Public documents

National information and online forms concerning Regulation No. 2016/1191

In July 2016, the European Union adopted a Regulation simplifying the circulation of certain public documents between EU countries. The Regulation aims at reducing red tape and costs for citizens when they need to present a public document issued by the authorities of an EU country to the authorities of another EU country. Under the Regulation, public documents (for example, a birth certificate or a marriage notarial document) issued in an EU country must be accepted as authentic in another EU country without the need for such documents to bear an authentication stamp (the apostille). The public documents covered by the Regulation are, in particular, civil status (for example, birth, death, marriage, registered partnership, adoption), but also residence and the absence of a criminal record.

The Regulation also abolishes the obligation to, in all cases, provide certified copies and certified translations of public documents issued in another EU country. The Regulation introduces optional multilingual, standard forms that can be attached to the public documents to avoid translation requirements. The Regulation does not govern the recognition in a EU country of the content or effects of a public document issued in another EU country. The recognition of such content or effects depends on the law of the receiving country. The Regulation is applicable from 16 February 2019.

Last update: 27/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Javne listine - Češka

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

češčina, slovaščina

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

 • rojstni list;
 • poročni list;
 • mrliški list;
 • potrdilo o registriranem partnerstvu;
 • potrdilo o pravni sposobnosti za sklenitev zakonske zveze;
 • potrdilo o pravni sposobnosti za sklenitev registrirane partnerske skupnosti;
 • dobeseden izpisek iz matičnega registra;
 • potrdilo o podatkih, vnesenih v matični register;
 • potrdilo o podatkih iz registra listin ali dvojnika matičnih knjig, ki so se vodile do 31. decembra 1958;
 • odločitev, ki dovoljuje spremembo imena ali priimka;
 • potrdilo o sklenitvi zakonske zveze;
 • izpisek iz kazenske evidence za fizične osebe;
 • potrdilo notarja, da je posameznik živ;
 • zagotavljanje podatkov iz registra prebivalstva fizični osebi;
 • potrdilo, ki vsebuje pritrdilno izjavo staršev o očetovstvu otroka (rojenega ali nerojenega);
 • potrdilo o sklenitvi zakonske zveze (ki ga izda češko veleposlaništvo ali konzulat);
 • sodne odločbe v zvezi z dejstvi iz člena 2(1) Uredbe, na primer:

sodba, s katero se ugotovi datum rojstva mladoletne osebe;

sodba, s katero se oseba razglasi za mrtvo;

sodba, s katero se ugotovi dan, ki velja za dan smrti osebe;

sodba, ki mladoletni osebi dovoljuje sklenitev zakonske zveze;

sodba, s katero se mladoletni osebi prizna poslovna sposobnost;

sodba o razvezi zakonske zveze;

sodba o ugotovitvi očetovstva;

sodba o ugotovitvi materinstva;

sodba o posvojitvi mladoletne osebe ali sodba o posvojitvi odrasle osebe.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

 • rojstni list (rojstvo);
 • mrliški list (smrt);
 • poročni list (sklenitev zakonske zveze);
 • potrdilo o pravni sposobnosti za sklenitev zakonske zveze (sposobnost za sklenitev zakonske zveze);
 • potrdilo o registrirani partnerski skupnosti (registrirano partnerstvo);
 • potrdilo o pravni sposobnosti za sklenitev registrirane partnerske skupnosti (sposobnost za sklenitev registriranega partnerstva);
 • izpisek iz kazenske evidence za fizične osebe (neobstoj kazenske evidence v državi članici državljanstva zadevne osebe);
 • zagotavljanje podatkov iz registra prebivalstva fizični osebi (stalno in/ali začasno prebivališče).

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

 • Sodni tolmači v skladu z zakonom št. 36/1967 o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih – seznam sodnih tolmačev je na voljo na spletišču Ministrstva za pravosodje:

Povezava se odpre v novem oknuhttp://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5

 • Češka veleposlaništva in konzulati – overitev prevodov v skladu s členom 18(3)(e) zakona št. 150/2017 o zunanji službi

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Za potrditev istovetnosti prepisa ali kopije z izvirnikom so pristojni:

 • regionalni organi;
 • občinski uradi občin z razširjenimi pooblastili;
 • občinski uradi, uradi mestnih četrti ali okrožni uradi teritorialno strukturiranih mest ter uradi mestnih okrožij mesta Praga; seznam teh organov je določen v izvedbeni zakonodaji (seznam občinskih organov, pristojnih za overitev listin, je v prilogi št. 1 k Izvedbenemu odloku št. 36/2006 o overitvi prepisa in kopije ter o overitvi podpisa, kakor je bil spremenjen);
 • organi vojaških okrožij;
 • imetnik poštne licence (Češka pošta);
 • češka gospodarska zbornica;
 • notarji;
 • češka veleposlaništva (konzulati).

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Overjeni prevodi

1. Prevod listine, ki ga overi sodni tolmač

Sodni tolmač na prvi strani pisnega prevoda navede jezik, iz katerega je listina prevedena, na zadnjo stran pa pritrdi zaznamek in nanj odtisne svojo štampiljko. Izvirna listina ali njena overjena kopija mora biti trdno speta s pisnim prevodom. Zaznamek sodnega tolmača je lahko napisan ročno, natipkan ali odtisnjen s štampiljko.

Zaznamek sodnega tolmača vsebuje naslednje:

 • podatke o imenovanju osebe za sodnega tolmača (podatke o sodni odločbi o imenovanju tolmača – kraj in datum izdaje, številka odločbe, podatki o jeziku, za katerega je bil tolmač imenovan);
 • izjavo, da se prevod popolnoma ujema z izvirnikom;
 • podatke v zvezi s popravki prevoda;
 • zaporedno številko, pod katero je bil prevod vpisan v knjigo prevedenih listin sodnega tolmača;
 • kraj in datum sestave zaznamka;
 • ime, priimek, podpis tolmača, štampiljko.

K zgoraj navedenim obveznim informacijam se lahko dodajo naslov tolmača in drugi kontaktni podatki, kot so telefonska številka, elektronski naslov, identifikacijska številka podatkovnega predala in registracijska številka v Zbornici sodnih tolmačev Češke republike. Priporočljivo je navesti tudi število dejanskih strani prevoda.

Zaznamek sodnega tolmača je vedno sestavljen v jeziku prevoda.

2. Prevod javne listine, ki ga overi češko veleposlaništvo ali konzulat

Potrdilo o overitvi prevoda vsebuje:

 • ime veleposlaništva ali konzulata;
 • zaporedno številko, pod katero je bila overitev vpisana v evidenco overitev;
 • jezik izvirne listine;
 • jezik, v katerega je listina prevedena;
 • informacije o tem, ali je prevod naročilo veleposlaništvo ali ga je predložil vložnik;
 • informacije o tem, ali je prevod popoln ali delen;
 • ime(na), priimek in podpis osebe, ki je prevod overila;
 • uradni žig ter
 • kraj in datum overitve prevoda.

Overjene kopije

Potrditev istovetnosti prepisa ali kopije z izvirno listino je na izvirni listini ali na ločenem listu, ki je trdno pritrjen na izvirno listino, označena s potrdilom o overitvi in uradnim žigom. Potrdilo o overitvi vsebuje:

 • ime organa;
 • zaporedno številko, pod katero je bila overitev vpisana v evidenco overitev;
 • informacije, da listina, ki se overja, povsem ustreza listini, na podlagi katere je nastala, in ali je zadnje navedena listina izvirnik, že overjena listina, listina, ki izhaja iz odobrene pretvorbe listine, dvojnik, ustvarjen iz spisa, ali kopija pisne odločitve ali operativnega dela odločitve, izdane v skladu s posebno zakonodajo;
 • število strani listine;
 • podatek o tem, ali je listina, ki se overja, popoln ali delni dvojnik oziroma popolna ali delna kopija;
 • informacije o tem, ali listina, na podlagi katere je nastala listina, ki se overja, vsebuje viden varnostni element, ki je del zakonsko pomembne vsebine navedene listine (npr. hologram);
 • datum, ko je bila izvedena overitev;
 • ime(na), priimek in podpis osebe, ki je listino overila (tj. uradnik, župan ali namestnik župana, uslužbenec organa vojaškega okrožja, uslužbenec imetnika poštne licence ali uslužbenec češke gospodarske zbornice).

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Potrdilo o overitvi se namesti na vsak list posebej ali pa so listi overjene listine trdno speti v snop, ki je prelepljen z nalepko. Na obeh straneh nalepke se odtisne uradni žig tako, da je del uradnega žiga odtisnjen na overjeno listino, del pa na nalepko.

Če na listini ni dovolj prostora za namestitev potrdila o overitvi, je to nameščeno na posebnem listu papirja, ki je trdno pritrjen na listino, ki se overja, in je površina, kjer je pritrjen, prelepljena z nalepko (glej zgoraj).

Če je listina, ki se overja, sestavljena iz enega ali več listov in ima vsak posamezni list samo eno popisano stran, se prazne strani prečrtajo od zgornjega levega kota do spodnjega desnega kota, potrdilo o overitvi pa se namesti na stran, ki se overja.

Če je v besedilu listine, ki se overja, ali med potrdilom o overitvi in besedilom v overjeni listini prazen prostor, mora oseba, ki listino overja, prazen prostor prečrtati od zgornjega levega kota do spodnjega desnega kota.

Predloga za potrdilo o overitvi je v prilogi št. 2 k Izvedbenemu odloku št. 36/2006 o overitvi prepisa in kopije ter o overitvi podpisa, kakor je bil spremenjen.

Potrdilo o overitvi je na overjeni listini prikazano na naslednje načine:

 • z žigom in zgoraj opisanimi informacijami, ki so napisane ročno;
 • z natisnjeno različico, ustvarjeno s pomočjo informacijske tehnologije, ki vsebuje zgoraj navedene podatke; izpis je natisnjen na samolepilni nalepki, na listini ali na ločenem listu papirja. Nalepka je pritrjena na overjeno listino in opremljena z uradnim žigom, tako da je del uradnega žiga odtisnjen na nalepko. Izpis potrdila o overitvi na ločenem listu papirja je trdno pritrjen na overjeno listino.
Zadnja posodobitev: 28/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Javne listine - Danska

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Danski organi so na splošno dolžni sprejeti javne listine samo v danščini, zato lahko za listine, ki niso v tem jeziku, zahtevajo prevod.

V skladu s konvencijo nordijskih jezikov pa se lahko nekatere listine sprejmejo tudi v finščini, islandščini, norveščini in švedščini. To velja zlasti za potrdila o spremembi priimka, dovoljenja za uporabo priimka, odobritve priimka, poročne listine, potrdila o partnerski skupnosti, potrdila o zakonskem stanu, odločbe o razvezi zakonske zveze, odločbe o ločitvi ter sodbe, povezane z razvezo zakonske zveze, ločitvijo ali razveljavitvijo zakonske zveze, in sodbe, s katerimi zakonska zveza ali registrirana partnerska skupnost preneha obstajati. Poleg tega se listine v zvezi s postopki v zadevah, povezanih s priimki oseb, lahko sprejmejo tudi v nemščini ali angleščini.

Potrdila o nekaznovanosti se lahko sprejmejo tudi v angleščini.

V posebnih primerih lahko organ dovoli predložitev listin v drugih jezikih, vendar ni obvezan priznati drugih jezikov, kot so tisti, ki so navedeni zgoraj.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Danski organi na področje uporabe Uredbe uvrščajo naslednje listine:

 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • potrdilo o prebivališču,
 • posameznikovo evidenco v centralnem registru prebivalstva (personattest),
 • rojstni in krstni list (fødsels- og dåbsattest),
 • poročno listino,
 • potrdilo o blagoslovu zakonske zveze,
 • krstni list (dåbsattest),
 • rojstni list (fødselsattest) (se ne izdaja več, vendar je še vedno veljaven),
 • rojstni list ter potrdilo o določitvi imena in priimka (fødsels- og navneattest) (se ne izdaja več, vendar je še vedno veljaven),
 • potrdilo o določitvi imena in priimka (navneattest) (se ne izdaja več, vendar je še vedno veljavno),
 • mrliški list in potrdilo o pogrebu (se izda samo, kadar se potrdilo nanaša na državljana, ki je umrl pred 1. aprilom 1968, tj. pred datumom nastanka centralnega registra prebivalstva),
 • potrdilo o spremembi priimka,
 • dovoljenje za uporabo priimka,
 • odobritev priimka,
 • potrdilo o partnerski skupnosti,
 • potrdilo o zakonskem stanu,
 • odločbo o razvezi zakonske zveze,
 • odločbo o ločitvi,
 • sodbo
  • o odobritvi razveze zakonske zveze,
  • o odobritvi ločitve,
  • o odobritvi razveljavitve zakonske zveze,
  • o odobritvi, da zakonska zveza preneha obstajati,
  • o odobritvi, da registrirana partnerska skupnost preneha obstajati.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Kot pomoč pri prevodu se lahko naslednjim danskim listinam priloži jezikovna priloga:

 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • potrdilo o prebivališču,
 • posameznikova evidenca v centralnem registru prebivalstva (personattest),
 • rojstni in krstni list (fødsels- og dåbsattest),
 • poročna listina,
 • potrdilo o blagoslovu zakonske zveze,
 • krstni list (dåbsattest),
 • potrdilo o partnerski skupnosti,
 • potrdilo o zakonskem stanu.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Na Danskem ne obstaja javno dostopen seznam ali podatkovna zbirka prevajalcev/tolmačev.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Organ, ki je izdal potrdilo ali listino, lahko v nekaterih primerih izda overjeno kopijo. Organ, ki je prevzel vlogo organa izdajatelja, lahko v nekaterih primerih prav tako izda overjeno kopijo.

Overjeno kopijo potrdila ali listine lahko izda tudi notar na danskem sodišču.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Na overjeni kopiji je običajno vidno, kateri organ je potrdil kopijo, in sicer v obliki žiga občine ali notarske overitve.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Na overjeni kopiji je včasih odtisnjen napis „KOPIJA“.

Zadnja posodobitev: 12/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Javne listine - Hrvaška

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Republika Hrvaška bo sprejemala samo javne listine v hrvaškem jeziku oziroma ne bo sprejemala javnih listin v drugih uradnih jezikih držav članic EU.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Seznam javnih listin, zajetih v področje uporabe te uredbe:

– rojstni list (Priloga I),

– mrliški list (Priloga III),

– poročni list (Priloga IV),

– potrdilo o samskem osebnem stanju (Priloga VI),

– potrdilo o registrirani partnerski skupnosti (Priloga VII),

– potrdilo o stalnem prebivališču in/ali prebivališču (Priloga X),

– potrdilo o nekaznovanosti (Priloga XI).

Opomba: Za izdajo javnih listih iz prilog I–VII je pristojno ministrstvo za javno upravo, javne listine iz Priloge X so v pristojnosti ministrstva za notranje zadeve, izdaja potrdil iz Priloge XI pa v pristojnosti ministrstva za pravosodje.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Seznam javnih listin, ki se jim lahko priložijo večjezični standardni obrazci kot prevajalski pripomoček:

– rojstni list (Priloga I),

– mrliški list (Priloga III),

– poročni list (Priloga IV),

– potrdilo o samskem osebnem stanju (Priloga VI),

– potrdilo o registrirani partnerski skupnosti (Priloga VII),

– potrdilo o stalnem prebivališču in/ali prebivališču (Priloga X),

– potrdilo o nekaznovanosti (Priloga XI).

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Za izdajo overjenih prevodov javnih listin so v skladu s hrvaškim pravom pristojni sodni tolmači.

Povezava na posodobljen seznam sodnih tolmačev, objavljen na spletnih straneh ministrstva za pravosodje:

Povezava se odpre v novem oknuhttps://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravo%20na%20pristup%20informacijama/Registri%20i%20baze%20podataka/Popis%20stalnih%20sudskih%20tumaca.pdf.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Za izdajo overjenih kopij javnih listin so v skladu s hrvaškim pravom pristojni notarji, seznam navedenih oseb, tj. imenik notarjev, pa vodi upravni odbor Hrvaške notarske zbornice in je na voljo na spletni strani zbornice: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.hjk.hr/Uredi.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Overjene prevode in overjene kopije je mogoče prepoznati s preprostim vizualnim pregledom, ker ima vsak prevod oziroma kopija žig sodnega tolmača ali notarja, s katerim je jasno označeno, da gre za prevod oziroma kopijo.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Posebna prepoznavna značilnost overjene kopije je prav žig notarja, ki jo je izdal.

Zadnja posodobitev: 26/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Javne listine - Latvija

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Latvijščina.

Izjeme so mogoče v nekaterih primerih, ki jih zakonodaja opredeljuje zelo ozko: pravo priseljevanja (Imigrācijas likums) na primer določa, da se lahko listine, potrebne za odobritev sponzorstva ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje (na primer potrdilo o nekaznovanosti, kopije listin, iz katerih izhaja sorodstvo ali svaštvo, ali druge listine, ki se zahtevajo v skladu z latvijsko zakonodajo), predložijo v latvijščini, angleščini, francoščini, nemščini ali ruščini.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Rojstvo: rojstni list (dzimšanas apliecība) ali izpisek iz registra rojstev (izziņa no dzimšanas reģistra), ki ga izda oddelek za registre o osebnem stanju (Dzimtsarakstu departaments) ministrstva za pravosodje; rojstni list ali izpisek iz registra rojstev, ki ga izda urad za registre o osebnem stanju (Dzimtsarakstu nodaļa) lokalnega organa; izpisek iz registra prebivalstva (izziņa no Iedzīvotāju reģistra), ki ga izda urad za državljanstvo in migracije (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde); rojstni list (izvirnik ali drugi izvod) ali izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Da je oseba živa: potrdilo, ki ga izda notar (zvērināts notārs); potrdilo, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Smrt: potrdilo o smrti (miršanas apliecība) ali izpisek iz registra smrti (izziņa no miršanas reģistra), ki ga izda oddelek za registre o osebnem stanju ministrstva za pravosodje; potrdilo o smrti ali izpisek iz registra smrti, ki ga izda urad za registre o osebnem stanju lokalnega organa; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; potrdilo o smrti (izvirnik ali drugi izvod) ali izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Ime: odredba o spremembi imena in/ali priimka (lēmums par uzvārda maiņu un/vai vārda maiņu), ki jo izda oddelek za registre o osebnem stanju ministrstva za pravosodje; potrdilo, ki ga izda oddelek za registre o osebnem stanju ministrstva za pravosodje; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Zakonska zveza, vključno s sposobnostjo za sklenitev zakonske zveze: potrdilo o sklenitvi zakonske zveze (laulības apliecība) ali izpisek iz registra sklenjenih zakonskih zvez (izziņa no laulības reģistra), ki ga izda oddelek za registre o osebnem stanju ministrstva za pravosodje; potrdilo o sklenitvi zakonske zveze ali izpisek iz registra sklenjenih zakonskih zvez, ki ga izda urad za registre o osebnem stanju lokalnega organa; potrdilo o sklenitvi zakonske zveze, ki ga izda duhovnik ene od veroizpovedi, navedenih v civilnem zakoniku (Civillikums); izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; potrdilo o sklenitvi zakonske zveze (izvirnik ali drugi izvod) ali izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Latvija ne izdaja listine, s katero bi potrdila sposobnost osebe za sklenitev zakonske zveze. Namesto takega potrdila lahko oseba zahteva informacije o svojem zakonskem stanu.

Razveza ali razveljavitev zakonske zveze: notarska listina (notariāls akts), s katero se potrjuje razveza zakonske zveze (laulības šķiršanas apliecība); sodna odločba (tiesas nolēmums); izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; potrdilo, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini; izpisek iz registra sklenjenih zakonskih zvez, ki ga izda oddelek za registre o osebnem stanju ministrstva za pravosodje in iz katerega izhaja razveza zakonske zveze; izpisek iz registra sklenjenih zakonskih zvez, ki ga izda urad za registre o osebnem stanju lokalnega organa in iz katerega izhaja razveza zakonske zveze.

Starševstvo: sodna odločba; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Posvojitev: sodna odločba; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije.

Stalno prebivališče ali prebivališče: izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda lokalni organ.

Državljanstvo: izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Nekaznovanost: izpisek iz registra kazenskih obsodb (izziņa no sodu reģistra), ki ga izda informacijski center (Informācijas centrs) ministrstva za notranje zadeve; potrdilo, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Rojstvo: rojstni list ali izpisek iz registra rojstev, ki ga izda oddelek za registre o osebnem stanju ministrstva za pravosodje; rojstni list ali izpisek iz registra rojstev, ki ga izda urad za registre o osebnem stanju lokalnega organa; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; rojstni list (izvirnik ali drugi izvod) ali izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Da je oseba živa: potrdilo, ki ga izda notar; potrdilo, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Smrt: potrdilo o smrti ali izpisek iz registra smrti, ki ga izda oddelek za registre o osebnem stanju ministrstva za pravosodje; potrdilo o smrti ali izpisek iz registra smrti, ki ga izda urad za registre o osebnem stanju lokalnega organa; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; potrdilo o smrti (izvirnik ali drugi izvod) ali izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Zakonska zveza: potrdilo o sklenitvi zakonske zveze ali izpisek iz registra sklenjenih zakonskih zvez, ki ga izda oddelek za registre o osebnem stanju ministrstva za pravosodje; potrdilo o sklenitvi zakonske zveze ali izpisek iz registra sklenjenih zakonskih zvez, ki ga izda urad za registre o osebnem stanju lokalnega organa; potrdilo o sklenitvi zakonske zveze, ki ga izda duhovnik ene od veroizpovedi, navedenih v civilnem zakoniku; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; potrdilo o sklenitvi zakonske zveze (izvirnik ali drugi izvod) ali izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Zakonski stan: izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Stalno prebivališče ali prebivališče: izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda lokalni organ.

Nekaznovanost: izpisek iz registra kazenskih obsodb, ki ga izda informacijski center ministrstva za notranje zadeve; potrdilo, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Taki seznami ne obstajajo, saj lahko v Latviji prevod overi vsaka fizična oseba, ki prevzame odgovornost v skladu s postopkom, določenim z zakonom, za škodo, povzročeno zaradi napak v prevodu listine.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Kopije listin lahko overi notar; točnost listine lahko potrdi tudi zadevna organizacija (Povezava se odpre v novem oknuzakon o pravni veljavnosti listin (Dokumentu juridiskā spēka likuma), oddelek 6), razen, kadar zakon zahteva, da mora kopijo overiti notar.

Točnost kopije listine lahko potrdi tudi fizična oseba, ki je njen avtor. Fizična oseba lahko potrdi tudi točnost kopije listine, ki jo je prejela od druge fizične osebe ali organizacije, razen kadar zakon zahteva soglasje avtorja.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Prevajalec v latvijščini potrdi točnost prevoda na zadnji strani prevoda za besedilom. Prevajalec zapiše besedi TULKOJUMS PAREIZS („prevod je točen“) z velikimi tiskanimi črkami, svoje ime, priimek in osebno identifikacijsko številko, doda svoj podpis ter navede kraj in datum overitve (glej Povezava se odpre v novem oknuuredbo kabineta št. 291 o postopkih overjanja prevodov listin v uradni jezik (Ministru kabineta noteikumus Nr.291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā)).

Podobne zahteve se nanašajo na overjene kopije (glej naslednjo točko).

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

V zgornjem desnem kotu prve strani je treba z velikimi tiskanimi črkami napisati besedo KOPIJA („kopija“). Overitev vsebuje besede KOPIJA PAREIZA („kopija je točna“), zapisane z velikimi tiskanimi črkami; poln uradni naziv uradnika, ki potrjuje točnost kopije (vključno s polnim imenom organizacije, po potrebi pa tudi druge informacije, ki omogočajo nedvoumno identifikacijo osebe), podpis uradnika, ime uradnika v čitljivem zapisu in datum overitve.

Zadnja posodobitev: 17/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Javne listine - Litva

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Uradni jezik Republike Litve je litovščina.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Člen 24(1)(b):

a) rojstni list (izdan med 1. januarjem 1992 in 1. januarjem 2017);

izvleček, ki potrjuje vpis rojstva (izdan po 1. januarju 2017);

b) notarsko overjena izjava, da je fizična oseba živa in se nahaja na določenem kraju;

potrdilo, da je oseba živa in se nahaja na določenem kraju (ki ga je izdal Odbor Državnega sklada za socialna zavarovanja);

c) mrliški list (izdan med 1. januarjem 1992 in 1. januarjem 2017);

izvleček, ki potrjuje vpis smrti (izdan po 1. januarju 2017);

d) potrdilo o spremembi imena, priimka ali državljanstva (izdano med 4. decembrom 2005 in 1. januarjem 2017);

izvleček o potrdilu vpisa, s katerim se spreminja ali dopolnjuje vpis matičnega dejstva (izdan po 1. januarju 2017);

e) sklenitev zakonske zveze:

poročni list (izdan med 1. januarjem 1992 in 1. januarjem 2017);

izvleček, ki potrjuje vpis sklenitve zakonske zveze (izdan po 1. januarju 2017);

sposobnost za sklenitev zakonske zveze:

potrdilo o neobstoju zadržkov za sklenitev zakonske zveze;

konzularno potrdilo o družinskem statusu;

potrdilo o družinskem statusu;

f) potrdilo o razvezi zakonske zveze (izdano med 1. januarjem 1992 in 1. januarjem 2017);

izvleček, ki potrjuje vpis razveze zakonske zveze (izdan po 1. januarju 2017);

sodba, povezana z razvezo ali razveljavitvijo zakonske zveze;

izdan ni bil noben dokument, ki bi potrjeval ločitev;

g) –

h) –

i) rojstni list (izdan med 1. januarjem 1992 in 1. januarjem 2017);

izvleček, ki potrjuje vpis rojstva (izdan po 1. januarju 2017);

notarsko overjena skupna vloga otrokovega očeta in matere za priznanje očetovstva;

sodba o določitvi razmerja med otrokom in materjo / otrokom in očetom;

sodba o izpodbijanju razmerja med otrokom in materjo / otrokom in očetom;

j) rojstni list (izdan med 1. januarjem 1992 in 1. januarjem 2017);

izvleček, ki potrjuje vpis rojstva (izdan po 1. januarju 2017);

sodba o posvojitvi;

k) potrdilo o prijavi prebivališča;

potrdilo o osebnih podatkih iz registra prebivalstva;

l) potni list / osebna izkaznica;

rojstni list (izdan med 1. januarjem 1992 in 1. januarjem 2017);

izvleček, ki potrjuje vpis rojstva (izdan po 1. januarju 2017);

odredbe ali sodbe v zvezi s pridobitvijo, izgubo ali ponovno pridobitvijo državljanstva;

m) potrdilo z informacijami o fizični osebi iz evidence osumljenih, obtoženih in obsojenih oseb.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Člen 24(1)(c):

a) izvleček, ki potrjuje vpis rojstva (izdan po 1. januarju 2017);

b) –;

c) izvleček, ki potrjuje vpis smrti (izdan po 1. januarju 2017);

d) –;

e) izvleček, ki potrjuje vpis sklenitve zakonske zveze (izdan po 1. januarju 2017);

potrdilo o neobstoju zadržkov za sklenitev zakonske zveze;

k) potrdilo o prijavi prebivališča;

potrdilo o osebnih podatkih iz registra prebivalstva;

m) potrdilo z informacijami o fizični osebi iz evidence osumljenih, obtoženih in obsojenih oseb.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Seznam akreditiranih prevajalcev ne obstaja.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

– Notarji,

– državni in občinski organi (za kopije listin, ki jih izdajo).

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Ne obstajajo overjeni prevodi ali posebne zahteve za prevode ali njihove overjene kopije. V praksi listine običajno prevedejo prevajalske agencije ali prevajalci, na listini pa je navedeno, da jo je prevedla prevajalska agencija ali prevajalec. V posameznih primerih se lahko prevod overi s prevajalčevim podpisom, njegovo pravilnost pa lahko potrdi notar.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Kadar listino overi državni ali občinski organ:

je na dnu kopije listine, ki jo izda ta organ, certifikacijska oznaka, na kateri piše „verodostojna kopija“ / „verodostojen izvleček“, na njej pa so tudi datum in naziv delovnega mesta, podpis, ime ali inicialka ter priimek vodje ali druge pooblaščene osebe organa, ki potrjuje verodostojnost kopije ali izvlečka.

Če se verodostojnost papirnega izvoda elektronske listine overi z orodji IT, certifikacijska oznaka pravne osebe, pooblaščene za njeno overitev, vsebuje napis „verodostojna kopija“, ime pravne osebe, pooblaščene za njeno overitev, in datum. Certifikacijska oznaka je lahko pritrjena z žigom.

Predloga notarskega potrdila mora vsebovati: datum dejanja notarja, naziv notarskega urada, ki izvede dejanje notarja, ime in priimek notarja, številko notarskega registra za dejanje notarja, plačilo notarske storitve za dejanje notarja (kadar se notar odpove plačilu, dopis „odpoved plačilu“), plačilo za preverjanje v državnih registrih, stroške državnih registrov, plačilo katerih koli drugih storitev, izvedenih na zahtevo stranke, in podpis notarja.

Vpis, s katerim se potrdi verodostojnost kopije/izvlečka:

„___ _____________ 20_____

Spodaj podpisani/-a _______________________________________________________________________ potrjujem, da gre za verodostojno kopijo predložene listine.

Notarski register št.: ________________________

Plačilo notarske storitve: __________________________

Plačilo za druge storitve, izvedene na zahtevo stranke: _________________

Podpis notarja“

Zadnja posodobitev: 23/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Javne listine - Madžarska

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Madžarščina.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

(a) Rojstvo:

rojstni list.

(b) Življenje:

potrdilo, da je oseba živa.

(c) Smrt:

potrdilo o smrti, sodna odločba o domnevi smrti, sodna odločba o vpisu smrti v register.

(d) Ime: potrdilo o spremembi imena.

(e) Zakonska zveza, vključno s sposobnostjo za sklenitev zakonske zveze, in zakonski stan:

potrdilo o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o zakonskem stanu.

(f) Razveza zakonske zveze, prenehanje življenjske skupnosti ali razveljavitev zakonske zveze:

sodba o razvezi zakonske zveze, sodba o razveljavitvi zakonske zveze, sodba o veljavnosti zakonske zveze, sodba, s katero se ugotovi obstoj ali neobstoj zakonske zveze.

(g) Registrirana partnerska skupnost, vključno s sposobnostjo za registracijo partnerske skupnosti, in status partnerske skupnosti:

potrdilo o sklenitvi partnerske skupnosti, potrdilo o zakonskem stanu.

(h) Prenehanje registrirane partnerske skupnosti, prenehanje življenjske skupnosti ali razveljavitev registrirane partnerske skupnosti:

odredba notarja, s katero se ugotovi prenehanje registrirane partnerske skupnosti.

(i) Starševstvo:

rojstni list, sodba o ugotovitvi očetovstva, sodna odločba ali sodba, s katero se zavrne domneva očetovstva, sodba o ugotovitvi materinstva.

(j) Posvojitev:

odredba skrbniškega organa o posvojitvi, sodba o prenehanju posvojitve.

(k) Stalno prebivališče ali prebivališče:

uradno dovoljenje za prebivanje.

(l) Državljanstvo:

potrdilo o državljanstvu.

(m) Nekaznovanost: izpisek iz sodnega registra.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

(1) Rojstni list, potrdilo o smrti, potrdilo o sklenitvi zakonske zveze in potrdilo o sklenitvi registriranega partnerstva, če so izdana po 1. juliju 2014 in se vsebina potrdila ni spremenila pred izdajo standardnega obrazca;

(2) potrdilo, da je oseba živa;

(3) potrdilo o zakonskem stanu;

(4) uradno dovoljenje za prebivanje.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Na Madžarskem je overjen prevod vsak tak prevod, ki ga pripravi organizacija, pooblaščena za izdelavo overjenih prevodov.

Po zakonu velja, da lahko na Madžarskem overjene prevode na splošno pripravlja le madžarski urad za prevode in overitve (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., ali OFFI Zrt.).

Notarji s pooblastilom za pripravo listin v tujem jeziku lahko pripravljajo overjene prevode javnih listin in njihovih prilog v navedeni jezik, če zadeva spada v notarjevo pristojnost, ali overijo točnost prevodov takih listin. Notarje z dovoljenjem za prevajanje je mogoče poiskati na naslednji spletni strani: Povezava se odpre v novem oknuhttps://start.mokk.hu/kozjegyzokereso.html.

Poklicni konzularni funkcionar Madžarske, ki ga je minister za zunanje zadeve pooblastil za izvajanje nekaterih notarskih nalog, lahko pripravi konzularno potrdilo,

s katerim overi prevod, tudi prevod, ki ga je sam pripravil. Trenutni seznam konzularnih uradnikov s pooblastilom za izdajanje potrdil je na voljo na naslovu: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Načeloma je vsak organ na podlagi svojega poslovnika in v okviru svojih pristojnosti pooblaščen za overjanje kopij.

Notarji lahko izdajo potrdilo, da je kopija enaka izvirniku, ki jim je bil predložen.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Overjeni prevodi, ki jih pripravi madžarski urad za prevode in overitve (OOFI Zrt.):

A. Elementi, ki se uporabljajo od 2. julija 2018:

1. Urad OFFI pripravlja overjene prevode na varnostnem papirju velikosti 210 x 297 mm, obrobljenem z obrobo z vzorcem giljoše in z elementi, ki jih je mogoče videti le, če se izvirnik večkrat poveča.

2. Besedilo je zapisano znotraj vinskordeče obrobe, nad katero so natisnjeni madžarski grb ter naziv in logotip družbe. Enkratna koda listine je navedena v prvi vrstici znotraj vinskordeče obrobe ter v vrstici nad klavzulo o overitvi.

3. Overjen prevod, natisnjen na ločen list papirja, se s sponko pritrdi na izvirno listino, ki se prevaja, ali njeno overjeno kopijo, sponka pa se pritrdi s pravokotno varnostno nalepko velikosti 30 x 25 mm z logotipom urada OFFI, holografskim pasom in edinstveno zaporedno številko. Ta nalepka je bistveni del overitve.

4. Pri prevodih iz tujega jezika v madžarščino se prevodu priloži naslednja klavzula o overitvi v madžarščini:

„Madžarski urad za prevode in overitve potrjuje, da ta overjeni prevod natančno ustreza besedilu priložene listine.

Madžarski urad za prevode in overitve ne prevzema nobene odgovornosti za verodostojnost in vsebino listine, ki je podlaga za prevod.“

Sledi navedba kraja in datuma izdaje, verodostojen podpis z modrim črnilom, žig z imenom in besedilo „v imenu izvršnega direktorja“.

Pri prevodih v tuji jezik se prevodu priloži zgoraj navedena klavzula o overitvi v ustreznem jeziku.

B. Elementi, ki so se uporabljali pred 2. julijem 2018:

Elementi in klavzule o overitvi so enaki kot tisti, opisani v točki A, z naslednjimi razlikami:

1. Na zadnji strani varnostnega papirja sta v zgornjem desnem kotu natisnjeni črtna koda in edinstvena oznaka.

2. Overjeni prevod, natisnjen na ločen list papirja, je zvezan s prevedeno izvirno listino ali njeno overjeno kopijo z rdečo, belo in zeleno vrvico, konci katere so pritrjeni na listino z overjeno nalepko urada OFFI, na kateri je odtisnjen uradni žig urada OFFI tako, da bi bilo listini nemogoče ločiti brez poškodovanja nalepke.

3. Pri prevodih iz tujega jezika v madžarščino sta na prevodu za klavzulo o overitvi v madžarščini navedena kraj in datum izdaje, sledita pa verodostojen podpis z modrim črnilom in besedilo „v imenu izvršnega direktorja“.

3. Značilnosti elektronskih overjenih prevodov urada OFFI

Videz prevoda in besedilo žiga o overitvi sta enaka kot v tiskani različici.

Elektronsko overjen prevod je vložen v mapo (v obliki zapisa .es3 ali .dosszie), ki jo pripravi urad OFFI in ki vsebuje tudi izvirno datoteko, predloženo v prevod. Poleg elektronsko podpisanega in overjenega prevoda, na katerem je elektronski žig urada OFFI (v obliki zapisa .pdf), ohrani verodostojnost tudi izvirna datoteka, predložena v prevod in shranjena v navedeni mapi.

Izvirna datoteka in datoteka s prevodom se v mapo vstavita tako, da njuno morebitno ločevanje uniči overitev in so datoteke, ki spadajo skupaj, varno pritrjene druga na drugo.

Z elektronsko overitvijo se zagotovi, da je prevod opravil urad OFFI, da se vsebina datotek od overitve ni spremenila in da ima besedilo končnega prevoda enako vsebino kot besedilo, predloženo v prevod.

Overjeni prevodi, ki jih pripravi notar:

Overjeni prevodi, ki jih pripravi notar, se opredelijo z notarsko številko zadeve. Prevod je treba napisati na izvirno listino ali ga zvezati z njo. Notarji overijo prevod izvirne listine tako, da na koncu prevoda dodajo klavzulo o overitvi.


Overjeni prevodi, ki jih pripravijo poklicni konzularni funkcionarji:

Prevod je treba napisati na izvirno listino ali ga zvezati z njo in mu dodati klavzulo o overitvi. Na konec prevoda se doda tudi klavzula, s katero se potrjuje, da prevod natančno ustreza izvirni listini.

Če poklicni konzularni funkcionar prevod pritrdi na izvirno listino, mora pri tem uporabiti rdečo, belo in zeleno vrvico, ki jo pritrdi z belo okroglo samolepilno nalepko, to pa na dveh straneh ožigosa z oštevilčenim žigom diplomatskega predstavništva.

Besedilo klavzule o overitvi se glasi:

Potrjujem, da prevod, ki mi je bil predložen/ki sem ga pripravil, natančno ustreza priloženi listini v ……………………………………………………………………………. jeziku. -----------------------------------

Stranka je plačala konzularno takso v znesku .........................
Št. zadeve: …………………………………………………………………………..

Overjeno dne ……………………….………………………………………………………….

žig

podpis

Klavzula ima lahko tudi drugo obliko, pomembno je le, da je ni mogoče ločiti od izvirne listine ali prevoda, ki vsebuje naslednje obvezne elemente:

(a) navedbo tujega jezika, iz katerega je listina prevedena;

(b) podčrtanje ustrezne možnosti v besedilu „ki mi je bil predložen/ki sem ga pripravil“, odvisno od tega, ali konzularni funkcionar overja točnost prevoda, ki mu je bil predložen, ali svoj prevod;

(c) znesek plačane konzularne takse;

(d) številko zadeve;

(e) datum;

(f) oštevilčen žig diplomatskega predstavništva;

(g) podpis poklicnega konzularnega funkcionarja;

(h) navedbo svojega položaja kot poklicni konzularni funkcionar.

Pri navedbi datuma je treba v oklepaju z besedami izpisati tudi leto in dan.

Klavzula je običajno v obliki žiga, ki se odtisne na listino ali na ločen list, ki ga ni mogoče ločiti od izvirne listine ali prevoda.

Po potrebi se lahko klavzula o overitvi navede tudi v tujem jeziku z zgoraj navedeno vsebino, če to sprejemajo organi države prejemnice.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Overjene kopije, ki jih pripravi notar:

Notar lahko overi kopijo listine, če je listina, je podlaga za kopijo, jasno berljiva. Notar primerja kopijo z izvirnikom in potrdi, da kopija ustreza izvirniku, tako da kopiji doda klavzulo o overitvi.

V klavzuli o overitvi mora biti navedeno:

(a) da je bila kopija narejena na podlagi izvirne listine ali na podlagi uradnega dvojnika ali uradne kopije izvirne listine;

(b) ali je na predloženi listini kolek;

(c) ali kopija zajema le del izvirnika;

(d) ali so na izvirni listini vidne kakršne koli spremembe ali poškodbe oziroma ali obstajajo druge zaskrbljujoče okoliščine.

Ta pravila se morajo smiselno upoštevati pri overitvi elektronske kopije ali izpiska, ki se pod nadzorom notarja pripravi na podlagi listine ali elektronske podatkovne zbirke, ter pri overitvi tiskane kopije ali izpiska, ki se pripravi na podlagi elektronskega dokumenta. Notar podpiše elektronsko kopijo ali izpisek s kvalificiranim elektronskim podpisom. Overjenemu elektronskemu dvojniku ali overjeni elektronski kopiji ni treba dodati klavzule o overitvi, če se pripravi na podlagi nepoškodovane tiskane listine ali elektronskega notarskega dokumenta in vsebuje celotno listino, notarjev kvalificiran elektronski podpis in časovni žig.

Overjene kopije, ki jih pripravi sodišče:

Kopija, ki jo pripravi sodišče na podlagi listine, ki se predloži sodišču, ali kopija, pripravljena drugje in predložena sodišču v overitev, mora vsebovati naslednje:

(a) besedno zvezo „verodostojna kopija:“;

(b) podpis osebe, ki je kopijo pripravila;

(c) žig sodišča;

(d) čas in datum priprave kopije.

Če je spis zadeve na voljo v obliki elektronskega dokumenta, se morajo zgoraj navedena pravila uporabljati pri pripravi tiskane kopije na podlagi izpisa elektronskega dokumenta. Če se zahteva tiskana kopija sodne odločbe, ki je bila pripravljena kot elektronski dokument, mora kopija vsebovati časovni žig in elektronski podpis z elektronskega dokumenta ter navedbo osebe, katere elektronski podpis je na elektronskem dokumentu.

Zadnja posodobitev: 02/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Javne listine - Avstrija

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Nemščina

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Sodbe, sklepi, potrdila in upravni akti sodišč in tožilstev.

V smislu člena 2(1) tudi naslednje javne listine:

(a) rojstni list (Geburtsurkunde), izpisek iz matičnih knjig – rojstvo (Teilauszug Geburt);

(c) mrliški list (Sterbeurkunde), izpisek iz matičnih knjig – smrt (Teilauszug Tod);

(d) potrdilo o spremembi imena (Namensänderungsbescheid);

(e) poročna listina (Heiratsurkunde), potrdilo o sposobnosti za sklenitev zakonske zveze (Ehefähigkeitszeugnis), izpisek iz matičnih knjig o obstoju zakonske zveze ali registrirane partnerske skupnosti (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe oder einer eingetragenen Partnerschaft);

(f) odločba o razvezi zakonske zveze (Scheidungsbeschluss), odločba o razveljavitvi zakonske zveze (Aufhebungsbeschluss der Ehe), sodna odločba, s katero se zakonska zveza razglasi za nično (gerichtliche Nichtigerklärung);

(g) listina o registrirani partnerski skupnosti (Partnerschaftsurkunde), potrdilo o sposobnosti za sklenitev registrirane partnerske skupnosti (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), izpisek iz matičnih knjig o obstoju zakonske zveze ali registrirane partnerske skupnosti;

(h) odločba o razveljavitvi registrirane partnerske skupnosti (Aufhebungsbeschluss der Eingetragenen Partnerschaft), sodna odločba, s katero se registrirana partnerska skupnost razglasi za nično;

(k) potrdilo o prijavi prebivališča (Meldebestätigung);

(l) potrdilo o državljanstvu (Staatsbürgerschaftsnachweis);

(m) izpisek iz kazenske evidence (Strafregisterbescheinigung).

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

V avstrijski upravi se lahko obrazci za prevod priložijo naslednjim javnim listinam (v skladu s členom 7(1)):

(a) rojstni list (Geburtsurkunde), izpisek iz matičnih knjig – rojstvo (Teilauszug Geburt);

(c) mrliški list (Sterbeurkunde), izpisek iz matičnih knjig – smrt (Teilauszug Tod);

(e) poročna listina (Heiratsurkunde), potrdilo o sposobnosti za sklenitev zakonske zveze (Ehefähigkeitszeugnis), izpisek iz matičnih knjig o obstoju zakonske zveze ali registrirane partnerske skupnosti (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe oder einer eingetragenen Partnerschaft);

(g) listina o registrirani partnerski skupnosti (Partnerschaftsurkunde), potrdilo o sposobnosti za sklenitev registrirane partnerske skupnosti (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), izpisek iz matičnih knjig o obstoju zakonske zveze ali registrirane partnerske skupnosti.

Na področju pravosodja večjezični obrazci niso relevantni.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

V Avstriji so za overjene prevode pooblaščene osebe, ki so na seznamu zapriseženih sodnih tolmačev. Seznam sodnih tolmačev, ki se stalno posodablja, je na voljo na:

Povezava se odpre v novem oknuhttp://sdgliste.justiz.gv.at/.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Overjen prepis (overjena kopija) je listina, ki jo kot verodostojno kopijo izvirnika potrdi:

oseba, pooblaščena za izdajanje verodostojnih listin (na primer notar),

okrožno sodišče (Bezirksgericht) ali

organ izdajatelj (ne v vsakem primeru in ne vsak organ).

V Avstriji na področju pravosodja overjene kopije izdajajo:

(a) sodišča (seznam na voljo na spletišču Zveznega ministrstva za ustavo, reforme, deregulacijo in pravosodje: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90e378661ef.de.html)

in

(b) notarji (seznam na voljo na spletišču avstrijske notarske zbornice: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.notar.at/de/).

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Overjeni prevodi:

V skladu s členom 190(1) zakona o nepravdnem postopku (Außerstreitgesetz) mora natančno skladnost prevoda z izvirnikom overiti zapriseženi sodni tolmač s svojim podpisom in žigom ter datumom prevoda (člen 14 in člen 8(5) zakona o izvedencih in tolmačih (Sachverständigen- und Dolmetschergesetz)).

Več informacij o takšnem zaznamku o overitvi je na voljo na spletišču avstrijskega združenja zapriseženih sodnih tolmačev: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.gerichtsdolmetscher.at/Menu/Nutzliche-Informationen/BeglaubigteUebersetzungen

Izdaja overjenih kopij s strani sodišč:

Sodišče z zaznamkom o overitvi potrdi skladnost predloženih in glede na tehnično opremo, ki je na voljo sodišču, jasno čitljivih

1. listin v papirni obliki z njihovim elektronskim ali drugim prepisom (kopijo) ali

2. elektronskih listin z njihovim natisnjenim izvodom.

Zaznamek o overitvi se, odvisno od zahtevka, vnese na prepis ali drugo kopijo v papirni obliki, ki se izdela ali natančno preveri na sodišču, listine v papirni obliki oziroma na na sodišču izdelan natisnjen izvod elektronske listine (overjen prepis v papirni obliki) ali se – glede na možnosti tehnologije in osebja – priloži elektronskemu prepisu listine v papirni obliki (overjen prepis v elektronski obliki).

V zaznamku o overitvi je treba vedno navesti naslednje:

1. kraj in datum overitve;

2. ali je predložena listina v papirni ali elektronski obliki, izvirnik, izvod, prepis, druga kopija ali natisnjen izvod;

3. ali gre za kopijo, prepis ali natisnjen izvod celotne listine ali samo enega dela.

V zaznamku o overitvi je treba navesti tudi naslednje informacije, če niso razvidne iz kopije, prepisa ali natisnjenega izvoda:

1. ali so na listini podpisi, varnostne značilnosti ali žigi, in če da, kateri;

2. če je ustrezno, da je listina raztrgana ali da njen videz vzbuja sum;

3. če je ustrezno, da so bili nekateri deli očitno spremenjeni, prečrtani, dodani ali vpisani na rob.

Izdaja overjenih kopij s strani notarjev:

Notar je pooblaščen za overitev skladnosti prepisa v papirni ali elektronski obliki ali natisnjenega izvoda z listino, če lahko zadevno listino jasno prebere. Za overitev, da je kopija listine, načrta, slike in podobnega, izdelana na elektronski, fotomehanski ali podoben način, verodostojna, zadostuje, da je bila kopija izdelana pod nadzorom notarja. Če taka kopija ne vsebuje popolnega prikaza celotne strani, je treba v njej navesti del, ki manjka. Enako velja za natisnjene izvode elektronskih listin.

Notar mora natančno primerjati prepis (kopijo) z listino in skladnost overiti na prepisu (kopiji) v papirni obliki ali na natisnjenem izvodu oziroma zaznamek o overitvi priložiti elektronskemu prepisu.

Klavzula o overitvi vsebuje tudi naslednje informacije:

1. ali je predložena listina v papirni ali elektronski obliki, izvirnik, izvod, prepis (kopija) ali natisnjen izvod;

2. ali so na listini podpisi, varnostne značilnosti ali žigi, in če da, kateri;

3. ali gre za prepis (kopijo) ali natisnjen izvod celotne listine ali samo enega dela, in v tem primeru, katerega dela;

4. če je ustrezno, da je predložena listina raztrgana ali da njen videz vzbuja sum;

5. če je ustrezno, da so bili nekateri deli spremenjeni, prečrtani, dodani ali vpisani na rob. Informacije iz točk 2 in 5 se ne zahtevajo, če je bila kopija izdelana na fotomehanski ali podoben način in če so navedene okoliščine iz nje razvidne.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Glej točko (f).

Zadnja posodobitev: 18/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Javne listine - Poljska

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Poljščina.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

1) izpisek iz rojstnega lista;

2) dobesedna kopija rojstnega lista;

3) sodna odločba o vsebini dokumenta o osebnem stanju;

4) potrdilo o dejstvu, da je oseba živa;

5) izpisek iz mrliškega lista;

6) dobesedna kopija mrliškega lista;

7) sodna odločba o domnevni smrti osebe;

8) sodna odločba, s katero se razveljavi razglasitev domnevne smrti osebe;

9) sodna odločba, s katero se oseba razglasi za mrtvo;

10) sodna odločba, s katero se razveljavi razglasitev smrti osebe;

11) odločba vodje matičnega urada o spremembi imena in priimka;

12) izpisek iz poročnega lista;

13) dobesedna kopija poročnega lista;

14) potrdilo o osebnem stanju;

15) potrdilo o odsotnosti zadržkov za sklenitev zakonske zveze v skladu s poljskim pravom;

16) sodna odločba o dovolitvi sklenitve zakonske zveze ženski, mlajši od 18 let;

17) sodna odločba o dovolitvi sklenitve zakonske zveze osebi z duševno motnjo ali zaostalostjo in sorodnikoma po svaštvu;

18) sodna odločba o potrditvi obstoja zakonske zveze;

19) sodna odločba o potrditvi neobstoja zakonske zveze;

20) sodna odločba o razvezi zakonske zveze;

21) sodna odločba o ločitvi;

22) sodna odločba o preklicu ločitve;

23) sodna odločba o razveljavitvi zakonske zveze;

24) sodna odločba o posvojitvi;

25) sodna odločba o preklicu posvojitve;

26) sodna odločba o določitvi razmerja med otrokom in očetom;

27) sodna odločba o določitvi razmerja med otrokom in materjo;

28) sodna odločba o izpodbijanju očetovstva;

29) sodna odločba o izpodbijanju materinstva;

30) sodna odločba o izpodbijanju priznanja otroka;

31) sodna odločba o razveljavitvi priznanja otroka;

32) potrdilo o prijavi stalnega prebivališča;

33) potrdilo o prijavi začasnega prebivališča;

34) potrdilo o prebivanju na določenem mestu;

35) odločba o priznanju osebe kot poljskega državljana;

36) odločba o priznanju vrnitve poljskega državljanstva;

37) odločba o priznanju posedovanja poljskega državljanstva;

38) odločba o priznanju osebe, ki se je vrnila v domovino;

39) potrdilo o nekaznovanosti iz nacionalnega kazenskega registra, ki se izda na zahtevo posamezne osebe;

40) potrdilo občine poljskemu državljanu s prebivališčem v drugi državi članici Evropske unije, ki je izrazil voljo, da bi glasoval ali kandidiral na volitvah v Evropski parlament ali na lokalnih volitvah v državi članici, v kateri prebiva, pod pogoji iz Direktive Sveta 93/109/ES z dne 6. decembra 1993 o podrobni ureditvi uresničevanja aktivne in pasivne volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani (UL L 329, 30.12.1993, str. 34), in Direktive Sveta 94/80(ES) z dne 19. decembra 1994 o določitvi podrobne ureditve za uresničevanje volilne pravice in pravice do kandidiranja na lokalnih volitvah državljanov Unije, ki prebivajo v državi članici, v kateri nimajo državljanstva (UL L 368, 31.12.1994, str. 38).

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

1) izpisek iz rojstnega lista;

2) izpisek iz poročnega lista;

3) izpisek iz mrliškega lista;

4) potrdilo o osebnem stanju;

5) potrdilo o odsotnosti zadržkov za sklenitev zakonske zveze v skladu s poljskim pravom;

6) potrdilo o prijavi stalnega prebivališča;

7) potrdilo o prijavi začasnega prebivališča;

8) potrdilo o prebivanju na določenem mestu;

9) potrdilo o dejstvu, da je oseba živa;

10) potrdilo o nekaznovanosti iz nacionalnega kazenskega registra, ki se izda na zahtevo posamezne osebe.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

V Republiki Poljski so za izdajo overjenih prevodov pristojni sodni tolmači, vpisani na seznam sodnih tolmačev, ki ga vodi ministrstvo za pravosodje. Seznam je na voljo v biltenu za informacije javnega značaja: Povezava se odpre v novem oknuhttps://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html.

Zgoraj navedeno temelji na predpisih iz zakona z dne 25. novembra 2004 o poklicu sodnega tolmača (Uradni list, 2017, št. 1505).

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

V Republiki Poljski so za potrjevanje skladnosti prepisov, izvlečkov ali kopij z določenim dokumentom pristojni notarji. Zgoraj navedeno temelji na predpisih iz zakona z dne 14. februarja 1991 o notariatu (Uradni list, 2017, št. 2291, ter 2018, št. 398, 723 in 1496).

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

a) lastnosti overjenih prevodov: na dokument s prevodom sodni tolmač odtisne žig, na robu katerega sta njegova ime in priimek, v sredini pa navedba jezika, iz katerega oziroma v katerega lahko prevaja, in številka vpisa na seznam sodnih tolmačev. Vsi overjeni prevodi vsebujejo tudi številko, pod katero so vpisani v register sodnih tolmačev. Poleg tega mora prevod sodnega tolmača vsebovati informacije, ali je prevod nastal na podlagi izvirnika, drugega prevoda ali kopije ter ali sta bila ta prevod oziroma kopija overjena in kdo ju je overil;

b) lastnosti overjene kopije, ki se sklada z izvirnikom: notarska potrditev skladnosti kopije s predloženim dokumentom se kaže kot klavzula v obliki žiga ali računalniškega odtisa na prevodu dokumenta oziroma na ločenem listu. Če je potrditvena klavzula na ločenem listu, mora biti neločljivo združena z dokumentom, umeščena za tem dokumentom, ne pred njim, kjer sta lista združena, pa mora biti uradni pečat notarja. Klavzula se lahko umesti tudi na isti list kot kopija dokumenta, če je jasno, da je vsebina klavzule ločena od vsebine dokumenta. Če ima dokument, ki se overi, posebne lastnosti (dopise, popravke, poškodovane dele), notar to navede v potrditveni klavzuli. Vsaka potrditvena klavzula mora vsebovati datum in kraj potrditve, navedbo notarskega urada, podpis in žig notarja, na zahtevo pa tudi čas izvedbe notarskega akta.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Lastnosti overjene kopije, ki se sklada z izvirnikom: notarska potrditev skladnosti kopije s predloženim dokumentom se kaže kot klavzula v obliki žiga ali računalniškega odtisa na prevodu dokumenta oziroma na ločenem listu. Če je potrditvena klavzula na ločenem listu, mora biti neločljivo združena z dokumentom, umeščena za tem dokumentom, ne pred njim, kjer sta lista združena, pa mora biti uradni pečat notarja. Klavzula se lahko umesti tudi na isti list kot kopija dokumenta, če je jasno, da je vsebina klavzule ločena od vsebine dokumenta. Če ima dokument, ki se overi, posebne lastnosti (dopise, popravke, poškodovane dele), notar to navede v potrditveni klavzuli. Vsaka potrditvena klavzula mora vsebovati datum in kraj potrditve, navedbo notarskega urada, podpis in žig notarja, na zahtevo pa tudi čas izvedbe notarskega akta.

Zadnja posodobitev: 10/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Javne listine - Slovenija

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

V Sloveniji je uradni jezik slovenščina. Zgolj na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi italijanščina ali madžarščina (11. člen Ustave Republike Slovenije).

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe:

- izpisek iz matičnega registra o rojstvu,
- potrdilo, da je oseba živa,
- izpisek iz matičnega registra o smrti,
- izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi/partnerski zvezi,
- potrdilo o stalnem/začasnem prebivališču,
- potrdilo o nekaznovanosti.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček:


- rojstvo (priloga I),
- da je oseba živa (priloga II),  
- smrt (priloga III),
- sklenitev zakonske zveze (priloga IV)
- sposobnost za sklenitev zakonske zveze (priloga V),
- registrirana partnerska skupnost (priloga VII),
- status registrirane partnerske skupnosti (priloga IX),
- stalno prebivališče in/ali prebivališče (priloga X),
- nekaznovanost (priloga XI)."

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo:

Usposobljene osebe za izdelavo overjenih prevodov javnih listin so v skladu s slovensko zakonodajo sodni tolmači. Povezava na posodobljen seznam sodnih tolmačev, objavljen na spletni strani Ministrstva za pravosodje:
Povezava se odpre v novem oknuhttps://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij:

Organi, ki so po pravu Republike Slovenije pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij, so notarji, katerih evidenco vodi Notarska zbornica Slovenije, ki je objavljena na spletni strani Notarske zbornice Slovenije: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.notar-z.si/poisci-notarja pa tudi drugi organi (upravne enote), ki v okviru upravnega poslovanja lahko overijo prepis ali kopijo. Kontaktni podatki upravnih enot so na povezavi: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.upravneenote.gov.si/.

Če uradna oseba, ki overja prepis ali kopijo, ne razume jezika, v katerem je listina napisana, lahko odredi, da primerja prepis ali kopijo z izvirno listino sodni tolmač. Imenik sodnih tolmačev je dosegljiv na spletni povezavi Ministrstva za pravosodje: Povezava se odpre v novem oknuhttps://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije:

Overjene prevode in overjene kopije je mogoče prepoznati z vizualnim pregledom, saj ima vsak prevod in kopija priložen žig sodnega tolmača ali notarja, kar jasno pomeni, da gre za prevod ali kopijo dokumenta.

Zadnja posodobitev: 10/04/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Javne listine - Finska

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Finščina in švedščina.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Javne listine, ki spadajo na področje uporabe Uredbe, vključujejo izvlečke iz informacijskega sistema o prebivalstvu, listine o osebnem stanju, ki jih izdajo župnije, izvlečke iz kazenske evidence, ki potrjujejo nekaznovanost, v nekaterih primerih pa tudi razsodbe sodišča.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Finska je uvedla vse večjezične standardne obrazce razen Priloge VIII (Sposobnost za registracijo partnerske skupnosti). Z izjemo Priloge XI (Nekaznovanost) vse vključujejo rubrike za vnos, ki se nanašajo na posamezne države.

Standardnemu obrazcu se lahko priložijo izvlečki iz informacijskega sistema o prebivalstvu s podatki o rojstvih, živečih osebah, umrlih osebah, sklenitvah zakonske zveze, registriranih partnerskih skupnostih ter stalnih ali začasnih prebivališčih. Standardnemu obrazcu se lahko priloži tudi potrdilo o pravici skleniti zakonsko zvezo pred tujim organom v skladu s finskim pravom. Priloži se lahko tudi izvleček iz kazenske evidence, ki potrjuje nekaznovanost.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Finska ima sistem akreditiranih prevajalcev, ki ga v sodelovanju s finsko nacionalno agencijo za izobraževanje vodi ocenjevalna komisija. Ocenjevalna komisija vodi podatkovno zbirko akreditiranih prevajalcev: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www03.oph.fi/kaantajat/

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Overjene kopije izdajajo javni notarji. Javni notarji so registrirani uradniki. Na Ålandskih otokih javni notarji delujejo pod okriljem državne agencije za Ålandske otoke.

Kontaktni podatki registriranih uradov:

Spletno mesto v angleščini: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.maistraatti.fi/en/List-of-local-register-offices/.

Spletno mesto v finščini: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.maistraatti.fi/fi/Kaikki-maistraatit/.

Poleg tega nekatere funkcije javnih notarjev opravljajo tudi finska predstavništva v tujini, ki med drugim izdajajo overjene kopije.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Na overjeni kopiji je podpis akreditiranega prevajalca. Prevajalca je mogoče preveriti v zgoraj navedenem registru akreditiranih prevajalcev.

Kopije, ki jih overi javni notar iz registriranega urada, so prepoznavne po okroglem žigu z emblemom leva v sredini. Na njih sta tudi podpis in ime javnega notarja.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Glej zgoraj.

Zadnja posodobitev: 14/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Javne listine - Švedska

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Švedščina.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Okvirni seznam nacionalnih listin:

 1. Rojstvo
  Izvleček iz matičnega registra, rojstvo
 2. Živost osebe
  Osebni dokument s podatki o prebivališču (izvleček iz matičnega registra)
 3. Smrt
  Izvleček iz matičnega registra, smrt
  Švedski davčni urad (Skatteverket) izdaja tudi potrdila za upepelitev ali pokop, katerih pridobitev je potrebna pred upepelitvijo ali pokopom. Obstaja tudi mednarodna prepustnica za prenos trupla v nordijske države ali iz njih. Davčni urad izda tudi mrliški list in poročilo o svojcih, ta listina pa je namenjena predvsem zagotavljanju podatkov o umrli osebi in njenih morebitnih svojcih.
 4. Ime in priimek
  Osebni dokument s podatki o imenu in priimku (izvleček iz matičnega registra)
 5. Sklenitev zakonske zveze
  Izvleček iz matičnega registra, sklenitev zakonske zveze
  Priglasitev zakonske zveze
 6. Sposobnost za sklenitev zakonske zveze
  Potrdilo o neobstoju zadržkov za sklenitev zakonske zveze
  Poročna listina
 7. Zakonska zveza (zakonski stan)
  Osebni dokument s podatki o zakonskem stanu (izvleček iz matičnega registra)
 8. Registrirana partnerska skupnost
  Osebni dokument s podatki o registrirani partnerski skupnosti (izvleček iz matičnega registra)
 9. Partnerska skupnost (status partnerske skupnosti)
  Osebni dokument s podatki o statusu partnerske skupnosti (izvleček iz matičnega registra)
 10. Razmerje med starši in otroki
  Osebni dokument s podatki o razmerju med starši in otroki (izvleček iz matičnega registra)
 11. Posvojitev
  Ni relevantno.
 12. Stalno prebivališče
  Osebni dokument s podatki o prebivališču (izvleček iz matičnega registra)
 13. Državljanstvo
  Osebni dokument s podatki o državljanstvu (izvleček iz matičnega registra)
 14. Nekaznovanost
  Izvleček iz policijske kazenske evidence, izdan v skladu s členom 9(2) Zakona o kazenski evidenci (1998:620) in namenjen predložitvi tujemu organu v zvezi z vlogo za prebivališče, delo ali dovoljenje za stalno prebivanje in podobno, kadar so pravice vložnika v tuji državi odvisne od takega izvlečka.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Okvirni seznam nacionalnih listin:

 1. Rojstvo
  Izvleček iz matičnega registra, rojstvo
 2. Živost osebe
  Osebni dokument s podatki o prebivališču (izvleček iz matičnega registra)
 3. Smrt
  Izvleček iz matičnega registra, smrt
  Švedski davčni urad (Skatteverket) izdaja tudi potrdila za upepelitev ali pokop, katerih pridobitev je potrebna pred upepelitvijo ali pokopom. Obstaja tudi mednarodna prepustnica za prenos trupla v nordijske države ali iz njih. Davčni urad izda tudi mrliški list in poročilo o svojcih, ta listina pa je namenjena predvsem zagotavljanju podatkov o umrli osebi in njenih morebitnih svojcih.
 4. Ime in priimek
  Osebni dokument s podatki o imenu in priimku (izvleček iz matičnega registra)
 5. Sklenitev zakonske zveze
  Izvleček iz matičnega registra, sklenitev zakonske zveze
  Priglasitev zakonske zveze
 6. Sposobnost za sklenitev zakonske zveze
  Potrdilo o neobstoju zadržkov za sklenitev zakonske zveze
  Poročna listina
 7. Zakonska zveza (zakonski stan)
  Osebni dokument s podatki o zakonskem stanu (izvleček iz matičnega registra)
 8. Registrirana partnerska skupnost
  Osebni dokument s podatki o registrirani partnerski skupnosti (izvleček iz matičnega registra)
 9. Partnerska skupnost (status partnerske skupnosti)
  Osebni dokument s podatki o statusu partnerske skupnosti (izvleček iz matičnega registra)
 10. Razmerje med starši in otroki
  Osebni dokument s podatki o razmerju med starši in otroki (izvleček iz matičnega registra)
 11. Posvojitev
  Ni relevantno.
 12. Stalno prebivališče
  Osebni dokument s podatki o prebivališču (izvleček iz matičnega registra)
 13. Državljanstvo
  Osebni dokument s podatki o državljanstvu (izvleček iz matičnega registra)
 14. Nekaznovanost
  Izvleček iz policijske kazenske evidence, izdan v skladu s členom 9(2) Zakona o kazenski evidenci (1998:620) in namenjen predložitvi tujemu organu v zvezi z vlogo za prebivališče, delo ali dovoljenje za stalno prebivanje in podobno, kadar so pravice vložnika v tuji državi odvisne od takega izvlečka.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Zapriseženi prevajalci – Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.kammarkollegiet.se/oversattare.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Okvirni seznam ne obstaja, ker ni posebnih pravil glede pooblaščanja organov za izdajanje overjenih kopij. Za izdajanje overjenih kopij so pooblaščeni notariati, vendar organi niso notariati.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Overjeni prevodi morajo imeti žig. Za izdajanje overjenih kopij so pooblaščeni notarji. Listine, ki jih overi notar, običajno vključujejo ime notarja, ki overi listino, ter kraj in datum overitve. Na njih je lahko tudi žig. Podatki o kraju se lahko uporabijo za potrditev, da je bila oseba ustrezno imenovana kot notar. Ti podatki se lahko pridobijo na okrožnem upravnem odboru, odgovornem za okrožje, v katerem zadevni notar opravlja svoje delo (ima statutarni sedež).

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Listine, ki jih overi notar, običajno vključujejo ime notarja, ki overi listino, ter kraj in datum overitve. Na njih je lahko tudi žig.

Zadnja posodobitev: 21/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.