Директива относно обозначаването на цените (98/6)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

С нея се изисква продажната цена и цената за единица мярка на всички продукти, предлагани от търговците на потребителите, да бъдат ясно обозначени, с цел да се подобри информацията, предоставяна на потребителите, и да се предостави възможност за сравнение на цените.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Продажната цена и цената за единица мярка трябва да бъдат недвусмислени, лесно разбираеми и ясно и четливо изписани за всички стоки, предлагани от търговците на потребителите (като „недвусмислени“ означава крайната цена с включен данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци).

Не е необходимо обозначаване на цената за единица мярка, ако тя е еднаква с продажната цена.

Държавите от ЕС обаче може да решат да не прилагат това правило по отношение на:

  • стоките, които се влагат при извършването на услуга;
  • продажби на търг или продажба на произведения на изкуството или антики.

За стоки, продавани в насипно състояние, се обозначава само цената за единица мярка.

Всяка реклама, която посочва продажната цена, трябва да посочи също и цената за единица мярка.

Държавите от ЕС могат:

  • да освободят от задължението да се посочва цената за единица мярка на стоките, за които подобно посочване не е подходящо или би могло да доведе до объркване;
  • в случаите на нехранителни стоки да изготвят списък на стоките, за които задължението да се посочва цената за единица мярка остава в сила.

В директивата е предвиден преходен период, през който малки фирми за продажба на дребно няма да са задължени да обозначават цената за единица мярка на стоки, различни от продаваните в насипно състояние.

Държавите от ЕС трябва:

  • да предприемат съответни мерки за информиране на всички заинтересовани лица за транспонирането на настоящото законодателство;
  • да определят система от санкции за нарушенията на националните разпоредби, приети за прилагането на настоящата директива, и да предоставят информация за тях.

Настоящата директива отменя Директиви 79/581/ЕИО (цени на хранителните стоки) и 88/314/ЕИО (цени на нехранителните стоки), считано от 18 март 2000 г.

През 2006 г. Европейската комисия публикува съобщение, в което се разглежда как страните от ЕС са приложили директивата и се търсят мненията на заинтересованите страни.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 18 март 1998 г. Държавите от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 18 март 2000 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 98/6/EО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 година относно защитата на потребителите при обозначаването на цените на стоките, предлагани на потребителите (OВ L 80, 18.3.1998 г., стр. 27—31)

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент за изпълнението на Директива 1998/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 година относно защитата на потребителите при обозначаването на цените на стоките, предлагани на потребителите (COM(2006) 325 окончателен, 21.6.2006 г.).

Последна актуализация: 08/08/2018

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт