Public documents

National information and online forms concerning Regulation No. 2016/1191

In July 2016, the European Union adopted a Regulation simplifying the circulation of certain public documents between EU countries. The Regulation aims at reducing red tape and costs for citizens when they need to present a public document issued by the authorities of an EU country to the authorities of another EU country. Under the Regulation, public documents (for example, a birth certificate or a marriage notarial document) issued in an EU country must be accepted as authentic in another EU country without the need for such documents to bear an authentication stamp (the apostille). The public documents covered by the Regulation are, in particular, civil status (for example, birth, death, marriage, registered partnership, adoption), but also residence and the absence of a criminal record.

The Regulation also abolishes the obligation to, in all cases, provide certified copies and certified translations of public documents issued in another EU country. The Regulation introduces optional multilingual, standard forms that can be attached to the public documents to avoid translation requirements. The Regulation does not govern the recognition in a EU country of the content or effects of a public document issued in another EU country. The recognition of such content or effects depends on the law of the receiving country. The Regulation is applicable from 16 February 2019.

Last update: 27/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Openbare documenten - België

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

De Belgische taalwetgeving in bestuurszaken (wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken en het koninklijk besluit van 18 juli 1966 houdende coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken) regelt het gebruik van talen in lokale diensten.

Daarin wordt met name bepaald in welke taal de burger documenten bij de autoriteiten kan indienen.

België omvat vier taalgebieden: het Nederlandse taalgebied, het Franse taalgebied, het Duitse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad (artikel 2 van de wet op het gebruik van de talen in bestuurszaken). In elk taalgebied aanvaarden de lokale autoriteiten voor de indiening van documenten alleen de taal van het taalgebied.

 • Het Nederlandse taalgebied

De gemeenten van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant:

documenten moeten in het Nederlands worden ingediend.

Uitzondering: de gemeenten Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Wemmel, Bever, Herstappe, Spiere-Helkijn, Voeren, Mesen en Ronse:

documenten moeten in het Nederlands of eventueel in het Frans worden ingediend.

 • Het Franse taalgebied

De gemeenten van de provincies Henegouwen, Luxemburg, Namen, Luik (met uitzondering van het Duitstalige deel) en Waals-Brabant:

documenten moeten in het Frans worden ingediend.

Uitzondering: de gemeenten Zinnik, Edingen, Moeskroen en Komen-Waasten:

documenten moeten in het Frans of eventueel in het Nederlands worden ingediend.

Uitzondering: de gemeenten Malmedy en Weismes:

documenten moeten in het Frans of eventueel in het Duits worden ingediend.

 • Het Duitse taalgebied

De gemeenten Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren en Sankt Vith:

documenten moeten in het Duits of eventueel in het Frans worden ingediend.

 • Het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

De gemeenten Anderlecht, Brussel, Elsene, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Oudergem, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren, Sint-Gillis, Sint‑Jans‑Molenbeek, Sint‑Joost‑ten‑Node, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel, Vorst en Watermaal-Bosvoorde:

documenten kunnen in het Nederlands of in het Frans worden ingediend.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

1) Akten van de burgerlijke stand (opgesteld door de Belgische gemeenten en door de diplomatieke en consulaire posten)

-        Geboorteakte;

-        huwelijksakte;

-        adoptieakte;

-        erkenningsakte;

-        overlijdensakte;

-        akte van naamsverandering;

-        akte van voornaamsverandering;

-        echtscheidingsakte;

-        akte van afwezigheid;

-        akte van Belgische nationaliteit;

-        akte betreffende een levenloos kind;

-        akte van prenatale erkenning;

-        akte van verklaring van naamskeuze;

-        akte van aanpassing van de geslachtsregistratie;

-        akte van herroeping of herziening van adoptie, van nieuwe aanpassing van de geslachtsregistratie of van nietigverklaring.

2) Uittreksels uit het centraal strafregister

 • Mits het gaat om een uittreksel waarin geen veroordelingen worden vermeld en waaruit dus het ontbreken van een strafblad blijkt:
  • uittreksel uit het centraal strafregister afgegeven overeenkomstig artikel 595 van het wetboek van strafvordering;
  • uittreksel uit het centraal strafregister overeenkomstig artikel 596, lid 1, van het wetboek van strafvordering;
  • uittreksel uit het centraal strafregister overeenkomstig artikel 596, lid 2, van het wetboek van strafvordering.
 • In België worden uittreksels voor particulier gebruik in eerste instantie afgegeven door de gemeentelijke autoriteiten, die sinds 1 januari 2018 op het centraal strafregister zijn aangesloten. Slechts in een aantal gevallen (woonplaats in het buitenland, diplomaten, rechtspersonen enz.) wordt er door het centraal strafregister een uittreksel afgegeven aan burgers.

3) Door consulaire posten afgegeven attesten

-        Attest van geen huwelijksbeletsel;

-        attest betreffende de burgerlijke staat (echtscheiding, scheiding van tafel en bed, nietigverklaring van het huwelijk, geregistreerd partnerschap, ontbinding van een geregistreerd partnerschap);

-      attest van woonplaats (woon- en/of verblijfplaats, met of zonder historiek);

-       attest van nationaliteit;

-       uittreksel uit registers;

-       attest van gezinssamenstelling;

-       attest van overeenstemming van naam.

4) Attesten afgegeven door gemeenten/FOD Binnenlandse Zaken

-        Attest van hoofdverblijfplaats;

-        attest van hoofdverblijfplaats met historiek;

-        attest van leven;

-        attest van Belgische nationaliteit;

-        attest van wettelijke samenwoning;

-        attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk;

-       attest van Belgisch kiezer;

-       uittreksel uit registers.

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

1) Uittreksels uit akten van de burgerlijke stand

Opgesteld door gemeenten of consulaire posten:

- geboorteakte;

- huwelijksakte;

- overlijdensakte.

2) Uittreksels uit het centraal strafregister

- Ontbreken van strafblad.

3) Door consulaire posten afgegeven attesten

- Bekwaamheid om te huwen;

- huwelijkse staat.

4) Attesten afgegeven door gemeenten/FOD Binnenlandse Zaken

- Attest van hoofdverblijfplaats -> bijlage X;

- attest van hoofdverblijfplaats met historiek -> bijlage X;

- attest van leven -> bijlage II;

- attest van wettelijke samenwoning -> bijlage VII;

- attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk -> bijlage X.

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

In België is er nog geen lijst van beëdigde vertalers.

De wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, is op 1 december 2016 in werking getreden.

Deze wet voorziet in de oprichting van een nationaal register van beëdigde vertalers, tolken en vertalers/tolken. Dit nationale register is nog niet operationeel.

Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw wetsontwerp met het oog op de verdere ontwikkeling van het nationale register. Zodra dit wetsontwerp is aangenomen en het nationale register operationeel is, zal België de weblink naar het nationale register doorsturen naar de Commissie. Via deze weblink zal iedereen gemakkelijk beëdigde vertalers kunnen vinden voor de taal die ze willen en het taalgebied waarin ze zich bevinden, zonder dat alle informatie over de beëdigde vertalers openbaar beschikbaar zal zijn.

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

1) Akten van de burgerlijke stand

-        Gemeenten,

-        rechtstreeks uit de databank voor de akten van de burgerlijke stand (DABS);

-        Belgische ambassades en consulaten,

-        de FOD Buitenlandse Zaken - Directie Personenrecht.

2) Attesten afgegeven door gemeenten/FOD Binnenlandse Zaken (mijn dossier)

-        De FOD Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Instellingen en Bevolking - Rijksregister

3) Uittreksels uit het centraal strafregister

"Kopieën" van een uittreksel uit het centraal strafregister kunnen niet voor eensluidend worden gewaarmerkt. Alleen het originele uittreksel is authentiek.

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Informatie over uittreksels en attesten (geen gewaarmerkte kopieën)

1) Akten van de burgerlijke stand:

-        Het logo van de gemeente OF het logo van de DABS OF het logo van de consulaire post en het logo van België,

-        het elektronisch zegel van de DABS + link/barcode teneinde na te gaan of het afschrift of uittreksel daadwerkelijk door de DABS is afgegeven.

2) Attesten van de FOD Binnenlandse Zaken (mijn dossier):

Het zegel (elektronisch zegel) van het Koninkrijk België en de volledige vermelding "FOD Binnenlandse Zaken - Rijksregister" staan op elk document.

Dit zijn pdf-bestanden, ondertekend door het rijksregister en voorzien van alle officiële logo's.

Het elektronisch zegel staat in de letters IBZ van het opschrift.

3) Uittreksels uit het centraal strafregister

-        Uittreksels afgegeven door gemeentelijke autoriteiten

Het uittreksel moet zijn gedateerd en ondertekend door de betrokken gemeentelijke autoriteit (artikel 10 van het KB van 21 november 2016).

Bijgevolg moeten de uittreksels momenteel altijd voorzien zijn van het authentieke stempel, de datum en de handtekening van de burgemeester of zijn gemachtigde.

Aangezien de uittreksels door het centraal strafregister worden afgegeven, is ook de (gescande) handtekening van de directeur van het centraal strafregister altijd zichtbaar op het uittreksel.

Sommige gemeentelijke autoriteiten geven al digitale uittreksels af.

-        Uittreksels afgegeven door het centraal strafregister

Het droogstempel van het centraal strafregister wordt op het document aangebracht, alsook de handtekening (neergelegd) van de ambtenaar die het uittreksel heeft afgegeven.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Niets anders dan wat hierboven is vermeld.

Laatste update: 09/09/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Openbare documenten - Tsjechië

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Tsjechisch, Slowaaks.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

 • geboorteakte;
 • huwelijksakte;
 • overlijdensakte;
 • attest van geregistreerd partnerschap;
 • attest van bekwaamheid om te huwen;
 • attest van bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan;
 • woordelijk afschrift van het gezinsregister;
 • bevestiging van de in het gezinsregister ingevoerde gegevens;
 • bevestiging van gegevens in het register van documenten of in het dubbele gezinsregister dat werd bijgehouden tot 31 december 1958;
 • goedkeuring voor een naamsverandering (voornaam of achternaam);
 • bevestiging van huwelijk;
 • uittreksel uit het strafregister voor natuurlijke personen;
 • notarieel attest waarin wordt bevestigd dat iemand in leven is;
 • verstrekking van gegevens uit het bevolkingsregister aan een natuurlijke persoon;
 • attest met een bevestigende verklaring van ouders over het vaderschap van een (geboren of ongeboren) kind;
 • bevestiging van huwelijk (afgegeven door een Tsjechische ambassade of consulaat);
 • rechterlijke beslissingen betreffende de feiten die zijn vermeld in artikel 2, lid 1, van de verordening, bijvoorbeeld:

vonnis tot vaststelling van de geboortedatum van een minderjarige;

vonnis tot doodverklaring van een persoon;

vonnis tot vaststelling van de geldige overlijdensdatum van een persoon;

vonnis tot het geven van toestemming aan een minderjarige om te huwen;

vonnis tot erkenning van de handelingsbekwaamheid van een minderjarige;

echtscheidingsvonnis;

vonnis ter erkenning van vaderschap;

vonnis ter erkenning van moederschap;

vonnis betreffende de adoptie van een minderjarige of vonnis betreffende de adoptie van een volwassene.

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

 • geboorteakte (geboorte);
 • overlijdensakte (overlijden);
 • huwelijksakte (huwelijk);
 • attest van bekwaamheid om te huwen (bekwaamheid om te huwen);
 • attest van geregistreerd partnerschap (geregistreerd partnerschap);
 • attest van bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan (bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan);
 • uittreksel uit het strafregister voor natuurlijke personen (afwezigheid van een strafblad in de lidstaat waarvan de betrokkene de nationaliteit bezit);
 • verstrekking van gegevens uit het bevolkingsregister aan een natuurlijke persoon (woonplaats en/of verblijfplaats).

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

 • tolken op grond van wet nr. 36/1967 inzake deskundigen en tolken — lijst van tolken op de website van het ministerie van Justitie:

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5

 • Tsjechische ambassades en consulaten — controle van de nauwkeurigheid van vertalingen op grond van artikel 18, lid 3, onder e), van wet nr. 150/2017 betreffende externe dienstverlening

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Certificering dat een document een eensluidend afschrift is van een origineel document (bevestiging van echtheid) wordt uitgevoerd door:

 • regionale autoriteiten;
 • gemeentelijke diensten van gemeenten met uitgebreide bevoegdheden;
 • gemeentelijke autoriteiten, districtsdiensten of diensten van gemeentelijke districten van territoriaal gestructureerde statutaire steden en diensten van de districten van de stad Praag; de betreffende lijst is vastgelegd in de uitvoeringswetgeving (de lijst van gemeentelijke autoriteiten die de echtheid van documenten bevestigen en documenten legaliseren, is vastgelegd in bijlage 1 bij uitvoeringsbesluit nr. 36/2006 inzake de certificering dat een document een eensluidend afschrift is van een origineel document, en inzake de certificering van de echtheid van een handtekening, zoals gewijzigd);
 • autoriteiten van een militair district;
 • houder van een postvergunning (Tsjechische post);
 • Tsjechische Kamer van Koophandel;
 • notarissen;
 • Tsjechische ambassades (consulaten).

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Gewaarmerkte vertalingen

1. Gewaarmerkte vertaling door een vertaler

Vertalers vermelden op de eerste bladzijde van een schriftelijke vertaling de taal waaruit is vertaald, en op de laatste bladzijde verklaren zij dat zij over de nodige deskundigheid beschikken voor de uitvoering van de vertaling. Zij zetten op het document hun stempel van vertaler. Het vertaalde document of een gewaarmerkt afschrift ervan moet stevig aan de schriftelijke vertaling worden vastgeniet. De verklaring betreffende de nodige deskundigheid als vertaler kan met de hand worden geschreven of worden getypt of met een stempel worden aangebracht.

De verklaring betreffende de nodige deskundigheid als vertaler bevat het volgende:

 • informatie betreffende de aanstelling van de persoon als vertaler (informatie betreffende de rechterlijke beslissing houdende de aanstelling van de vertaler: plaats en datum van afgifte, referentienummer, informatie over de taal waarvoor de vertaler is aangesteld);
 • bevestiging dat de vertaling de tekst van het bijgevoegde document nauwkeurig weergeeft;
 • informatie over correcties aan de vertaling;
 • volgnummer waaronder de vertaling is opgenomen in de boeken van de vertaler;
 • plaats en datum van de verklaring van deskundigheid als vertaler;
 • voornaam, familienaam, handtekening van vertaler, stempel.

Het adres van de vertaler en andere contactgegevens, zoals telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersnaam van de Tsjechische website voor het doorsturen van officiële documenten en nummer van inschrijving in de lijst van Tsjechische erkende vertalers en tolken van de Kamer van het Hof, kunnen aan deze verplichte informatie worden toegevoegd. Het is raadzaam om ook het daadwerkelijke aantal bladzijden waaruit de vertaling bestaat, te vermelden.

De verklaring van de deskundigheid als vertaler wordt altijd opgesteld in de doeltaal.

2. Verklaring van de nauwkeurigheid van de vertaling van een openbaar document door een Tsjechische ambassade of consulaat

Een echtheidsverklaring waarin wordt verklaard dat een vertaling nauwkeurig is, moet het volgende bevatten:

 • naam van de ambassade of het consulaat;
 • volgnummer waaronder de echtheidsverklaring is ingevoerd in het betreffende logboek;
 • taal van het vertaalde document;
 • taal waarin het document is vertaald;
 • vermelding of de vertaling in opdracht van de ambassade is gemaakt of door de aanvrager is ingediend;
 • informatie over de vraag of het brondocument volledig of deels is vertaald;
 • de voornaam of voornamen, achternaam en handtekening van de persoon die verklaart dat de vertaling nauwkeurig is;
 • officiële stempel, en
 • plaats en datum van de verklaring van de nauwkeurigheid van de vertaling.

Gewaarmerkte afschriften

De verklaring dat een document een eensluidend afschrift is van een origineel document (bevestiging van de echtheid) bestaat uit een echtheidsverklaring en een officieel stempel aangebracht op het originele document of op een blad dat stevig aan het originele document is gehecht. De echtheidsverklaring bevat het volgende:

 • de naam van de autoriteit;
 • het volgnummer waaronder de echtheidsverklaring is ingevoerd in het betreffende logboek;
 • informatie waaruit blijkt dat het document waarvan de echtheid wordt bevestigd, identiek is aan het document waarop het is gebaseerd, en of dit document een origineel is, het reeds gewaarmerkt document waarvan de echtheid is bevestigd, een document dat is gebaseerd op een geautoriseerde documentomzetting, een duplicaat van de aanwezige stukken of een afschrift van een schriftelijke beslissing of het dispositief van een beslissing die is afgegeven in overeenstemming met bijzondere wetgeving;
 • het aantal pagina's waaruit het document bestaat;
 • vermelding of het document waarvan de echtheid wordt bevestigd een volledig of gedeeltelijk duplicaat of een volledig of gedeeltelijk afschrift is;
 • vermelding of het document waarop het document waarvan de echtheid wordt bevestigd, is gebaseerd, een zichtbare beveiliging bevat die deel uitmaakt van de juridisch significante inhoud van dat document (bv. een hologram);
 • de datum waarop de echtheidsverklaring is uitgevoerd;
 • de voornaam of voornamen, achternaam en handtekening van de persoon die de echtheid van het document bevestigt (d.w.z. ambtenaar, burgemeester of locoburgemeester, werknemer in dienst bij een militaire districtsautoriteit, werknemer bij de houder van de postvergunning of de Tsjechische Kamer van Koophandel).

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

De echtheidsbevestiging wordt weergegeven op het document waarvan de echtheid wordt bevestigd in de vorm van een echtheidsverklaring op elk blad, of op één blad wanneer alle bladen van het document waarvan de echtheid wordt bevestigd, stevig worden samengeniet tot een bundel en verzegeld. Het zegel wordt aan beide zijden voorzien van een officieel stempel, waarbij het officieel stempel deels over het document waarvan de echtheid wordt bevestigd, komt.

Als er op het document waarvan de echtheid wordt bevestigd, onvoldoende ruimte is om de echtheidsverklaring weer te geven, wordt de echtheidsverklaring weergegeven op een afzonderlijk blad, dat stevig wordt bevestigd aan het document waarvan de echtheid wordt bevestigd, en wordt de plaats van bevestiging verzegeld (zie hierboven).

Als het document waarvan de echtheid wordt bevestigd, bestaat uit een of meerdere bladen en elk afzonderlijk blad slechts aan één zijde tekst bevat, worden de lege zijden doorgestreept vanuit de linkerbovenhoek naar de rechterbenedenhoek en wordt de echtheidsverklaring weergegeven op de zijde waarvan de echtheid wordt bevestigd.

Als er in de tekst van het document waarvan de echtheid wordt bevestigd, of tussen de echtheidsverklaring en de tekst in het document waarvan de echtheid wordt bevestigd, een lege ruimte is, moet de persoon die de echtheid van het document bevestigt, de lege ruimte van de linkerbovenhoek naar de rechterbenedenhoek doorstrepen.

Het model van de echtheidsverklaring is vastgelegd in bijlage 2 bij uitvoeringsbesluit nr. 36/2006 inzake de certificering dat een document een eensluidend afschrift is van een origineel document en inzake de certificering van de echtheid van een handtekening, zoals gewijzigd.

De echtheidsverklaring wordt op een van de volgende manieren op een document waarvan de echtheid wordt bevestigd, weergegeven:

 • met een stempel en de hierboven beschreven informatie die met de hand wordt geschreven, of
 • met tekst die met behulp van IT-technologie is gedrukt en de bovenstaande gegevens bevat; de tekst wordt gedrukt op een zelfklevend label, op het document of op een afzonderlijk blad. Het label wordt aangebracht op het document waarvan de echtheid wordt bevestigd, en zo voorzien van een officieel stempel dat het officiële stempel deels over het label komt. Indien de echtheidsbevestiging op een afzonderlijk blad wordt gedrukt, wordt dat afzonderlijk blad stevig vastgehecht aan het document waarvan de echtheid wordt bevestigd.
Laatste update: 28/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Openbare documenten - Denemarken

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Als algemene regel geldt dat Deense autoriteiten alleen openbare documenten in het Deens moeten aanvaarden. Zij kunnen derhalve een vertaling eisen van documenten die niet in het Deens zijn opgesteld.

Op grond van de Noordse Taalconventie kunnen echter bepaalde documenten in het Fins, IJslands, Noors en Zweeds worden aanvaard. Dat geldt met name voor naamsveranderingsattesten, toestemmingen om een ​naam te gebruiken, goedkeuringen van een naam, huwelijksakten, attesten van geregistreerd partnerschap, attesten van burgerlijke staat, echtscheidingsvonnissen, vonnissen van scheiding van tafel en bed en rechterlijke beslissingen met betrekking tot echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van het huwelijk, en vonnissen ter erkenning dat een huwelijk of een geregistreerd partnerschap niet langer bestaat. Documenten die betrekking hebben op de behandeling van naamsveranderingszaken, worden ook aanvaard, als ze in het Duits of Engels zijn opgesteld.

Ook documenten betreffende de afwezigheid van een strafblad die in het Engels zijn opgesteld, kunnen worden aanvaard.

In specifieke gevallen kan een autoriteit evenwel documenten in andere talen aanvaarden, maar zij is niet verplicht om andere talen dan de hierboven genoemde talen te erkennen.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

De Deense autoriteiten hebben de volgende documenten aangemerkt als documenten die binnen het toepassingsgebied van de verordening vallen:

 • afwezigheid van een strafblad;
 • bewijs van verblijfplaats;
 • het persoonlijke dossier van de betrokkene in het centrale bevolkingsregister (personattest);
 • geboorte- en doopakte; (fødsels- og dåbsattest);
 • huwelijksakte;
 • huwelijksinzegeningsattest;
 • doopakte (dåbsattest);
 • geboorteakte (fødselsattest) (wordt niet langer afgegeven, maar is nog steeds geldig);
 • geboorteakte en naambewijs (fødsels- og navneattest) (wordt niet langer afgegeven, maar is nog steeds geldig);
 • naambewijs (navneattest) (wordt niet langer afgegeven, maar is nog steeds geldig);
 • overlijdensakte en begrafenisattest (wordt alleen afgegeven in bepaalde gevallen waarin een akte of attest vereist is voor een burger die is overleden vóór 1 april 1968, de datum waarop het centraal bevolkingsregister werd opgericht);
 • naamsveranderingsattest;
 • toestemming om een naam te gebruiken;
 • goedkeuring van een naam;
 • attest van geregistreerd partnerschap;
 • attest van burgerlijke staat;
 • echtscheidingsvonnis;
 • vonnis van scheiding van tafel en bed;
 • rechterlijke beslissing
  • met betrekking tot echtscheiding,
  • met betrekking tot scheiding van tafel en bed,
  • met betrekking tot nietigverklaring van het huwelijk,
  • ter erkenning dat een huwelijk niet langer bestaat,
  • ter erkenning dat een geregistreerd partnerschap niet langer bestaat.

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

Dit is de lijst van de Deense documenten waaraan als geschikte vertaalhulp een taalkundige bijlage kan worden gevoegd:

 • afwezigheid van een strafblad;
 • bewijs van verblijfplaats;
 • het persoonlijke dossier van de betrokkene in het centrale bevolkingsregister (personattest);
 • geboorte- en doopakte; (fødsels- og dåbsattest);
 • huwelijksakte;
 • huwelijksinzegeningsattest;
 • doopakte (dåbsattest);
 • attest van geregistreerd partnerschap;
 • attest van burgerlijke staat.

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Er is in Denemarken geen openbare lijst of gegevensbank van vertalers/tolken.

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

De autoriteit die het attest, de akte of het document heeft afgegeven, kan in bepaalde gevallen een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift afgeven. Daarnaast kan een autoriteit die de taak van autoriteit van afgifte heeft overgenomen, in bepaalde gevallen ook een dergelijk afschrift afgeven.

Een notaris die verbonden is aan de Deense rechtbanken kan ook een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de akte, het attest of het document afgeven.

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift bevat doorgaans een stempel van de gemeente of een notariële verklaring, zodat het duidelijk is welke autoriteit het afschrift heeft gewaarmerkt.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

In sommige gevallen bevat het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift een stempel met het woord "AFSCHRIFT".

Laatste update: 12/09/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Openbare documenten - Kroatië

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

De Republiek Kroatië aanvaardt alleen openbare documenten in het Kroatisch, dus geen openbare documenten in andere officiële talen van de EU-lidstaten.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

De openbare documenten die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, zijn:

- geboorteakte (rodni list) (bijlage I),

- overlijdensakte (smrtni list) (bijlage III),

- huwelijksakte (vjenčani list) (bijlage IV),

- attest van ongehuwde status (potvrda o slobodnom bračnom stanju) (bijlage VI),

- attest van partnerschap (potvrda o životnom partnerstvu) (bijlage VII),

- attest van woonplaats en/of verblijfplaats (uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu) (bijlage X),

- attest van afwezigheid van een strafblad (potvrda o nepostojanju kaznene evidencije) (bijlage XI),

Opmerking: de openbare documenten zoals bedoeld in bijlagen I-VII worden afgegeven door het Ministerie van Openbaar Bestuur (Ministarstvo uprave), de in bijlage X bedoelde documenten worden afgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Ministarstvo unutarnjih poslova), en de in bijlage XI bedoelde documenten worden afgegeven door het Ministerie van Justitie (Ministarstvo pravosuđa).

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

De openbare documenten waaraan als geschikte vertaalhulp meertalige modelformulieren kunnen worden gevoegd, zijn:

- geboorteakte (bijlage I),

- overlijdensakte (bijlage III),

- huwelijksakte (bijlage IV),

- attest van ongehuwde staat (bijlage VI),

- attest van partnerschap (bijlage VII),

- attest van woonplaats en/of verblijfplaats (bijlage X),

- attest van afwezigheid van een strafblad (bijlage XI).

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Op grond van het Kroatische recht zijn gerechtsvertalers gekwalificeerd om gewaarmerkte vertalingen uit te voeren.

Link naar de bijgewerkte lijst van gerechtsvertalers die wordt bekendgemaakt op de website van het Ministerie van Justitie:

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravo%20na%20pristup%20informacijama/Registri%20i%20baze%20podataka/Popis%20stalnih%20sudskih%20tumaca.pdf

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Op grond van het Kroatische recht kunnen notarissen (javni bilježnici) gewaarmerkte afschriften van openbare documenten afgeven. De lijst van de gekwalificeerde notarissen — ook de "gids van notarissen" (Imenik javnih bilježnika) genoemd — wordt beheerd door de raad van bestuur (Upravni odbor) van de Kroatische Kamer van Notarissen (Hrvatska javnobilježnička komora) en kan worden geraadpleegd op de volgende website van de Kamer: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.hjk.hr/Uredi

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Gewaarmerkte vertalingen en gewaarmerkte afschriften kunnen worden geïdentificeerd door middel van een gewone visuele controle, aangezien elke vertaling of afschrift is voorzien van het stempel van een gerechtsvertaler of notaris dat duidelijk aangeeft dat het betrokken document een vertaling of afschrift is.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Een gewaarmerkt afschrift onderscheidt zich door een stempel van de notaris die het heeft afgegeven.

Laatste update: 26/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Openbare documenten - Litouwen

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

De landstaal van de Republiek Litouwen is Litouws.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

Artikel 24, lid 1, onder b):

a) geboorteakte (afgegeven tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2017)

uittreksel ter bevestiging van een geboorteakte (afgegeven na 1 januari 2017)

b) notariële verklaring dat een natuurlijke persoon in leven is en op een bepaalde plaats verblijft;

bewijs dat een persoon in leven is en op een bepaalde plaats verblijft (afgegeven door het nationale socialezekerheidsfonds)

c) overlijdensakte (afgegeven tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2017)

uittreksel ter bevestiging van een overlijdensakte (afgegeven na 1 januari 2017)

d) akte van verandering van voornaam, achternaam of nationaliteit (afgegeven tussen 4 december 2005 en 1 januari 2017)

uittreksel ter bevestiging van een akte van wijziging of aanvulling van een akte van de burgerlijke stand (afgegeven na 1 januari 2017)

e) huwelijk:

huwelijksakte (afgegeven tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2017)

uittreksel ter bevestiging van een huwelijksakte (afgegeven na 1 januari 2017)

bekwaamheid om te huwen:

verklaring van afwezigheid van huwelijksbeletselen

consulaire verklaring van de gezinssituatie

verklaring van de gezinssituatie

f) echtscheidingsakte (afgegeven tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2017)

uittreksel ter bevestiging van een echtscheidingsakte (afgegeven na 1 januari 2017)

vonnis van de rechtbank betreffende een echtscheiding of nietigverklaring van het huwelijk

er worden geen documenten afgegeven om een scheiding van tafel en bed te bevestigen

g) –

h) –

i) geboorteakte (afgegeven tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2017)

uittreksel ter bevestiging van een geboorteakte (afgegeven na 1 januari 2017)

gezamenlijke notariële erkenning van een kind door de vader en moeder van dat kind

vonnis van de rechtbank tot vaststelling van moederschap/vaderschap

vonnis van de rechtbank betreffende een geschil over vaderschap/moederschap

j) geboorteakte (afgegeven tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2017)

uittreksel ter bevestiging van een geboorteakte (afgegeven na 1 januari 2017)

vonnis van de rechtbank betreffende een adoptie

k) attest van opgegeven woonplaats

uittreksel uit het bevolkingsregister met persoonsgegevens

l) paspoort/identiteitskaart

geboorteakte (afgegeven tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2017)

uittreksel ter bevestiging van een geboorteakte (afgegeven na 1 januari 2017)

bevelen of vonnissen betreffende de verwerving, het verlies of het herstel van nationaliteit

m) uittreksel uit het register van verdachte, beschuldigde en veroordeelde personen met informatie over een natuurlijke persoon

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

Artikel 24, lid 1, onder c):

a) uittreksel ter bevestiging van een geboorteakte (afgegeven na 1 januari 2017)

b) -

c) uittreksel ter bevestiging van een overlijdensakte (afgegeven na 1 januari 2017)

d) -

e) uittreksel ter bevestiging van een huwelijksakte (afgegeven na 1 januari 2017)

verklaring van afwezigheid van huwelijksbeletselen

k) attest van opgegeven woonplaats

uittreksel uit het bevolkingsregister met persoonsgegevens

m) uittreksel uit het register van verdachte, beschuldigde en veroordeelde personen met informatie over een natuurlijke persoon

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Er bestaat geen lijst van beëdigde vertalers.

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

- notarissen

- overheidsinstanties en gemeentediensten (voor afschriften van de documenten die zij afgeven).

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Er zijn geen gewaarmerkte vertalingen of specifieke vereisten voor vertalingen of gewaarmerkte afschriften daarvan. In de praktijk worden documenten meestal vertaald door een vertaalbureau of een vertaler en staat er daarom op het document vermeld dat het door een vertaalbureau of vertaler is vertaald. In individuele gevallen kan de vertaling worden gewaarmerkt door de handtekening van de vertaler of kan de nauwkeurigheid ervan door een notaris worden gewaarmerkt.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Voor documenten die worden gewaarmerkt door een overheidsinstantie of gemeentedienst:

onder aan het afschrift van het door de overheidsinstantie of gemeentedienst afgegeven document wordt een waarmerk aangebracht, dat bestaat uit de woorden "eensluidend afschrift"/"eensluidend uittreksel", samen met de datum en de functienaam, handtekening, voornaam of initialen en achternaam van het hoofd of een andere gemachtigde persoon van de instantie die de echtheid van het afschrift of het uittreksel waarmerkt.

Als de echtheid van een papieren afschrift van een elektronisch document wordt gewaarmerkt met behulp van IT-hulpmiddelen, bestaat het waarmerk van de rechtspersoon die gemachtigd is om het document te waarmerken, uit de woorden "eensluidend afschrift", de naam van de rechtspersoon die gemachtigd is om het document te waarmerken en de datum. Het waarmerk kan ook met een stempel worden aangebracht.

De volgende gegevens moeten in het model van de notariële akte worden ingevuld: de datum van de notariële akte, de naam van het kantoor van de notaris die de notariële akte afgeeft, de voornaam en de achternaam van de notaris, het notariële registratienummer van de notariële akte, de notariskosten voor de notariële akte (wanneer de notaris de betrokkene vrijstelt van de kosten, moeten de woorden "vrijgesteld van kosten" worden vermeld), de vergoeding voor controle in openbare registers, de kosten van de openbare registers, de vergoeding voor eventuele andere diensten die werden verleend op verzoek van de cliënt, en de handtekening van de notaris.

Akte waarin de echtheid van een afschrift/uittreksel wordt bevestigd:

"___ _____________ 20_____

Ik, _______________________________________________________________________, verklaar hierbij dat dit een eensluidend afschrift is van het verstrekte document.

Notarieel register nr.: ________________________

Notariskosten: __________________________

Vergoeding(en) voor andere diensten die werden verleend op verzoek van de cliënt: _________________

Handtekening van de notaris

Laatste update: 23/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Openbare documenten - Hongarije

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Hongaars.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

a) geboorte:

geboorteakte

b) leven:

bewijs dat de persoon in leven is

c) overlijden:

overlijdensakte, vonnis van de rechtbank betreffende het vermoeden van overlijden, vonnis van de rechtbank tot registratie van een overlijden

d) naam: naamsveranderingsattest

e) huwelijk, met inbegrip van de bekwaamheid om te huwen en de burgerlijke staat:

huwelijksakte, attest van burgerlijke staat

f) echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van het huwelijk

echtscheidingsvonnis, vonnis van de rechtbank tot nietigverklaring van het huwelijk, vonnis van de rechtbank over de geldigheid van een huwelijk, vonnis van de rechtbank betreffende het bestaan of niet-bestaan van een huwelijk

g) geregistreerd partnerschap, met inbegrip van de bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan en status van geregistreerd partnerschap:

attest van geregistreerd partnerschap, attest van burgerlijke staat

h) ontbinding van een geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van een geregistreerd partnerschap:

bevel tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap door een notaris

i) ouderschap:

geboorteakte, vonnis van de rechtbank tot vaststelling van ouderschap, vonnis of bevel van de rechtbank tot verwerping van het vermoeden van vaderschap, vonnis van de rechtbank tot vaststelling van moederschap

j) adoptie:

adoptie-uitspraak van de voogdijraad, vonnis van de rechtbank tot beëindiging van adoptie

k) woonplaats en/of verblijfplaats:

officiële verblijfskaart

l) nationaliteit:

nationaliteitsbewijs

m) afwezigheid van een strafblad; uittreksel uit het strafregister

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

1) geboorteakte, overlijdensakte, huwelijksakte en attest van geregistreerd partnerschap dat is afgegeven na 1 juli 2014, op voorwaarde dat de inhoud ervan niet werd gewijzigd vóór de afgifte van het modelformulier

2) bewijs dat de persoon in leven is

3) attest van burgerlijke staat

4) officiële verblijfskaart

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Een gewaarmerkte vertaling in Hongarije is een vertaling die wordt gemaakt door een organisatie die gemachtigd is om gewaarmerkte vertalingen te maken.

In het algemeen is uitsluitend het Hongaarse Bureau voor Vertaling en Legalisatie (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., of OFFI Zrt.) wettelijk bevoegd om in Hongarije gewaarmerkte vertalingen te maken.

Notarissen die een vergunning hebben om documenten op te stellen in een vreemde taal, mogen gewaarmerkte vertalingen maken van openbare documenten en de bijlagen daarbij in die vreemde taal op gebieden die onder de bevoegdheid van een notaris vallen, of mogen de nauwkeurigheid van de vertaling van dergelijke documenten waarmerken. Notarissen met een taalvergunning zijn terug te vinden op de volgende website: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://start.mokk.hu/kozjegyzokereso.html?theme=dark#x.

Een consulair beroepsbeambte van Hongarije die door de minister van Buitenlandse Zaken is gemachtigd om bepaalde notariële taken uit te voeren, mag een consulair certificaat opstellen

om een vertaling te waarmerken, met inbegrip van een vertaling die door de beambte zelf is gemaakt. De huidige lijst van consulair beambten die gemachtigd zijn om vertalingen te waarmerken, is te vinden op: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

In beginsel is elk orgaan bevoegd om gewaarmerkte afschriften te maken op grond van zijn reglement van orde en binnen zijn bevoegdheid.

Notarissen mogen een attest afgeven waarin staat dat een afschrift identiek is aan een document dat hun wordt voorgelegd.

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Gewaarmerkte vertalingen van OFFI Zrt.:

A. Procedure sinds 2 juli 2018:

1. OFFI gebruikt voor zijn gewaarmerkte vertalingen veiligheidspapier van 210 × 297 mm voorzien van een geguillocheerde rand en elementen die alleen kunnen worden gezien als ze meerdere malen zijn vergroot.

2. De tekst staat binnen de wijnkleurige rand en onder het wapenschild van Hongarije en de naam en het logo van het bedrijf. De unieke code die het document identificeert, staat vermeld op de eerste regel binnen de wijnkleurige rand en op de regel boven de verklaring.

3. De gewaarmerkte vertaling die op een afzonderlijk blad is afgedrukt, wordt aan het vertaalde authentieke document of een gewaarmerkt afschrift daarvan geniet en het nietje wordt verzegeld met een vierkant veiligheidslabel van 30 × 25 mm met het OFFI-logo, een holografische strook en een uniek serienummer. Dit label is een essentieel onderdeel van het waarmerk.

4. In het geval van een vertaling van een vreemde taal naar het Hongaars, wordt op het vertaalde document de volgende verklaring in het Hongaars vermeld:

"Het Hongaarse Bureau voor Vertaling en Legalisatie bevestigt dat deze gewaarmerkte vertaling exact overeenkomt met de tekst van het bijgevoegde document.

Het Hongaarse Bureau voor Vertaling en Legalisatie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de echtheid en inhoud van het document dat de basis vormt voor de vertaling."

Dit wordt gevolgd door de plaats en de datum van afgifte, de authentieke handtekening in blauwe inkt, een naamstempel en de tekst "namens de directeur".

In het geval van een vertaling in een vreemde taal wordt de bovenstaande verklaring vermeld op de vertaling in de desbetreffende taal.

B. Procedure vóór 2 juli 2018:

De procedure en verklaringen zijn, op enkele verschillen na, dezelfde als beschreven onder A. De verschillen zijn:

1. Een gedrukte streepjescode en een unieke identificatiecode zijn zichtbaar op de achterkant van het veiligheidspapier in de rechterbovenhoek.

2. De gewaarmerkte vertaling die op een afzonderlijk blad is afgedrukt, wordt aan het vertaalde authentieke document of een gewaarmerkt afschrift daarvan met rode, witte en groene touwtjes gebonden. De uiteinden van de touwtjes worden aan het document vastgekleefd met het gewaarmerkte OFFI-label, waarop het officiële OFFI-stempel zodanig wordt aangebracht dat het onmogelijk is om de documenten te scheiden zonder het label te beschadigen.

3. Voor een vertaling van een vreemde taal in het Hongaars wordt de verklaring in het Hongaars op de vertaling gevolgd door de plaats en datum van afgifte, de authentieke handtekening in blauwe inkt en de tekst "namens de directeur".

3. De kenmerken van elektronisch gewaarmerkte vertalingen van OFFI

De vertaling en de tekst van het stempel met de verklaring zien er hetzelfde uit als de papieren versie.

De elektronisch gewaarmerkte vertaling wordt bewaard in een map (in .es3- of .dosszie-formaat) die wordt aangemaakt door OFFI en die ook het originele bestand bevat dat ter vertaling werd ingediend. Naast de elektronisch ondertekende en gewaarmerkte vertaling die het elektronische OFFI-stempel (in .pdf-formaat) draagt, behoudt het originele bestand dat ter vertaling werd ingediend en in de map wordt bewaard, ook zijn echtheid.

Het originele bestand en het bestand met de vertaling worden zodanig in de map bewaard dat het scheiden van de bestanden het waarmerk vernietigt. De bestanden die bij elkaar horen zijn dus stevig aan elkaar "bevestigd".

Het elektronische waarmerk waarborgt dat de vertaling werd gemaakt door OFFI Zrt., dat de inhoud van de bestanden sinds de waarmerking niet is gewijzigd en dat de tekst van de voltooide vertaling dezelfde inhoud heeft als de tekst die ter vertaling werd ingediend.

Gewaarmerkte vertalingen van een notaris:

Gewaarmerkte vertalingen van notarissen zijn identificeerbaar aan de hand van het notarieel dossiernummer. De vertaling moet op het originele document worden geschreven of eraan worden gehecht. Notarissen waarmerken een vertaling van een origineel document door onder aan de vertaling een verklaring toe te voegen.


Gewaarmerkte vertalingen van een consulair beroepsbeambte:

De vertaling moet op het originele document worden geschreven of eraan worden gehecht en een verklaring moet aan de vertaling worden toegevoegd. Tot slot moet onder de vertaling een bevestiging worden toegevoegd dat de vertaling exact overeenstemt met het originele document.

Als de consulair beroepsbeambte de vertaling aan het originele document voegt, moet hij of zij dit doen met rode, witte en groene touwtjes die worden bevestigd met een wit, cirkelvormig, zelfklevend label, dat aan twee kanten is voorzien van het genummerde stempel van de diplomatieke vertegenwoordiging.

De tekst van de verklaring luidt als volgt:

Hierbij verklaar ik dat de aan mij voorgelegde/door mij opgestelde vertaling exact overeenstemt met het bijgevoegde document in het.................................................................................... (taal).-----------------------------------

De klant heeft de consulaire kosten ten bedrage van.................................................... betaald
Dossiernummer: …………………………………………………………………………..

Gedaan te: ……………………….………………………………………………………….

stempel

Handtekening:

De verklaring kan ook een andere vorm aannemen, op voorwaarde dat deze niet kan worden gescheiden van het originele document of de vertaling en de volgende verplichte elementen bevat:

a) de vreemde taal waaruit het document werd vertaald;

b) het onderstrepen van de juiste optie in "de aan mij voorgelegde/door mij opgestelde vertaling", naargelang de consulair beroepsbeambte de aan hem/haar voorgelegde vertaling waarmerkt of de vertaling zelf heeft gemaakt;

c) het bedrag van de betaalde consulaire kosten;

d) het dossiernummer;

e) de datum;

f) het genummerde stempel van de diplomatieke vertegenwoordiging;

g) de handtekening van de consulair beroepsbeambte;

h) de vermelding van zijn/haar bevoegdheid als consulair beroepsbeambte.

Het jaar en de dag in de datum moeten ook voluit worden geschreven en tussen haakjes worden geplaatst.

De verklaring neemt meestal de vorm aan van een stempel dat op het document wordt aangebracht of op een afzonderlijk blad dat niet van het originele document of de vertaling kan worden gescheiden.

Indien nodig kan de consulaire verklaring ook in een vreemde taal worden opgesteld, mits de hierboven beschreven parameters worden nageleefd en de autoriteiten van het ontvangende land dit aanvaarden.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Gewaarmerkte afschriften van een notaris:

Een notaris kan een afschrift van een document waarmerken als het document waarvan het afschrift is gemaakt duidelijk leesbaar is. De notaris vergelijkt het afschrift met het originele document en verklaart dat het afschrift overeenkomt met het origineel door een verklaring aan het afschrift toe te voegen.

De verklaring vermeldt:

a) dat het afschrift is gemaakt van het originele document, of van een officieel duplicaat of afschrift daarvan;

b) of het voorgelegde document zegelrechten droeg;

c) of het afschrift slechts een deel van het origineel is;

d) of eventuele wijzigingen, schade of andere omstandigheden die aanleiding geven tot bezorgdheid, zichtbaar zijn op het originele document.

Deze regels moeten mutatis mutandis worden toegepast voor de waarmerking van een elektronische kopie of een elektronisch afschrift dat onder toezicht van de notaris van een document of van een elektronische gegevensbank wordt gemaakt, en voor de waarmerking van een papieren kopie of uittreksel van een elektronisch document. De notaris ondertekent de elektronische kopie of het elektronische afschrift met een gekwalificeerde elektronische handtekening. Er hoeft geen verklaring te worden toegevoegd aan een gewaarmerkt elektronisch duplicaat of een gewaarmerkt elektronisch afschrift, als dit is gemaakt van een onbeschadigd papieren document of een elektronisch notarieel document en het volledige document, de gekwalificeerde elektronische handtekening van de notaris en een tijdstempel bevat.

Gewaarmerkte afschriften van een rechterlijke instantie:

Een door de rechterlijke instantie gemaakt afschrift van een aan de rechterlijke instantie voorgelegd document of een afschrift van andere oorsprong en aan de rechterlijke instantie voorgelegd met het oog op waarmerking moet het volgende bevatten:

a) de formulering "eensluidend afschrift";

b) de handtekening van de persoon die het afschrift heeft gemaakt;

c) de stempel van de rechterlijke instantie;

d) de datum en het tijdstip waarop het afschrift werd gemaakt.

Als het dossier beschikbaar is als een elektronisch document, moeten de bovenstaande regels worden toegepast bij het maken van een papieren afschrift op basis van een afdruk van het elektronische document. Als een papieren afschrift wordt aangevraagd van een rechterlijke beslissing die slechts in elektronische vorm bestaat, moet het afschrift het tijdstempel en de elektronische handtekening bevatten die op het elektronische document staan, en moet het de persoon vermelden van wie de elektronische handtekening op het elektronische document is.

Laatste update: 02/09/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Openbare documenten - Nederland

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Alleen documenten in de Nederlandse taal worden aanvaard.

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

Documenten over geboorte, in leven zijn, overlijden, huwelijk, bekwaamheid om te huwen, burgerlijke staat, geregistreerd partnerschap en woon- en/of verblijfplaats.

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Hiervoor wordt verwezen naar het De link wordt in een nieuw venster geopend.Register beëdigde tolken en vertalers, waarin alle beëdigde tolken en vertalers zijn opgenomen.

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

- Gemeenten voor de openbare documenten die zij mogen uitgeven

- Consulaire posten voor de openbare documenten die zij mogen uitgeven

Laatste update: 07/02/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Openbare documenten - Zweden

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Zweeds

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

Indicatieve lijst van nationale documenten

 1. Geboorte
  Uittreksel uit het geboorteregister
 2. Dat een persoon in leven is
  Identiteitsbewijs met informatie over de verblijfplaats (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 3. Overlijden
  Uittreksel uit het overlijdensregister
  Het Zweedse belastingkantoor (Skatteverket) geeft ook een attest voor crematie of begrafenis af, wat nodig is voordat de crematie of begrafenis kan plaatsvinden. Er is ook een internationale laissez-passer voor het vervoeren van een lichaam naar of vanuit de Noordse landen. Het belastingkantoor geeft ook een overlijdensakte en een verslag betreffende de verwanten af, dat voornamelijk wordt gebruikt om informatie te verstrekken over de overledene en eventuele naasten.
 4. Naam
  Identiteitsbewijs met informatie over de naam (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 5. Huwelijk
  Uittreksel uit huwelijksregister
  Kennisgeving van huwelijk
 6. Bekwaamheid om te huwen
  Verklaring van afwezigheid van huwelijksbeletselen
  Huwelijksakte
 7. Huwelijk (burgerlijke staat)
  Identiteitsbewijs met informatie over de burgerlijke staat (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 8. Geregistreerd partnerschap
  Identiteitsbewijs met informatie over de status van partnerschap (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 9. Partnerschap (status van partnerschap)
  Identiteitsbewijs met informatie over de status van partnerschap (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 10. Ouderschap
  Identiteitsbewijs met informatie over ouderschap (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 11. Adoptie
  N.v.t.
 12. Woonplaats
  Identiteitsbewijs met informatie over de verblijfplaats (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 13. Nationaliteit
  Identiteitsbewijs met informatie over de nationaliteit (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 14. Afwezigheid van een strafblad
  Uittreksel uit het strafregister van de politieautoriteit, dat is afgegeven overeenkomstig artikel 9, lid 2, van de wet inzake strafregisters (Wet 1998:620) en is bedoeld om aan een autoriteit in het buitenland over te leggen bij het indienen van een aanvraag voor een verblijfs-,werk- of vestigingsvergunning e.d., wanneer de rechten van de aanvrager in dat land afhankelijk zijn van een dergelijk uittreksel.

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

Indicatieve lijst van nationale documenten:

 1. Geboorte
  Uittreksel uit het geboorteregister
 2. Dat een persoon in leven is
  Identiteitsbewijs met informatie over de verblijfplaats (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 3. Overlijden
  Uittreksel uit het overlijdensregister
  Het Zweedse belastingkantoor (Skatteverket) geeft ook een attest voor crematie of begrafenis af, wat nodig is voordat de crematie of begrafenis kan plaatsvinden. Er is ook een internationale laissez-passer voor het vervoeren van een lichaam naar of vanuit de Noordse landen. Het belastingkantoor geeft ook een overlijdensakte en een verslag betreffende de verwanten af, dat voornamelijk wordt gebruikt om informatie te verstrekken over de overledene en eventuele naasten.
 4. Naam
  Identiteitsbewijs met informatie over de naam (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 5. Huwelijk
  Uittreksel uit huwelijksregister
  Kennisgeving van huwelijk
 6. Bekwaamheid om te huwen
  Verklaring van afwezigheid van huwelijksbeletselen
  Huwelijksakte
 7. Huwelijk (burgerlijke staat)
  Identiteitsbewijs met informatie over de burgerlijke staat (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 8. Geregistreerd partnerschap
  Identiteitsbewijs met informatie over de status van partnerschap (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 9. Partnerschap (status van partnerschap)
  Identiteitsbewijs met informatie over de status van partnerschap (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 10. Ouderschap
  Identiteitsbewijs met informatie over ouderschap (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 11. Adoptie
  N.v.t.
 12. Woonplaats
  Identiteitsbewijs met informatie over de verblijfplaats (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 13. Nationaliteit
  Identiteitsbewijs met informatie over de nationaliteit (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 14. Afwezigheid van een strafblad
  Uittreksel uit het strafregister van de politieautoriteit, dat is afgegeven overeenkomstig artikel 9, lid 2, van de wet inzake strafregisters (Wet 1998:620) en is bedoeld om aan een autoriteit in het buitenland over te leggen bij het indienen van een aanvraag voor een verblijfs-,werk- of vestigingsvergunning e.d., wanneer de rechten van de aanvrager in dat land afhankelijk zijn van een dergelijk uittreksel.

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Beëdigde vertaler - De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.kammarkollegiet.se/oversattare

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Er wordt geen indicatieve lijst verstrekt omdat er geen speciale regels zijn over de bevoegdheid van autoriteiten om gewaarmerkte afschriften te maken. Notarissen zijn bevoegd om gewaarmerkte afschriften te maken, maar autoriteiten zijn geen notarissen.

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Gewaarmerkte vertalingen moeten voorzien zijn van een stempel. Notarissen zijn bevoegd om gewaarmerkte afschriften te maken. De documenten die door een notaris zijn gewaarmerkt, dragen doorgaans de naam van de notaris van afgifte en de plaats waar en datum waarop ze werden gewaarmerkt. Ze kunnen ook worden afgestempeld. Informatie over de plaats kan worden gebruikt om na te gaan of een persoon naar behoren als notaris is aangewezen. Die informatie kan worden verkregen bij het provinciebestuur dat bevoegd is voor de provincie waarin de betreffende notaris zijn of haar activiteiten uitvoert (zijn standplaats heeft).

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

De documenten die door een notaris zijn gewaarmerkt, dragen doorgaans de naam van de notaris van afgifte en de plaats waar en datum waarop ze werden gewaarmerkt. Ze kunnen ook worden afgestempeld.

Laatste update: 22/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.