορίζεται από έναν νόμο. Εκτός από την κυβέρνηση, δικαίωμα να εκδίδουν κανονισμούς έχουν και άλλες ανεξάρτητες νομικές οντότητες – νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (πανεπιστήμια) και δημόσιοι οργανισμοί. Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 154 παράγραφος 1 του Συντάγματος, τα συμβούλια τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν επίσης εξουσία να εκδίδουν κανονισμούς, όπως και η Eest Pank (η κεντρική τράπεζα της Εσθονίας) με βάση το άρθρο 111.

Η κυβέρνηση και οι υπουργοί έχουν εξουσία να εκδίδουν κανονισμούς βάσει συγκεκριμένων νόμων και με σκοπό τη συμμόρφωση προς αυτούς. Οι κανονισμοί τίθενται σε ισχύ την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή τους στη Riigi Teataja, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον ίδιο τον κανονισμό.

Διοικητικά διατάγματα – μεμονωμένη διοικητική πράξη διά της οποίας η δημόσια διοίκηση αποφασίζει και ρυθμίζει επιμέρους νομικά ζητήματα. Σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 6 του Συντάγματος, η κυβέρνηση εκδίδει διοικητικά διατάγματα βάσει συγκεκριμένων νόμων και με σκοπό τη συμμόρφωση προς αυτούς τους νόμους. Ο Πρωθυπουργός, οι διοικητές περιφερειών και οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν επίσης εξουσία να εκδίδουν διοικητικά διατάγματα.

Αποφάσεις – μεμονωμένη διοικητική πράξη που εκδίδεται βάσει διοικητικών ενστάσεων ή προσφυγών ή μέσω της οποίας επιβάλλονται κυρώσεις. Αποφάσεις εκδίδονται επίσης από το Κοινοβούλιο, τα συμβούλια τοπικής αυτοδιοίκησης, την Εθνική Εκλογική Επιτροπή και τα δικαστήρια.

Υπουργικά διατάγματα — σύμφωνα με το άρθρο 94 του Συντάγματος, οι υπουργοί εκδίδουν διατάγματα βάσει συγκεκριμένων νόμων και με σκοπό τη συμμόρφωση προς αυτούς τους νόμους. Το υπουργικό διάταγμα περιλαμβάνει έναν γενικό υποχρεωτικό κώδικα δεοντολογίας για υπηρεσιακά θέματα σε ένα υπουργείο ή για τον καθορισμό της δομής και της οργάνωσης των λειτουργιών των κρατικών φορέων που υπάγονται σε ένα υπουργείο.

Διεθνείς συμφωνίες και η υπεροχή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του Συντάγματος, οι γενικά αναγνωρισμένες αρχές και κανόνες του διεθνούς δικαίου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έννομης τάξης της Εσθονίας. Το άρθρο 123 του Συντάγματος προβλέπει ότι η Δημοκρατία της Εσθονίας δεν συνάπτει διεθνείς συμφωνίες οι οποίες είναι αντίθετες προς το Σύνταγμα. Ο τροποποιητικός του Συντάγματος νόμος θεσπίζει την αρχή της υπεροχής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 του εν λόγω νόμου, ενόσω η Εσθονία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εσθονικό Σύνταγμα ισχύει σε συνάρτηση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την πράξη προσχώρησης. Εάν κάποιος νόμος της χώρας ή άλλη νομική πράξη αντιβαίνει προς τις διεθνείς συμφωνίες που έχει επικυρώσει το Κοινοβούλιο, τότε ισχύουν οι διατάξεις της διεθνούς συμφωνίας.

Οι διεθνείς συμφωνίες τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτές.

Η εφαρμογή αλλοδαπού δικαίου ρυθμίζεται από τον νόμο περί ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

Εάν προβλέπεται η εφαρμογή αλλοδαπού δικαίου δυνάμει νόμου, διεθνούς συμφωνίας ή συναλλαγής, τότε το αλλοδαπό δίκαιο εφαρμόζεται από τα δικαστήρια ανεξαρτήτως του εάν έχει υποβληθεί αίτηση για τον σκοπό αυτόν. Το αλλοδαπό δίκαιο εφαρμόζεται σύμφωνα με την ερμηνεία και την πρακτική εφαρμογή του στη χώρα προέλευσης. Το αλλοδαπό δίκαιο δεν εφαρμόζεται εάν το αποτέλεσμα έρχεται σε σαφή αντίθεση προς τις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου της Εσθονίας (δημόσια τάξη). Σε τέτοιες περιπτώσεις, ισχύει το δίκαιο της Εσθονίας.

Προεδρικά διατάγματα – σύμφωνα με το άρθρο 109 του Συντάγματος, εάν δεν είναι εφικτή η σύγκληση του Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, σε περίπτωση έκτακτης εθνικής ανάγκης, να εκδώσει διατάγματα με ισχύ νόμου. Τα εν λόγω διατάγματα πρέπει να επικυρώνονται διά της υπογραφής του Προέδρου του Κοινοβουλίου και του Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να εκδώσει:

 • ειδικά διατάγματα σε περίπτωση έκτακτης εθνικής ανάγκης, εάν δεν είναι εφικτή η σύγκληση του Κοινοβουλίου
 • επείγοντα διατάγματα σε περίπτωση έκτακτης εθνικής ανάγκης, όταν η κυβέρνηση έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και εάν δεν είναι εφικτή η σύγκληση του Κοινοβουλίου ή δεν επαρκεί ο χρόνος για τη σύγκλησή του.

Τα διατάγματα που εκδίδει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τίθενται σε ισχύ τη δέκατη ημέρα από τη δημοσίευσή τους στη Riigi Teataja, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο ίδιο το διάταγμα.

Μόλις συγκληθεί το Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θέτει τα διατάγματα ενώπιον του Κοινοβουλίου, το οποίο θεσπίζει αμέσως νόμο με τον οποίο τα εγκρίνει ή τα καταργεί. Σύμφωνα με το άρθρο 110 του Συντάγματος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν δύναται να χρησιμοποιήσει διάταγμα με σκοπό τη θέσπιση, τροποποίηση ή κατάργηση του Συντάγματος, των νόμων που αναφέρονται στο άρθρο 104 του Συντάγματος, νόμων που αφορούν την εθνική φορολογία ή τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ιεραρχία νομικών πράξεων

Η ιεραρχία των νομικών πράξεων έχει ως εξής: Σύνταγμα, δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς συμφωνίες, νόμοι και προεδρικά διατάγματα, κανονισμοί που εκδίδονται από την κυβέρνηση και κανονισμοί που εκδίδονται από υπουργούς. Πέραν των βασικών νομικών πράξεων, υπάρχουν επίσης ατομικές πράξεις που εκδίδονται βάσει συγκεκριμένων νόμων και τοποθετούνται ιεραρχικά κάτω από το επίπεδο των νόμων και των κανονισμών. Οι νομικοί κανόνες κάθε επιπέδου πρέπει να συμμορφώνονται προς εκείνους των ανώτερων επιπέδων.

Θεσμικό πλαίσιο

Όργανα αρμόδια για τη θέσπιση νομικών πράξεων

Η θεσμική οργάνωση της Εσθονίας ακολουθεί την αρχή του διαχωρισμού των εξουσιών και της ισορροπίας μεταξύ αυτών (άρθρο 4 του Συντάγματος).

Η νομοθετική εξουσία ασκείται από το Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Συντάγματος, οι βουλευτές, οι κοινοβουλευτικές πολιτικές ομάδες, οι κοινοβουλευτικές επιτροπές, η κυβέρνηση και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορούν να υποβάλλουν νομοθετικές προτάσεις. Ωστόσο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δύναται να υποβάλλει μόνο προτάσεις τροποποίησης του Συντάγματος. Το Κοινοβούλιο συζητά τις νομοθετικές προτάσεις και αποφασίζει την έγκριση ή την απόρριψή τους.

Κατόπιν απόφασης εγκριθείσας με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, το Κοινοβούλιο μπορεί να υποβάλει στην κυβέρνηση πρόταση για νομοσχέδιο του οποίου την ψήφιση επιθυμεί το Κοινοβούλιο.

Το Κοινοβούλιο μπορεί να θέσει σε δημοψήφισμα νομοσχέδιο ή ζήτημα εθνικής σημασίας. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος προκύπτει από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων στο δημοψήφισμα. Οι νόμοι που εγκρίνονται με δημοψήφισμα εκδίδονται άμεσα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει δημοψηφίσματος είναι δεσμευτικές για όλες τις δημόσιες αρχές. Εάν νομοσχέδιο που τίθεται σε δημοψήφισμα δεν ψηφιστεί κατά πλειοψηφία, τότε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κηρύσσει έκτακτες κοινοβουλευτικές εκλογές. Σε δημοψήφισμα δεν μπορούν να τεθούν ζητήματα που αφορούν τον προϋπολογισμό, τη φορολογία, τις οικονομικές υποχρεώσεις του κράτους, την επικύρωση ή καταγγελία διεθνών συμφωνιών, την κήρυξη ή την άρση κατάστασης έκτακτης ανάγκης και την εθνική άμυνα.

Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από την κυβέρνηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι νομοθετικές προτάσεις υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο από την κυβέρνηση. Τα νομοσχέδια υποβάλλονται στην κυβέρνηση από τα υπουργεία ύστερα από προηγούμενη διαβούλευση στους κόλπους των υπουργείων.

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης (Õiguskantsler) και ο Γενικός Ελεγκτής (Riigikontrolör) μετέχουν στις κυβερνητικές συνεδριάσεις και έχουν δικαίωμα παρέμβασης. Οι εισηγήσεις τους δεν είναι δεσμευτικές για την κυβέρνηση, αλλά οι συστάσεις και οι προτάσεις τους λαμβάνονται συχνά υπόψη. Εάν ο Επίτροπος Δικαιοσύνης και ο Γενικός Ελεγκτής το κρίνουν σκόπιμο, μπορούν να θέσουν απευθείας τις εισηγήσεις τους ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής που χειρίζεται το νομοσχέδιο. Σύμφωνα με το άρθρο 139 του Συντάγματος, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης αναλύει όλες τις εισηγήσεις που έγιναν σε αυτόν σχετικά με νομοθετικές τροποποιήσεις, την έγκριση νέων νόμων και τη λειτουργία κυβερνητικών οργάνων, και, όπου είναι αναγκαίο, υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο. Εάν ο Επίτροπος Δικαιοσύνης θεωρήσει μια νομική πράξη η οποία εγκρίθηκε από το νομοθετικό σώμα, το εκτελεστικό σώμα ή μια αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης ότι είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα ή προς έναν νόμο, εισηγείται στο σώμα που ενέκρινε το νόμο να τον προσαρμόσει ούτως ώστε να συνάδει με το Σύνταγμα ή τον νόμο μέσα σε διάστημα 20 ημερών. Εάν ο νόμος δεν προσαρμοστεί ούτως ώστε να συνάδει με το Σύνταγμα ή τον νόμο μέσα στο εν λόγω χρονικό διάστημα, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης εισηγείται στο Ανώτατο Δικαστήριο να τον κηρύξει άκυρο με βάση το άρθρο 142 του Συντάγματος.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκδίδει τους νόμους που θεσπίζονται από το Κοινοβούλιο, ενώ μπορεί επίσης να αρνηθεί να το πράξει. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος αναπέμπει τον νόμο στο Κοινοβούλιο για νέα συζήτηση και απόφαση, παραθέτοντας επίσης τους λόγους της αναπομπής.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιεύει τους εκδοθέντες νόμους που εκδόθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Riigi Teataja (Επίσημη Εφημερίδα της Εσθονίας).

Διαδικασία λήψης αποφάσεων

Η νομοθετική διαδικασία στο Κοινοβούλιο της Εσθονίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

 • υποβολή της νομοθετικής πρότασης
 • εξέταση της νομοθετικής πρότασης
 • έγκριση της νομοθετικής πρότασης

Υποβολή

Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Συντάγματος, νομοθετικές προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται από την κυβέρνηση, τους βουλευτές, τις κοινοβουλευτικές πολιτικές ομάδες, τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ωστόσο, ο Πρόεδρος δύναται να υποβάλλει μόνο προτάσεις τροποποίησης του Συντάγματος. Κάθε νομοσχέδιο πρέπει να συμμορφώνεται προς τους τεχνικούς κανονισμούς που εκδίδονται από το Προεδρείο του Κοινοβουλίου και τους νομοθετικούς και τεχνικούς κανονισμούς που εκδίδονται από την κυβέρνηση. Το Προεδρείο του Κοινοβουλίου παραπέμπει τη νομοθετική πρόταση στην αρμόδια μόνιμη κοινοβουλευτική επιτροπή.

Εξέταση της νομοθετικής πρότασης

Τα νομοσχέδια καταρτίζονται για την ολομέλεια του Κοινοβουλίου από μόνιμη κοινοβουλευτική επιτροπή (επιτροπή νομικών θεμάτων, συνταγματική επιτροπή, επιτροπή οικονομικών θεμάτων κ.λπ.). Κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής, το νομοσχέδιο προστίθεται στην ημερήσια διάταξη της ολομέλειας του Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με το νόμο περί εσωτερικών κανονισμών και διαδικαστικών κανονισμών του Κοινοβουλίου, η πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου πρέπει να λαμβάνει χώρα μέσα σε διάστημα εφτά εργάσιμων εβδομάδων της ολομέλειας του Κοινοβουλίου από την ημερομηνία υποβολής του. Τα νομοσχέδια συζητούνται από την ολομέλεια του Κοινοβουλίου σε τρεις αναγνώσεις, κατά την πρώτη από τις οποίες συζητούνται οι γενικές αρχές που διέπουν το κάθε νομοσχέδιο. Εάν η αρμόδια επιτροπή ή οποιοδήποτε πολιτική ομάδα δεν προτείνει την απόρριψη του νομοσχεδίου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η πρώτη ανάγνωση ολοκληρώνεται χωρίς ψηφοφορία. Ύστερα από την πρώτη ανάγνωση, τα μέλη του Κοινοβουλίου, οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και οι πολιτικές ομάδες έχουν στη διάθεσή τους 10 ημέρες για να προτείνουν τροποποιήσεις. Εάν το εισηγηθεί η αρμόδια επιτροπή, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου μπορεί να ορίσει διαφορετική προθεσμία για την υποβολή προτάσεων τροποποιήσεων.

Η αρμόδια επιτροπή εξετάζει όλες τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει εάν θα τις λάβει υπόψη κατά τη σύνταξη του νέου κειμένου του νομοσχεδίου. Η επιτροπή καταρτίζει μία νέα εκδοχή του νομοσχεδίου για τη δεύτερη ανάγνωση, στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι εγκριθείσες τροποποιήσεις και τυχόν τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν από την ίδια την επιτροπή. Συντάσσει ακόμη αιτιολογική έκθεση για τη δεύτερη ανάγνωση, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία του νομοσχεδίου, όπως για παράδειγμα τους λόγους αποδοχής ή απόρριψης των προτεινόμενων τροποποιήσεων και τις θέσεις του προσώπου που εισηγήθηκε ή υπέβαλε το νομοσχέδιο, τους εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στη διαδικασία και άλλα πρόσωπα.

Το νομοσχέδιο τίθεται στην ημερήσια διάταξη για δεύτερη ανάγνωση κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής. Κατόπιν εισήγησης του Προεδρείου του Κοινοβουλίου, της αρμόδιας επιτροπής ή του εισηγητή του νομοσχεδίου, το Κοινοβούλιο δύναται να αναβάλει τη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου χωρίς ψηφοφορία. Εάν μια πολιτική ομάδα προτείνει την αναβολή της ανάγνωσης, τότε διεξάγεται ψηφοφορία. Εάν αναβληθεί η δεύτερη ανάγνωση ενός νομοσχεδίου, υπάρχει ακόμη περιθώριο για την υποβολή προτάσεων τροποποιήσεων. Εάν δεν αναβληθεί η δεύτερη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο, θεωρείται ολοκληρωθείσα και το νομοσχέδιο παραπέμπεται σε τρίτη ανάγνωση.

Μετά το τέλος της δεύτερης ανάγνωσης, μπορεί να τεθεί σε ψηφοφορία σχέδιο κοινοβουλευτικής απόφασης.

Η αρμόδια επιτροπή συντάσσει το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για την τρίτη ανάγνωση, πραγματοποιώντας γλωσσικές και τεχνικές βελτιώσεις, μετά το τέλος της δεύτερης ανάγνωσης. Η επιτροπή μπορεί να συντάξει αιτιολογική έκθεση για την τρίτη ανάγνωση, συνοψίζοντας τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μετά το τέλος της δεύτερης ανάγνωσης. Κατά την τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου διεξάγονται διαπραγματεύσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων αντιπρόσωποι των πολιτικών ομάδων παρουσιάζουν τις θέσεις τους. Κατά την τρίτη ανάγνωσή του, το νομοσχέδιο τίθεται σε τελική ψηφοφορία.

Έγκριση

Η έγκριση των νόμων και των κοινοβουλευτικών αποφάσεων αποφασίζεται με ανοικτή ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο. Η τελική ψηφοφορία λαμβάνει χώρα κατά την τρίτη ανάγνωση των νομοσχεδίων. Τα άρθρα 73 και 104 του Συντάγματος ορίζουν τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών που πρέπει να ψηφίσει υπέρ της έγκρισης ενός νόμου. Σύμφωνα με τα άρθρα αυτά οι νόμοι κατηγοριοποιούνται ως εξής:

 • συνταγματικοί νόμοι, δηλαδή νόμοι οι οποίοι απαιτούν απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου (το ήμισυ τουλάχιστον από τα 101 μέλη του Κοινοβουλίου πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της έγκρισης του νομοσχεδίου) ή
 • συνήθεις νόμοι, δηλαδή νόμοι που απαιτούν απλή πλειοψηφία (οι βουλευτές που υπερψηφίζουν απαιτείται να είναι περισσότεροι από τους βουλευτές που καταψηφίζουν).

Οι ακόλουθοι νόμοι μπορούν να εγκριθούν ή να τροποποιηθούν μόνο με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου:

 • ο νόμος περί ιθαγένειας
 • ο νόμος περί εκλογής του Κοινοβουλίου
 • ο νόμος περί εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας
 • ο νόμος περί εκλογής των συμβουλίων τοπικής αυτοδιοίκησης
 • ο νόμος περί δημοψηφίσματος
 • ο νόμος περί του κανονισμού του Κοινοβουλίου και ο νόμος περί των εσωτερικών κανόνων του Κοινοβουλίου
 • ο νόμος περί της αμοιβής του Προέδρου της Δημοκρατίας και των μελών του Κοινοβουλίου
 • ο νόμος περί κυβερνήσεως
 • ο νόμος περί της κίνησης δικαστικών διαδικασιών κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας και των μελών του Κοινοβουλίου
 • ο νόμος περί της πολιτιστικής αυτονομίας των εθνικών μειονοτήτων
 • ο νόμος περί του κρατικού προϋπολογισμού
 • ο νόμος περί της Eesti Pank
 • ο νόμος περί της Εθνικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας
 • ο νόμος περί της οργάνωσης των δικαστηρίων και οι νόμοι περί των δικαστικών διαδικασιών
 • οι νόμοι περί εξωτερικού και εγχώριου δανεισμού και περί ιδιοκτησιακών υποχρεώσεων του κράτους
 • ο νόμος περί καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
 • ο νόμος περί εθνικής άμυνας σε καιρό ειρήνης και ο νόμος περί εθνικής άμυνας σε καιρό πολέμου.

Μόλις εγκριθεί ένας νόμος ή μια κοινοβουλευτική απόφαση, υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ή, εάν απουσιάζει, από τον Αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου που προήδρευσε της συνεδρίασης, το αργότερο την πέμπτη εργάσιμη ημέρα μετά την έγκριση.

Έκδοση

Μετά την έγκριση και υπογραφή του, ο νόμος αποστέλλεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος είναι αρμόδιος για την έκδοσή του. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να αρνηθεί να εκδώσει νόμο ο οποίος έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και, εντός 14 ημερών από τη λήψη του, μπορεί να τον αναπέμψει, μαζί με τους λόγους για τους οποίους τον απορρίπτει, στο Κοινοβούλιο για νέα συζήτηση και απόφαση. Εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει για δεύτερη φορά χωρίς τροποποιήσεις νόμο ο οποίος έχει αναπεμφθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τότε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είτε εκδίδει τον νόμο είτε προτείνει στο Ανώτατο Δικαστήριο να κηρύξει τον νόμο αντισυνταγματικό. Εάν το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει ότι ο νόμος είναι σύμφωνος προς το Σύνταγμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας οφείλει να τον εκδώσει.

Ο νόμος αρχίζει να ισχύει κατά τη δέκατη ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στη Riigi Teataja, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον ίδιο τον νόμο.

Δημοσίευση νομικών πράξεων

Οι σημαντικότερες νομικές πράξεις και διεθνείς συμφωνίες δημοσιεύονται στη Riigi Teataja. Οι νόμοι και οι κανονισμοί αποκτούν νομική ισχύ μόνον αφού δημοσιευτούν στη Riigi Teataja.

Η Riigi Teataja αποτελεί την επίσημη ηλεκτρονική έκδοση της Εσθονίας και την κεντρική βάση νομικών πράξεων. Από 1ης Ιουνίου 2010 η Riigi Teataja δημοσιεύεται μόνο μέσω Διαδικτύου, ως επίσημη ηλεκτρονική έκδοση.

Από την 1η Ιανουαρίου 2011 η Riigi Teataja εκδίδεται από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύντομη περιγραφή περιεχομένου

Στη Riigi Teataja δημοσιεύονται οι νόμοι, οι κανονισμοί, οι διεθνείς συμφωνίες, οι κοινοβουλευτικές αποφάσεις και τα κυβερνητικά διατάγματα, καθώς και άλλες σημαντικές πληροφορίες όπως π.χ. μεταφράσεις νομικών πράξεων, ενώ μπορούν επίσης να διατίθενται και διαδικαστικές πληροφορίες σχετικά με τα προσχέδια πράξεων.

Στην πλειονότητά τους, οι πράξεις που θεσπίστηκαν από το 1990 και μετά είναι δημοσιευμένες στη Riigi Teataja.

Από την 1η Ιουνίου 2002, τα επίσημα ενοποιημένα κείμενα των νόμων, των διαταγμάτων του Προέδρου της Δημοκρατίας, των κυβερνητικών κανονισμών και διαταγμάτων, των υπουργικών κανονισμών, των κανονισμών του Διοικητή της Eesti Pank και των κανονισμών της Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής δημοσιεύονται στη Riigi Teataja. Τα ενοποιημένα κείμενα κοινοβουλευτικών αποφάσεων δημοσιεύονται από την 1η Ιουνίου 2010, ενώ τα ενοποιημένα κείμενα κανονισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης από τα τέλη του 2011.

Κάθε φορά που τροποποιούνται οι πράξεις αυτές, συντάσσεται επικαιροποιημένο και ενοποιημένο κείμενο το οποίο περιέχει τις τροποποιήσεις και δημοσιεύεται ταυτόχρονα με την τροποποιητική πράξη, μαζί με τις πληροφορίες σχετικά με το πότε θα τεθεί σε ισχύ. Τα ενοποιημένα κείμενα είναι επίσημα και μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά την επιβολή της νομοθεσίας. Έχουν νομική ισχύ.

Όλες οι δημοσιευμένες νομικές πράξεις φέρουν ψηφιακή σφραγίδα όταν δημοσιεύονται. Ο καθένας έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την ψηφιακή σφραγίδα, η οποία διασφαλίζει ότι η πράξη παρέμεινε αμετάβλητη μετά τη δημοσίευσή της. Όλες οι δημοσιευμένες πράξεις συνδέονται επίσης με χρονοσήμανση η οποία επιτρέπει τον εντοπισμό τυχόν περιπτώσεων παράνομης επεξεργασίας.

Μπορείτε να δείτε ενοποιημένα κείμενα που βρίσκονται τώρα σε ισχύ ή ίσχυαν κάποια δεδομένη ημερομηνία. Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε μελλοντικές τροποποιήσεις των συγκεκριμένων πράξεων, εφόσον είναι γνωστές. Κάθε ενοποιημένο κείμενο συνδέεται με τις προηγούμενες και τις επόμενες εκδοχές του. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να «μεταφέρονται χρονικά» από μια εκδοχή του ενοποιημένου κειμένου στην επόμενη και αντίστροφα. Οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να συγκρίνουν διαφορετικές ενοποιημένες εκδοχές της ίδιας πράξης για να εντοπίσουν τις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Οι σύνδεσμοι που υπάρχουν στο ενοποιημένο κείμενο παρέχουν στους χρήστες πρόσβαση στους κανονισμούς που θεσπίστηκαν βάσει του νόμου και δυνατότητα μετακίνησης από τους εν λόγω κανονισμούς στις διατάξεις του νόμου βάσει του οποίου θεσπίστηκαν οι κανονισμοί.

Στις πράξεις που δημοσιεύονται στη Riigi Teataja προστίθενται επίσης πληροφορίες επί της διαδικασίας, στις οποίες περιλαμβάνονται αιτιολογικές εκθέσεις (σύνδεσμοι με τη βάση δεδομένων των διαβουλεύσεων και των κοινοβουλευτικών διαδικασιών), σύνδεσμοι με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφράσεις και άλλες πρόσθετες πληροφορίες απαραίτητες για την κατανόηση της νομικής πράξης.

Στον δικτυακό τόπο της Riigi Teataja οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τη νομολογία των περιφερειακών δικαστηρίων, των εφετείων και του Ανώτατου Δικαστηρίου. Διατίθενται επίσης πληροφορίες για την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής των δικαστικών διαδικασιών.

Δημοσιεύονται ακόμη περιλήψεις και ανασκοπήσεις των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου και όλων των αποφάσεων που έχει εκδώσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ). Οι περιλήψεις έχουν συστηματοποιηθεί, και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν τις περιλήψεις των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου με λέξεις-κλειδιά ή με αναφορές σε νομικές πράξεις. Η αναζήτηση αποφάσεων του ΕΔΑΔ είναι δυνατή βάσει άρθρου.

Στη Riigi Teataja δημοσιεύονται ακόμη διάφορες ειδήσεις σχετικά με νόμους καθώς και σχετικά με το δίκαιο γενικότερα.

Το 2011, ορκωτοί μεταφραστές ξεκίνησαν να παρέχουν αγγλικές μεταφράσεις των επικαιροποιημένων κειμένων των νόμων, διαδικασία που οργανώθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στις 30 Οκτωβρίου 2013 άρχισε να λειτουργεί ο δικτυακός τόπος της αγγλικής έκδοσης της Riigi Teataja. Ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος περιλαμβάνει αγγλικές μεταφράσεις των ενοποιημένων κειμένων των νόμων. Μέχρι το τέλος του 2014, θα έχουν δημοσιευθεί επικαιροποιημένες μεταφράσεις των ενοποιημένων κειμένων όλων των εσθονικών νόμων που είναι σε ισχύ (πλην των νόμων περί επικύρωσης). Μολονότι οι μεταφράσεις δεν έχουν νομική ισχύ, επικαιροποιούνται συνεχώς και οι μεταφράσεις των τροπολογιών προστίθενται συνήθως στα ενοποιημένα κείμενα πριν από την έναρξη ισχύος των τροπολογιών. Όποιος επιθυμεί να λαμβάνει τις πιο πρόσφατες μεταφράσεις στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό στην υπηρεσία My RT.

Διατίθεται ακόμη λειτουργία αναζήτησης σχεδίων νομικών πράξεων η οποία παρέχει στους ενδιαφερόμενους δυνατότητα αναζήτησης των διαφόρων διαδικαστικών σταδίων από τα οποία πέρασαν οι ψηφισθείσες πράξεις, καθώς και των διαδικαστικών σταδίων από τα οποία περνούν τα υπό ψήφιση σχέδια νομικών πράξεων. Μέσω του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις νομοθετικές διαδικασίες και στα σχετικά έγγραφα. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε διαδικαστικές πληροφορίες σχετικά με τη μετάβαση διαφόρων νομικών πράξεων από το ένα στάδιο της διαδικασίας στο επόμενο. Οι πληροφορίες αυτές θα σας αποστέλλονται στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου εάν δημιουργήσετε λογαριασμό στην υπηρεσία Minu RT η οποία παρέχεται στην εσθονική γλώσσα.

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Minu RT, κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τον δικό του λογαριασμό στη διαδικτυακή πύλη, όπου μπορεί να προσθέτει πράξεις στη συλλογή συνδέσμων του και να ζητά μέσω της διαδικτυακής πύλης να ενημερώνεται με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για νέες πράξεις και νέες πρόσθετες πληροφορίες.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη νομική βάση δεδομένων της Εσθονίας;

Η πρόσβαση στη Riigi Teataja και σε όλες τις υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης είναι δωρεάν για τους χρήστες.

Για όποιον ενδιαφέρεται, δωρεάν πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση της Riigi Teataja παρέχεται στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και τις δημόσιες βιβλιοθήκες (περίπου 600). Παρέχεται επίσης βοήθεια κατά την αναζήτηση των πράξεων. Στους χρήστες επιτρέπεται η εκτύπωση έως και 20 σελίδων χωρίς χρέωση.

Ιστορικό της βάσης δεδομένων της εσθονικής νομοθεσίας

Η Riigi Teataja είναι η επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας της Εσθονίας και εκδίδεται από την 27η Νοεμβρίου 1918. Η έκδοσή της σταμάτησε το 1940 και ξανάρχισε το 1990.

Η Riigi Teataja δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο από το 1996 και, από την 1η Ιουνίου 2002, η ηλεκτρονική έκδοση θεωρείται επίσημη έκδοση.

Από 1ης Ιουνίου 2010 η Riigi Teataja δημοσιεύεται μόνο μέσω Διαδικτύου, ως επίσημη ηλεκτρονική έκδοση. Έκτοτε δεν έχει εκδοθεί σε έντυπη μορφή.

Τον Νοέμβριο 2010 εφαρμόστηκε ένα φιλικότερο προς τους χρήστες ηλεκτρονικό σύστημα, που παρέχει περισσότερες νομικές πληροφορίες. Το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε υπό την καθοδήγηση του αρμόδιου κυβερνητικού φορέα, με επιχορήγηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Από τις 20 Ιανουαρίου 2012 διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Riigi Teataja περιλήψεις των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου και του ΕΔΑΔ, διάφορες ειδήσεις σχετικά με το δίκαιο γενικότερα και πληροφορίες για τη νομολογία και τις δικαστικές διαδικασίες.

Στα τέλη του 2012 τέθηκε σε εφαρμογή λειτουργία αναζήτησης σχεδίων νομικών πράξεων.

Από το 2013, δημοσιεύονται στη Riigi Teataja οι επικαιροποιημένες ενοποιημένες εκδόσεις όλων των κανονισμών που ψηφίζονται από τις τοπικές αρχές.

Από τις 24 Σεπτεμβρίου 2013, όλες οι νομικές πράξεις που δημοσιεύονται στη Riigi Teataja φέρουν την ψηφιακή σφραγίδα και τη χρονοσήμανση της εκδούσας αρχής.

Στις 30 Οκτωβρίου 2013 άρχισε να λειτουργεί ο δικτυακός τόπος της αγγλικής έκδοσης της Riigi Teataja.

Στα πλαίσια της διαδικασίας ανάπτυξης του νέου ηλεκτρονικού συστήματος της Riigi Teataja, θα δημιουργηθεί σύνδεσμος με την ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη N-Lex.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/03/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.