Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национално законодателство

Ирландия

Настоящата страница предоставя информация относно правната система на Ирландия.

Съдържание, предоставено от
Ирландия

Ирландската правна система е изградена въз основа на различни правни източници и функционира в рамките на „общото право“. Действащата Конституция на Ирландия е основният закон на държавата и е в сила от 29 декември 1937 г. В член 15.2.1 от Конституцията е предвидено, че единствените и изключителни правомощия за изготвяне на закони принадлежат на Oireachtas (Парламента). В член 34.1 от Конституцията също така е предвидено, че правосъдието трябва да се раздава в съдилища, основани според правото и ръководени от съдии, назначени в съответствие с предвидения в Конституцията начин.

В Конституцията е предвидено тристранно разделение на властите: законодателна, изпълнителна и съдебна. Това гарантира, че нито една от тези три власти в  държавата не може да се намесва във функциите, предоставени на останалите две.

Независимо от разделението на властите, съдилищата изпълняват конституционна функция, когато разглеждат конституционосъобразността и законността на останалите органи на държавата. При изпълнението на своите функции съдебната система действа независимо от правителството.

Основните права на гражданите са гарантирани в членове  40—44 от Конституцията.

Източници на правото

Видове правни инструменти — описание

Съгласно член 15.1 от Конституцията, Oireachtas се състои от председател, Dáil Éireann (Камара на представителите) и Seanad Éireann (Сенат). В член 15.2.1 е предвидено, че единствените и изключителни правомощия да изготвя законите на държавата принадлежат на Oireachtas — законодателните актове на Oireachtas са известни като „първично законодателство“.

В член 15.2.2 е предвидено  създаването и признаването на „подчинено законодателство“ или вторично законодателство: като постановления, наредби, правилници, схеми или подзаконови нормативни актове, изготвени при упражняването на правомощията,  предоставени в съответствие със законовите ограничения, установени от Oireachtas. Министър от правителството (или местен орган в някои случаи) може да изготвя такова законодателство само в съответствие с рамките и ограниченията, определени от Oireachtas.

Функциите на държавата в областта на правораздаването се упражняват от съдебната власт в съответствие с член 34 от Конституцията и определено законодателство: най-вече Съдебния закон от 1961 г. (създаване и устройство) и Съдебния закон от 1961 г.(допълнителни разпоредби), така както е изменен. Съдебната практика е юриспруденция  и решения, които тълкуват и развиват съдебната практика и тълкуват законодателството.

Йерархия на правните норми

Конституцията е върховното право на държавата и се подчинява единствено на изискванията на европейското право; има предимство пред други, по-второстепенни правни източници, включително общото право. Всички норми, които произтичат от тези източници, зависят от потвърждаването на тяхната валидност от Конституцията. Общо право или законодателна норма, които са в противоречие  с разпоредба на Конституцията, са невалидни и следователно нямат правна сила. Разпоредбите на Конституцията могат да подлежат на тълкуване от висшите съдилища, въпреки че измененията в Конституцията се извършват единствено чрез референдум.

Ирландия е дуалистична държава. В член 29.6 от Конституцията е предвидено, че международните споразумения имат законова сила до степен, определена от Oireachtas (Парламента). Това означава, че международните договори трябва да бъдат въведени във вътрешното законодателство чрез закони преди да могат да се приложат в държавата. Изключение от това правило е законодателството на Европейския съюз, което, съгласно условията на член 29 от Конституцията, има силата на закон в държавата. Това означава, че всеки закон или мярка, приемането на които се налага поради членството на Ирландия в Европейския съюз, по принцип не могат да бъдат обезсилени от разпоредби на Конституцията.

Европейската конвенция за защита на правата на човека влезе в сила посредством  Закона за Европейската конвенция за защита на правата на човека от 2003 г., който влезе в сила на 31 декември 2003 г. Конвенцията е част от ирландското право, но до степен, до която Конвенцията не противоречи на Конституцията.

Институционална рамка

Институции, компетентни за приемането на правни норми

Процес на вземане на решения

Моля направете справка със следните уебсайтове за допълнителна информация относно основните държавни институции:

Бази данни с правна информация

Ирландски електронен сборник със закони (eISB)

eISB предоставя:

  • формат xhtml,  в който може да се извършва цялостно търсене
  • закони на Oireachtas (Parliament) 1922—2008 г.
  • вторично законодателство (нормативни актове) 1922—2008 г.
  • директория със законодателство (1922—2005 г.)
  • достъп до законите на Oireachtas (Парламента) от 2009 г. в PDF формат (в които не може да се търси) и вторично законодателство (нормативни актове).

Официален уебсайт на Oireachtas

Официалният уебсайт на Oireachtas съдържа следното:

Текущо законодателство

Сайтът предоставя достъп до пълния текст на законите на  Oireachtas от 1997 г. до днес. Законодателството се публикува на езика, на който е прието — ирландски или английски, или и на двата езика със задължението да бъде преведено и на другия официален език. Ирландският е първият официален език. Вж. членове 8 и 25.4.4 от Конституцията.

Текстът на актовете се предоставя в PDF файл, с връзки към подреждането на разделите (съдържанието) на съответните раздели на акта.

Всяка година се приемат около 40 законодателни акта. Текстът е предоставен като HTML.

Законопроекти

Уебсайтът предоставя законопроектите от 1997 г. до днес. Това включва:

  • пълният оригинален текст на проектозаконите (включително обяснителни меморандуми)
  • изменени версии на проектозаконите (от Парламента или комисия)
  • връзки към дебати по проектозаконите
  • списък с измененията на проектозаконите. Текстът на даден проектозакон  е предоставен като  PDF файл, с връзки от подреждането на разделите (съдържанието) до съответните раздели.

Историческо законодателство

На уебсайта са достъпни и законите на Oireachtas  за периода 1922—2002 / Achtanna an Oireachtais 1922 – 2002.

Достъпът до тези бази данни е безплатен.

Връзки по темата

Информация относно правната система, Информация относно държавните институции и Конституцията, Кратко ръководство относно законодателния процес, Електронен сборник със закони

Последна актуализация: 12/11/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт