Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

National lovgivning

Luxembourg

Dette afsnit indeholder en oversigt over de forskellige retskilder i Luxembourg.

Indholdet er leveret af
Luxembourg
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Retskilder

Regelhierarkiet

Udtrykket "retskilder" er et billedligt udtryk for de kilder, retten udspringer af.

I vore dage kan man betragte forfatningen og loven som de vigtigste retskilder.

Den luxembourgske forfatning

Den første luxembourgske forfatning blev udfærdiget i 1841, to år efter Luxembourgs uafhængighed i 1839, og den blev efterfulgt af forfatninger i 1848 og 1856.

Luxembourgs nuværende forfatning stammer fra den 17. oktober 1868, og teksten er blevet revideret flere gange siden da.

Luxembourgs forfatning er en skreven forfatning efter et fast system. Som følge af sin grundlæggende karakter er forfatningen imidlertid langt mere stabil end den almindelige lov.

Den nuværende forfatning består af 121 artikler fordelt på 13 kapitler. Heri beskrives grundlaget for staten, garantien for borgernes rettigheder og frihedsrettigheder samt opbygningen af landets offentlige myndigheder.

 • Kapitel I: Om staten, territoriet og storhertugen
 • Kapitel II: Om borgerlige frihedsrettigheder og grundlæggende rettigheder
 • Kapitel III: Om den suveræne magt
 • Kapitel IV: Om Deputeretkammeret
 • Kapitel V: Om Storhertugdømmets regering
 • Kapitel Va: Om Forvaltningsrådet (Conseil d'Etat)
 • Kapitel VI: Om domstolssystemet
 • Kapitel VII: Om de retshåndhævende myndigheder
 • Kapitel VIII: Om finansielle anliggender
 • Kapitel IX: Om kommunerne
 • Kapitel X: Om offentlige institutioner
 • Kapitel XI: Generelle bestemmelser
 • Kapitel XII: Overgangsbestemmelser og tillægsbestemmelser.

Loven som retskilde

Lovgivning

Ifølge Storhertugdømmet Luxembourgs lovgivningssystem kan initiativet til en lov tages af Deputeretkammeret eller af regeringen.

Regeringens initiativret kaldes "regeringsinitiativ" og udøves ved fremsættelse af "udkast til lov" (projet de loi).

Deputeretkammerets initiativret kaldes "parlamentsinitiativ" og udøves ved fremsættelse af "forslag til lov" (proposition de loi).

Efterfølgende skal disse lovudkast eller -forslag forelægges til udtalelse hos de berørte instanser (faglige sammenslutninger), men især forvaltningsrådet. Efter modtagelse af forvaltningsrådets udtalelse sendes lovudkastet eller -forslaget tilbage til Deputeretkammeret.

Efter afstemningen om udkastet/forslaget skal Deputeretkammeret i Luxembourgs etkammersystem stemme endnu en gang om hele teksten efter en frist på mindst tre måneder, medmindre Deputeretkammeret og forvaltningsrådet hver for sig beslutter, at man kan give afkald på kammerets anden afstemning. En lov, der er blevet endelig vedtaget af Deputeretkammeret, kan først træde i kraft, når storhertugen har bekendtgjort den, og den er blevet offentliggjort i Luxembourgs officielle tidende Mémorial.

Administrative forskrifter

Ifølge artikel 2 i lov af 12. juli 1996 om reformen af forvaltningsrådet kan et forslag til forordning til gennemførelse af love og traktater først forelægges storhertugen, efter at Forvaltningsrådet er hørt og har afgivet en udtalelse.

Regeringen kan imidlertid fravige denne generelle regel i hastesager (vurderes af storhertugen på grundlag af en behørigt motiveret betænkning fra den minister, der tager initiativet) og således fritages fra at indhente en udtalelse fra forvaltningsrådet. Anvendelsen af denne hasteprocedure skal imidlertid begrænses til undtagelsestilfælde.

Såfremt det i en lov formelt kræves, at forordninger til gennemførelse af loven indbringes for Forvaltningsrådet til udtalelse, kan hasteproceduren under ingen omstændigheder anvendes. Det gælder ligeledes for ændringer til et udkast til forordning, som Forvaltningsrådet allerede har fremsat en første udtalelse om.

Som det også gælder for lovene, fremsætter Forvaltningsrådet sin udtalelse om forordningsforslag i form af en motiveret betænkning, der omfatter generelle overvejelser, en gennemgang af forslagsteksten og evt. et modforslag.

Forvaltningsrådets gennemgang vedrører forordningsforslagenes indhold og form samt deres overensstemmelse med en overordnet retsregel.

Lovgivningsdatabaser

Webstedet Legilux er den luxembourgske regerings retsportal på internettet.

Den giver adgang til Luxembourgs lovgivning, enten i form af råtekster i Mémorial A eller i form af konsoliderede tekster, som for en stor dels vedkommende findes i love og retspraksis.

Webstedet er opdelt i tre hovedområder, nemlig

 • Espace Législatif, der omfatter publikationer om Luxembourgs lovgivning og forskellige publikationer og konsoliderede tekster.
 • Espace Administratif, der omfatter de såkaldte "forvaltningspublikationer". Det drejer sig hovedsageligt om samlinger fra Mémorial B samt fra det officielle lovgivnings- og forvaltningskatalog, "Annuaire Officiel d'Administration".
 • Espace des Sociétés & Administrations, der omfatter samlinger fra Mémorial C, publikationer om erhvervsdrivende selskaber, foreninger og ikke-udbyttegivende institutioner.

Er der gratis adgang til databaserne?

Ja, der er gratis adgang til databaserne.

Relevante links

Webstedet Legilux

Justitsministeriet

Sidste opdatering: 20/12/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website