Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национално законодателство

Люксембург

В този раздел ще намерите кратък преглед на различните източници на правото в Люксембург.

Съдържание, предоставено от
Люксембург
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Източници на правото

Йерархия на правните норми

Изразът „източници на правото“ e образен и се отнася до възникването и произхода на правото.

Понастоящем Конституцията и законът са считани за основни източници на правото .

Конституцията на Люксембург

Първата конституция на Люксембург е съставена през 1841 г., две години след обявяването на независимостта на Люксембург през 1839 г., а след нея следват конституциите от 1848 г. и 1856 г.

Действащата Конституция на Люксембург датира от 17 октомври 1868 г. Оттогава текстът на сегашната Конституция е многократно.изменян.

Люксембургската конституция е в писмена форма със строго определена структура. Поради своя основополагащ характер Конституцията се отличава с по-голяма стабилност отколкото обикновения закон.

Действащата конституция се състои от 121 члена, разделени на тринадесет глави. В тях са описани принципите на държавното устройство, гарантирането на правата и свободите на гражданите и организацията на публичните органи.

 • Глава I:  Държавата, нейната територия и Великият херцог
 • Глава II:  Граждански свободи и основни права
 • Глава III:  Суверенитет
 • Глава IV:  Камара на депутатите
 • Глава V:  Правителство на Великото херцогство
 • Глава V bis:  Държавен съвет
 • Глава VI:  Правосъдие
 • Chapitre VII:  Правоприлагащи органи
 • Глава VIII:  Финансова система
 • Глава IX:  Общини
 • Chapitre X:  Държавни ведомства
 • Глава XI: Общи разпоредби
 • Глава XII:  Преходни и допълнителни разпоредби.

Законът като източник на правото

Законодателна система

В законодателната система на Великото херцогство Люксембург законодателната инициатива може да бъде упражнявана от Камарата на депутатите или от правителството.

Правото на законодателна инициатива на правителството се нарича „правителствена законодателна инициатива“ и се упражнява чрез представянето на проектозакони.

Правото на законодателна инициатива на Камарата на депутатите се нарича „парламентарна законодателна инициатива“ и се упражнява чрез представянето на предложения за закони.

Впоследствие тези проекти или предложения за закони се представят за получаване на становище от съответните инстанции (професионални камари), но най-вече от Държавния съвет. След получаване на становището на Държавния съвет, проектът или предложението за закон се връща на Камарата на депутатите.

В рамките на люксембургската еднокамарна система, Камарата на депутатите следва да се произнесе на второ четене по целия текст най-рано след три месеца след гласуването на проекта, освен ако Камарата и Държавният съвет решат независимо един от друг, че това повторно гласуване от страна на Камарата може да отпадне. Окончателно гласуваният от Камарата на депутатите закон се счита за завършен едва след обнародването му от Великия херцог и след публикуването му в люксембургския Държавен вестник (Mémorial).

Нормативна уредба

Съгласно член 2 от закона относно реформата на Държавния съвет от 12 юли 1996 г., нито един проект на подзаконов нормативен акт за прилагане на законите и договорите не може да бъде представен на Великия херцог преди Държавният съвет да е издал становище.

Правителството обаче може да дерогира това общо правило при неотложни случаи, (които следва да бъдат подложени на преценка от Великия херцог въз основа на надлежно обоснован доклад от министъра, вносител на инициативата), без да се допита до Държавния съвет. Използването на тази процедура по спешност обаче следва да е ограничено само при извънредни случаи.

Освен това, ако в даден закон се изисква изрично Държавният съвет да бъде сезиран за становище относно подзаконовите нормативни актове, приемани за изпълнение на този закон, то в никакъв случай не може да се използва процедура по спешност. Това се отнася и за измененията на проект на подзаконов нормативен акт, за който Държавният съвет вече е издал първоначално становище.

Държавният съвет издава становище както за законите, така и за проектите на подзаконови нормативни актове под формата на мотивиран доклад, включващ общи съображения, анализ на текста на проекта и, при необходимост, насрещен проект.

Държавният съвет разглежда съществото и формата на проектите на подзаконови нормативни актове както и съответствието на акта с по-висша правна норма.

Бази данни с информация в областта на законодателството

Сайтът Légilux е правният портал на правителството на Великото херцогство Люксембург в интернет.

Той предоставя достъп до люксембургското законодателство във формата на първоначално публикувани в „Мемориал А“ текстове или под формата на консолидирани текстове, които в преобладаващата си част се съдържат в кодекси и законодателни сборници.

Сайтът е разделен на три основни раздела

 • Законодателен раздел, в който са събрани публикации от областта на люксембургското законодателство и различни видове публикации, както и консолидирани текстове.
 • Административен раздел, в който са събрани така наречените „административни“ публикации. Това са основно сборници от „Мемориал Б“ както и от Официалния годишник на управление и законодателство.
 • Раздел за дружествата и сдруженията, в който са събрани сборници от „Мемориал В“, публикации относно търговските дружества и сдруженията и фондациите с нестопанска цел.

Достъпът до базата данни безплатен ли е?

Да, достъпът до базата данни е безплатен.

Връзки по темата

Уебсайт Legilux

Министерство на правосъдието

Последна актуализация: 20/12/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт