Ettevõtlus ja inimõigused

1. Milline kohtulik kaitse mul on, kui satun teie riigis ettevõtlusega seotud inimõiguste rikkumise ohvriks? Kas see kaitse hõlmab hüvitamist?

Vastavalt muudetud seaduse 174/1989 (tööandja vastutuse (kohustuslik kindlustus) kohta) sätetele on töötajatel, kes on ettevõtlusega seotud inimõiguste rikkumise ohvrid, õigus hüvitisele nende töö tõttu või ajal juhtunud tööõnnetuse korral (surm või isikukahju) või nende töö tõttu tekkinud kutsehaiguse korral. Selle seaduse kohaselt peavad kõik tööandjad sõlmima vastutuskindlustuse lepingu, mis katab tööõnnetusi või töötajatel tekkinud kutsehaigusi. See nõue puudutab ka selliste Küprose alaliste elanike tööd, kes töötavad välismaal ja kellega on juhtunud tööõnnetus või kellel on tekkinud kutsehaigus. Seaduses on sätestatud iga õnnetuse või kutsehaiguse minimaalne kindlustussumma töötaja kohta (sada kuuskümmend tuhat eurot, 160 000 eurot) ning iga sama tegevusega seotud juhtumi või juhtumite rühma kohta (kolm miljonit nelisada viisteist tuhat, 3 415 000 eurot), sealhulgas kulud ja intress.

Et tagada töötajale sellise hüvitise maksmine, mille summa ületab seaduses sätestatud hüvitissummat, tuleb esitada kohtule asjakohane hagi.

Tööandja filiaalides/ettevõtetes tehtavate kontrollide käigus, mille eesmärk on teha kindlaks, kas järgitakse tööohutust ja töötervist käsitlevaid õigusakte, kontrollivad tööinspektsiooni inspektorid ühtlasi, kas olemas on tööandja kohustuslikku vastutuskindlustust tõendav dokument.

2. Kas ränkade inimõiguste rikkumiste suhtes kohaldatakse erieeskirju? Kas neid eeskirju kohaldatakse keskkonnakuritegude või tõsise tööalase ärakasutamise suhtes?

Vt vastus küsimusele 1 eespool.

3. Olen Euroopa riikidevahelise kontserni väljaspool Euroopa Liitu aset leidnud tegevusest tulenenud inimõiguste rikkumise ohver. Kas õiguskaitse on mulle teie riigis kättesaadav, kui ma ei ole ELi kodanik või ma ei ela ELis? Millistel tingimustel saan väita, et mu õigusi on rikutud? Kust võin leida lisateavet?

Õiguskaitse ei ole kättesaadav. Küsimuses kirjeldatud teabe ja andmete põhjal ei paista olevat ühtegi seost, mille põhjal Küprose kohtud pädevad oleksid.

4. Kas ombudsmani institutsioonid, võrdõiguslikkust edendavad asutused või inimõigustega tegelevad riiklikud asutused toetavad Euroopa riikidevaheliste kontsernide väljaspool Euroopa Liitu aset leidvate, ettevõtlusega seotud inimõiguste rikkumiste ohvreid? Kas need asutused võivad minu juhtumit uurida, kui ma ei ole ELi kodanik või ma ei ela ELis? Kas teie riigis on teisi avalik-õiguslikke asutusi (nt töö- või keskkonnainspektsioon), kes võivad minu juhtumit uurida? Kust võin leida teavet oma õiguste kohta?

Ei. Kolmandate riikide kodanikele, kes väidavad end olevat inimõiguste rikkumise ohvrid, tagavad sõltumatud asutused asjakohase kaitse tingimusel, et rikkumine pandi toime Küprosel.

5. Kas teie riik kohustab Euroopa riikidevahelisi kontserne looma kaebuste lahendamise mehhanisme või vahendusteenuseid, mille raames arutatakse nende ettevõtlusega seotud tegevusest tulenevaid rikkumisi? Kas neid kohustusi kohaldatakse ka väljaspool Euroopa Liitu aset leidnud rikkumiste suhtes? Kes teostab teie riigis selle tegevuse üle järelevalvet? Kas on võimalik tutvuda süsteemi toimimist käsitlevate avalike aruannetega?

Vastavalt määrusele (EL) nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta peavad veebipoodidega äriühingud andma oma veebisaitidel teavet internetipõhiste vaidluste lahendamise platvormide kohta.

6. Kas mul on haavatava kuriteoohvrina eriõigusi, kui palun abi ettevõtlusega seotud inimõiguste rikkumiste vastu? Kas õigusabi on mulle kättesaadav, ja millistel tingimustel?

Õigusabi on kättesaadav igale Küprose Vabariigi territooriumil elavale füüsilisele isikule, kelle inimõigusi on rikutud, olenemata sellest, kas asjaomane isik on Küprose Vabariigi või ELi kodanik.

Millised kulud katab õigusabi?

Õigusabi antakse järgmise jaoks:

  • advokaadi teenused,
  • õigusnõustamine ja
  • kohtus esindamine.

Kas õiguskaitse on mulle kättesaadav samadel tingimustel, kui ma ei ole ELi kodanik või ma ei ela ELis?

Ei.

Viimati uuendatud: 29/07/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta