Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Национално законодателство

Австрия

Въведение — Настоящата страница предоставя информация относно правната система на Австрия и преглед на австрийското право.

Съдържание, предоставено от
Австрия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Източници на правото

Австрийското право е преди всичко писано право. В противовес на това обичайното право има твърде ограничена роля. Съдебната практика на висшите съдилища, която определя важни насоки за прилагане на правото, е от голямо значение. Тя обаче не е призната за източник на правото.

Австрийската конституция постановява, че общопризнатите норми на международното право са част от федералното право, и предвижда, че международните договори стават част от правната система на Австрия (посредством обща и специална трансформация). Йерархичното място на разпоредбите на международните договори в рамките на националната правна система се определя от тяхното съдържание.

За одобрение от Националния съвет (Nationalrat), на международни договори, които изменят или допълват конституцията, се изискват същите квалифицирани мнозинства както за приемане на федерални конституционни закони. За приемане на решения относно международни договори, които изменят или допълват законодателството, се прилагат същите изисквания, както и за приемане на закони.

По принцип федералният президент сключва международни договори по искане на федералното правителство или на федералния министър, който е оправомощен от него. Сключването на политически международни договори и договори, които изменят или допълват законодателството, изисква предварителното одобрение на Националния съвет. Федералният президент може да предостави правомощия на Федералното правителство или на компетентните членове на Федералното правителство да сключват определени категории международни договори, които не са политически и не изменят или допълват законодателството.

В съответствие с Федералната конституция на Австрия освен федералното (конституционно) право всяка от деветте федерални провинции има свое собствено конституционно право. Конституционното право на провинциите не трябва да противоречи на федералното конституционно право и следователно му се явява подчинено. По принцип обаче между законодателните уредби на федерално и провинциално ниво не съществува такова йерархическо отношение. От 1988 г. насам провинциите също имат право да сключват международни договори по въпроси, които попадат в сферата на техните правомощия. В областта на външните отношения обаче както винаги федералното правителство има доминираща роля.

Видове правни актове — йерархия на правните норми

За да бъде одобрена дадена федерална конституционна разпоредба е необходимо мнозинство от две трети от гласовете в Националния съвет и присъствие на най-малко половината от неговите членове. Освен това приетата по този начин разпоредба трябва да бъде изрично определена като „конституционен закон“ или „конституционна разпоредба“.

От друга страна, за да бъде валидно приемането на федерални законови разпоредби от Националния съвет, е необходимо присъствието на най-малко една трета от неговите членове и абсолютно мнозинство на гласовете.

1. Ръководни принципи на Федералната конституция

Следните ръководни принципи (основополагащи принципи) на Федералната конституция на Австрия са най-важните разпоредби на правната система на Австрия:

 • демократичният принцип,
 • принципът на разделение на властите,
 • принципът на върховенството на закона,
 • републиканският принцип,
 • принципът на федералната държава и
 • либералният принцип.

В своята цялост тези ръководни принципи формират фундаменталния конституционен ред.

Те имат изключително конституционноправно значение. Всяко съществено изменение на Федералната конституция трябва да бъде одобрено посредством законодателна процедура, включваща референдум. Ако някой от основополагащите принципи е изоставен или ако отношението между принципите е съществено изменено, се счита, че са направено цялостно изменение на конституцията.

2. Първично и вторично законодателство на ЕС

Присъединяването на Австрия към Европейския съюз на 1 януари 1995 г. имаше за последица цялостно изменение на Федералната конституция на Австрия. След присъединяването, основополагащите елементи на правения ред на Австрия се определят не само от австрийското конституционно право, но също и от правото на Европейския съюз (конституционен дуализъм) Съгласно преобладаващото становище правото на ЕС има предимство пред националното право, както и пред обикновеното федерално конституционно право, но не и пред основните принципи на Федералната конституция.

3. „Обикновено“ федерално конституционно право

Конституционното право определя „правилата на играта“ в политическата дейност, като установява:

 • законодателната процедура,
 • статута на най-висшестоящите органи в държавата,
 • отношенията между Федерацията и провинциите по отношение на законодателството и прилагането му и
 • контрола върху действията на държавата от страна на Съдилищата на публичното право.

4. Федерално законодателство

Основният принцип на върховенство на закона, залегнал във Федералната конституция, постановява, че цялото правоприлагане (администрация и правораздаване) е подчинено на закона. Федералната конституция разделя законодателните правомощия между федералното правителство и провинциите.

5. Подзаконови нормативни актове

Подзаконовите нормативни актове са правни разпоредби от общ характер, издадени от административните органи и имащи еднакво действие по отношение на всички адресати. Общото правомощие за издаване на правилници, който конкретизират други по-общи норми — най-често закони, е установено в конституцията. За издаване на подзаконови актове, които изменят или допълват закони е необходимо да има изрично конституционно оправомощаване.

6. Индивидуални административни актове

Индивидуалните административни актове са преди всичко административни актове по приложение на закона и са насочени към едно или повече конкретно определени лица.

Институционална рамка

Органи на законодателната власт

В съответствие с разделението на властите във Федералната конституция между федералното правителство и провинциите в законодателния процес вземат участие различни органи.

Националният съвет (Nationalrat) и Федералният съвет (Bundesrat) приемат федералното законодателство. 183-мата депутати в Националния съвет се избират пряко от народа. Федералният съвет от друга страна се избира от провинциалните съвети (Landtage). По правило Федералният съвет има само право на възражение.

Законодателството на провинциите се приема от провинциалните съвети (Landtage).

Законодателен процес

Инициативите за федерални закони постъпват в Националния съвет в следните възможни форми:

 • предложения от неговите членове (предложния за законодателна инициатива)
 • предложения от федералното правителство (правителствени законопроекти)
 • предложения от Федералния съвет.

Освен това всяко предложение, внесено от 100 000 лица, имащи право да гласуват, или от една шеста от лицата, имащи право да гласуват в 3 федерални провинции (народна петиция), следва да бъде представено за разглеждане на Националния съвет.

На практика повечето законодателни инициативи идват от Федералното правителство. Федералните правителствени законопроекти трябва да бъдат приети с единодушие от федералното правителство (Министерския съвет). Изработеният от компетентния федерален министър законопроект предварително се публикува за получаване на експертни становища от различни места (федерални провинции, групи по интереси).

След приемането му от Националния съвет законопроектът следва да получи съгласието на Федералния съвет. Проектите на федерални финансови закони не се предоставят на Федералния съвет — изключителна компетентност Националния съвет (Bundeshoheit des Nationalrats). След това федералният канцлер предоставя на федералния президент закона за удостоверяване.

Националният съвет може да вземе решение за провеждането на референдум. Провеждането на референдум може да бъде поискано и от мнозинството на депутатите. В такъв случай законопроектът, който е вече приет от Националния съвет, преди да бъде предоставен за утвърждаване следва да бъде одобрен посредством референдум. Освен това при всяко цялостно изменение на Федералната конституция трябва да бъде проведен референдум.

Федералният президент утвърждава конституционното влизане в сила на федералното законодателство, като полага подписа си. Актът за утвърждаване трябва да бъде приподписан от федералния канцлер.

След като бъде приподписан от федералния канцлер, федералният закон се обнародва в австрийския федерален държавен вестник (Bundesgesetzblatt). Освен ако в закона не се предвижда нещо друго(обратно действие или vacatio legis), същият влиза в сила на следващия ден след деня на публикуване и разпространение на изданието на Bundesgesetzblatt, в което се съдържа публикацията.

Даден закон може да бъде или изрично отменен (формална дерогация) или като един нов федерален закон преуреди област( дерогация по същество), която вече е била уредена, без да предвиди изрично отмяната на предишния закон (lex posterior derogat legi priori). Специалният закон отменя действието на общия закон (lex specialis derogat legi generali). Освен това срокът на действие на дадена закон може да бъде посочен в самия закон.

Бази данни с правна информация

Координираната и обслужвана от Федералното канцлерство на АвстрияСистема за правна информация на република Австрия (RIS), предоставя достъп по интернет до законодателство на Австрия.

Достъпът до базата данни безплатен ли е?

Достъпът до Система за правна информация на република Австрия (RIS) е безплатен.

Кратко описание на съдържанието

Базата данни RIS предоставя информация относно:

 • Федералното законодателство
 1. Федералното законодателство
 2. Федерален държавен вестник (Bundesgesetzblatt) от 2004 г. насам
 3. Федерален държавен вестник на Австрия (Bundesgesetzblatt) за периода 1945—2003 г.
 4. Държавен вестник на Австрия (Reichs-, Staats- und Bundesgesetzblatt) за периода 1848—1940 г.
 5. Сборник от закони на Австрия (Justizgesetzsammlung) за периода 1780—1848 г.
 6. Държавен вестник на Германия (Deutsches Reichsgesetzblatt) за периода 1938—1945 г.
 7. Законопроекти
 8. Правителствени законопроекти
 • Законодателство на федералните провинции
 1. Законодателство на федералните провинции
 2. Настоящи държавни вестници на федералните провинции (Landesgesetzblatt) — с изключение на Долна Австрия и Виена
 • Законодателство на равнище общини

Само отделни документи от Каринтия, Долна Австрия, Залцбург, Щирия и Виена

 • Съдебна практика
 1. Конституционен съд
 2. Административен съд
 3. „Списък с норми“ на Административния съд
 4. Решения на Върховния съд, апелативните съдилища и другите съдилища
 5. Независими административни комисии
 6. Независима финансова камара
 7. Съд по въпросите на бежанците
 8. Независима федерална камара по въпросите на бежанците
 9. Камара по въпросите на околното среда
 10. Федерален съвет за комуникации
 11. Органи за преразглеждане на обществени поръчки
 12. Апелативна комисия, Върховна дисциплинарна комисия
 13. Комисия за защита на данните
 14. Надзорна комисия на представителните органи на работниците и служителите
 15. Комисии по въпросите на равноправното третиране
 • Указания
 1. Указания на федералните министри
 2. Указания на федералния министър на правосъдието

Някои австрийски закони са достъпни и на английски език.

Повече информация е достъпна на уебсайтаСистема за правна информация на република Австрия.

Връзки по темата

Правен ред — Австрия

Последна актуализация: 29/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт