Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní právní předpisy

Irsko

Na této stránce naleznete informace o právním systému v Irsku.

Obsah zajišťuje
Irsko

Irský právní systém čerpá z různých pramenů práva a funguje v rámci „obyčejového práva“. Současná ústava (Constitution) Irska je základním zákonem státu a vstoupila v platnost dne 29. prosince 1937. Článek 15.2.1 ústavy stanoví, že výhradní a výlučnou zákonodárnou pravomoc má parlament Oireachtas. Článek 34.1 ústavy dále stanoví, že výkon spravedlnosti musí probíhat v rámci zákonem zřízených soudů, kterým předsedají soudci ustanovení v souladu s ústavou.

Ústava upravuje třístrannou dělbu moci na složku: zákonodárnou, výkonnou a soudní. Tímto oddělením je zajištěno, že žádný státní orgán nemůže zasahovat do funkcí, které náleží do pravomoci jiné složky státní moci.

Navzdory dělbě moci uplatňují soudy ústavní funkci v případech, kdy přezkoumávají ústavnost a zákonnost úkonů jiných státních orgánů. Soudní moc je při výkonu svých funkcí nezávislá na vládě.

Základní práva občanů jsou zaručena články 40-44 ústavy.

Prameny práva

Druhy právních nástrojů – popis

Podle článku 15.1 ústavy je parlament Oireachtas tvořen prezidentem, Dáil Éireann a Seanad Éireann. Článek 15.2.1 stanoví, že výhradní a výlučnou zákonodárnou pravomoc má parlament Oireachtas - zákony parlamentu Oireachtas (Acts of the Oireachtas) jsou známé jako „primární legislativa“.

Článek 15.2.2 upravuje vytváření a uznávání „podzákonných právních předpisů“ nebo sekundární legislativy: např. vyhlášky, nařízení, předpisy, pravidla nebo stanovy (orders, regulations, rules, schemes nebo by-laws) vzniklé při výkonu pravomoci v rámci zákonných omezení stanovených parlamentem Oireachtas. Ministr vlády (nebo případně místní orgán) může vytvářet takovou legislativu pouze v rámci parametrů a omezení stanovených parlamentem Oireachtas.

Soudní moc státu je vykonávána soudy v souladu s článkem 34 ústavy a některými zákony: jedná se zejména o zákon o soudech (zřízení a ustavení) z roku 1961 a zákon o soudech (dodatečná ustanovení) z roku 1961 (Courts Act 1961) v platném znění. Judikatura je právo vytvořené soudci a rozhodnutí, kterými je vykládána a rozvíjena judikatura a zákony.

Hierarchie právních norem

Ústava je nejdůležitějším zákonem státu a podřizuje se pouze požadavkům evropského práva; má přednost před ostatními podřízenými prameny práva včetně obyčejového práva. Veškeré předpisy vycházející z těchto pramenů práva jsou z hlediska jejich platnosti závislé na ústavě. Obyčejové právo nebo podzákonný právní předpis, který je v rozporu s ustanovením ústavy, je neplatný a v důsledku toho nemá žádný účinek. Ustanovení ústavy podléhají výkladu ze strany vyšších soudů, ačkoli jakékoli změny ústavy lze provádět pouze prostřednictvím referenda.

Irsko je dualistický stát. Článek 29.6. ústavy stanoví, že mezinárodní smlouvy mají platnost zákona v rozsahu stanoveném parlamentem Oireachtas. To znamená, že uzavřené mezinárodní smlouvy musí být legislativou začleněny do vnitrostátního práva dříve, než se stanou použitelnými v rámci státu. Výjimku tvoří zákon o Evropské unii, který podle podmínek článku 29 ústavy má v rámci státu platnost zákona. To znamená, že jakýkoliv zákon nebo opatření, jehož přijetí bylo vyvoláno členstvím Irska v Evropské unii, nemůže být v zásadě žádným ustanovením ústavy zneplatněno.

Evropská úmluva o lidských právech byla uvedena v platnost zákonem o Evropské úmluvě o lidských právech z roku 2003, který vstoupil v platnost 31. prosince 2003. Úmluva je součástí irského práva, ale je platná v rozsahu, ve kterém není Úmluva v rozporu s ústavou.

Institucionální rámec

Instituce, které přijímají právní normy

Legislativní proces

Pro více informací o hlavních institucích státu navštivte prosím tyto webové stránky:

Právní databáze

Elektronická sbírka zákonů Irska (eISB)

elSB poskytuje:

  • Formát xhtml, plně způsobilý pro vyhledávání
  • Zákony Oireachtas (parlamentu) 1922 - 2008
  • Sekundární legislativu (zákonné předpisy) (statutory instruments) 1922-2008
  • Soubor právních předpisů (1922-2005)
  • Zákony Oireachtas (parlamentu) a sekundární legislativu (zákonné předpisy) z roku 2009, které jsou k dispozici ve formátu PDF (bez možnosti vyhledávání).

Oficiální webové stránky komor parlamentu Oireachtas

Oficiální webové stránky komor parlamentu Oireachtas obsahují následující informace:

Současná legislativa

Webové stránky Vám umožňují přístup k plnému znění zákonů parlamentu od roku 1997 do současnosti. Zákony jsou publikovány v jazyce, ve kterém byly přijaty, a to buď v irském nebo anglickém jazyce nebo v obou jazycích, a musí být přeloženy do druhého úředního jazyka. Prvním úředním jazykem je irština. Viz. článek 8 a 25.4.4 ústavy.

Znění zákona je k dispozici jako PDF soubor s odkazy z členění oddílů (obsahu) na příslušné články zákona.

Každý rok je vydáno přibližně 40 zákonů. Znění je k dispozici ve formátu HTML.

Návrhy zákonů (Bills)

Webové stránky umožňují dále přístup k návrhům zákonů od roku 1997 do současnosti. Obsahují:

  • Úplné původní znění návrhů zákona (včetně důvodových zpráv)
  • Pozměněné verze návrhů zákonů (komorou nebo výborem parlamentu)
  • Odkazy na rozpravy o návrzích zákona
  • Seznam pozměňovacích návrhů k návrhům zákonů. Znění návrhu zákona je k dispozici jako PDF soubor s odkazy z členění oddílů (obsahu) na příslušné články.

Historické právní předpisy

Webové stránky dále obsahují zákony parlamentu Oireachtas 1922-2002 / Achtanna an Oireachtais 1922 – 2002.

Přístup k těmto databázím je zdarma.

Související odkazy

Informace o právním systému, Informace o státních institucích a ústavě, Krátký průvodce legislativním procesem, Sbírka zákonů v elektronické podobě

Poslední aktualizace: 12/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.