Public documents

National information and online forms concerning Regulation No. 2016/1191

In July 2016, the European Union adopted a Regulation simplifying the circulation of certain public documents between EU countries. The Regulation aims at reducing red tape and costs for citizens when they need to present a public document issued by the authorities of an EU country to the authorities of another EU country. Under the Regulation, public documents (for example, a birth certificate or a marriage notarial document) issued in an EU country must be accepted as authentic in another EU country without the need for such documents to bear an authentication stamp (the apostille). The public documents covered by the Regulation are, in particular, civil status (for example, birth, death, marriage, registered partnership, adoption), but also residence and the absence of a criminal record.

The Regulation also abolishes the obligation to, in all cases, provide certified copies and certified translations of public documents issued in another EU country. The Regulation introduces optional multilingual, standard forms that can be attached to the public documents to avoid translation requirements. The Regulation does not govern the recognition in a EU country of the content or effects of a public document issued in another EU country. The recognition of such content or effects depends on the law of the receiving country. The Regulation is applicable from 16 February 2019.

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Offentliga handlingar - Belgien

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Lokala myndigheters språkanvändning styrs av Belgiens lagstiftning om språkanvändningen i förvaltningsärenden (lag av den 2 augusti 1963 om språkanvändningen i förvaltningsärenden och kungligt dekret av den 18 juli 1966 om samordning av lagar om språkanvändningen i förvaltningsärenden).

I lagstiftningen anges vilket eller vilka språk medborgarna får använda sig av när de lämnar in handlingar till en myndighet.

Belgien har fyra språkregioner: den nederländska språkregionen, den franska språkregionen, den tyska språkregionen och den tvåspråkiga huvudstadsregionen Bryssel (artikel 2 i lagen om språkanvändningen i förvaltningsärenden). Inom varje språkregion godtar de lokala myndigheterna endast handlingar som lämnas in på den regionens språk.

 • Den nederländska språkregionen:

Kommunerna i provinserna Antwerpen, Limburg, Östflandern, Västflandern och Flamländska Brabant.

bör handlingar inges på nederländska.

Undantag: I kommunerna Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Wemmel, Bever, Herstappe, Spiere-Helkijn, Voeren, Mesen och Ronse

bör handlingar inges på nederländska, men får inges på franska.

 • Den franska språkregionen:

I kommunerna i provinserna Hainaut, Luxemburg, Namur, Liège (med undantag av det tysktalande området) och Vallonska Brabant

bör handlingar inges på franska.

Undantag: I kommunerna Soignies, Enghien, Mouscron och Comines-Warneton

bör handlingar inges på franska, men får inges på nederländska.

Undantag: I kommunerna Malmedy och Waimes

bör handlingar inges på franska, men får inges på tyska.

 • Tyska språkregionen:

I kommunerna Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren och Sankt Vith

bör handlingar inges på tyska men, får inges på franska.

 • Huvudstadsregionen Bryssel:

I kommunerna Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bryssel, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert och Woluwe-Saint-Pierre

får handlingar inges på nederländska eller franska.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

1) Intyg om civilstånd (utfärdade av belgiska kommuner och av diplomatiska beskickningar och konsulat)

 • Födelsebevis.
 • Vigselbevis.
 • Adoptionsbevis.
 • Erkännande av faderskap.
 • Dödsattest.
 • Intyg om byte av efternamn.
 • Intyg om byte av förnamn.
 • Intyg om äktenskapsskillnad.
 • Intyg om att en person är försvunnen.
 • Intyg om belgiskt medborgarskap.
 • Intyg om dödsfödsel.
 • Erkännande av faderskap till ett ofött barn.
 • Intyg om förklaring av val av efternamn.
 • Intyg om byte av registrerat kön.
 • Intyg om återkallande av adoption, intyg om förnyad adoption, intyg om ett andra byte av registrerat kön eller intyg om avregistrering.

2) Domstolsavgöranden

 • Dom som komplement till födelsebevis
 • Dom om fastställande av föräldraskap (efterforskning av moderskap, faderskap eller ”medmoderskap”)
 • Dom om bestridande av föräldraskap (moderskap, faderskapspresumtion eller ”medmoderskap”, erkännande från modern, fadern eller ”medmodern”)
 • Domstols tillstånd till adoption

3) Utdrag ur det centrala kriminalregistret

 • Förutsatt att utdraget inte anger några domar och därmed visar att det saknas noteringar i kriminalregistret:
  • Utdrag ur det centrala kriminalregistret utfärdat enligt artikel 595 i straffprocesslagen.
  • Utdrag ur det centrala kriminalregistret utfärdat enligt artikel 596.1 i straffprocesslagen.
  • Utdrag ur det centrala kriminalregistret utfärdat enligt artikel 596.2 i straffprocesslagen.
 • I Belgien utfärdas utdrag som ska användas av privatpersoner vanligtvis av de kommunala myndigheterna, som har varit anslutna till det centrala kriminalregistret sedan den 1 januari 2018. Det centrala kriminalregistret utfärdar endast i undantagsfall intygen direkt (t.ex. för utländska invånare, diplomater eller juridiska personer).

4) Intyg utfärdade av konsulära beskickningar

 • Intyg om avsaknad av äktenskapshinder.
 • Intyg om civilstånd (äktenskapsskillnad, hemskillnad och annullering av äktenskap, registrerat partnerskap, upplösning av registrerat partnerskap).
 • Bevis på hemvist (hemvist och/eller bosättning, med eller utan adresshistorik).
 • Intyg om medborgarskap.
 • Registerutdrag.
 • Intyg om hushållets sammansättning.
 • Intyg om namnkonkordans.

5) Intyg utfärdade av kommuner/den federala inrikesmyndigheten (SPF Intérieur/FOD Binnenlandse Zaken)

 • Intyg om en persons huvudsakliga bostadsort.
 • Intyg om en persons huvudsakliga bostadsort med adresshistorik.
 • Intyg om att en person är i livet.
 • Intyg om belgiskt medborgarskap.
 • Intyg om att personer är stadigvarande sammanboende.
 • Äktenskapsförord.
 • Belgiskt valbevis.
 • Registerutdrag.

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

1) Kopior på intyg om civilstånd

Utfärdade av kommuner och konsulära beskickningar:

– Födelsebevis.

– Vigselbevis.

– Dödsattest.

2) Utdrag ur det centrala kriminalregistret

– Intyg om avsaknad av noteringar i kriminalregistret.

3) Intyg utfärdade av konsulära beskickningar

– Intyg om behörighet att ingå äktenskap.

– Äktenskapsstatus.

4) Intyg utfärdade av kommuner/den federala inrikesmyndigheten

– Intyg som visar en persons huvudsakliga bostadsort –> Bilaga X.

– Intyg som visar en persons huvudsakliga bostadsort med adresshistorik –> Bilaga X.

– Dödsattest –> Bilaga II.

– Intyg om att personer är stadigvarande sammanboende –> Bilaga VII.

– Äktenskapsförord ––> Bilaga X.

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

För närvarande finns det ingen förteckning över auktoriserade översättare i Belgien.

Lagen av den 10 april 2014 om ändring av olika bestämmelser i syfte att upprätta ett nationellt register över juridiskt sakkunniga och upprättande av ett nationellt register över auktoriserade översättare, tolkar och kombinerade översättare/tolkar trädde i kraft den1 december 2016.

I lagen anges att ett nationellt register ska upprättas över auktoriserade översättare, tolkar och kombinerade översättare/tolkar. Det nationella registret har dock ännu inte tagits i drift.

En ny lag om ytterligare utveckling av det nationella registret håller på att utarbetas. Så snart lagen har antagits och det nationella registret har tagits i drift kommer Belgien att skicka en länk till det nationella registrets webbplats till kommissionen. Webbplatsen kommer att göra det lättare för alla att hitta en auktoriserad översättare för det språk de behöver i sin region, även om inte all information om auktoriserade översättare kommer att vara tillgänglig för allmänheten.

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

1) Intyg om civilstånd

–        Kommuner.

–        Utdrag direkt från databasen över intyg om civilstånd (Banque de données des actes de l’état civil, BAEC/Databank voor de akten van de burgerlijke stand, DABS).

–        Belgiska ambassader och konsulat.

–        Federala utrikesmyndigheten – Direktoratet för personliga rättigheter (SPF Affaires étrangères – Direction Droit des personnes/FOD buitenlands zaken – Directie Personenrecht).

2) Intyg från kommunala myndigheter/den federala inrikesmyndigheten (med hjälp av ”Mon dossier”/Mijn dossier”)

–        Den federala inrikesmyndigheten – Generaldirektoratet för institutioner och befolkning – Nationellt register (Direction générale Institutions et Population – Registre national/Algemene directie Instellingen en Bevolking – Nationaal register).

3) Utdrag ur det centrala kriminalregistret

”Kopior” av ett utdrag ur kriminalregistret kan inte bestyrkas som autentiska kopior. Endast originalutdraget betraktas som autentiskt.

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

Information om utdrag och intyg (ej bestyrka kopior)

1) Intyg om civilstånd

–        Kommunens logotyp ELLER BAEC-/DABS-logotypen ELLER den konsulära beskickningens logotyp och Belgiens logotyp.

–        Elektronisk stämpel från BAEC/DABS + länk/streckkod som ska användas för att kontrollera att kopian eller utdraget utfärdades av BAEC/DABS.

2) Intyg från den federala inrikesmyndigheten (med hjälp av ”Mon dossier”/Mijn dossier”)

Kungariket Belgiens sigill (elektroniska stämpel) och orden ”SPF Intérieur – Registre national/FOD Binnenlandse Zaken – Nationaal register” förekommer på varje handling.

Filerna är i pdf-format och bär det nationella registrets signatur och alla officiella logotyper.

Den elektroniska stämpeln förekommer i bokstäverna ”IBZ” i rubriken.

3) Utdrag ur det centrala kriminalregistret

–        Utdrag utfärdade av kommunala myndigheter.

Utdraget måste vara daterat och undertecknat av de kommunala myndigheterna (artikel 10 i kungligt dekret av den 21 november 2016).

För närvarande måste utdragen alltid vara försedda med en autentisk stämpel, datum och borgmästarens eller hans eller hennes ställföreträdares underskrift.

Eftersom utdragen tas från det centrala kriminalregistret är de även alltid försedda med en synlig (skannad) underskrift av direktören för det centrala kriminalregistret.

Flera kommuner utfärdar redan utdrag i elektronisk form.

–        Utdrag utfärdade av det centrala kriminalregistret.

Handlingen är försedd med det centrala kriminalregistrets stämpel och (den registrerade) underskriften av den tjänsteman som utfärdade utdraget.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Inga utöver de som anges ovan

Senaste uppdatering: 25/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Offentliga handlingar - Tjeckien

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Tjeckiska, slovakiska

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

 • födelsebevis,
 • vigselbevis,
 • dödsattest,
 • bevis på registrerat partnerskap,
 • intyg om behörighet att ingå äktenskap,
 • intyg om behörighet att ingå registrerat partnerskap,
 • utdrag ur familjeregistret,
 • bekräftelse på de uppgifter som är införda i familjeregistret,
 • bekräftelse på de uppgifter som är införda i registret över handlingar eller i det dubbla familjeregister som fördes fram till och med den 31 december 1958,
 • beslut om tillstånd att byta för- eller efternamn,
 • bekräftelse av äktenskap,
 • utdrag ur kriminalregistret för fysiska personer,
 • intyg från en notarie om att en person är i livet,
 • uppgifter ur folkbokföringsregistret till en fysisk person,
 • intyg med föräldrarnas bekräftelse på faderskapet till ett (fött eller ofött) barn,
 • bekräftelse på äktenskap (utfärdat av en tjeckisk ambassad eller ett tjeckiskt konsulat),
 • domstolsavgöranden angående de fakta som anges i artikel 2.1 i förordningen, t.ex.

dom som fastställer en minderårigs födelsedatum,

dom som dödförklarar en person,

dom som fastställer en persons formella dödsdag,

dom som beviljar en minderårig tillstånd att gifta sig,

dom som erkänner en minderårigs rättskapacitet,

skilsmässodom,

dom med faderskapsförklaring,

dom med moderskapsförklaring,

dom om adoption av en minderårig eller dom om adoption av en vuxen.

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

 • Födelsebevis (födelse)
 • Dödsattest (dödsfall)
 • Vigselsbevis (äktenskap)
 • Intyg om rättslig behörighet att ingå äktenskap (behörighet att ingå äktenskap)
 • Bevis på registrerat partnerskap (registrerat partnerskap)
 • Intyg om rättslig behörighet att ingå registrerat partnerskap (behörighet att ingå registrerat partnerskap)
 • Utdrag ur kriminalregistret för fysiska personer (avsaknad av noteringar i kriminalregistret i den medlemsstat som den berörda personen är medborgare i)
 • Uppgifter ur folkbokföringsregistret till en fysisk person (hemvist och/eller bostadsort)

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

 • Tolkar enligt lag nr 36/1967 om experter och tolkar. En förteckning över tolkar finns på justitieministeriets webbplats:

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5

 • Tjeckiska ambassader och konsulat – kontroll av översättningars riktighet enligt § 18.3 e i lag nr 150/2017 om externa tjänster

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

Intyg om att en handling är en bestyrkt kopia av en originalhandling (äkthetsbekräftelse) utfärdas av

 • regionala myndigheter,
 • kommunkontor i kommuner med utvidgade befogenheter,
 • kommunala myndigheter, distriktskontor eller kontor i kommunala distrikt i geografiskt uppdelade städer samt kontor i staden Prags distrikt; förteckningen över dessa anges i genomförandelagstiftning (förteckning över kommunala myndigheter som bekräftar handlingars äkthet och legaliserar handlingar anges i bilaga I till genomförandeförordning nr 36/2006 om intygande av att en handling är en bestyrkt kopia av en originalhandling och om intygande av att en namnunderskrift är äkta, i dess ändrade lydelse),
 • militärdistriktsmyndigheter,
 • postlicensinnehavare (den tjeckiska posten),
 • tjeckiska handelskammaren,
 • notarier,
 • tjeckiska ambassader (konsulat).

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

Auktoriserade översättningar

1. Auktoriserade översättningar utförda av en tolk

Tolkar ska på första sidan av en skriftlig översättning ange vilket språk översättningen har gjorts från, och på sista sidan anbringa en bekräftelse på sin översättningskompetens och stämpla översättningen med sin tolkstämpel. Den handling som översatts eller en bestyrkt kopia av denna ska på ett säkert sätt häftas ihop med den skriftliga översättningen. Bekräftelsen på översättningskompetensen kan vara handskriven, maskinskriven eller i form av en stämpel.

Bekräftelsen på översättningskompetensen ska innehålla följande:

 • Information om utnämningen av en person till tolk (information om det domstolsavgörande i vilket tolken utsågs – utfärdandeort och utfärdandedatum, referensnummer, information om det språk som tolken har utsetts att översätta från).
 • Bekräftelse på att översättningen på ett korrekt sätt återger texten i den bifogade handlingen.
 • Information om rättelser till översättningen.
 • Det löpnummer under vilket översättningen har införts i tolkens loggbok.
 • Dag och plats för utfärdandet av bekräftelsen på tolkens översättningskompetens.
 • Tolkens för- och efternamn, underskrift och stämpel.

Tolkens adress och andra kontaktuppgifter, t.ex. telefonnummer, e-postadress, databox-id och registreringsnummer i registret över domstolsutnämnda tolkar och översättare i Tjeckien kan läggas till ovannämnda obligatoriska information. Att ange det faktiska antal sidor som översättningen innehåller rekommenderas också.

Bekräftelsen på tolkens översättningskompetens ska alltid anges på målspråket.

2. En tjeckisk ambassads eller ett tjeckiskt konsulats intygande av att översättningen av den offentliga handlingen är riktig

Intyget om att översättningen är riktig ska innehålla följande:

 • Namnet på ambassaden eller konsulatet.
 • Det löpnummer under vilket intyget har införts i intygsloggboken.
 • Från vilket språk handlingen har översatts.
 • Till vilket språk handlingen har översatts.
 • Information om huruvida översättningen beställdes av ambassaden eller ingavs av sökanden.
 • Information om huruvida hela eller endast delar av handlingen har översatts.
 • För- och efternamn på, och underskrift av, den person som intygar översättningens riktighet.
 • Officiell stämpel.
 • Dag och plats för intygandet av översättningens riktighet.

Bestyrkta kopior

Intygande av att en handling är en bestyrkt kopia av en originalhandling (äkthetsbekräftelse) ska ske genom att på originalhandlingen, eller på ett pappersark som på ett säkert sätt har fästs ihop med originalhandlingen, anbringa ett äkthetsintyg och en officiell stämpel. Äkthetsintyget ska innehålla följande:

 • Myndighetens namn.
 • Det löpnummer under vilket intyget har införts i intygsloggen.
 • Information om att den handling som autentiseras är identisk med den handling som den har skapats från och huruvida den handlingen är en originalhandling, den redan bestyrkta och autentiserade handlingen, en handling från en tillåten dokumentkonvertering, en kopia som skapats från ärendeakten, eller en kopia av ett skriftligt beslut eller beslutsdelen av ett beslut som utfärdats i enlighet med särskild lagstiftning.
 • Hur många sidor handlingen består av.
 • Information om huruvida hela eller delar av den handling som autentiseras har duplicerats eller kopierats.
 • Information om huruvida den handling som den handling som autentiseras har skapats från innehåller synliga säkerhetsdetaljer som utgör delar av den handlingens rättsligt väsentliga innehåll (t.ex. hologram).
 • Det datum bekräftelsen av äktheten genomfördes.
 • För- och efternamn på, och underskrift av, den person som genomförde bekräftelsen av äktheten (dvs. en tjänsteman, en borgmästare eller en vice borgmästare, en anställd vid en militärdistriktsmyndighet, en anställd vid postlicensinnehavaren eller den tjeckiska handelskammaren).

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Äkthetsbekräftelsen visas på den handling som autentiseras i form av att ett äkthetsintyg anbringas på varje ark, eller så häftas de ark som autentiseras ihop på ett säkert sätt och förses med ett sigill. Sigillet stämplas med en officiell stämpel på båda sidor så att en del av den officiella stämpeln trycks på den handling som autentiseras.

Om det inte finns tillräckligt med plats att anbringa äkthetsintyget på den handling som autentiseras anbringas intyget i stället på ett separat ark som på ett säkert sätt häftas ihop med den handling som autentiseras och den plats där intyget anbringas förses med ett sigill (se ovan).

Om den handling som autentiseras består av ett eller flera ark och varje enskilt ark bara har skrift på ena sidan, dras ett streck från det övre vänstra hörnet till det nedre högra hörnet på de tomma sidorna och äkthetsintyget anbringas på den sida som autentiseras.

Om det i texten till den handling som autentiseras, eller mellan äkthetsintyget och texten på den handling som autentiseras, förekommer ett tomt utrymme ska den person som genomför autentiseringen dra ett streck över det tomma utrymmet, från det övre vänstra hörnet till det nedre högra hörnet.

En mall för äkthetsintyg finns i bilaga 2 till genomförandeförordning nr 36/2006 om intygande av att en handling är en bestyrkt kopia av en originalhandling och om intygande av att en namnunderskrift är äkta, i dess ändrade lydelse.

Äkthetsintyget anbringas på den handling som ska autentiseras

 • med en stämpel och ovannämnda handskrivna information, eller
 • med en utskrift som skapats med hjälp av it-teknik som innehåller ovannämnda uppgifter. Utskriften trycks på en självhäftande dekal, direkt på handlingen eller på ett enskilt pappersark. Dekalen anbringas på den handling som ska autentiseras och stämplas med en officiell stämpel på så sätt att en del av stämpeln trycks på dekalen. Utskriften av äkthetsintyget på ett separat ark ska på ett säkert sätt fästas ihop med den handling som ska autentiseras.
Senaste uppdatering: 08/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Offentliga handlingar - Danmark

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Danska myndigheter är i regel endast skyldiga att godta officiella handlingar på danska. Om handlingarna inte är på danska kan myndigheterna således kräva att de ska översättas.

Enligt den nordiska språkkonventionen kan dock vissa handlingar godtas på finska, isländska, norska och svenska. Detta gäller särskilt bevis på namnbyte, tillstånd att använda ett namn, godkännande av ett namn, vigselbevis, bevis på registrerat partnerskap, bevis på civilstånd, beslut om äktenskapsskillnad, beslut om hemskillnad och domar angående äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap, samt domar genom vilka ett äktenskap eller registrerat partnerskap inte längre anses existera. Handlingar i samband med handläggningen av namnärenden kan dessutom godtas på tyska eller engelska.

Handlingar som bekräftar avsaknad av notering i kriminalregistret kan också godtas på engelska.

I enskilda ärenden kan en myndighet dock även tillåta handlingar på andra språk, men den är inte skyldig att erkänna några andra språk än dem som anges ovan.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

Enligt danska myndigheter omfattas följande handlingar av förordningens tillämpningsområde:

 • Avsaknad av en notering i kriminalregistret.
 • Bevis på bostadsort.
 • Personbevis (personattest).
 • Födelse- och dopbevis (fødsels- og dåbsattest).
 • Vigselbevis.
 • Välsignelsebevis för äktenskap.
 • Dopbevis (dåbsattest).
 • Födelsebevis (fødselsattest) (utfärdas inte längre men gäller fortfarande).
 • Födelse- och dopbevis (fødsels- og navneattest) (utfärdas inte längre men gäller fortfarande).
 • Namnbevis (navneattest) (utfärdas inte längre men gäller fortfarande).
 • Döds- och begravningsattest (utfärdas endast i vissa fall, om ett intyg krävs för en person som avled före den 1 april 1968, dvs. den dag det centrala folkbokföringsregistret upprättades).
 • Bevis på namnbyte.
 • Tillstånd att använda ett namn.
 • Godkännande av ett namn.
 • Bevis på registrerat partnerskap.
 • Intyg om civilstånd.
 • Beslut om äktenskapsskillnad.
 • Beslut om hemskillnad.
 • Dom
  • om beviljande av äktenskapsskillnad,
  • om beviljande av hemskillnad,
  • om beviljande av annullering av ett äktenskap,
  • som innebär att ett äktenskap inte längre anses existera,
  • som innebär att ett registrerat partnerskap inte längre anses existera.

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Följande förteckning är exempel på danska handlingar till vilka en språkbilaga kan fogas som översättningsstöd:

 • Avsaknad av en notering i kriminalregistret.
 • Bevis på bostadsort.
 • Personbevis (personattest).
 • Födelse- och dopbevis (fødsels- og dåbsattest).
 • Vigselbevis.
 • Välsignelsebevis för äktenskap.
 • Dopbevis (dåbsattest).
 • Bevis på registrerat partnerskap.
 • Intyg om civilstånd.

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

I Danmark finns det inte någon förteckning eller databas över översättare/tolkar som är tillgänglig för allmänheten.

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

Den myndighet som utfärdade intyget eller handlingen kan i vissa fall utfärda en bestyrkt kopia. Dessutom kan den myndighet som har övertagit den utfärdande myndighetens arbetsuppgifter i vissa fall utfärda en bestyrkt kopia.

En notarie vid de danska domstolarna kan också utfärda en bestyrkt kopia av intyget eller handlingen.

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

En bestyrkt kopia visar vanligtvis vilken myndighet som har bestyrkt kopian, antingen genom en stämpel från en kommun eller genom ett intyg från en notarie.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Ibland stämplas en bestyrkt kopia med ordet ”KOPI” (kopia).

Senaste uppdatering: 28/01/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Offentliga handlingar - Tyskland

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Tyska.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

Tillämpningsområde

Officiella handlingar

Födelse

 • Geburtsurkunde (födelsebevis)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (bestyrkt utdrag ur registret över födslar)

Att en person är i livet

 • einfache Meldebescheinigung (förenklat registreringsintyg)
 • erweiterte Meldebescheinigung (fullständigt registreringsintyg)

Dödsfall

 • Sterbeurkunde (dödsattest)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Sterberegister (bestyrkt utdrag ur registret över dödsfall)

Namn

 • Geburtsurkunde (födelsebevis)
 • Eheurkunde (vigselbevis)
 • Lebenspartnerschaftsurkunde (bevis på registrerat partnerskap)

Äktenskap

Behörighet att ingå äktenskap

Civilstånd

 • Eheurkunde (vigselbevis)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (bestyrkt utdrag ur äktenskapsregistret)
 • Ehefähigkeitszeugnis (intyg om behörighet att ingå äktenskap)
 • einfache Meldebescheinigung (förenklat registreringsintyg)
 • erweiterte Meldebescheinigung (fullständigt registreringsintyg)

Äktenskapsskillnad

Annullering av äktenskap

 • Eheurkunde (vigselbevis)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (bestyrkt utdrag ur äktenskapsregistret)

Registrerat partnerskap

Behörighet att ingå registrerat partnerskap

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (bevis på registrerat partnerskap)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (bestyrkt utdrag ur registret över registrerade partnerskap)
 • Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (intyg om behörighet att ingå registrerat partnerskap)

Upplösning av ett registrerat partnerskap

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (bevis på registrerat partnerskap)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (bestyrkt utdrag ur registret över registrerade partnerskap)

Föräldraskap

 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (bestyrkt utdrag ur registret över födslar)

Hemvist

Bostadsort

 • einfache Meldebescheinigung (förenklat registreringsintyg)

Medborgarskap

 • Einbürgerungsurkunde (naturaliseringsintyg)
 • Urkunde über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung (intyg om förvärvande av tyskt medborgarskap genom förklaring)
 • Entlassungsurkunde (intyg om befrielse av medborgarskap)
 • Verzichtsurkunde (intyg om avsägelse av medborgarskap)
 • Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit (tillstånd att behålla tyskt medborgarskap)
 • Staatsangehörigkeitsausweis (intyg om medborgarskap)
 • Ausweis über die Rechtstellung als Deutscher (intyg om rättslig ställning som tysk)

Adoption

 • Gerichtlicher Beschluss (domstolsbeslut)

Avsaknad av noteringar i kriminalregistret

 • Führungszeugnis (intyg om god vandel)

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Officiella handlingar

Översättningsstöd

Geburtsurkunde (födelsebevis)

Bilaga I – Födelse

einfache Meldebescheinigung (förenklat registreringsintyg)

Bilaga II – Att en person är i livet

Sterbeurkunde (dödsattest)

Bilaga III – Dödsfall

Eheurkunde (vigselbevis)

Bilaga IV – Äktenskap

Ehefähigkeitszeugnis (intyg om behörighet att ingå äktenskap)

Bilaga V – Behörighet att ingå äktenskap

erweiterte Meldebescheinigung (fullständigt registreringsintyg)

Bilaga VI – Civilstånd

Lebenspartnerschaftsurkunde (bevis på registrerat partnerskap)

Bilaga VII – Registrerat partnerskap

Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (intyg om behörighet att ingå registrerat partnerskap)

Bilaga VIII – Behörighet att ingå registrerat partnerskap

erweiterte Meldebescheinigung (fullständigt registreringsintyg)

Bilaga IX – Status som varande i ett registrerat partnerskap

einfache Meldebescheinigung (förenklat registreringsintyg)

Bilaga X – Hemvist och/eller bostadsort

Avsaknad av noteringar i kriminalregistret

Bilaga XI – Avsaknad av noteringar i kriminalregistret

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Det finns en rikstäckande databas över tolkar och översättare som förvaltas av delstaten Hessen. Den är fritt tillgänglig för alla via internet på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.justiz-dolmetscher.de/ och har en detaljerad sökfunktion (man kan t.ex. söka på delstat, på domstol eller på språk). Endast offentligt utsedda och auktoriserade tolkar och översättare ingår i databasen. De ansvariga myndigheterna kan även hittas via denna adress.

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

I Tyskland har alla myndigheter eller organ som utfärdar officiella handlingar (t.ex. kontor som för register över civilstånd, folkbokföringsmyndigheter eller domstolar) och notarier rätt att utfärda bestyrkta kopior.

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

En bestyrkt kopia är försedd med en notering om att kopian överensstämmer med originalet (t.ex. en domstolshandling eller notariehandling), utfärdande myndighets/kontors sigill eller stämpel och underskrift av den person som bestyrker kopian (§ 42.1 Beurkundungsgesetz (lag om upprättande av officiella handlingar)). Auktoriserade översättningar är försedda med översättarens stämpel/sigill och namnunderskrift.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

En bestyrkt kopia är försedd med en notering om att kopian överensstämmer med originalet (t.ex. en domstolshandling eller notariehandling), utfärdande myndighets/kontors sigill eller stämpel och underskrift av den person som bestyrker kopian (§ 42.1 Beurkundungsgesetz (lag om upprättande av officiella handlingar)). Auktoriserade översättningar är försedda med översättarens stämpel/sigill och namnunderskrift.

Senaste uppdatering: 22/06/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Offentliga handlingar - Frankrike

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Franska

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

Vägledande förteckning över offentliga handlingar:

a) Vid födseln

- födelsebevis

- provisoriskt födelsebevis efter upptäckt av ett nyfött barn eller ett föräldralöst barn som omhändertas av staten som saknar känt födelsebevis eller för vilket födelsesekretess har begärts

- fastställelsedom avseende födsel

- domstolsbeslut som ersätter födelsebevis

- skriftlig försäkran under ed avsedd som ersättning då det är omöjligt att anskaffa en komplett kopia av födelsebeviset inför giftermål, utfärdad av notarien eller av diplomatisk eller konsulär myndighet - skriftlig försäkran under ed avsedd som ersättning då det är omöjligt att anskaffa folkbokföringsuppgifter vars original har förstörts eller försvunnit på grund av en olyckshändelse eller krig

- födelsebevis från OFPRA

- intyg från prefekten (préfet) som ersättning för att uppvisa födelsebevis då ett provisoriskt födelsebevis inte har fastställts

- rättelsedom från en regional domstols (tribunal de grande instance) ordförande av födelsebeviset

b) Intyg för att styrka att en person är i livet.

- levnadsintyg

c) Vid dödsfall

- dödsfallsintyg

- kopia av dödsfallsintyget på den avlidnes hemort vid dödsfall på annan ort

- intyg om dödfött barn

- födelsebevis

- kopia av plenardom om adoption som motsvarar ett födelsebevis

- fastställelsedom avseende dödsfall

- domstolsbeslut om att en person är försvunnen

- domstolsbeslut som ersätter födelsebevis eller dödsfallsintyg

- skriftlig försäkran under ed avsedd som ersättning då det är omöjligt att anskaffa folkbokföringsuppgifter vars original har förstörts eller försvunnit på grund av en olyckshändelse eller krig

- rättelsedom från den regionala domstolens (tribunal de grande instance) ordförande av födelsebeviset

- Uppgiften ”Avliden under deportation”

- Uppgiften ”Offer för terrorism”

- Uppgiften ”Död för Frankrike”

- Uppgiften ”Död i fosterlandets tjänst”

- dödsfallsintyg från OFPRA

d) Namn

- födelsebevis

- kopia av domstolsbeslut i plenum om adoption som motsvarar ett födelsebevis

- domstolsbeslut om adoption som fastställer namnet

- kopia av enkelt domstolsbeslut om adoption

- domstolsbeslut om återkallande av adoption

- gemensam deklaration om val av namn vidimerad av folkbokföraren

- oenighet om namnet meddelad till folkbokföraren

- deklaration om namnbyte till folkbokföraren

- dekret om namnbyte

- beslut om namnbyte från folkbokföraren för överensstämmelse med utländska handlingar om civilstånd

- domstolsbeslut om namn efter förändring av släktskap mellan föräldrar och barn

e) Äktenskap, inbegripet behörighet att ingå äktenskap och civilstånd

- vigselbevis

- födelsebevis

- skriftlig försäkran under ed avsedd som ersättning då det är omöjligt att anskaffa folkbokföringsuppgifter vars original har förstörts eller försvunnit på grund av en olyckshändelse eller krig

- domstolsbeslut som ersätter födelsebevis eller vigselbevis

- kopia av domstolsbeslut i plenum om adoption som motsvarar ett födelsebevis

- intyg om borgerlig vigsel

- äktenskapscertifikat utfärdat av diplomatisk eller konsulär myndighet

- besluten enligt punkt f förutom avseende annullering

- intyg från notarie om att ett äktenskapsförord föreligger

- rättelsedom från den regionala domstolens (tribunal de grande instance) ordförande av vigselbeviset

- vigselbevis från OFPRA

f) Skilsmässa, hemskillnad eller annullering av äktenskap

- ingivande av ömsesidigt överenskommet avtal om äktenskapsskillnad till notarie

- intygande av ömsesidigt överenskommet avtal om äktenskapsskillnad

- dom om äktenskapsskillnad

- förordnande om hemskillnad

- domstolsbeslut om upplösning av äktenskapet

- domstolsbeslut som ersätter födelsebevis eller vigselbevis

g) Registrerat partnerskap (inbegripet behörighet att ingå registrerat partnerskap och status som varande i registrerat partnerskap)

- domstolsbeslut som ersätter födelsebevis

- avtal om registrerat partnerskap (PACS - pacte civil de solidarité) vidimerat av folkbokföraren eller diplomatiska eller konsulära tjänstemän (tidigare av kanslist hos den regionala domstolen)

- registrerat partnerskap genom officiellt upprättad handling

- mottagande av notarie eller folkbokförare eller, till och med den 31 oktober 2017, kanslist vid regional domstol, av ingående/ändring/upplösning av registrerat partnerskap

- intyg från SCEC om att registrerat partnerskap inte föreligger

- födelsebevis

- kopia av domstolsbeslut i plenum om adoption som motsvarar ett födelsebevis

- dödsfallsintyg

h) Upplösning av registrerat partnerskap, hemskillnad eller annullering av registrerat partnerskap

- födelsebevis där upplösning eller annulering av registrerat partnerskap nämns

- mottagande av notarie eller folkbokförare eller, till och med den 31 oktober 2017, kanslist vid regional domstol, av upplösning av registrerat partnerskap

- förordnande om hemskillnad

- domstolsbeslut om upplösning av ett registrerat partnerskap

- intyg från SCEC om att registrerat partnerskap inte föreligger

f) Föräldraskap

- erkännande av faderskap inför en folkbokförare

- erkännande av faderskap genom officiellt upprättad handling

- skriftlig försäkran under ed som bekräftar folkbokföringsuppgiften inför domare vid förstainstansrätten på födelseorten eller hemorten

- domstolsbeslut som ersätter folkbokföringsuppgiften

- domslut från regional domstol (tribunal de grande instance) som fastställer eller annullerar föräldraskapet

j) Adoption

- kopia av domstolsbeslut i plenum om adoption som motsvarar ett födelsebevis

- domstolsbeslut som ersätter födelsebevis

- dom om adoption

- kopia av enkelt domstolsbeslut om adoption

- domstolsbeslut om återkallande av adoption

- beslut om adoption av nationen (adoption par la Nation)

k) Hemvist och/eller bostadsort

- skriftligt intyg om bostadsort (för franska medborgare i utlandet)

- skriftligt intyg om ändring av bostadsort (för franska medborgare i utlandet)

l) Medborgarskap och/eller nationalitet

- intyg om fransk nationalitet

- bestyrkt beslut eller naturalisering eller återintegrering till fransk nationalitet fattat av förvaltningsmyndigheterna

- deklaration om fransk nationalitet med angivande av registreringen, mottagen antingen av kanslichefen vid förstainstansrätten (tribunal d’instance) för deklarationer underskrivna i Frankrike eller av förvaltningsmyndigheten eller Frankrikes konsul för deklarationer underskrivna i utlandet, och registrerad antingen av kanslichefen vid förstainstansrätten för deklarationer underskrivna i Frankrike eller av justitieministeriet för deklarationer underskrivna i utlandet eller av ministeriet med ansvar för naturaliseringar vid ingående av äktenskap med en fransk make/maka

- utfärdande av ett domstolsavgörande, åtföljt av ett intyg om att inget överklagande har gjorts

- födelsebevis med en notering om ovannämnda förhållanden.

m) Förekommer inte i belastningsregistret, under förutsättning att handlingarna avseende detta för en unionsmedborgare lämnas av myndigheterna i den medlemsstat där personen är medborgare

- ingen uppgift enligt bulletin nr 3

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Formulär avseende födelse (1)

- födelsebevis

- provisoriskt födelsebevis efter upptäckt av ett nyfött barn eller ett föräldralöst barn som omhändertas av staten som saknar känt födelsebevis eller för vilket födelsesekretess har begärts

- fastställelsedom avseende födsel

- domstolsbeslut som ersätter födelsebevis

- skriftlig försäkran under ed avsedd som ersättning då det är omöjligt att anskaffa en fullständig kopia av födelsebeviset inför giftermål, utfärdad av notarien eller diplomatisk eller konsulär myndighet

- skriftlig försäkran under ed avsedd som ersättning då det är omöjligt att anskaffa folkbokföringsuppgifter vars original har förstörts eller försvunnit på grund av en olyckshändelse eller krig

- intyg som ersätter födelsebevis från OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

- intyg från prefekten (préfet) som ersättning för att uppvisa födelsebevis då ett provisoriskt födelsebevis inte har fastställts och i närvaro en

- rättelsedom från en regional domstols (tribunal de grande instance) ordförande av födelsebeviset

Formulär avseende liv (2)

- levnadsintyg (för franska medborgare i utlandet)

Formulär avseende dödsfall (3)

- dödsfallsintyg

- kopia av dödsfallsintyget på den avlidnes hemort vid dödsfall på annan ort

- intyg om dödfött barn

- födelsebevis

- kopia av domstolsbeslut i plenum om adoption som motsvarar ett födelsebevis

- fastställelsedom avseende dödsfall

- domstolsbeslut om att en person är försvunnen

- domstolsbeslut som ersätter födelsebevis eller dödsfallsintyg

- skriftlig försäkran under ed avsedd som ersättning då det är omöjligt att anskaffa folkbokföringsuppgifter vars original har förstörts eller försvunnit på grund av en olyckshändelse eller krig

- rättelsedom från den regionala domstolens (tribunal de grande instance) ordförande av födelsebeviset

- Uppgiften ”Avliden under deportation”

- Uppgiften ”Offer för terrorism”

- Uppgiften ”Död för Frankrike”

- Uppgiften ”Död i fosterlandets tjänst”

- intyg som ersätter dödsfallsintyg från OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Formulär avseende äktenskap (4)

- födelsebevis

- vigselbevis

- domstolsbeslut som ersätter födelsebevis eller vigselbevis

- kopia av domstolsbeslut i plenum om adoption som motsvarar ett födelsebevis

- intyg om borgerlig vigsel

- beslut om skilsmässa eller hemskillnad

- intyg från notarie om att ett äktenskapsförord föreligger

- skriftlig försäkran under ed avsedd som ersättning då det är omöjligt att anskaffa folkbokföringsuppgifter vars original har förstörts eller försvunnit på grund av en olyckshändelse eller krig

- rättelsedom från den regionala domstolens (tribunal de grande instance) ordförande av vigselbeviset

- intyg som ersätter vigselbevis från OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Formulär avseende behörighet att ingå äktenskap (5)

- äktenskapscertifikat utfärdat av diplomatisk eller konsulär myndighet

Formulär avseende civilstånd (6)

- vigselbevis

- födelsebevis

- provisoriskt födelsebevis efter upptäckt av ett nyfött barn eller ett föräldralöst barn som omhändertas av staten som saknar känt födelsebevis eller för vilket födelsesekretess har begärts

- fastställelsedom avseende födsel

- domstolsbeslut som ersätter födelsebevis eller vigselbevis

- skriftlig försäkran under ed avsedd som ersättning då det är omöjligt att anskaffa en fullständig kopia av födelsebeviset inför giftermål, utfärdad av notarien eller diplomatisk eller konsulär myndighet

- skriftlig försäkran under ed avsedd som ersättning då det är omöjligt att anskaffa folkbokföringsuppgifter vars original har förstörts eller försvunnit på grund av en olyckshändelse eller krig

- intyg som ersätter födelsebevis från OFPRA

- rättelsedom från en regional domstols (tribunal de grande instance) ordförande av födelsebeviset

- intyg om att en person är ogift utfärdat av diplomatisk eller konsulär myndighet

Formulär avseende registrerat partnerskap (7)

- födelsebevis

- kopia av domstolsbeslut i plenum om adoption som motsvarar ett födelsebevis

- domstolsbeslut som ersätter födelsebevis

- dödsfallsintyg

- kopia av dödsfallsintyget på den avlidnes hemort vid dödsfall på annan ort

- avtal om registrerat partnerskap (PACS - pacte civil de solidarité) viserat av folkbokföraren eller diplomatiska eller konsulära tjänstemän (tidigare av kanslist hos den regionala domstolen)

- registrerat partnerskap genom officiellt upprättad handling

- mottagande av registrering av ingående/ändring/upplösning av registrerat partnerskap av folkbokförare (tidigare av kanslist vid förstainstansrätt) eller notarie

- intyg från SCEC (Service central d’état civil) om att registrerat partnerskap inte föreligger

Formulär avseende behörighet att ingå registrerat partnerskap (8)

- födelsebevis (där ingen notering om registrerat partnerskap finns): se 5.2 i formuläret)

Formulär avseende civilståndet registrerat partnerskap (9)

- födelsebevis (förutom för utlänningar som är födda i utlandet)

- kopia av domstolsbeslut i plenum om adoption som motsvarar ett födelsebevis (förutom för utlänningar som är födda i utlandet)

- domstolsbeslut som ersätter födelsebevis (förutom för utlänningar som är födda i utlandet)

- dödsfallsintyg

- kopia av dödsfallsintyget på den avlidnes hemort vid dödsfall på annan ort

- intyg från SCEC (Service central d’état civil) om att registrerat partnerskap inte föreligger (för utlänningar som är födda i utlandet)

Formulär avseende HEMVIST och/eller BOSTADSORT (10)

- skriftligt intyg om bostadsort (för franska medborgare i utlandet)

- skriftligt intyg om ändring av bostadsort (för franska medborgare i utlandet)

Formulär avseende belastningsregister (11)

ingen uppgift enligt bulletin nr 3

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Auktoriserade översättare måste vara experter med behörighet att anlitas av domstol: förteckningarna över experter, som var och en innehåller ett avsnitt om auktoriserade översättare (finns på Högsta domstolens (Cour de cassation) webbplats:

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html .

Förteckningarna över expertöversättare, som uppdateras årligen, finns på webbplatsen på följande plats:

 • förteckning över Länken öppnas i ett nytt fönsterexperter godkända av Högsta domstolen;
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterförteckningar över experter behöriga att anlitas av domstol upprättade av var och en av de 36 appelationsdomstolarna, vilka bland annat innehåller experter under rubriken översättning och tolkning. Förteckningarna över experter behöriga att anlitas av domstol upprättas av appelationsdomstolarna och vidarebefordras med varierande intervall till Högsta domstolen. Det går ibland att få tillgång till en nyare förteckning över experter behöriga att anlitas av domstol genom att gå direkt till vissa appelationsdomstolars webbplatser.

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

Det erinras för det första om att vissa kopior eller bestyrkta kopior endast kan lämnas av förvaltningsmyndigheter, rättsliga myndigheter eller jurister. Detta är fallet för kopior av juridiska handlingar eller originalhandlingar, vilka endast kan lämnas av kanslister vid domstolarna eller tjänsteman med behörighet att utfärda handlingar (t.ex: notarier, kanslister, folkbokförare för folkbokföringsuppgifter de förvarar).

För övriga dokument har artikel R113-10 i lagen om förhållandet mellan allmänheten och förvaltningen (Code des relations entre le public et l'administration) upphävt kravet på bestyrkande av kopior av handlingar utfärdade av en förvaltning i samband med administrativa förfaranden, där lagen inte redan tillåter en vanlig kopia. Enligt denna lagtext måste förvaltningen dock fortfarande på begäran från allmänheten bestyrka kopior som begärs av utländska myndigheter. Det finns ingen förteckning över myndigheter som får utfärda bestyrkta kopior. Enligt artikel R2122-8 i den allmänna lagen om regional förvaltning (Code général des collectivités territoriales) ska dock borgmästaren och kommunala tjänstemän delegerade av borgmästaren kunna bestyrka underskrifter och överensstämmelse av dokument på begäran.

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

Det finns ingen text som formellt reglerar auktoriserade översättningar.

Uppgifterna nedan gör det dock möjligt att fastställa om en översättning är auktoriserad.

Dels ska översättningen vara utförd av en översättare som finns registrerad som behörig att anlitas av domstol hos en appelationsdomstol eller Högsta domstolen (Cour de cassation).

Dels ska följande i praktiken generellt gälla för en auktoriserad översättning:

-          den ska vara märkt med uppgiften ”överensstämmelse med originalet intygas (”certifiée conforme à l’original”),

-          varje sida ska vara numrerad och signerad av översättaren,

-          på sista sidan ska underskrift, stämpel och namnförtydligande finnas för den auktoriserade översättaren,

-          översättningen ska visa textens unika registreringsnummer (detta nummer tilldelas av den auktoriserade översättaren och är gemensamt för källtexten och översättningen)

Inget av dessa fyra kriterier är dock obligatoriskt.

Bestyrkta kopior har en stämpel som visar överensstämmelse med originalet och är daterade och underskriva av den bestyrkande myndigheten.

Bestyrkta kopior av juridiska handlingar eller originalhandlingar kan dock endast utfärdas av den myndighet som förvarar dem. Dessa kopior dateras, skrivs under och stämplas i tillämpliga fall av den myndighet som utfärdat dokumentet.

Kopior av och utdrag ur folkbokföringen stämplas på stadshuset, av diplomatisk eller konsulär myndighet eller av utrikesministeriets centrala folkbokföringstjänst och dateras och skrivs under av den folkbokförare som förvarar handlingen.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Bestyrkta kopior har en stämpel som visar överensstämmelse med originalet och är daterade och underskriva av den bestyrkande myndigheten.

Bestyrkta kopior av juridiska handlingar eller originalhandlingar kan dock endast utfärdas av den myndighet som förvarar dem. Dessa kopior dateras, skrivs under och stämplas i tillämpliga fall av den myndighet som utfärdat dokumentet.

Kopior av och utdrag ur folkbokföringen stämplas på stadshuset, av diplomatisk eller konsulär myndighet eller av utrikesministeriets centrala folkbokföringstjänst och dateras och skrivs under av den folkbokförare som förvarar handlingen.

Senaste uppdatering: 23/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Offentliga handlingar - Kroatien

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Kroatien godtar endast officiella handlingar på kroatiska, dvs. officiella handlingar på någon annan EU-medlemsstats officiella språk godtas inte.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

Förteckning över de officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning:

– Födelsebevis (rodni list) (bilaga I).

– Dödsattest (smrtni list) (bilaga III).

– Vigselbevis (vjenčani list) (bilaga IV)-

– Intyg om att en person är ogift (potvrda o slobodnom bračnom stanju) (bilaga VI).

– Intyg om partnerskap (potvrda o životnom partnerstvu) (bilaga VII).

– Intyg om hemvist och/eller bostadsort (uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu) (bilaga X).

– Intyg om avsaknad av notering i kriminalregistret (potvrda o nepostojanju kaznene evidencije) (bilaga XI).

Följande bör noteras: De officiella handlingar som det hänvisas till i bilagorna I–VII utfärdas av ministeriet för offentlig förvaltning (Ministarstvo uprave), de handlingar som det hänvisas till i bilaga X utfärdas av inrikesministeriet (Ministarstvo unutarnjih poslova) och de handlingar som det hänvisas till i bilaga XI utfärdas av justitieministeriet (Ministarstvo pravosuđa).

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Förteckning över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som översättningsstöd:

– Födelsebevis (bilaga I).

– Dödsattest (bilaga III).

– Vigselbevis (bilaga IV).

– Intyg om att en person är ogift (bilaga VI).

– Intyg om partnerskap (bilaga VII).

– Intyg om hemvist och/eller bostadsort (bilaga X).

– Intyg om avsaknad av notering i kriminalregistret (bilaga XI).

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Enligt kroatisk rätt är domstolstolkar kvalificerade att utföra auktoriserade översättningar.

Länk till den uppdaterade förteckning över domstolstolkar som offentliggjorts på justitieministeriets webbplats:

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravo%20na%20pristup%20informacijama/Registri%20i%20baze%20podataka/Popis%20stalnih%20sudskih%20tumaca.pdf

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

Enligt kroatiska rätt kan bestyrkta kopior av officiella handlingar göras av notarier (javni bilježnici). Förteckningen över kvalificerade personer – kallad notariekatalogen (Imenik javnih bilježnika) – sköts av styrelsen (Upravni odbor) för den kroatiska notariekammaren (Hrvatska javnobilježnička komora) och kan konsulteras på kammarens webbplats – Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.hjk.hr/Uredi

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

Det är lätt att fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior. Det räcker att titta på handlingen. Varje översättning eller kopia är nämligen försedd med en domstolstolks eller notaries stämpel, av vilken det tydligt framgår att den berörda handlingen är en översättning eller kopia.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

En bestyrkt kopias särskilda kännetecken är den stämpel som den notarie som gör kopian stämplar kopian med.

Senaste uppdatering: 26/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Offentliga handlingar - Italien

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Följande språk anges:

- italienska (landets officiella språk),

- tyska (presidentdekret nr 670 av den 31 augusti 1972 och presidentdekret nr 574 av den 15 juli 1988) i regionen Trentino Alto Adige (region med särskild status),

-franska (artikel 38 i författningslag nr 4 av den 26 februari 1948) i regionen Aostadalen, region med särskild status,

-slovenska (artikel 8 L i lag nr 38 av den 23 februari 2001) i regionen Friuli Venezia Giulia, region med särskild status.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

Bland de officiella handlingar som avses i artikel 6.1 b i förordningen ska följande gälla för befolkningstjänster::

Tillämpningsområde

Officiella handlingar

Födelse

 • Födelseattest
 • Utdrag ur födelseattesten
 • Fullständig kopia av födelseattesten

Att en person är i livet

 • Levnadsintyg

Dödsfall

 • Dödsfallsintyg
 • Utdrag ur dödsfallsintyget
 • Fullständig kopia av dödsfallsintyget

Namn

 • Födelseattest
 • Utdrag ur födelseattesten
 • Fullständig kopia av födelseattesten

Äktenskap, inklusive behörighet att ingå äktenskap och civilstånd.

 • Vigselbevis
 • Utdrag ur vigselbevis
 • Fullständig kopia av dödsfallsintyget
 • Intyg om behörighet att ingå äktenskap (eller intyg om tillstånd att ingå äktenskap)
 • Intyg om civilstånd
 • Utdrag ur födelseattesten

Skilsmässa, hemskillnad eller annullering av äktenskap

 • Vigselbevis
 • Utdrag med sammanfattning av vigselbevis
 • Fullständig kopia av avtalet om hemskillnad/äktenskapsskillnad
 • Utdrag ur födelseattesten

Registrerat partnerskap, inklusive behörighet att ingå registrerat partnerskap och status som varande i ett registrerat partnerskap.

 • Intyg om civilstånd
 • Utdrag ur bevis om registrerat partnerskap
 • Fullständig kopia av bevis om registrerat partnerskap
 • Intyg om behörighet att ingå registrerat partnerskap
 • Utdrag ur födelseattesten

Upplösning av registrerat partnerskap

 • Utdrag ur bevis om registrerat partnerskap
 • Utdrag ur födelseattesten

Föräldraskap

 • Födelseattest med faderskap och moderskap

Hemvist och/eller bostadsort

 • Intyg om bostadsort

Medborgarskap

 • Intyg om medborgarskap:
 • Utdrag ur födelseattesten

Adoption

 • Utdrag ur födelseattesten

Avsaknad av noteringar i kriminalregistret

 • Utdrag ur belastningsregistret

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Officiella handlingar

Flerspråkiga standardformulär

Födelseattest

Bilaga I – Födelse

Levnadsintyg

Bilaga II – Levnad

Dödsfallsintyg

Bilaga III – Dödsfall

Vigselbevis

Bilaga IV – Äktenskap

Intyg om behörighet att ingå äktenskap (eller intyg om tillstånd att ingå äktenskap)

Bilaga V – Behörighet att ingå äktenskap

Intyg om civilstånd

Bilaga VI – Civilstånd

Intyg om civilstånd

Bilaga VII – Registrerat partnerskap

Intyg om behörighet att ingå registrerat partnerskap

Bilaga VIII - Behörighet att ingå registrerat partnerskap

Utdrag ur bevis om registrerat partnerskap

Bilaga IX - Status som varande i ett registrerat partnerskap

Intyg om bostadsort

Bilaga X – Hemvist och/eller bostadsort

Utdrag ur belastningsregistret

Bilaga XI - Avsaknad av noteringar i kriminalregistret

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Det finns ingen offentlig förteckning över översättare och tolkar. I domstolarna finns det dock register där översättaren och tolken kan registrera sig för konsultation.

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

I enlighet med artikel 18.2 första meningen i presidentdekret nr 445 av den 28 december 2000 kan kopiorna bestyrkas

- av den tjänsteman som har utfärdat originalet eller av den instans där handlingen inges, eller till vilken handlingen ska inges,

- av en notarie.

- av en justitiesekreterare (cancelliere),

- av en kommunsekreterare (segretario comunale) eller annan tjänsteman som utses av borgmästaren.

Folkbokförings- och folkbokföringsfunktioner utförs, eftersom de lyder under staten, av kommunstyrelsens borgmästare som regeringstjänstemän, samt av deras personal.

regeringstjänstemännen utfärdar födelseattester (artikel 33 i presidentdekret nr 223/1989) och utdrag ur relevanta folkbokföringsregister (artiklarna 106–108 i presidentdekret nr 396/2000).

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

För auktoriserade översättningar ska handlingarna åtföljas av en översättning till italienska, som måste intygas överensstämma med den utländska texten av den diplomatiska eller konsulära myndigheten eller av en officiell översättare eller en tolk som intygar att översättningen överensstämmer med den utländska texten. Den diplomatiska eller konsulära myndigheten, en översättare eller en tolk ska förutom att ange sina identifieringsuppgifter även förse den med sin namnteckning eller tjänstestämpel, jämte en ansvarsförklaring.

En kopia bestyrks genom att den bemyndigade tjänstemannen till handlingen fogar en skriftlig försäkran om överensstämmelse med originalet i slutet av kopian , varvid även datum och ort för utfärdandet anges, liksom antal blad, för- och efternamn, befattning jämte namnteckning och tjänstestämpel. Om kopian av handlingen eller handlingen består av flera blad ska den officiella tjänstemannen underteckna den i marginalen för varje mellanliggande blad.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Med hänvisning till punkt e ovan bör det noteras att bestyrkande av kopior av handlingar utgör ett intyg om överensstämmelse, anbringat av en behörig tjänsteman, om att kopian är identisk med originalet.

Detta förfarande som bestyrker kopian av intyget är överensstämmer med originalet, kallas ”bestyrkande” (och avser ”bestyrkta kopior”) och om intygandet ger upphov till särskilda rättsverkningar medför detta att den är likvärdig med originalet.

Senaste uppdatering: 28/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Offentliga handlingar - Cypern

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Grekiska och engelska.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

De cypriotiska myndigheterna nämner exempelvis följande handlingar:

Födelse: Födelsebevis

Dödsfall: Dödsattest

Äktenskap: Vigselbevis

Behörighet att ingå äktenskap: Intyg om hinderslöshet att ingå äktenskap

Registrerat partnerskap: Intyg om hinderslöshet att ingå registrerat partnerskap

Bostadsort: Intyg om permanent bostadsort

Upplösning av registrerat partnerskap: Intyg om registrering av en gemensam förklaring om upplösning av ett registrerat partnerskap

Avsaknad av noteringar i kriminalregistret: Intyg om avsaknad av noteringar i kriminalregistret

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Födelsebevis

Dödsattest

Vigselbevis

Intyg om hinderslöshet att ingå äktenskap

Intyg om hinderslöshet att ingå registrerat partnerskap

Intyg om permanent bostadsort

Intyg om avsaknad av noteringar i kriminalregistret

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Det Länken öppnas i ett nytt fönsterregister över edsvurna översättare som förs av inrikesministeriets press- och informationskontor

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

Folkbokförings- och migrationsavdelningen (Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης)

Födelsebevis

Dödsattest

Intyg om hinderslöshet att ingå äktenskap

Intyg om hinderslöshet att ingå registrerat partnerskap

Intyg om registrering av en gemensam förklaring om upplösning av ett registrerat partnerskap

Distriktsförvaltningar (Επαρχιακές Διοικήσεις)

Födelsebevis

Dödsattest

Intyg om permanent bostadsort

Kommuner

Vigselbevis

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

Instruktionerna från registerorganet för edsvurna översättare (det organ som ansvarar för officiella översättningar i Cypern) till edsvurna översättare och allmänheten är att alla handlingar som lämnas till edsvurna översättare för översättning måste vara autentiska och bestyrkta. En fotokopia på den handling som lämnats för översättning bifogas den edsvurne översättarens översättning och förses längst ned på sista sidan med översättarens namnteckning och stämpel.

Edsvurna översättare intygar inte att den handling som lämnats för översättning är autentisk genom att förse handlingen med en särskild stämpel. Däremot kontrollerar de handlingen innan de översätter den och om de inte anser att den är autentisk översätter de den inte.

Edsvurna översättare intygar endast att deras egen översättning är autentisk om de ombeds lämna en bestyrkt eller trogen kopia av sin egen översättning.

För översättningar:

Ett rektangulärt elektroniskt sigill med orden ”korrekt och tillförlitlig översättning av bifogade handling”.

Den edsvurne översättarens unika runda stämpel som registerorganet för edsvurna översättare har utfärdat till honom eller henne.

Den edsvurne översättarens egenhändiga namnteckning.

Den edsvurne översättarens namn.

Skattemärke (ett skattemärke på 2 euro anbringas något utanför stämpelns nedre del och stämplas över med den runda stämpeln).

För kopior av översättningar:

Ett unikt rektangulärt elektroniskt sigill med orden ”bestyrkt kopia av den översatta handlingen”.

Den edsvurne översättarens unika runda stämpel som registerorganet för edsvurna översättare har utfärdat till honom eller henne.

Den edsvurne översättarens namn och egenhändiga namnteckning.

Skattemärke (ett skattemärke på 2 euro anbringas något utanför stämpelns nedre del och stämplas över med den runda stämpeln).

För bestyrkta handlingar:

Edsvurna översättares stämplar (runda) är blå och det rektangulära elektroniska sigillet är svart till färgen.

Ett skattemärke på 2 euro anbringas något utanför stämpelns nedre del och stämplas över med den runda stämpeln.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Edsvurna översättares stämplar (runda) är blå och det rektangulära elektroniska sigillet är svart till färgen.

Ett skattemärke på 2 euro anbringas något utanför stämpelns nedre del och stämplas över med den runda stämpeln.

Senaste uppdatering: 08/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Offentliga handlingar - Lettland

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Lettiska.

Undantag kan göras i ett begränsat antal fall som anges i lag. I invandringslagen (Imigrācijas likums) anges exempelvis att vid godkännandet av en referensperson eller förlängning av uppehållstillstånd får de nödvändiga handlingarna (t.ex. ett intyg på avsaknad av notering i ett kriminalregister, kopior av handlingar om släktskap eller samhörighet, eller andra handlingar som krävs enligt lettisk lagstiftning) inges på lettiska, engelska, franska, tyska eller ryska.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

Födelse: födelsebevis (dzimšanas apliecība) eller utdrag ur registret över födslar (izziņa no dzimšanas reģistra) utfärdat av justitieministeriets folkbokföringsavdelning (Dzimtsarakstu departaments), födelsebevis eller utdrag ur registret över födslar utfärdat av en lokal myndighets folkbokföringskontor (Dzimtsarakstu nodaļa), utdrag ur folkbokföringsregistret (izziņa no Iedzīvotāju reģistra) utfärdat av kontoret för medborgarskaps- och migrationsfrågor (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde), födelsebevis (original eller kopia) eller utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet.

Att en person är i livet: intyg utfärdat av en notarie (zvērināts notārs), intyg utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet.

Dödsfall: dödsattest (miršanas apliecība) eller utdrag ur registret över dödsfall (izziņa no miršanas reģistra) utfärdat av justitieministeriets folkbokföringsavdelning, dödsattest eller utdrag ur registret över dödsfall utfärdat av en lokal myndighets folkbokföringskontor, utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av kontoret för medborgarskaps- och migrationsfrågor, dödsattest (original eller kopia) eller utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet.

Namn: beslut om ändring av för- och/eller efternamn (lēmums par uzvārda maiņu un/vai vārda maiņu) utfärdat av justitieministeriets folkbokföringsavdelning, intyg utfärdat av justitieministeriets folkbokföringsavdelning, utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av kontoret för medborgarskaps- och migrationsfrågor, utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet.

Äktenskap, inklusive behörighet att ingå äktenskap: vigselbevis (laulības apliecība) eller utdrag ur äktenskapsregistret (izziņa no laulības reģistra) utfärdat av justitieministeriets folkbokföringsavdelning, vigselbevis eller utdrag ur äktenskapsregistret utfärdat av en lokal myndighets folkbokföringskontor, vigselbevis utfärdat av en präst som tillhör något av de religiösa samfund som förtecknas i civillagen (Civillikums), utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av kontoret för medborgarskaps- och migrationsfrågor, vigselbevis (original eller kopia) eller utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet.

Lettland utfärdar inte en handling som intygar att en person är behörig att ingå äktenskap. I stället för ett sådant intyg kan en person begära information om sitt civilstånd.

Äktenskapsskillnad eller annullering av äktenskap: notariehandlingar (notariāls akts) som intygar äktenskapsskillnad (laulības šķiršanas apliecība), domstolsavgörande (tiesas nolēmums), utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av kontoret för medborgarskaps- och migrationsfrågor, intyg utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet, utdrag ur äktenskapsregistret utfärdat av justitieministeriets folkbokföringsavdelning som styrker äktenskapsskillnaden, utdrag äktenskapsregistret utfärdat av en lokal myndighets folkbokföringskontor som styrker äktenskapsskillnaden.

Föräldraskap: dom, utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av kontoret för medborgarskaps- och migrationsfrågor, utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet.

Adoption: domstolsavgörande, utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av kontoret för medborgarskaps- och migrationsfrågor.

Hemvist och/eller bostadsort: utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av kontoret för medborgarskaps- och migrationsfrågor, utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet, utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av en lokal myndighets folkbokföringskontor.

Medborgarskap: utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av kontoret för medborgarskaps- och migrationsfrågor, utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet.

Avsaknad av en notering i kriminalregistret: utdrag ur kriminalregistret (izziņa no sodu reģistra) utfärdat av inrikesministeriets informationscenter (Informācijas centrs), intyg utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet.

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Födelse: födelsebevis eller utdrag ur registret över födslar utfärdat av justitieministeriets folkbokföringsavdelning, födelsebevis eller utdrag ur registret över födslar utfärdat av en lokal myndighets folkbokföringskontor, utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av kontoret för medborgarskaps- och migrationsfrågor, födelsebevis (original eller kopia) eller utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet.

Att en person är i livet: intyg utfärdat av en notarie, intyg utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet.

Dödsfall: Dödsattest eller utdrag ur registret över dödsfall utfärdat av justitieministeriets folkbokföringsavdelning, dödsattest eller utdrag ur registret över dödsfall utfärdat av en lokal myndighets folkbokföringskontor, utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av kontoret för medborgarskaps- och migrationsfrågor, dödsattest (original eller kopia) eller utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet.

Äktenskap: vigselbevis eller utdrag ur äktenskapsregistret utfärdat av justitieministeriets folkbokföringsavdelning, vigselbevis eller utdrag ur äktenskapsregistret utfärdat av en lokal myndighets folkbokföringskontor, vigselbevis utfärdat av en präst som tillhör något av de religiösa samfund som förtecknas i civillagen, utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av kontoret för medborgarskaps- och migrationsfrågor, vigselbevis (original eller kopia) eller utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet.

Civilstånd: utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av kontoret för medborgarskaps- och migrationsfrågor, utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet.

Hemvist och/eller bostadsort: utdrag folkbokföringsregistret utfärdat av kontoret för medborgarskaps- och migrationsfrågor, utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet, utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av en lokal myndighets folkbokföringskontor.

Avsaknad av en notering i kriminalregistret: utdrag ur kriminalregistret utfärdat av inrikesministeriets informationscenter, intyg utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet.

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Det finns inte några sådana förteckningar. I Lettland kan en översättning nämligen bestyrkas av vilken fysisk person som helst som i enlighet med det förfarande som anges i lagen påtar sig ansvaret för all eventuella skada som felaktigheter i översättningen av handlingen leder till.

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

Kopior av handlingar kan bestyrkas av en notarie. Förutom i de fall det finns ett lagstadgat krav på att en kopia måste bestyrkas av en notarie kan handlingens riktighet även bestyrkas av berörd organisation (Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om handlingars rättskraft (Dokumentu juridiskā spēka likuma), § 6).

Att en kopia av en handling överensstämmer med originalet kan även bestyrkas av den fysiska person som har avfattat handlingen. En fysisk person kan också bestyrka att en kopia av en handling som de har mottagit från en annan fysisk person eller från en organisation är riktig, förutom i de fall då det enligt lag är nödvändigt att inhämta författarens samtycke.

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

Översättaren bestyrker översättningens riktighet på sista sidan av översättningen, efter texten, på lettiska. Översättaren anger TULKOJUMS PAREIZS (översättning riktig) i versaler, sitt förnamn, efternamn och personnummer, sin underskrift, platsen för bestyrkandet och datumet för bestyrkandet (se Länken öppnas i ett nytt fönsterregeringsförordning nr 291 om förfaranden för bestyrkande av översättningar av handlingar på det officiella språket (Ministru kabineta noteikumus Nr.291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā)).

Liknande krav gäller för bestyrkta kopior (se nästa punkt).

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Ordet KOPIJA (kopia) måste anges med versaler i övre högre hörnet på första sidan. Bestyrkandet består av orden KOPIJA PAREIZA (kopia riktig), skrivet med versaler, den fullständiga titeln på den tjänsteman som bestyrker kopians riktighet (inklusive organisationens fullständiga namn och vid behov annan information som gör det möjligt att entydigt identifiera den personen), tjänstemannens egenhändiga namnunderskrift, ett namnförtydligande och datumet för bestyrkandet.

Senaste uppdatering: 25/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Offentliga handlingar - Litauen

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Det officiella språket i Litauen är litauiska.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

Artikel 24.1 b:

a) födelsebevis (utfärdat mellan den 1 januari 1992 och den 1 januari 2017)

registerutdrag som bekräftar en notering om födsel (sedan den 1 januari 2017)

b) en notariserad förklaring som styrker att en fysisk person är i livet och vistas på viss plats,

intyg om att en person är i livet och vistas på en viss plats (utfärdat av den statliga socialförsäkringsstyrelsen)

c) dödsattest (utfärdad mellan den 1 januari 1992 och den 1 januari 2017)

registerutdrag som bekräftar en notering om dödsfall (sedan den 1 januari 2017)

d) intyg om byte av förnamn, efternamn eller medborgarskap (utfärdat mellan den 4 december 2005 och den 1 januari 2017)

utdrag som bekräftar en notering om ändring eller komplettering av uppgifterna om civilstånd (utfärdat sedan den 1 januari 2017)

e) äktenskap:

vigselbevis (utfärdat mellan den 1 januari 1992 och den 1 januari 2017)

registerutdrag som bekräftar en notering om äktenskap (sedan den 1 januari 2017)

behörighet att ingå äktenskap:

intyg om att det inte föreligger några hinder mot att ingå äktenskap

intyg från konsulat om civilstånd

intyg om civilstånd

f) intyg om äktenskapsskillnad (utfärdat mellan den 1 januari 1992 och den 1 januari 2017),

registerutdrag som bekräftar en notering om äktenskapsskillnad (sedan den 1 januari 2017),

dom angående äktenskapsskillnad eller annullering av äktenskap,

ingen handling utfärdas för att bekräfta hemskillnad

g) –

h) –

i) födelsebevis (utfärdat mellan den 1 januari 1992 och den 1 januari 2017)

registerutdrag som bekräftar en notering om födsel (sedan den 1 januari 2017)

notariserad gemensam ansökan från ett barns pappa och mamma om erkännande av faderskap

dom om fastställande av moderskap/faderskap

dom om bestridande av moderskap/faderskap

j) födelsebevis (utfärdat mellan den 1 januari 1992 och den 1 januari 2017)

registerutdrag som bekräftar en notering om födsel (sedan den 1 januari 2017)

dom om adoption

k) intyg om angiven hemvist

intyg om personuppgifter från folkbokföringsregistret

l) pass/id-kort

födelsebevis (utfärdat mellan den 1 januari 1992 och den 1 januari 2017)

registerutdrag som bekräftar en notering om födsel (sedan den 1 januari 2017)

beslut eller domar angående förvärv, förlust eller återvinning av medborgarskap

m) intyg med information om en fysisk person från registren över misstänkta, åtalade och dömda personer.

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Artikel 24.1 c:

a) registerutdrag som bekräftar en notering om födsel (sedan den 1 januari 2017)

b) –

c) registerutdrag som bekräftar en notering om dödsfall (sedan den 1 januari 2017)

d) –

e) registerutdrag som bekräftar en notering om äktenskap (sedan den 1 januari 2017)

intyg om att det inte föreligger några hinder mot att ingå äktenskap

k) intyg om angiven hemvist

intyg om personuppgifter från folkbokföringsregistret

m) intyg med information om en fysisk person från registren över misstänkta, åtalade och dömda personer.

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Det finns inte någon förteckning över auktoriserade översättare.

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

– Notarier.

– Statliga och kommunala organ (för kopior av de handlingar som dessa utfärdat).

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

Några auktoriserade översättningar finns inte, och heller inte några särskilda krav på översättningar eller bestyrkta kopior av dessa. I praktiken översätts handlingar vanligtvis av översättningsbyråer eller översättare. Det anges därför på handlingen att den översatts av en översättningsbyrå eller en översättare. I enskilda fall kan översättningen bestyrkas av översättarens underskrift eller översättningens riktighet bestyrkas av en notarie.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Om en handling bestyrks av ett statligt eller kommunalt organ:

Kopian av den handling som utfärdats förses med ett kontrollmärke på sista sidan, bestående av frasen ”kopian/utdraget överensstämmer med originalet”, tillsammans med datum och tjänstetitel, underskrift, förnamn eller initial och efternamn på chefen för eller annan bemyndigad person hos det organ som bestyrker kopians eller utdragets äkthet.

Om äktheten hos en papperskopia av en elektronisk handling bestyrks med hjälp av it-verktyg, består kontrollmärket från den juridiska person som är bemyndigad att bestyrka handlingen av frasen ”kopian överensstämmer med originalet”, namnet på den juridiska person som bemyndigats att bestyrka handlingen och datumet. Kontrollmärket kan även anbringas i form av en stämpel.

Mallen för notarieintyget måste fyllas i med följande uppgifter: datumet för notariehandlingen, namnet på det notariekontor som utfärdar notariehandlingen, notariens för- och efternamn, notariehandlingens registreringsnummer, notariens avgift för notariehandlingen (om notarien inte tar utan någon avgift ska orden ”befriad från avgift” skrivas ut), den avgift för kontroll i statliga register som de statliga registren tar ut, avgiften för andra tjänster som utförs på kundens begäran samt notariens underskrift.

Notering som bekräftar en kopias/ett utdrags äkthet:

”___ _____________ 20_____

Undertecknad, _______________________________________________________________________, intygar härmed att denna kopia överensstämmer med originalhandlingen.

Notarieregistreringsnummer: ________________________

Notarieavgift: __________________________

Avgift(er) för andra tjänster som utförts på begäran av kunden: _________________

Notariens underskrift”.

Senaste uppdatering: 23/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Offentliga handlingar - Ungern

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Ungerska.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

a) Födsel:

födelsebevis

b) Att en person är i livet:

intyg om att en person är i livet

c) Dödsfall:

dödsattest, domstolsavgörande med en förklaring om att en person förmodas vara död, domstolsavgörande angående registrering av dödsfall

d) Namn: intyg om namnbyte

e) Äktenskap, inklusive behörighet att ingå äktenskap:

vigselbevis, intyg om civilstånd

f) Äktenskapsskillnad, hemskillnad, annullering av äktenskap:

dom om äktenskapsskillnad, dom om annullering av äktenskap, dom om ett äktenskaps giltighet, dom om fastställande av huruvida ett äktenskap existerar eller ej

g) Registrerat partnerskap, inklusive behörighet att ingå registrerat partnerskap och civilstånd:

intyg om registrerat partnerskap, intyg om civilstånd

h) Upplösning av ett registrerat partnerskap, hemskillnad eller annullering av registrerat partnerskap:

en notaries beslut om upplösning av ett registrerat partnerskap

i) Föräldraskap:

födelsebevis, dom om fastställande av faderskap, domstolsavgörande eller dom som vederlägger presumtionen om faderskap, dom om fastställande av moderskap

j) Adoption:

adoptionsbeslut från förmyndarskapsmyndighet, dom om upplösning av adoption

k) Hemvist och/eller bostadsort:

officiellt uppehållskort

l) Medborgarskap:

intyg om medborgarskap

m) Avsaknad av notering i kriminalregistret: utdrag ur belastningsregistret.

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

1) Födelsebevis, dödsattest, vigselbevis och intyg om registrerat partnerskap som utfärdats efter den 1 juli 2014, förutsatt att innehållet inte ändrades innan standardformuläret utfärdades

2) Intyg om att en person är i livet

3) Intyg om civilstånd

4) Officiellt uppehållskort.

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Med auktoriserad översättning avses i Ungern varje översättning som har utförts av den organisation som är auktoriserad att utföra auktoriserade översättningar.

I normala fall är det endast det ungerska kontoret för översättning och bestyrkande (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., eller OFFI Zrt.) som enligt lag har rätt att utföra auktoriserade översättningar i Ungern.

Notarier som har tillstånd att utarbeta handlingar på ett främmande språk får utföra auktoriserade översättningar till det språket av officiella handlingar och bilagor till dessa som rör frågor som omfattas av en notaries behörighet eller intyga att översättningen av sådana handlingar är riktig. En förteckning över notarier med ett sådant tillstånd finns på följande webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://start.mokk.hu/kozjegyzokereso.html?theme=dark#x.

En konsulär tjänsteman vid ett ungerskt karriärkonsulat som av utrikesministeriet har bemyndigats att utföra auktoriserade översättningar kan upprätta ett konsulärt intyg

för att bestyrka en översättnings riktighet, inklusive en översättning som utförts av tjänstemannen själv. Den aktuella förteckningen över konsulära tjänstemän som har bemyndigats att utfärda intyg finns här: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek.

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

I princip är varje organ bemyndigat att göra bestyrkta kopior i enlighet med sina arbetsordningar och inom sitt ansvarsområde.

Notarier får utfärda ett intyg om att en kopia överensstämmer med den originalhandling som framlagts för dem.

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

Auktoriserade översättningar utförda av OFFI Zrt:

A. Inslag som använts sedan den 2 juli 2018:

1. OFFI utför sin auktoriserade översättning på ett 210 × 297 mm stort säkerhetspappersark, inramat av en guillocherad ram och med inslag som endast kan ses när de förstoras till flera gånger sin ursprungliga storlek.

2. Texten återges inom den vinröda ramen, med Ungerns statsvapen och företagets logotyp tryckt ovanför. Den unika kod som identifierar handlingen anges på första raden inom den vinröda ramen och på raden ovanför den bestyrkande klausulen.

3. Den auktoriserade översättningen trycks på ett separat pappersark som häftas ihop med den översatta originalhandlingen eller bestyrkta kopian med hjälp av en häftapparat. Över häftklammern placeras en 30 × 25 mm stor säkerhetsdekal med OFFI:s logotyp, ett holografiskt band och ett unikt serienummer. Denna dekal utgör en viktig del av bestyrkandet.

4. För en översättning från ett utländskt språk till ungerska anges följande bestyrkande klausul:

”Det ungerska kontoret för översättning och bestyrkande intygar att denna auktoriserade översättning exakt motsvarar den bifogade handlingens text.

Det ungerska kontoret för översättning och bestyrkande ansvarar inte för äktheten och innehållet i den handling som översättningen grundas på.”

Detta följs av plats och datum för utfärdandet, originalunderskrift med blått bläck, en namnstämpel och texten ”på den verkställande direktörens vägnar”.

För en översättning till ett främmande språk anges ovannämnda bestyrkande klausul på översättningen på lämpligt språk.

B. Inslag som använts före den 2 juli 2018:

Inslagen och de bestyrkande klausulerna är identiska med de som beskrivs i punkt A, med följande undantag:

1. En tryckt streckkod och en unik identifikator syns i övre högra hörnet på baksidan av säkerhetspappersarket.

2. De auktoriserade översättningar som tryckts på ett separat ark knyts ihop med den översatta originalhandlingen eller en bestyrkt kopia av denna med hjälp av ett rött, vitt och grönt snöre, vars ändar fästs på handlingen med hjälp av OFFI:s bestyrkandedekal, på vilken den officiella OFFI-stämpeln stämplas på ett sådant sätt att det är omöjligt att sära på handlingarna utan att skada dekalen.

3. För en översättning från ett främmande språk till ungerska följs den bestyrkande klausulen på ungerska som anges på översättningen av plats och datum för utfärdandet, originalunderskrift med blått bläck, och texten ”på den verkställande direktörens vägnar”.

3. Särskilda kännetecken för elektroniska auktoriserade översättningar från OFFI

Översättningen och texten på bestyrkandedekalen ser likadana ut som i pappersversionen.

Den elektroniskt auktoriserade översättningen ligger i en mapp (i .es3- eller .dosszie-format) som skapats av OFFI, som även innehåller den originalfil som överlämnats för översättning. Utöver den elektroniskt signerade elektroniskt auktoriserade översättningen med OFFI:s elektroniska stämpel (i .pdf-format) bevarar den originalfil som överlämnats för översättning som ligger i mappen också sin status som autentisk handling.

Originalfilen och den fil som innehåller översättningen placeras i mappen på ett sådant sätt att bestyrkandet förstörs om filerna säras, så att de filer som hör samman är ”sammanbundna” med varandra på ett säkert sätt.

Genom den elektroniska auktoriseringen garanteras att översättningen utfördes av OFFI Zrt., att innehållet i filerna inte har ändrats sedan auktoriseringen och att den färdiga översättningens text har samma innehåll som den text som överlämnades för översättning.

Auktoriserade översättningar som utförs av en notarie:

Auktoriserade översättningar som utförts av notarier identifieras med hjälp av notarieärendenumret. Översättningen måste skrivas på originalhandlingen eller fästas vid denna. Notarier bestyrker en översättning av en originalhandling genom att lägga till en bestyrkande klausul i slutet av översättningen.


Auktoriserade översättningar som utförs av konsulära tjänstemän vid ett karriärkonsulat:

Översättningen måste skrivas på originalhandlingen eller fästas vid denna och en bestyrkande klausul läggas till översättningen. Dessutom måste en fras som intygar att översättningen exakt överensstämmer med originalhandlingen läggas till i slutet av översättningen.

Om den konsulära tjänstemannen fäster ihop översättningen med originalhandlingen måste detta göras med hjälp av ett rött, vitt och grönt snöre som fästs med en vit, rund självhäftande dekal, som stämplas på två sidor med den diplomatiska beskickningens numrerade stämpel.

Den bestyrkande klausulen lyder på följande sätt:

Jag intygar härmed att den översättning som överlämnats till mig/utförts av mig exakt motsvarar den bifogade handling som avfattats på språket……………………………………………………………………………. .-----------------------------------

Kunden har betalat den konsulära avgiften på ....................................................
Ärendenummer: …………………………………………………………………………..

Utfärdat den: ……………………….………………………………………………………….

stämpel

underskrift

Klausulen kan även se ut på andra sätt, förutsatt att den inte kan separeras från originalhandlingen eller översättningen och innehåller följande obligatoriska inslag:

a) En uppgift om vilket främmande språk handlingen har översatts från.

b) En understrykning av lämpligt alternativ i frasen ”den översättning som överlämnats till mig/utförts av mig”, beroende på om den konsulära tjänstemannen intygar riktigheten av en översättning som överlämnats till honom eller henne eller själv har utfört översättningen.

c) Vilket belopp som har betalats i konsulär avgift.

d) Ärendenumret.

e) Datumet.

f) Den diplomatiska beskickningens numrerade stämpel.

g) Den konsulära tjänstemannens underskrift.

h) Uppgift om hans eller hennes befattning som konsulär tjänsteman vid ett karriärkonsulat.

Vid datumangivelsen måste även året och dagen skrivas med bokstäver inom parentes.

Anbringandet av klausulen sker vanligtvis genom att en stämpel placeras på handlingen eller på ett separat pappersark som inte kan säras från originalhandlingen eller översättningen.

Vid behov kan det konsulära bestyrkandet även ske på ett främmande språk, om detta sker inom de ramar som anges ovan och godtas av det mottagande landets myndigheter.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Bestyrka kopior som görs av en notarie:

En notarie kan bestyrka en kopia av en handling om den handling som har kopierats är tydligt läsbar. Notarien jämför kopian med originalhandlingen och intygar att kopian överensstämmer med originalet genom att anbringa en bestyrkande klausul på kopian.

Av den styrkande klausulen måste det framgå

a) att kopian har gjorts från originalhandlingen, eller från en avskrift eller kopia av denna,

b) huruvida det fanns en avgiftsstämpel på den överlämnade handlingen,

c) huruvida kopian endast utgör en del av originalet,

d) huruvida eventuella problematiska ändringar, skador eller andra omständigheter syns i originalhandlingen.

Dessa regler ska i tillämpliga fall tillämpas på bestyrkandet av en elektronisk kopia eller utdrag som under notariens överinseende har gjorts från en handling eller från en elektronisk databas, och för bestyrkandet av en papperskopia eller utdrag som gjorts från en elektronisk handling. Notarien undertecknar den elektroniska kopian eller utdraget med en kvalificerad elektronisk signatur. Det är inte nödvändigt att förse en bestyrkt elektronisk avskrift eller bestyrkt kopia med en bestyrkande klausul om avskriften eller kopian har gjorts från en pappershandling eller elektronisk notariehandling och innehåller hela handlingen, notariens kvalificerade elektroniska signatur och en tidsstämpel.

Bestyrka kopior som görs av en domstol:

En kopia som domstolen har gjort av en handling som framlagts för domstolen eller en kopia som gjorts någon annanstans och framlagts för domstolen för bestyrkande måste innehålla

a) frasen ”bestyrkt kopia”,

b) underskrift från den person som gjort kopian,

c) domstolens stämpel,

d) tidpunkt och dag när kopian gjordes.

Om ärendeakten finns i elektronisk form måste ovannämnda regler tillämpas när man gör en papperskopia av en utskrift av den elektroniska handlingen. Om en papperskopia begärs av ett domstolsavgörande som skapats som en elektronisk handling måste kopian visa tidsstämpeln och den elektroniska handlingens elektroniska signatur, samt ange vilken persons elektroniska signatur som förekommer på den elektroniska handlingen.

Senaste uppdatering: 02/09/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Offentliga handlingar - Malta

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

De av Malta godtagna språken är maltesiska och engelska.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

Den vägledande förteckningen över offentliga handlingar som omfattas av denna förordning innehåller följande: födelseattest, äktenskapsbehörighetsattest, vigselbevis, intyg om registrerat partnerskap, dödsattest och vandelsintyg.

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Födelseattester, äktenskapsbehörighetsattester, vigselbevis, intyg om registrerat partnerskap, dödsattester och vandelsintyg. Samma handling behörighet att ingå äktenskap och behörighet att ingå registrerat partnerskap (äktenskapsbehörighetsattest).

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Eftersom någon auktorisering av översättare inte existerar i Malta finns inte någon förteckning över personer som kan utföra bestyrkta översättningar. I avsaknad av regelverk för översättare har ministeriet för utrikesfrågor och handelsfrämjande en registerbas med namnteckningar av personer som utför översättningar. Denna databas med namnteckningar är inte tillgänglig för allmänheten utan används endast av ministeriet för att bekräfta och jämföra översättares namnteckningar. Mer information finns här: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://foreignaffairs.gov.mt/en/Pages/Authentication-of-Documents.aspx

Även ministeriet för rättsliga frågor, kultur och lokal förvaltning har en lista på tolkar och översättare, som publiceras på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts/default.aspx, som kan användas som referens.

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

För advokater/notarier är det gängse praxis att göra kopior av officiella handlingar i form av bestyrkta kopior av officiella handlingar. Det är det organ som begär handlingarna som beslutar huruvida de godtar kopior eller ej. Bestyrkta kopior av andra officiella handlingar kan också utfärdas av domstolarna.

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

Bestyrkta kopior av andra handlingar ska normalt ha en anmärkning om att handlingen är en bestyrkt kopia samt stämpel och underskrift av en person med befogenhet att utfärda bestyrkta kopior. Auktoriserade översättningar bär översättarens namnteckning och stämpel samt datum.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Bestyrkta kopior av andra handlingar ska normalt ha en anmärkning om att handlingen är en bestyrkt kopia samt stämpel och underskrift av en person med befogenhet att utfärda bestyrkta kopior.

Senaste uppdatering: 26/05/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Offentliga handlingar - Nederländerna

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Endast handlingar på nederländska godtas.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

Alla officiella handlingar som anges i artikel 2.1 i förordningen, med undantag för handlingar om behörighet att ingå registrerat partnerskap och status som varande i ett registrerat partnerskap (andra delen av led g) och handlingar som rör avsaknad av noteringar i kriminalregister (led m), eftersom sådana handlingar inte finns i Nederländerna. Exempel på officiella handlingar som omfattas av förordningen är bevis på

a) födelse,

b) att en person är i livet,

c) dödsfall,

d) namn,

e) äktenskap, inklusive behörighet att ingå äktenskap och civilstånd.

f) skilsmässa, hemskillnad och annullering av äktenskap,

g) registrerat partnerskap,

h) upplösning av registrerat partnerskap, hemskillnad eller annullering av registrerat partnerskap,

i) föräldraskap,

j) adoption,

k) hemvist och/eller bostadsadress,

l) medborgarskap.

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Bevis på födelse, att en person är i livet, dödsfall, äktenskap, behörighet att ingå äktenskap, civilstånd, registrerat partnerskap och hemvist och/eller bostadsort.

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Hänvisning görs till Länken öppnas i ett nytt fönsterRegistret över edsvurna tolkar och översättare, där alla edsvurna tolkar och översättare ingår.

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

- Kommuner för de officiella handlingar som de har rätt att utfärda

- Konsulat för officiella handlingar som de kan utfärda

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

I bestyrkta kopior anges att den lämnade informationen antingen är hämtad från ett original eller från en databas. Kopian ska vara försedd med behörig tjänstemans underskrift och uppgift om var och när handlingens utfärdandes. I de flesta fall är kopian också försedd med stämpel.

I bestyrkta kopior anges att handlingen överensstämmer med originalet. Kopian ska vara försedd med behörig tjänstemans underskrift och uppgift om var och när handlingens utfärdandes.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

I bestyrkta kopior anges att handlingen överensstämmer med originalet. Kopian ska vara försedd med behörig tjänstemans underskrift och uppgift om var och när handlingens utfärdandes.

Senaste uppdatering: 20/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Offentliga handlingar - Österrike

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Tyska.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

Domar, beslut, förklaringar och förelägganden från domstolar och åklagarkontor.

I enlighet med artikel 2.1 även följande officiella handlingar:

a)  Födelsebevis (Geburtsurkunde), registerutdrag över födslar (Teilauszug Geburt).

c)  Dödsattest (Sterbeurkunde), registerutdrag över dödsfall (Teilauszug Tod).

d)  Beslut om beviljande av namnbyte (Namensänderungsbescheid).

e)  Vigselbevis (Heiratsurkunde), intyg om behörighet att ingå äktenskap (Ehefähigkeitszeugnis), registerutdrag om förekomst av äktenskap (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) eller ett registrerat partnerskap (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft).

f)  Beslut om äktenskapsskillnad (Scheidungsbeschluss), beslut om annullering av äktenskap (Aufhebungsbeschluss der Ehe), domstolsförklaring om att ett äktenskap är ogiltigt (gerichtliche Nichtigerklärung).

g)  Intyg om registrerat partnerskap (Partnerschaftsurkunde), bekräftelse på behörighet att ingå registrerat partnerskap (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), registerutdrag om förekomst av äktenskap (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) eller ett registrerat partnerskap (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft).

h)  Beslut om upplösning av ett registrerat partnerskap (Aufhebungsbeschluss der Eingetragenen Partnerschaft), domstolsförklaring om att ett registrerat partnerskap är ogiltigt (gerichtliche Nichtigerklärung).

k)  Bekräftelse på införande i folkbokföringsregistret (Meldebestätigung).

l)  Intyg om medborgarskap (Staatsbürgerschaftsnachweis).

m)  Utdrag ur kriminalregistret (Strafregisterbescheinigung).

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Inom offentlig förvaltning kan formulär som fungerar som översättningsstöd bifogas följande officiella handlingar (i enlighet med artikel 7.1):

a)  Födelsebevis (Geburtsurkunde), registerutdrag över födslar (Teilauszug Geburt).

c)  Dödsattest (Sterbeurkunde), registerutdrag över dödsfall (Teilauszug Tod).

e)  Vigselbevis (Heiratsurkunde), intyg om behörighet att ingå äktenskap (Ehefähigkeitszeugnis), registerutdrag om förekomst av äktenskap (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) eller ett registrerat partnerskap (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft).

g)  Intyg om registrerat partnerskap (Partnerschaftsurkunde), bekräftelse på behörighet att ingå registrerat partnerskap (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), registerutdrag om förekomst av äktenskap (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) eller ett registrerat partnerskap (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft).

På det rättsliga området är inget av de flerspråkiga formulären relevanta.

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

I Österrike kan auktoriserade översättningar utföras av personer som är registrerade i förteckningen över auktoriserade tolkar och domstolstolkar. Denna (kontinuerligt uppdaterade) förteckning över domstolstolkar finns på:

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://sdgliste.justiz.gv.at/

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

En bestyrkt avskrift (eller bestyrkt kopia) är en handling som bekräftas överensstämma med originalet. Bekräftelsen görs av

en person som har bemyndigats att utfärda officiella handlingar (t.ex. en notarie (Notarin/Notar)),

distriktsdomstolen (Bezirksgericht) eller

den utfärdande myndigheten (inte alltid och inte alla myndigheter).

På det rättsliga området kan bestyrkta kopior utfärdas av

a) domstolar (en förteckning över dessa finns på det federala justitieministeriets webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90e378661ef.de.html)

och

b) notarier (en förteckning över notarier finns på den österrikiska notariekammarens webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.notar.at/de/).

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

Auktoriserade översättningar:

Enligt § 190.1 i lagen om rättsvårdsärenden (Außerstreitgesetz) måste bestyrkandet av att en översättning exakt överensstämmer med originalet göras av en auktoriserad domstolstolk som ska förse översättningen med sin namnunderskrift och sitt sigill (§§ 14 och 8.5 i lagen om sakkunniga och tolkar (Sachverständigen- und Dolmetschergesetz)).

Mer information om hur auktoriserade översättningar ska se ut finns på webbplatsen för det österrikiska förbundet för auktoriserade domstolstolkar (Österreichischer Verband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher) på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.gerichtsdolmetscher.at/Menu/Nutzliche-Informationen/BeglaubigteUebersetzungen

Domstolars utfärdande av bestyrkta kopior:

Att

1. offentliga handlingar i pappersform överensstämmer med elektroniska eller andra avskrifter (kopior) av dessa eller att

2. elektroniska offentliga handlingar överensstämmer med pappersutskrifter av dessa,

om dessa inges till en domstol, måste bestyrkas av domstolen. Domstolen måste utan problem kunna läsa handlingarna med hjälp av den tekniska utrustning som den förfogar över.

Beroende på typ av ansökan ska bestyrkandet göras på en papperskopia av pappershandlingen, som utarbetats i domstolen eller ingående granskats i domstolen, eller på en pappersutskrift som domstolen gjort av den elektroniska handlingen (en bestyrkt papperskopia), eller – beroende på tillgången på lämplig teknik och personal – på en elektronisk kopia av pappershandlingen (en bestyrkt elektronisk kopia).

I samtliga fall ska bestyrkandet innehålla följande uppgifter:

1. Plats och datum för bestyrkandet.

2. Huruvida den officiella handlingen är en pappershandling eller en elektronisk handling, och huruvida det rör sig om en originalhandling, en bestyrkt kopia, en avskrift, en annan kopia eller en utskrift.

3. Huruvida kopian, avskriften eller utskriften avser hela eller endast en del av den officiella handlingen.

Bestyrkandet ska även innehålla följande uppgifter, om dessa inte redan framgår av kopian, avskriften eller utskriften:

1. Huruvida den officiella handlingen är försedd med namnunderskrifter, säkerhetsdetaljer eller stämplar, och i så vall vilka.

2. I förekommande fall, att handlingen är sönderriven eller att det råder stor tveksamhet kring dess fysiska form.

3. I förekommande fall, att det syns att delar av handlingen har ändrats, strukits, införts eller lagts till i marginalen.

Notariers utfärdande av bestyrkta kopior:

En notarie är bemyndigad att bestyrka att en pappershandling eller en elektronisk avskrift av en pappersutskrift överensstämmer med originalet av en officiell handling om han eller hon tydligt kan läsa handlingen. För att en notarie ska kunna bestyrka att en elektronisk kopia, en fotostatkopia eller en liknande kopia av en officiell handling, en ritning, en bild eller liknande överensstämmer med originalet räcker det att kopian har gjorts under överinseende av notarien. Om en sådan kopia inte återger en hel sida måste det på kopian framgå vilka delar som inte tagits med. Detsamma gäller för pappersutskrifter av elektroniska officiella handlingar.

Notarien måste noggrant jämföra avskriften eller kopian med originalet av den officiella handlingen och på pappersavskriften (kopian) eller pappersutskriften ange att kopian överensstämmer med originalet, eller bifoga en förklaring till den elektroniska avskriften om att kopian överensstämmer med originalet.

Bestyrkandet ska även innehålla följande uppgifter:

1. Huruvida den officiella handlingen är en pappershandling eller en elektronisk handling, och huruvida det rör sig om en originalhandling, en bestyrkt kopia, en avskrift, en annan kopia eller en utskrift.

2. Huruvida den officiella handlingen är försedd med namnunderskrifter, säkerhetsdetaljer eller stämplar, och i så fall vilka.

3. Huruvida kopian, avskriften eller utskriften återger hela den officiella handlingen eller endast en del av denna, och i så fall vilken.

4. I förekommande fall, att handlingen är sönderriven eller att det råder stor tveksamhet kring dess fysiska form.

5. I förekommande fall, att det syns att delar av handlingen har ändrats, strukits, införts eller lagts till i marginalen. De uppgifter som avses i punkterna 2 och 5 är inte obligatoriska om det rör sig om en fotostatkopia eller en kopia som framställts på liknande sätt och de aktuella omständigheterna tydligt framgår av kopian.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Se punkt f.

Senaste uppdatering: 18/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Offentliga handlingar - Polen

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Polska.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

1) Förenklat födelsebevis.

2) Fullständigt födelsebevis.

3) Domstolsavgörande om innehållet i ett folkbokföringsregister.

4) Intyg från en notarie om att en person är i livet.

5) Förenklad dödsattest.

6) Fullständig dödsattest.

7) Domstolsavgörande om att en person förmodas ha avlidit.

8) Domstolsavgörande om återkallande av beslutet att en person förmodas ha avlidit.

9) Domstolsavgörande om dödförklaring av en person.

10) Domstolsförklaring om återkallande av beslutet om dödförklaring av en person.

11) Beslut av chefen för folkbokföringsmyndigheten om byte av för- och efternamn.

12) Förenklat vigselbevis.

13) Fullständigt vigselbevis.

14) Intyg om civilstånd.

15) Intyg om att det saknas äktenskapshinder enligt polsk lag.

16) Domstolsavgörande som ger en kvinna under 18 års ålder rätt att ingå äktenskap.

17) Domstolsavgörande som ger en psykiskt sjuk person eller en person med inlärningssvårigheter eller ingifta släktingar rätt att ingå äktenskap.

18) Domstolsavgörande med fastställande av att äktenskap föreligger.

19) Domstolsavgörande med fastställande av att äktenskap inte föreligger.

20) Domstolsavgörande om äktenskapsskillnad.

21) Domstolsavgörande om hemskillnad.

22) Domstolsavgörande om upplösning av registrerat partnerskap.

23) Domstolsavgörande om annullering av äktenskap.

24) Domstolsavgörande om adoption.

25) Domstolsavgörande om avslutande av adoption.

26) Domstolsavgörande om fastställande av faderskap.

27) Domstolsavgörande om fastställande av moderskap.

28) Domstolsavgörande om bestridande av faderskap.

29) Domstolsavgörande om bestridande av moderskap.

30) Domstolsavgörande om ett verkningslöst erkännande av ett barn.

31) Domstolsavgörande om annullering av ett erkännande av ett barn.

32) Intyg om registrering av permanent bostadsort.

33) Intyg om registrering av tillfällig bostadsort.

34) Intyg om vistelse på en viss plats.

35) Beslut om erkännande av polskt medborgarskap.

36) Beslut om att en person ska återfå polskt medborgarskap.

37) Beslut om bekräftelse på polskt medborgarskap.

38) Beslut om erkännande av en person som repatrierad.

39) Intyg om avsaknad av noteringar i det nationella kriminalregistret, utfärdat på begäran av berörd part.

40) Intyg utfärdat av kommunala myndigheter till polska medborgare som bor i andra medlemsstater och som säger sig vilja kandidera i valet till Europaparlamentet eller i kommunalval i bosättningsmedlemsstaten i enlighet med de relevanta bestämmelserna i rådets direktiv 93/109/EG av den 6 december 1993 om fastställande av närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare (EGT L 329, 30.12.1993, s. 34) och rådets direktiv 94/80/EG av den 19 december 1994 om närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid kommunala val för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare (EGT L 368, 31.12.1994, s. 38).

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

1) Förenklat födelsebevis.

2) Förenklat vigselbevis.

3) Förenklad dödsattest.

4) Intyg om civilstånd.

5) Intyg om att det saknas äktenskapshinder enligt polsk lag.

6) Intyg om registrering av permanent bostadsort.

7) Intyg om registrering av tillfällig bostadsort.

8) Intyg om vistelse på en viss plats.

9) Intyg från notarie om att en person är i livet.

10) Intyg om avsaknad av noteringar i det nationella kriminalregistret, utfärdat på begäran av berörd part.

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

De personer i Polen som är bemyndigade att utföra auktoriserade översättningar är de auktoriserade översättare som är upptagna i justitieministeriets förteckning över auktoriserade översättare. Förteckningen är tillgänglig i den offentliga informationsbulletinen (Biuletyn Informacji Publicznej): Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html).

Detta följer av bestämmelserna i lagen av den 25 november 2004 om yrket som auktoriserad översättare (Polens officiella tidning (Dziennik Ustaw) 2017, post 1505).

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

I Polen är notarier de myndigheter som är behöriga att utfärda bestyrkta kopior, utdrag ur och inofficiella kopior av de handlingar som läggs fram för dem. Detta följer av lagen om notarier av den 14 februari 1991 (Polens officiella tidning 2017, post 2291, 2018, posterna 398, 723 och 1496).

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

a) Auktoriserade översättningars kännetecken: Den handling som innehåller översättningen har stämplats med översättarens stämpel och med översättarens för- och efternamn längs kanten, och en uppgift om vilket språk översättaren är auktoriserad att översätta från och till, samt översättarens nummer i förteckningen över auktoriserade översättare. Alla auktoriserade översättningar får dessutom ett nummer som de registreras under i registret över auktoriserade översättare (repertorium). Den auktoriserade översättaren anger dessutom huruvida en auktoriserad översättning har gjorts från en originalhandling, en översättning eller en kopia och huruvida en sådan översättning eller kopia har bestyrkts och av vem.

b) Bestyrkta kopiors kännetecken: En notaries bestyrkande av att en kopia överensstämmer med originalet av en handling som lagts fram för notarien sker genom att en bestyrkande fras anbringas på handlingen i form av en stämpel eller en tryckt påskrift, eller på ett separat pappersark. Om den bestyrkande frasen bifogas på ett separat pappersark måste detta vara permanent fäst till handlingen. Det ska fästas i slutet av handlingen snarare än före handlingen, och den plats där pappersarken fästs ihop måste vara försedd med notariens sigill. Frasen kan även anbringas på samma ark som kopian av den handling som bestyrks, förutsatt att det framgår att frasens innehåll inte utgör en del av handlingens innehåll. Om den handling som ska bestyrkas har särskilda kännetecken (t.ex. anteckningar, rättelser, skador) gör notarien en notering om detta i den bestyrkande frasen. Varje bestyrkande fras ska innehålla uppgifter om när och var bestyrkandet ägde rum och aktuellt notariekontor samt vara försedd med notariens sigill och namnunderskrift. På begäran ska dessutom tidpunkten för notariehandlingen anges.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Bestyrkta kopiors kännetecken: En notaries bestyrkande av att en kopia överensstämmer med originalet av en handling som lagts fram för notarien sker genom att en bestyrkande fras anbringas på handlingen i form av en stämpel eller en tryckt påskrift, eller på ett separat pappersark. Om den bestyrkande frasen bifogas på ett separat pappersark måste detta vara permanent fäst till handlingen. Det ska fästas i slutet av handlingen snarare än före handlingen, och den plats där pappersarken fästs ihop måste vara försedd med notariens sigill. Frasen kan även anbringas på samma ark som kopian av den handling som bestyrks, förutsatt att det framgår att frasens innehåll inte utgör en del av handlingens innehåll. Om den handling som ska bestyrkas har särskilda kännetecken (t.ex. anteckningar, rättelser, skador) gör notarien en notering om detta i den bestyrkande frasen. Varje bestyrkande fras ska innehålla uppgifter om när och var bestyrkandet ägde rum och aktuellt notariekontor samt vara försedd med notariens sigill och namnunderskrift. På begäran ska dessutom tidpunkten för notariehandlingen anges.

Senaste uppdatering: 10/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Offentliga handlingar - Portugal

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Portugisiska

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

Födelsebevis:

 • Utdrag ur födelseregistret.

Levnadsintyg:

 • Levnadsintyg upprättat av notarie (artikel 161 i notarielagen) eller av kommundelsstyrelser (juntas de freguesia).

Dödsbevis:

 • Utdrag ur dödsregistret.

Namn:

 • Utdrag ur födelseregistret.

Äktenskap:

 • Utdrag ur födelseregistret, med relevant anteckning.

Behörighet att ingå äktenskap:

 • Intyg om behörighet att ingå äktenskap.

Civilstånd:

 • Utdrag ur födelseregistret.

Äktenskapsskillnad:

 • Utdrag ur födelseregistret, med relevant anteckning.
 • Utdrag ur vigselregistret, med relevant anteckning.
 • Intyg om äktenskapsskillnad genom ömsesidig överenskommelse utfärdat av folkbokföringsmyndighet.
 • Intyg om äktenskapsskillnad utfärdat av domstol.

Hemskillnad:

 • Utdrag ur födelseregistret, med relevant anteckning.
 • Utdrag ur vigselregistret, med relevant anteckning.
 • Intyg om hemskillnad genom ömsesidig överenskommelse utfärdat av folkbokföringsmyndighet.
 • Intyg utfärdat av domstol.

Annullering av äktenskap:

 • Utdrag ur födelseregistret, med relevant anteckning.
 • Utdrag ur vigselregistret, med relevant anteckning.

Föräldrar:

 • Utdrag ur födelseregistret.

Adoption:

 • Utdrag ur födelseregistret.

Hemvist och/eller bostadsort:

 • Vigselbevis utfärdat av kommundelsstyrelsen.

Medborgarskap:

 • Intyg om medborgarskap.

Frånvaro av noteringar i kriminalregistret:

 • Intyg som styrker frånvaro av noteringar i kriminalregistret.

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

 • Utdrag ur födelseregistret.
 • Utdrag ur dödsregistret.
 • Utdrag ur vigselregistret.
 • Intyg om behörighet att ingå äktenskap.
 • Intyg som styrker frånvaro av noteringar i kriminalregistret.

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Ej tillämpligt.

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

 • Folkbokföringsmyndigheter.
 • Notarier.
 • Kommundelsstyrelser.
 • Postpersonal (CTT).
 • Vederbörligen erkända handels- och industrikamrar.
 • Advokater.
 • Juridiska ombud.

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

- Auktoriserade översättningar:

Handlingar upprättade på främmande språk ska åtföljas av en översättning. handlingen kan översättas av portugisiska notarier, det portugisiska konsulatet i det land där handlingen upprättats, det landets konsulat i Portugal eller en lämplig översättare som måste lämna en försäkran på heder och samvete inför en notarie som bekräftelse på att översättningen överensstämmer med originalet.

 • Översättningar kan också göras av handels- och industrikamrarna som erkänts i enlighet med lagdekret nr 244/92 av den 29 oktober 1992 och av advokater och juridiska ombud.

Översättningen ska ange vilket språk originalet är skrivet på och innehålla en försäkran om översättnings överensstämmelse med originalet.

Om översättningen görs av en auktoriserad översättare som infogar intyget i den egna översättningen eller bifogar intyget som ett separat ark, ska han eller hon ange hur översättningen har gjorts samt ovan nämnda information. Översättningen ska även omnämna alla sigill och andra legaliseringsmärken, stämplar och betalningsuppgifter som ingår i originalet, och eventuella avvikelser eller brister som fastställts i texten ska även tydligt anges om de gör att handlingens äkthet kan ifrågasättas.

- Bestyrkta kopior:

Följande uppgifter ska ingå eller antecknas på det fotokopierade dokumentet: Försäkran om överensstämmelse med originalet, ort och datum, namn på den person som bestyrker kopian samt dennes och namnteckning, och officiell stämpel eller något annat igenkänningsmärke för det attesterande organet, t.ex. det utfärdande organets officiella stämpel.

ANMÄRKNING: Intyg och översättningar av handlingar som upprättats av handels- och industrikamrar, som erkänts i enlighet med lagdekret nr 244/92 av den 29 oktober 1992, och av advokater och juridiska ombud, måste för att vara giltiga registreras i ett it-system. De ska därför, utöver ovan nämnda uppgifter, även innehålla det identifieringsnummer som genereras av it-systemet. — Ministeriellt genomförande beslut (Portaria) nr 657-B/2006 av den 29 juni 2006.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Bestyrkta kopior ska innehålla namn och befattning på den person som bestyrkt kopian samt datum då detta skedde. Det utfärdande organet ska anbringa stämpel på handlingen ovanför denna information.

Intyget om frånvaro av noteringar i kriminalregistret innehåller en alfanumerisk autentiserings- och åtkomstkod som gör det möjligt att kontrollera att originalet är äkta.

Senaste uppdatering: 27/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Offentliga handlingar - Slovakien

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Slovakiska. För handlingar som läggs fram i enlighet med artikel 6.1 a godtas även tjeckiska.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

Födelsebevis, vigselbevis, dödsattest, intyg om byte av för- och efternamn, beslut om byte av för- och efternamn, faderskapsförklaring, dom om namn, dom om äktenskapsskillnad, dom om annullering av äktenskap, dom som ger en minderårig rätt att gifta sig, dom om faderskap/moderskap, dom om adoption, dom om dödförklaring av en person, hemvistintyg för slovakiska medborgare, hemvistintyg för utländska medborgare, intyg om slovakiskt medborgarskap (utfärdas endast i pappersform), intyg om avsaknad av noteringar i kriminalregistret.

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Födelsebevis, vigselbevis, dödsattest, dom om dödförklaring av en person, dom som ger en minderårig rätt att gifta sig, dom om äktenskapsskillnad, dom om annullering av äktenskap, hemvistintyg för slovakiska medborgare, intyg om avsaknad av noteringar i kriminalregistret.

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Förteckningen över översättare är tillgänglig på det Länken öppnas i ett nytt fönsterslovakiska inrikesministeriets webbplats.

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

Notarier och notariekandidater

– Notarier – på webbplatsen för den Länken öppnas i ett nytt fönsterslovakiska notariekammaren (Notárska komora Slovenskej republiky) (sökningar kan göras på slovakiska, engelska, tyska, franska och ungerska).

– Det finns inte någon separat förteckning över notariekandidater eftersom dessa arbetar under en notarie.

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

A) Auktoriserade översättningar:

i. Auktoriserade översättningar som gjorts av en översättare i förteckningen över översättare måste attesteras av översättaren (prekladateľská doložka). Enligt § 23.4 i lag nr 382/2004 måste en attestering innehålla översättarens personuppgifter, det ämnesområde som översättaren är auktoriserad att översätta inom, det löpnummer som översättningen är registrerad under i loggboken och en förklaring från översättaren om att han eller hon är medveten om följderna av att lämna en oriktig översättning. Auktoriserade översättningar kan identifieras på det Länken öppnas i ett nytt fönsterslovakiska inrikesministeriets webbplats med hjälp av ett tolvsiffrigt uppdragsnummer.

ii. Auktoriserade översättningar görs eller attesteras av en diplomatisk beskickning eller ett konsulat i enlighet med § 14e.1 d i lag nr 151/2010, om det rör sig om översättningar till slovakiska av en handling som utfärdats av ett främmande land för konsulära ändamål. Anställda vid en diplomatisk beskickning eller ett konsulat får vägra att göra eller attestera en sådan översättning om de saknar tillräckliga kunskaper i det språk som handlingen avfattades på.

B) Bestyrkta kopior:

i. Bestyrkta kopior som gjorts av en notarie eller en notariekandidat måste attesteras (osvedčovacia doložka). Enligt § 57.2 i lag nr 323/1992 måste det i attesteringen anges

a) huruvida kopian ordagrant motsvarar den handling som kopierats, huruvida den handlingen är en originalhandling eller en bestyrkt kopia, och hur många pappersark den består av,

b) antalet pappersark som kopian består av,

c) huruvida det rör sig om en fullständig eller partiell kopia,

d) huruvida den framlagda handlingen innehåller några ändringar, tillägg, inskott och strykningar som skulle kunna undergräva dess tillförlitlighet,

e) huruvida eventuella rättelser av inkonsekvenser i den framlagda handlingen har gjorts i kopian,

f) var och när kopian utfärdades, och

g) en underskrift av den notarie som attesterat kopian eller av en anställd som notarien bemyndigat att attestera kopian samt notariens officiella stämpel.

ii. Bestyrkta kopior som gjorts av Slovakiens diplomatiska beskickningar måste attesteras (på slovakiska). Attesteringen ska i enlighet med § 14e.2 i lag nr 151/2010 stämplas med den diplomatiska beskickningens eller konsulatets runda officiella stämpel med statsvapnet, som är 36 mm i diameter, och vara försedd med den bemyndigade beskicknings- eller konsulatanställdes underskrift. Om den handling som ska bestyrkas består av två eller fler pappersark måste de bindas ihop med ett snöre och de lösa ändarna täckas med en dekal och stämplas med den diplomatiska beskickningens eller konsulatets officiella stämpel.

Följande uppgifter ska ingå i en attestering enligt § 14e.1 a i lag nr 151/2010 som intygar att en kopia av en handling överensstämmer med originalet:

a) Det löpnummer under vilket intyget har införts i ett särskilt register.

b) En förklaring om att kopian av handlingen överensstämmer med originalet.

c) Antalet pappersark och sidor som kopian av handlingen består av och huruvida

det rör sig om en fullständig eller partiell kopia av handlingen.

d) Var och när intyget utfärdades.

e) Den korrekta avgift som anges i relevant lagstiftning.

f) Den attesterande personens för- och efternamn, befattning och underskrift.

Attesteringsmall:

Nummer .................. Avgift ...............

Härmed bekräftas att denna fullständiga

(partiella) fotokopia/kopia som består av ....

sidor motsvarar det framlagda

original som består av .....................................

sidor.

Felaktigheter, rättelser ......................

Utfärdad i ......................... den .......................

L.S. .....................................................

iii. Bestyrkta kopior som görs av regionala myndigheter och kommuner måste attesteras. Attesteringen måste innehålla följande uppgifter enligt § 7.2 i lag nr 599/2001:

a) En förklaring om att kopian av handlingen överensstämmer med originalet.

b) Antalet pappersark och sidor som kopian av handlingen består av.

c) Det löpnummer under vilket intyget har införts i intygsloggboken.

d) När och var intyget utfärdades och vid behov när handlingen lades fram.

Observera att enligt § 5 i lag nr 599/2001 gör regionala myndigheter och kommuner inte bestyrkta kopior för användning utomlands.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Utöver notariens eller notariekandidatens attestering saknar kopior (och fotokopior) särskilda kännetecken.

Senaste uppdatering: 09/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Offentliga handlingar - Finland

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Finska och svenska.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

Officiella handlingar som omfattas av förordningens tillämpningsområde inbegriper utdrag ur befolkningsdatasystemet, handlingar med uppgift om civilstånd utfärdade av församlingar, utdrag ur kriminalregistret med uppgift om att det saknas noteringar i kriminalregistret och i vissa fall även domstolsdomar.

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Finland har infört alla flerspråkiga standardformulär utom bilaga VIII (behörighet att ingå registrerat partnerskap). Med undantag av bilaga XI (avsaknad av noteringar i kriminalregistret) har alla formulär landsspecifika rubriker.

Utdrag ur befolkningsdatasystemet kan bifogas standardformuläret med uppgifter om födslar, att personer är i livet, dödsfall, äktenskap, registrerade partnerskap samt hemvist och bostadsort. Ett intyg om att en person enligt finländsk lag är behörig att ingå äktenskap inför en utländsk myndighet kan också bifogas standardformuläret. Dessutom kan ett utdrag ur kriminalregistret med uppgift om att det saknas noteringar i kriminalregistret bifogas.

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Finland har ett system med auktoriserade översättare (translatorer). Systemet sköts av examensnämnden för auktoriserade translatorer som samarbetar med den finska utbildningsstyrelsen. Examensnämnden för ett register över auktoriserade translatorer: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www03.oph.fi/kaantajat/

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

Bestyrkta kopior görs av en notarius publicus. Notarius publicus är tjänstemän som sorterar under Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. På Åland sorterar notarius publicus under Statens ämbetsverk på Åland.

Kontaktuppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata:

engelskspråkig sida: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://dvv.fi/en/customer-service-for-private-customers

svenskspråkig sida: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://dvv.fi/henkiloasiakkaiden-asiakaspalvelu

Kontaktuppgifter till Statens ämbetsverk på Åland: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.ambetsverket.ax/

Dessutom utför finska utländska beskickningar vissa notarieuppgifter, och utfärdar även bestyrkta kopior.

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

En bestyrkt kopia har undertecknats av den auktoriserade översättaren. Översättaren kan kontrolleras med hjälp av ovannämnda register över auktoriserade translatorer.

Bestyrkta kopior som görs av notarius publicus som arbetar för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata känns igen på den runda stämpeln med lejonemblemet i mitten. De är dessutom försedda med notarius publicus namnteckning och namnförtydligande.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Se ovan.

Senaste uppdatering: 10/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Offentliga handlingar - Sverige

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

svenska

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

Vägledande förteckning över nationella handlingar

 1. Födelse
  Registerutdrag, födelse
 2. Att en person är i livet
  Personbevis med uppgift om bosättning (”Utdrag om folkbokföringsuppgifter”)
 3. Dödsfall
  Registerutdrag, dödsfall
  Skatteverket utfärdar även intyg för kremering och gravsättning vilket är en förutsättning för kremering och gravsättning. Det finns även ett internationellt formulär för passersedel för lik inom och utom Norden. Skatteverket utfärdar även ett Dödsfallsintyg och släktutredning, som främst används för att visa uppgifter om den döde och ev. närmast anhöriga.
 4. Namn
  Personbevis med uppgift om namn (”Utdrag om folkbokföringsuppgifter”
 5. Äktenskap
  Registerutdrag, vigsel
  Underrättelse om vigsel
 6. Behörighet att ingå äktenskap
  Intyg, hindersprövning
  Äktenskapscertifikat
 7. Äktenskap (civilstånd)
  Personbevis som visar uppgift om civilstånd (”Utdrag om folkbokföringsuppgifter”)
 8. Registrerat partnerskap
  Personbevis som visar uppgift om civilstånd (”Utdrag om folkbokföringsuppgifter”)
 9. Partnerskap (civilstånd)
  Personbevis med uppgift om civilstånd (”Utdrag om folkbokföringsuppgifter”)
 10. Föräldraskap
  Personbevis med uppgift om föräldraskap (”Utdrag om folkbokföringsuppgifter”)
 11. Adoption
  N/A
 12. Hemvist
  Personbevis som uppgift om bosättning (”Utdrag om folkbokföringsuppgifter”)
 13. Medborgarskap
  Personbevis med uppgift om medborgarskap (”Utdrag om folkbokföringsuppgifter”)
 14. Avsaknad av noteringar i kriminalregistret
  Utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister som utfärdats med stöd av 9 § andra stycket lagen (1998:620) om belastningsregister och som är avsett att företes inför utländsk myndighet i samband med ansökan om uppehålls-, arbets- eller bosättningstillstånd eller eljest då sökanden är beroende av utdraget för sin rätt i den främmande staten

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Vägledande förteckning över nationella handlingar:

 1. Födelse
  Registerutdrag, födelse
 2. Att en person är i livet
  Personbevis med uppgift om bosättning (”Utdrag om folkbokföringsuppgifter”)
 3. Dödsfall
  Registerutdrag, dödsfall
  Skatteverket utfärdar även intyg för kremering och gravsättning vilket är en förutsättning för kremering och gravsättning. Det finns även ett internationellt formulär för passersedel för lik inom och utom Norden. Skatteverket utfärdar även ett Dödsfallsintyg och släktutredning, som främst används för att visa uppgifter om den döde och ev. närmast anhöriga.
 4. Namn
  Personbevis med uppgift om namn (”Utdrag om folkbokföringsuppgifter”)
 5. Äktenskap
  Registerutdrag, vigsel
  Underrättelse om vigsel
 6. Behörighet att ingå äktenskap
  Intyg, hindersprövning
  Äktenskapscertifikat
 7. Äktenskap (civilstånd)
  Personbevis som visar uppgift om civilstånd (”Utdrag om folkbokföringsuppgifter”)
 8. Registrerat partnerskap
  Personbevis som visar uppgift om civilstånd (”Utdrag om folkbokföringsuppgifter”)
 9. Partnerskap (civilstånd)
  Personbevis med uppgift om civilstånd (”Utdrag om folkbokföringsuppgifter”)
 10. Föräldraskap
  Personbevis med uppgift om föräldraskap (”Utdrag om folkbokföringsuppgifter”
 11. Adoption
  N/A
 12. Hemvist
  Personbevis som uppgift om bosättning (”Utdrag om folkbokföringsuppgifter”)
 13. Medborgarskap
  Personbevis med uppgift om medborgarskap (”Utdrag om folkbokföringsuppgifter”)
 14. Avsaknad av noteringar i kriminalregistret
  Utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister som utfärdats med stöd av 9 § andra stycket lagen (1998:620) om belastningsregister och som är avsett att företes inför utländsk myndighet i samband med ansökan om uppehålls-, arbets- eller bosättningstillstånd eller eljest då sökanden är beroende av utdraget för sin rätt i den främmande staten

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Auktoriserad översättare - Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.kammarkollegiet.se/oversattare

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

Det finns ingen reglering specifikt för myndigheters behörighet att bestyrka kopior varför en vägledande förteckning saknas. Notarius publicus är behöriga att bestyrka kopior, men myndigheter är inte notarius publicus.

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

Auktoriserade översättningar ska vara försedda med en stämpel. Notarius publicus är behöriga att bestyrka kopior. Handlingar som har bestyrkts av notarius publicus innehåller normalt sett namnet på den bestyrkande notarius publicus samt ort och datum för bestyrkandet och kan även vara stämplade. Genom uppgiften om orten kan uppgift om huruvida någon är vederbörligen utsedd att vara notarius publicus härledas. Denna information får sökas hos ansvarig länsstyrelse, dvs. den länsstyrelse inom vars län den ifrågavarande notarius publicus bedriver sin verksamhet (har sitt säte för verksamheten).

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Handlingar som har bestyrkts av notarius publicus innehåller normalt sett namnet på den bestyrkande notarius publicus samt ort och datum för bestyrkandet och kan även vara stämplade.

Senaste uppdatering: 09/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.