Formuláre verejných listín

Fínsko

Autor obsahu
Fínsko

Článok 24 ods. 1 písm. a) - jazyky, ktoré členský štát pripúšťa v prípade verejných listín, ktoré sa predložia jeho orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a)

fínsky a švédsky

Článok 24 ods. 1 písm. b) - orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia

Verejné listiny, ktoré podliehajú rozsahu pôsobnosti nariadenia, zahŕňajú výpisy z informačného systému o obyvateľstve, dokumenty o osobnom stave vydané farnosťami, výpisy z registra trestov, v ktorom sa uvádza neexistencia záznamu v registri trestov, a v niektorých prípadoch aj rozsudky súdu.

Článok 24 ods. 1 písm. c) - zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade

Fínsko zaviedlo všetky viacjazyčné štandardné formuláre okrem prílohy VIII (spôsobilosť uzavrieť registrované partnerstvo). S výnimkou prílohy XI (neexistencia záznamu v registri trestov) všetky obsahujú osobitné názvy rubrík pre jednotlivé štáty.

Výpisy z informačného systému o obyvateľstve môžu byť pripojené k štandardnému formuláru s podrobnosťami o pôrodoch, žijúcich osobách, zosnulých osobách, manželstvách, registrovaných partnerstvách a o bydlisku a mieste pobytu. K štandardnému formuláru môže byť pripojené aj osvedčenie o práve uzavrieť manželstvo podľa fínskeho práva pred zahraničným orgánom. Môže sa pripojiť aj výpis z registra trestov, v ktorom sa uvádza neexistencia záznamu v registri trestov.

Článok 24 ods. 1 písm. d) - zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú

Vo Fínsku funguje systém úradných prekladateľov, ktorý spravuje skúšobná komisia spolupracujúca s fínskou národnou agentúrou pre vzdelávanie. Skúšobná komisia vedie databázu úradných prekladateľov: http://www03.oph.fi/kaantajat/

Článok 24 ods. 1 písm. e) - orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku fínčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Overené kópie vyhotovujú notári. Notári sú úradníci matričného úradu. Na súostroví Ålandy pracujú notári v rámci miestneho ministerstva.

Kontaktné údaje matričných úradov:

v anglickom jazyku: http://www.maistraatti.fi/en/List-of-local-register-offices/

vo fínčine: http://www.maistraatti.fi/fi/Kaikki-maistraatit/

Okrem toho fínske zastupiteľstvá v zahraničí vykonávajú určité funkcie notárov a vydávajú aj overené kópie.

Článok 24 ods. 1 písm. f) - informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku fínčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Overené kópie obsahujú podpis úradného prekladateľa. Prekladateľ môže byť overený pomocou uvedeného registra úradných prekladateľov.

Overené kópie vyhotovené notárom, ktorý pracuje na matričnom úrade, možno identifikovať pomocou okrúhlej pečiatky so symbolom leva uprostred. Obsahujú aj podpis a meno notára.

Článok 24 ods. 1 písm. g) - informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov

Pozri vyššie.

Posledná aktualizácia: 04/05/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom