Public documents

National information and online forms concerning Regulation No. 2016/1191

In July 2016, the European Union adopted a Regulation simplifying the circulation of certain public documents between EU countries. The Regulation aims at reducing red tape and costs for citizens when they need to present a public document issued by the authorities of an EU country to the authorities of another EU country. Under the Regulation, public documents (for example, a birth certificate or a marriage notarial document) issued in an EU country must be accepted as authentic in another EU country without the need for such documents to bear an authentication stamp (the apostille). The public documents covered by the Regulation are, in particular, civil status (for example, birth, death, marriage, registered partnership, adoption), but also residence and the absence of a criminal record.

The Regulation also abolishes the obligation to, in all cases, provide certified copies and certified translations of public documents issued in another EU country. The Regulation introduces optional multilingual, standard forms that can be attached to the public documents to avoid translation requirements. The Regulation does not govern the recognition in a EU country of the content or effects of a public document issued in another EU country. The recognition of such content or effects depends on the law of the receiving country. The Regulation is applicable from 16 February 2019.

Last update: 27/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Openbare documenten - België

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

De Belgische taalwetgeving in bestuurszaken (wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken en het koninklijk besluit van 18 juli 1966 houdende coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken) regelt het gebruik van talen in lokale diensten.

Daarin wordt met name bepaald in welke taal de burger documenten bij de autoriteiten kan indienen.

België omvat vier taalgebieden: het Nederlandse taalgebied, het Franse taalgebied, het Duitse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad (artikel 2 van de wet op het gebruik van de talen in bestuurszaken). In elk taalgebied aanvaarden de lokale autoriteiten voor de indiening van documenten alleen de taal van het taalgebied.

 • Het Nederlandse taalgebied

De gemeenten van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant:

documenten moeten in het Nederlands worden ingediend.

Uitzondering: de gemeenten Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Wemmel, Bever, Herstappe, Spiere-Helkijn, Voeren, Mesen en Ronse:

documenten moeten in het Nederlands of eventueel in het Frans worden ingediend.

 • Het Franse taalgebied

De gemeenten van de provincies Henegouwen, Luxemburg, Namen, Luik (met uitzondering van het Duitstalige deel) en Waals-Brabant:

documenten moeten in het Frans worden ingediend.

Uitzondering: de gemeenten Zinnik, Edingen, Moeskroen en Komen-Waasten:

documenten moeten in het Frans of eventueel in het Nederlands worden ingediend.

Uitzondering: de gemeenten Malmedy en Weismes:

documenten moeten in het Frans of eventueel in het Duits worden ingediend.

 • Het Duitse taalgebied

De gemeenten Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren en Sankt Vith:

documenten moeten in het Duits of eventueel in het Frans worden ingediend.

 • Het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

De gemeenten Anderlecht, Brussel, Elsene, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Oudergem, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren, Sint-Gillis, Sint‑Jans‑Molenbeek, Sint‑Joost‑ten‑Node, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel, Vorst en Watermaal-Bosvoorde:

documenten kunnen in het Nederlands of in het Frans worden ingediend.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

1) Akten van de burgerlijke stand (opgesteld door de Belgische gemeenten en door de diplomatieke en consulaire posten)

 • Geboorteakte;
 • huwelijksakte;
 • adoptieakte;
 • erkenningsakte;
 • overlijdensakte.
 • akte van naamsverandering;
 • akte van voornaamsverandering;
 • echtscheidingsakte;
 • akte van afwezigheid;
 • akte van Belgische nationaliteit;
 • akte betreffende een levenloos kind;
 • akte van prenatale erkenning;
 • akte van verklaring van naamskeuze;
 • akte van aanpassing van de geslachtsregistratie;
 • akte van herroeping of herziening van adoptie, van nieuwe aanpassing van de geslachtsregistratie of van nietigverklaring.

2) Gerechtelijke beslissingen

 • Vonnis houdende een vervangende geboorteakte;
 • vonnis inzake vaststelling van de afstamming (onderzoek naar moederschap, vaderschap of meemoederschap);
 • vonnis inzake betwisting van de afstamming (moederschap, vermoeden van vaderschap of meemoederschap; erkenning door de moeder, de vader of de meemoeder);
 • vonnis inzake adoptie.

3) Uittreksels uit het centraal strafregister

 • Mits het gaat om een uittreksel waarin geen veroordelingen worden vermeld en waaruit dus het ontbreken van een strafblad blijkt:
  • uittreksel uit het centraal strafregister afgegeven overeenkomstig artikel 595 van het wetboek van strafvordering;
  • uittreksel uit het centraal strafregister overeenkomstig artikel 596, lid 1, van het wetboek van strafvordering;
  • uittreksel uit het centraal strafregister overeenkomstig artikel 596, lid 2, van het wetboek van strafvordering.
 • In België worden uittreksels voor particulier gebruik in eerste instantie afgegeven door de gemeentelijke autoriteiten, die sinds 1 januari 2018 op het centraal strafregister zijn aangesloten. Slechts in een aantal gevallen (woonplaats in het buitenland, diplomaten, rechtspersonen enz.) wordt er door het centraal strafregister een uittreksel afgegeven aan burgers.

4) Door consulaire posten afgegeven attesten

 • Attest van geen huwelijksbeletsel;
 • attest betreffende de burgerlijke staat (echtscheiding, scheiding van tafel en bed, nietigverklaring van het huwelijk, geregistreerd partnerschap, ontbinding van een geregistreerd partnerschap);
 • attest van woonplaats (woon- en/of verblijfplaats, met of zonder historiek);
 • attest van nationaliteit;
 • uittreksel uit registers;
 • attest van gezinssamenstelling;
 • attest van overeenstemming van naam.

5) Attesten afgegeven door gemeenten/FOD Binnenlandse Zaken

 • Attest van hoofdverblijfplaats;
 • attest van hoofdverblijfplaats met historiek;
 • attest van leven;
 • attest van Belgische nationaliteit;
 • attest van wettelijke samenwoning;
 • attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk;
 • attest van Belgisch kiezer;
 • uittreksel uit registers.

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

1) Uittreksels uit akten van de burgerlijke stand

Opgesteld door gemeenten of consulaire posten:

- geboorteakte;

- huwelijksakte;

- overlijdensakte.

2) Uittreksels uit het centraal strafregister

- Ontbreken van strafblad.

3) Door consulaire posten afgegeven attesten

- Bekwaamheid om te huwen;

- huwelijkse staat.

4) Attesten afgegeven door gemeenten/FOD Binnenlandse Zaken

- Attest van hoofdverblijfplaats -> bijlage X;

- attest van hoofdverblijfplaats met historiek -> bijlage X;

- attest van leven -> bijlage II;

- attest van wettelijke samenwoning -> bijlage VII;

- attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk -> bijlage X.

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

In België is er nog geen lijst van beëdigde vertalers.

De wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, is op 1 december 2016 in werking getreden.

Deze wet voorziet in de oprichting van een nationaal register van beëdigde vertalers, tolken en vertalers/tolken. Dit nationale register is nog niet operationeel.

Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw wetsontwerp met het oog op de verdere ontwikkeling van het nationale register. Zodra dit wetsontwerp is aangenomen en het nationale register operationeel is, zal België de weblink naar het nationale register doorsturen naar de Commissie. Via deze weblink zal iedereen gemakkelijk beëdigde vertalers kunnen vinden voor de taal die ze willen en het taalgebied waarin ze zich bevinden, zonder dat alle informatie over de beëdigde vertalers openbaar beschikbaar zal zijn.

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

1) Akten van de burgerlijke stand

-        Gemeenten,

-        rechtstreeks uit de databank voor de akten van de burgerlijke stand (DABS);

-        Belgische ambassades en consulaten,

-        de FOD Buitenlandse Zaken - Directie Personenrecht.

2) Attesten afgegeven door gemeenten/FOD Binnenlandse Zaken (mijn dossier)

-        De FOD Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Instellingen en Bevolking - Rijksregister

3) Uittreksels uit het centraal strafregister

"Kopieën" van een uittreksel uit het centraal strafregister kunnen niet voor eensluidend worden gewaarmerkt. Alleen het originele uittreksel is authentiek.

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Informatie over uittreksels en attesten (geen gewaarmerkte kopieën)

1) Akten van de burgerlijke stand:

-        Het logo van de gemeente OF het logo van de DABS OF het logo van de consulaire post en het logo van België,

-        het elektronisch zegel van de DABS + link/barcode teneinde na te gaan of het afschrift of uittreksel daadwerkelijk door de DABS is afgegeven.

2) Attesten van de FOD Binnenlandse Zaken (mijn dossier):

Het zegel (elektronisch zegel) van het Koninkrijk België en de volledige vermelding "FOD Binnenlandse Zaken - Rijksregister" staan op elk document.

Dit zijn pdf-bestanden, ondertekend door het rijksregister en voorzien van alle officiële logo's.

Het elektronisch zegel staat in de letters IBZ van het opschrift.

3) Uittreksels uit het centraal strafregister

-        Uittreksels afgegeven door gemeentelijke autoriteiten

Het uittreksel moet zijn gedateerd en ondertekend door de betrokken gemeentelijke autoriteit (artikel 10 van het KB van 21 november 2016).

Bijgevolg moeten de uittreksels momenteel altijd voorzien zijn van het authentieke stempel, de datum en de handtekening van de burgemeester of zijn gemachtigde.

Aangezien de uittreksels door het centraal strafregister worden afgegeven, is ook de (gescande) handtekening van de directeur van het centraal strafregister altijd zichtbaar op het uittreksel.

Sommige gemeentelijke autoriteiten geven al digitale uittreksels af.

-        Uittreksels afgegeven door het centraal strafregister

Het droogstempel van het centraal strafregister wordt op het document aangebracht, alsook de handtekening (neergelegd) van de ambtenaar die het uittreksel heeft afgegeven.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Niets anders dan wat hierboven is vermeld.

Laatste update: 23/10/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Openbare documenten - Tsjechië

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Tsjechisch, Slowaaks.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

 • geboorteakte;
 • huwelijksakte;
 • overlijdensakte;
 • attest van geregistreerd partnerschap;
 • attest van bekwaamheid om te huwen;
 • attest van bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan;
 • woordelijk afschrift van het gezinsregister;
 • bevestiging van de in het gezinsregister ingevoerde gegevens;
 • bevestiging van gegevens in het register van documenten of in het dubbele gezinsregister dat werd bijgehouden tot 31 december 1958;
 • goedkeuring voor een naamsverandering (voornaam of achternaam);
 • bevestiging van huwelijk;
 • uittreksel uit het strafregister voor natuurlijke personen;
 • notarieel attest waarin wordt bevestigd dat iemand in leven is;
 • verstrekking van gegevens uit het bevolkingsregister aan een natuurlijke persoon;
 • attest met een bevestigende verklaring van ouders over het vaderschap van een (geboren of ongeboren) kind;
 • bevestiging van huwelijk (afgegeven door een Tsjechische ambassade of consulaat);
 • rechterlijke beslissingen betreffende de feiten die zijn vermeld in artikel 2, lid 1, van de verordening, bijvoorbeeld:

vonnis tot vaststelling van de geboortedatum van een minderjarige;

vonnis tot doodverklaring van een persoon;

vonnis tot vaststelling van de geldige overlijdensdatum van een persoon;

vonnis tot het geven van toestemming aan een minderjarige om te huwen;

vonnis tot erkenning van de handelingsbekwaamheid van een minderjarige;

echtscheidingsvonnis;

vonnis ter erkenning van vaderschap;

vonnis ter erkenning van moederschap;

vonnis betreffende de adoptie van een minderjarige of vonnis betreffende de adoptie van een volwassene.

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

 • geboorteakte (geboorte);
 • overlijdensakte (overlijden);
 • huwelijksakte (huwelijk);
 • attest van bekwaamheid om te huwen (bekwaamheid om te huwen);
 • attest van geregistreerd partnerschap (geregistreerd partnerschap);
 • attest van bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan (bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan);
 • uittreksel uit het strafregister voor natuurlijke personen (afwezigheid van een strafblad in de lidstaat waarvan de betrokkene de nationaliteit bezit);
 • verstrekking van gegevens uit het bevolkingsregister aan een natuurlijke persoon (woonplaats en/of verblijfplaats).

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

 • tolken op grond van wet nr. 36/1967 inzake deskundigen en tolken — lijst van tolken op de website van het ministerie van Justitie:

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5

 • Tsjechische ambassades en consulaten — controle van de nauwkeurigheid van vertalingen op grond van artikel 18, lid 3, onder e), van wet nr. 150/2017 betreffende externe dienstverlening

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Certificering dat een document een eensluidend afschrift is van een origineel document (bevestiging van echtheid) wordt uitgevoerd door:

 • regionale autoriteiten;
 • gemeentelijke diensten van gemeenten met uitgebreide bevoegdheden;
 • gemeentelijke autoriteiten, districtsdiensten of diensten van gemeentelijke districten van territoriaal gestructureerde statutaire steden en diensten van de districten van de stad Praag; de betreffende lijst is vastgelegd in de uitvoeringswetgeving (de lijst van gemeentelijke autoriteiten die de echtheid van documenten bevestigen en documenten legaliseren, is vastgelegd in bijlage 1 bij uitvoeringsbesluit nr. 36/2006 inzake de certificering dat een document een eensluidend afschrift is van een origineel document, en inzake de certificering van de echtheid van een handtekening, zoals gewijzigd);
 • autoriteiten van een militair district;
 • houder van een postvergunning (Tsjechische post);
 • Tsjechische Kamer van Koophandel;
 • notarissen;
 • Tsjechische ambassades (consulaten).

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Gewaarmerkte vertalingen

1. Gewaarmerkte vertaling door een vertaler

Vertalers vermelden op de eerste bladzijde van een schriftelijke vertaling de taal waaruit is vertaald, en op de laatste bladzijde verklaren zij dat zij over de nodige deskundigheid beschikken voor de uitvoering van de vertaling. Zij zetten op het document hun stempel van vertaler. Het vertaalde document of een gewaarmerkt afschrift ervan moet stevig aan de schriftelijke vertaling worden vastgeniet. De verklaring betreffende de nodige deskundigheid als vertaler kan met de hand worden geschreven of worden getypt of met een stempel worden aangebracht.

De verklaring betreffende de nodige deskundigheid als vertaler bevat het volgende:

 • informatie betreffende de aanstelling van de persoon als vertaler (informatie betreffende de rechterlijke beslissing houdende de aanstelling van de vertaler: plaats en datum van afgifte, referentienummer, informatie over de taal waarvoor de vertaler is aangesteld);
 • bevestiging dat de vertaling de tekst van het bijgevoegde document nauwkeurig weergeeft;
 • informatie over correcties aan de vertaling;
 • volgnummer waaronder de vertaling is opgenomen in de boeken van de vertaler;
 • plaats en datum van de verklaring van deskundigheid als vertaler;
 • voornaam, familienaam, handtekening van vertaler, stempel.

Het adres van de vertaler en andere contactgegevens, zoals telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersnaam van de Tsjechische website voor het doorsturen van officiële documenten en nummer van inschrijving in de lijst van Tsjechische erkende vertalers en tolken van de Kamer van het Hof, kunnen aan deze verplichte informatie worden toegevoegd. Het is raadzaam om ook het daadwerkelijke aantal bladzijden waaruit de vertaling bestaat, te vermelden.

De verklaring van de deskundigheid als vertaler wordt altijd opgesteld in de doeltaal.

2. Verklaring van de nauwkeurigheid van de vertaling van een openbaar document door een Tsjechische ambassade of consulaat

Een echtheidsverklaring waarin wordt verklaard dat een vertaling nauwkeurig is, moet het volgende bevatten:

 • naam van de ambassade of het consulaat;
 • volgnummer waaronder de echtheidsverklaring is ingevoerd in het betreffende logboek;
 • taal van het vertaalde document;
 • taal waarin het document is vertaald;
 • vermelding of de vertaling in opdracht van de ambassade is gemaakt of door de aanvrager is ingediend;
 • informatie over de vraag of het brondocument volledig of deels is vertaald;
 • de voornaam of voornamen, achternaam en handtekening van de persoon die verklaart dat de vertaling nauwkeurig is;
 • officiële stempel, en
 • plaats en datum van de verklaring van de nauwkeurigheid van de vertaling.

Gewaarmerkte afschriften

De verklaring dat een document een eensluidend afschrift is van een origineel document (bevestiging van de echtheid) bestaat uit een echtheidsverklaring en een officieel stempel aangebracht op het originele document of op een blad dat stevig aan het originele document is gehecht. De echtheidsverklaring bevat het volgende:

 • de naam van de autoriteit;
 • het volgnummer waaronder de echtheidsverklaring is ingevoerd in het betreffende logboek;
 • informatie waaruit blijkt dat het document waarvan de echtheid wordt bevestigd, identiek is aan het document waarop het is gebaseerd, en of dit document een origineel is, het reeds gewaarmerkt document waarvan de echtheid is bevestigd, een document dat is gebaseerd op een geautoriseerde documentomzetting, een duplicaat van de aanwezige stukken of een afschrift van een schriftelijke beslissing of het dispositief van een beslissing die is afgegeven in overeenstemming met bijzondere wetgeving;
 • het aantal pagina's waaruit het document bestaat;
 • vermelding of het document waarvan de echtheid wordt bevestigd een volledig of gedeeltelijk duplicaat of een volledig of gedeeltelijk afschrift is;
 • vermelding of het document waarop het document waarvan de echtheid wordt bevestigd, is gebaseerd, een zichtbare beveiliging bevat die deel uitmaakt van de juridisch significante inhoud van dat document (bv. een hologram);
 • de datum waarop de echtheidsverklaring is uitgevoerd;
 • de voornaam of voornamen, achternaam en handtekening van de persoon die de echtheid van het document bevestigt (d.w.z. ambtenaar, burgemeester of locoburgemeester, werknemer in dienst bij een militaire districtsautoriteit, werknemer bij de houder van de postvergunning of de Tsjechische Kamer van Koophandel).

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

De echtheidsbevestiging wordt weergegeven op het document waarvan de echtheid wordt bevestigd in de vorm van een echtheidsverklaring op elk blad, of op één blad wanneer alle bladen van het document waarvan de echtheid wordt bevestigd, stevig worden samengeniet tot een bundel en verzegeld. Het zegel wordt aan beide zijden voorzien van een officieel stempel, waarbij het officieel stempel deels over het document waarvan de echtheid wordt bevestigd, komt.

Als er op het document waarvan de echtheid wordt bevestigd, onvoldoende ruimte is om de echtheidsverklaring weer te geven, wordt de echtheidsverklaring weergegeven op een afzonderlijk blad, dat stevig wordt bevestigd aan het document waarvan de echtheid wordt bevestigd, en wordt de plaats van bevestiging verzegeld (zie hierboven).

Als het document waarvan de echtheid wordt bevestigd, bestaat uit een of meerdere bladen en elk afzonderlijk blad slechts aan één zijde tekst bevat, worden de lege zijden doorgestreept vanuit de linkerbovenhoek naar de rechterbenedenhoek en wordt de echtheidsverklaring weergegeven op de zijde waarvan de echtheid wordt bevestigd.

Als er in de tekst van het document waarvan de echtheid wordt bevestigd, of tussen de echtheidsverklaring en de tekst in het document waarvan de echtheid wordt bevestigd, een lege ruimte is, moet de persoon die de echtheid van het document bevestigt, de lege ruimte van de linkerbovenhoek naar de rechterbenedenhoek doorstrepen.

Het model van de echtheidsverklaring is vastgelegd in bijlage 2 bij uitvoeringsbesluit nr. 36/2006 inzake de certificering dat een document een eensluidend afschrift is van een origineel document en inzake de certificering van de echtheid van een handtekening, zoals gewijzigd.

De echtheidsverklaring wordt op een van de volgende manieren op een document waarvan de echtheid wordt bevestigd, weergegeven:

 • met een stempel en de hierboven beschreven informatie die met de hand wordt geschreven, of
 • met tekst die met behulp van IT-technologie is gedrukt en de bovenstaande gegevens bevat; de tekst wordt gedrukt op een zelfklevend label, op het document of op een afzonderlijk blad. Het label wordt aangebracht op het document waarvan de echtheid wordt bevestigd, en zo voorzien van een officieel stempel dat het officiële stempel deels over het label komt. Indien de echtheidsbevestiging op een afzonderlijk blad wordt gedrukt, wordt dat afzonderlijk blad stevig vastgehecht aan het document waarvan de echtheid wordt bevestigd.
Laatste update: 08/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Openbare documenten - Denemarken

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Als algemene regel geldt dat Deense autoriteiten alleen openbare documenten in het Deens moeten aanvaarden. Zij kunnen derhalve een vertaling eisen van documenten die niet in het Deens zijn opgesteld.

Op grond van de Noordse Taalconventie kunnen echter bepaalde documenten in het Fins, IJslands, Noors en Zweeds worden aanvaard. Dat geldt met name voor naamsveranderingsattesten, toestemmingen om een ​naam te gebruiken, goedkeuringen van een naam, huwelijksakten, attesten van geregistreerd partnerschap, attesten van burgerlijke staat, echtscheidingsvonnissen, vonnissen van scheiding van tafel en bed en rechterlijke beslissingen met betrekking tot echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van het huwelijk, en vonnissen ter erkenning dat een huwelijk of een geregistreerd partnerschap niet langer bestaat. Documenten die betrekking hebben op de behandeling van naamsveranderingszaken, worden ook aanvaard, als ze in het Duits of Engels zijn opgesteld.

Ook documenten betreffende de afwezigheid van een strafblad die in het Engels zijn opgesteld, kunnen worden aanvaard.

In specifieke gevallen kan een autoriteit evenwel documenten in andere talen aanvaarden, maar zij is niet verplicht om andere talen dan de hierboven genoemde talen te erkennen.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

De Deense autoriteiten hebben de volgende documenten aangemerkt als documenten die binnen het toepassingsgebied van de verordening vallen:

 • afwezigheid van een strafblad;
 • bewijs van verblijfplaats;
 • het persoonlijke dossier van de betrokkene in het centrale bevolkingsregister (personattest);
 • geboorte- en doopakte; (fødsels- og dåbsattest);
 • huwelijksakte;
 • huwelijksinzegeningsattest;
 • doopakte (dåbsattest);
 • geboorteakte (fødselsattest) (wordt niet langer afgegeven, maar is nog steeds geldig);
 • geboorteakte en naambewijs (fødsels- og navneattest) (wordt niet langer afgegeven, maar is nog steeds geldig);
 • naambewijs (navneattest) (wordt niet langer afgegeven, maar is nog steeds geldig);
 • overlijdensakte en begrafenisattest (wordt alleen afgegeven in bepaalde gevallen waarin een akte of attest vereist is voor een burger die is overleden vóór 1 april 1968, de datum waarop het centraal bevolkingsregister werd opgericht);
 • naamsveranderingsattest;
 • toestemming om een naam te gebruiken;
 • goedkeuring van een naam;
 • attest van geregistreerd partnerschap;
 • attest van burgerlijke staat;
 • echtscheidingsvonnis;
 • vonnis van scheiding van tafel en bed;
 • rechterlijke beslissing
  • met betrekking tot echtscheiding,
  • met betrekking tot scheiding van tafel en bed,
  • met betrekking tot nietigverklaring van het huwelijk,
  • ter erkenning dat een huwelijk niet langer bestaat,
  • ter erkenning dat een geregistreerd partnerschap niet langer bestaat.

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

Dit is de lijst van de Deense documenten waaraan als geschikte vertaalhulp een taalkundige bijlage kan worden gevoegd:

 • afwezigheid van een strafblad;
 • bewijs van verblijfplaats;
 • het persoonlijke dossier van de betrokkene in het centrale bevolkingsregister (personattest);
 • geboorte- en doopakte; (fødsels- og dåbsattest);
 • huwelijksakte;
 • huwelijksinzegeningsattest;
 • doopakte (dåbsattest);
 • attest van geregistreerd partnerschap;
 • attest van burgerlijke staat.

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Er is in Denemarken geen openbare lijst of gegevensbank van vertalers/tolken.

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

De autoriteit die het attest, de akte of het document heeft afgegeven, kan in bepaalde gevallen een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift afgeven. Daarnaast kan een autoriteit die de taak van autoriteit van afgifte heeft overgenomen, in bepaalde gevallen ook een dergelijk afschrift afgeven.

Een notaris die verbonden is aan de Deense rechtbanken kan ook een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de akte, het attest of het document afgeven.

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift bevat doorgaans een stempel van de gemeente of een notariële verklaring, zodat het duidelijk is welke autoriteit het afschrift heeft gewaarmerkt.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

In sommige gevallen bevat het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift een stempel met het woord "AFSCHRIFT".

Laatste update: 28/01/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Openbare documenten - Duitsland

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Duits

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

Werkingssfeer

Openbaar document

Geboorte

 • Geburtsurkunde (geboorteakte)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (gewaarmerkt uittreksel uit het geboorteregister)

Leven

 • einfache Meldebescheinigung (beknopt attest van inschrijving van woonplaats)
 • erweiterte Meldebescheinigung (omstandig attest van inschrijving van woonplaats)

Overlijden

 • Sterbeurkunde (overlijdensakte)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Sterberegister (gewaarmerkt uittreksel uit het overlijdensregister)

Naam

 • Geburtsurkunde (geboorteakte)
 • Eheurkunde (huwelijksakte)
 • Lebenspartnerschaftsurkunde (attest van geregistreerd partnerschap)

Huwelijk

Bekwaamheid om te huwen

Burgerlijke staat

 • Eheurkunde (huwelijksakte)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (gewaarmerkt uittreksel uit het huwelijksregister)
 • Ehefähigkeitszeugnis (attest van bekwaamheid om te huwen)
 • einfache Meldebescheinigung (beknopt attest van inschrijving van woonplaats)
 • erweiterte Meldebescheinigung (omstandig attest van inschrijving van woonplaats)

Scheiding

Nietigverklaring van het huwelijk

 • Eheurkunde (huwelijksakte)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (gewaarmerkt uittreksel uit het huwelijksregister)

Geregistreerd partnerschap

Bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (attest van geregistreerd partnerschap)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (gewaarmerkt uittreksel uit het register van geregistreerde partnerschappen)
 • Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (attest van bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan)

Ontbinding van een geregistreerd partnerschap

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (attest van geregistreerd partnerschap)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (gewaarmerkt uittreksel uit het register van geregistreerde partnerschappen)

Ouderschap

 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (gewaarmerkt uittreksel uit het geboorteregister)

Woonplaats

Verblijfplaats

 • einfache Meldebescheinigung (beknopt attest van inschrijving van woonplaats)

Nationaliteit

 • Einbürgerungsurkunde (inburgeringsattest)
 • Urkunde über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung (attest van het Duitse burgerschap dat verkregen is door verklaring)
 • Entlassungsurkunde (attest van ontneming van burgerschap)
 • Verzichtsurkunde (attest van afzien van burgerschap))
 • Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit (goedkeuring om het Duitse burgerschap te behouden)
 • Staatsangehörigkeitsausweis (burgerschapsattest)
 • Ausweis über die Rechtstellung als Deutscher (attest van rechtspositie als Duitser)

Adoptie

 • Gerichtlicher Beschluss (rechterlijk vonnis)

Afwezigheid van een strafblad

 • Führungszeugnis (bewijs van goed zedelijk gedrag)

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

Openbaar document

Vertaalhulp

Geburtsurkunde (geboorteakte)

Bijlage I — Geboorte

einfache Meldebescheinigung (beknopt attest van inschrijving van woonplaats)

Bijlage II — Leven

Sterbeurkunde (overlijdensakte)

Bijlage III — Overlijden

Eheurkunde (huwelijksakte)

Bijlage IV — Huwelijk

Ehefähigkeitszeugnis (attest van bekwaamheid om te huwen)

Bijlage V — Bekwaamheid om te huwen

erweiterte Meldebescheinigung (omstandig attest van inschrijving van woonplaats)

Bijlage VI — Burgerlijke staat

Lebenspartnerschaftsurkunde (attest van geregistreerd partnerschap)

Bijlage VII — Geregistreerd partnerschap

Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (attest van bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan)

Bijlage VIII —Bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan

erweiterte Meldebescheinigung (omstandig attest van inschrijving van woonplaats)

Bijlage IX — Status van geregistreerd partnerschap

einfache Meldebescheinigung (beknopt attest van inschrijving van woonplaats)

Bijlage X — Woonplaats en/of verblijfplaats

Afwezigheid van een strafblad

Bijlage XI — Afwezigheid van een strafblad

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Er is een nationale gegevensbank van vertalers en tolken, die wordt beheerd door de deelstaat Hessen. De gegevensbank kan gratis worden geraadpleegd op De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.justiz-dolmetscher.de/ en heeft een uitgebreide zoekfunctie (bv. zoeken op deelstaat, rechtbank of taal). In de gegevensbank zijn alleen door de overheid aangestelde en beëdigde vertalers en tolken opgenomen. De gegevens van de verantwoordelijke autoriteiten zijn te vinden op dit adres.

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

In Duitsland zijn alle autoriteiten of instanties die openbare documenten afgeven (bv. diensten van de burgerlijke stand, verblijfsregistratieautoriteiten of rechtbanken), en notarissen gemachtigd om gewaarmerkte afschriften af te geven.

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Een gewaarmerkt afschrift bevat een verklaring waarin wordt bevestigd dat het afschrift conform is aan het originele stuk (bv. een gerechtelijk document of een notariële akte), het zegel of stempel van de autoriteit/instantie van afgifte en de handtekening van de persoon die het afschrift waarmerkt (artikel 42, lid 1, Beurkundungsgesetz (wet betreffende de officiële registratie van documenten)). Beëdigde vertalingen zijn voorzien van een stempel/zegel en de handtekening van de vertaler.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Een gewaarmerkt afschrift bevat een verklaring waarin wordt bevestigd dat het afschrift conform is aan het originele stuk (bv. een gerechtelijk document of een notariële akte), het zegel of stempel van de autoriteit/instantie van afgifte en de handtekening van de persoon die het afschrift waarmerkt (artikel 42, lid 1, Beurkundungsgesetz (wet betreffende de officiële registratie van documenten)). Beëdigde vertalingen zijn voorzien van een stempel/zegel en de handtekening van de vertaler.

Laatste update: 22/06/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Openbare documenten - Frankrijk

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Frans.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

Indicatieve lijst van openbare documenten:

a) geboorte

- geboorteakte;

- tijdelijke geboorteakte na de vondst van een pasgeboren baby of in het geval van staatsvoogdij (pupille de l’Etat) zonder bekende geboorteakte of waarbij met betrekking tot de geboorte geheimhouding is aangevraagd;

- rechterlijke beslissing tot verklaring van geboorte;

- rechterlijke beslissing ter vervanging van een geboorteakte (jugement supplétif d’acte de naissance);

- verklaring (acte de notoriété) in plaats van een niet beschikbare geboorteakte ten behoeve van een huwelijk, afgegeven door een notaris of door de diplomatieke of consulaire instantie;

- verklaring in plaats van documenten van de burgerlijke stand die niet beschikbaar zijn omdat ze zijn vernietigd of verloren zijn gegaan ten gevolge van een ongeluk of een oorlogshandeling;

- geboorteakte afgegeven door OFPRA, het Frans Bureau voor de bescherming van vluchtelingen en statelozen (Office français de protection des réfugiés et apatrides);

- certificaat van oorsprong afgegeven door de prefect (préfet) ter vervanging van een geboorteakte bij gebrek aan een voorlopige geboorteakte als er sprake is van een

- door de voorzitter van de regionale rechtbank (Tribunal de grande instance) gegeven rechterlijke beslissing tot rectificatie van een geboorteakte;

b) in leven zijn

- bewijs van in leven zijn (certificat de vie);

c) overlijden

- overlijdensakte;

- in de woonplaats van de overledene bewaard transcript als de overlijdensakte ergens anders is opgemaakt;

- akte van levenloos geboren kind;

- geboorteakte;

- transcript van het dispositief van een uitspraak tot volle adoptie dat als geboorteakte kan dienen;

- besluit waarin het overlijden van een persoon wordt bevestigd;

- besluit waarin de afwezigheid van een persoon wordt bevestigd (déclaration d’absence);

- rechterlijke beslissing ter vervanging van een geboorte- of overlijdensakte;

- verklaring in plaats van stukken van de burgerlijke stand die niet beschikbaar zijn omdat ze zijn vernietigd of verloren zijn gegaan ten gevolge van een ongeluk of een oorlogshandeling;

- door de voorzitter van de regionale rechtbank (Tribunal de grande instance) gegeven rechterlijke beslissing tot rectificatie van een overlijdensakte;

- de annotatie “gestorven tijdens deportatie”;

- de annotatie “slachtoffer van terrorisme”;

- de annotatie “gestorven voor Frankrijk”;

- de annotatie “gestorven in dienst van de natie”;

- overlijdensakte afgegeven door OFPRA, het Frans Bureau voor de bescherming van vluchtelingen en statelozen (Office français de protection des réfugiés et apatrides);

d) naam

- geboorteakte;

- transcript van het dispositief van een uitspraak tot volle adoptie dat als geboorteakte kan dienen;

- adoptiebesluit van de rechtbank met betrekking tot de naam;

- transcript van het dispositief van een uitspraak tot eenvoudige adoptie;

- uitspraak tot herroeping van een eenvoudige adoptie;

- akte van een gemeenschappelijke verklaring van naamgeving goedgekeurd door de ambtenaar van de burgerlijke stand;

- verklaring van verschil van mening over de aan de ambtenaar van de burgerlijke stand doorgegeven naam;

- verklaring van wijziging van de aan de ambtenaar van de burgerlijke stand doorgegeven naam;

- decreet van naamswijziging;

- beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand tot het wijzigen van de naam in overeenstemming met documenten van een buitenlands bureau voor de burgerlijke stand;

- beschikking inzake de naam als gevolg van een ouderschapswijziging;

e) huwelijk, daaronder begrepen de bekwaamheid om te huwen en de huwelijkse staat

- huwelijksakte;

- geboorteakte;

- verklaring (acte de notoriété) in plaats van documenten van de burgerlijke stand die niet beschikbaar zijn omdat ze zijn vernietigd of verloren zijn gegaan ten gevolge van een ongeluk of een oorlogshandeling;

- rechterlijke beslissing tot vervanging van een geboorte- of huwelijksakte;

- transcriptie van het dispositief van een beslissing tot volle adoptie dat als geboorteakte kan dienen;

- akte van civiele huwelijksvoltrekking;

- verklaring van huwelijksbevoegdheid afgegeven door een diplomatieke of consulaire instantie;

- de onder punt f) genoemde beslissingen, met uitzondering van die met betrekking tot nietigverklaring;

- akte van een notaris met betrekking tot het bestaan van een huwelijkscontract;

- door de voorzitter van de regionale rechtbank (Tribunal de grande instance) gegeven rechterlijke beslissing tot rectificatie van een huwelijksakte;

- huwelijksakte afgegeven door OFPRA, het Frans Bureau voor de bescherming van vluchtelingen en statelozen (Office français de protection des réfugiés et apatrides);

f) echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van het huwelijk

- neerleggingshandeling van een bij een notaris ingediende overeenkomst tot echtscheiding met wederzijdse instemming;

- akte van neerlegging van een overeenkomst tot echtscheiding met wederzijdse instemming;

- echtscheidingsvonnis;

- vonnis van scheiding van tafel en bed;

- vonnis van vernietiging;

- rechterlijke beslissing ter vervanging van een geboorte- of huwelijksakte;

g) geregistreerd partnerschap, daaronder begrepen de bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan en de status van geregistreerd partnerschap

- rechterlijke beslissing ter vervanging van een geboorteakte (jugement supplétif d’acte de naissance);

- samenlevingscontract (PACS - pacte civil de solidarité) dat is goedgekeurd door een ambtenaar van de burgerlijke stand of door een diplomatiek of consulair functionaris (voorheen de griffie van de arrondissementsrechtbank (Tribunal d’instance));

- samenlevingscontract via authentieke akte;

- bewijs van inschrijving van de totstandkoming/wijziging/ontbinding van een samenlevingscontract verstrekt door een notaris, de ambtenaar van de burgerlijke stand of, tot en met 31 oktober 2017, de griffie van de arrondissementsrechtbank (Tribunal d’instance);

- akte van het ontbreken van een samenlevingscontract afgegeven door de centrale dienst van de burgerlijke stand (SCEC);

- geboorteakte;

- transcript van het dispositief van een uitspraak tot volle adoptie dat als geboorteakte kan dienen;

- overlijdensakte;

h) ontbinding van een geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van een geregistreerd partnerschap

- geboorteakte met een aantekening van de ontbinding of nietigverklaring van een samenlevingscontract;

- bewijs van inschrijving van de ontbinding van een samenlevingscontract verstrekt door een notaris, de ambtenaar van de burgerlijke stand of, tot en met 31 oktober 2017, de griffie van de arrondissementsrechtbank (Tribunal d’instance);

- vonnis van scheiding van tafel en bed;

- vonnis van vernietiging van een samenlevingscontract;

- akte van het ontbreken van een samenlevingscontract afgegeven door de centrale dienst van de burgerlijke stand (SCEC);

i) afstamming

- erkenningshandeling ten overstaan van een ambtenaar van de burgerlijke stand;

- erkenningshandeling via authentieke akte (acte authentique);

- verklaring (acte de notoriété) ter bevestiging van acceptatie van een burgerlijke staat, afgegeven door het gerecht van eerste aanleg in de geboorte- of verblijfplaats;

- rechterlijke beslissing ter vervanging van een akte van de burgerlijke stand;

- vonnis van de regionale rechtbank (Tribunal de grande instance) tot vaststelling of nietigverklaring van familierechtelijke betrekking;

j) adoptie

- transcript van het dispositief van een uitspraak tot volle adoptie dat als geboorteakte kan dienen;

- rechterlijke beslissing ter vervanging van een geboorteakte (jugement supplétif d’acte de naissance);

- adoptie-uitspraak;

- transcript van het dispositief van een uitspraak tot eenvoudige adoptie;

- uitspraak tot herroeping van een eenvoudige adoptie;

- uitspraak tot adoptie door de natie (adoption par la Nation);

k) woon- en/of verblijfplaats

- verklaring van verblijfplaats (voor Franse burgers in het buitenland);

- verklaring van verandering van verblijfplaats (voor Franse burgers in het buitenland);

l) burgerschap en nationaliteit

- certificaat van Frans staatsburgerschap;

- authentiek afschrift van een decreet van naturalisatie of re-integratie in het Franse staatsburgerschap afgegeven door de administratieve autoriteit;

- verklaring van Frans staatsburgerschap, met de vermelding dat de verklaring is geregistreerd, ontvangen door ofwel het hoofd van de griffie van de arrondissementsrechtbank bij in Frankrijk opgestelde verklaringen, de administratieve autoriteit, of de Franse consul bij in het buitenland opgestelde verklaringen, en is geregistreerd door ofwel het hoofd van de griffie van de arrondissementsrechtbank bij in Frankrijk opgestelde verklaringen, het ministerie van Justitie bij in het buitenland opgestelde verklaringen, of het ministerie dat verantwoordelijk is voor naturalisaties bij verklaringen op basis van een huwelijk met een Frans staatsburger;

- gerechtelijk bevel, dat vergezeld gaat van een certificaat dat aangeeft dat er geen hoger beroep is ingesteld;

- geboorteakte met daarop de aantekening dat een van de bovenstaande zaken van toepassing is;

m) afwezigheid van een strafblad, waarbij de openbare documenten met betrekking tot dit feit worden afgegeven voor een burger van de Unie door de autoriteiten van de lidstaat waarvan die burger onderdaan is

- verklaring omtrent gedrag, bulletin nr. 3 van het strafregister (“Bulletin n°3 du casier judiciaire”) waarin vermeld staat dat de persoon geen strafblad heeft.

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

Formulieren betreffende geboorte (1)

- geboorteakte;

- tijdelijke geboorteakte na de vondst van een pasgeboren baby of in het geval van staatsvoogdij (pupille de l’Etat) zonder bekende geboorteakte of waarbij met betrekking tot de geboorte geheimhouding is aangevraagd;

- rechterlijke beslissing tot verklaring van geboorte;

- rechterlijke beslissing ter vervanging van een geboorteakte (jugement supplétif d’acte de naissance);

- verklaring (acte de notoriété) in plaats van een niet-beschikbare geboorteakte ten behoeve van een huwelijk, afgegeven door een notaris of de diplomatieke of consulaire instantie;

- verklaring in plaats van stukken van de burgerlijke stand die niet beschikbaar zijn omdat ze zijn vernietigd of verloren zijn gegaan ten gevolge van een ongeluk of een oorlogshandeling;

- certificaat ter vervanging van een geboorteakte afgegeven door OFPRA, het Frans Bureau voor de bescherming van vluchtelingen en statelozen (Office français de protection des réfugiés et apatrides);

- door de prefect (préfet) afgegeven certificaat van afstamming ter vervanging van een geboorteakte bij gebrek aan een voorlopige geboorteakte als er sprake is van een geheime   ;

- door de voorzitter van de regionale rechtbank (Tribunal de grande instance) gegeven rechterlijke beslissing tot rectificatie van een geboorteakte.

Formulieren betreffende in leven zijn (2)

- certificaat van in leven zijn (Franse burgers in het buitenland).

Formulieren betreffende overlijden (3)

- overlijdensakte;

- in de woonplaats van de overledene bewaard transcript als de overlijdensakte ergens anders is opgemaakt;

- akte van levenloos geboren kind;

- geboorteakte;

- transcript van het dispositief van een uitspraak tot volle adoptie dat als geboorteakte kan dienen;

- besluit waarin het overlijden van een persoon wordt bevestigd;

- vonnis waarin de afwezigheid van een persoon wordt bevestigd;

- rechterlijke beslissing ter vervanging van een geboorte- of overlijdensakte;

- verklaring in plaats van stukken van de burgerlijke stand die niet beschikbaar zijn omdat ze zijn vernietigd of verloren zijn gegaan ten gevolge van een ongeluk of een oorlogshandeling;

- door de voorzitter van de regionale rechtbank (Tribunal de grande instance) gegeven rechterlijke beslissing tot rectificatie van een overlijdensakte;

- de annotatie “gestorven tijdens deportatie”;

- de annotatie “slachtoffer van terrorisme”;

- de annotatie “gestorven voor Frankrijk”;

- de annotatie “gestorven in dienst van de natie”;

- certificaat ter vervanging van een overlijdensakte afgegeven door OFPRA, het Frans Bureau voor de bescherming van vluchtelingen en statelozen (Office français de protection des réfugiés et apatrides).

Formulieren betreffende het huwelijk (4)

- geboorteakte;

- huwelijksakte;

- rechterlijke beslissing ter vervanging van een geboorte- of huwelijksakte;

- transcriptie van het dispositief van een beslissing tot volle adoptie dat als geboorteakte kan dienen;

- akte van civiele huwelijksvoltrekking;

- uitspraak tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed;

- akte van een notaris met betrekking tot het bestaan van een huwelijkscontract;

- verklaring in plaats van stukken van de burgerlijke stand die niet beschikbaar zijn omdat ze zijn vernietigd of verloren zijn gegaan ten gevolge van een ongeluk of een oorlogshandeling;

- door de voorzitter van de regionale rechtbank (Tribunal de grande instance) gegeven rechterlijke beslissing tot rectificatie van een huwelijksakte;

- certificaat ter vervanging van een huwelijksakte afgegeven door OFPRA, het Frans Bureau voor de bescherming van vluchtelingen en statelozen (Office français de protection des réfugiés et apatrides).

Formulieren betreffende de bekwaamheid om te huwen (5)

- verklaring van huwelijksbevoegdheid afgegeven door een diplomatieke of consulaire instantie.

Formulieren betreffende de huwelijkse staat (6)

- huwelijksakte;

- geboorteakte;

- tijdelijke geboorteakte na de vondst van een pasgeboren baby of in het geval van staatsvoogdij (pupille de l’Etat) zonder bekende geboorteakte of waarbij met betrekking tot de geboorte geheimhouding is aangevraagd;

- rechterlijke beslissing tot verklaring van geboorte;

- rechterlijke beslissing ter vervanging van een geboorte- of huwelijksakte.

- verklaring (acte de notoriété) in plaats van een niet-beschikbare geboorteakte ten behoeve van een huwelijk, afgegeven door een notaris of de diplomatieke of consulaire instantie;

- verklaring in plaats van stukken van de burgerlijke stand die niet beschikbaar zijn omdat ze zijn vernietigd of verloren zijn gegaan ten gevolge van een ongeluk of een oorlogshandeling;

- certificaat ter vervanging van een geboorteakte afgegeven door OFPRA, het Frans Bureau voor de bescherming van vluchtelingen en statelozen (Office français de protection des réfugiés et apatrides);

- door de voorzitter van de regionale rechtbank (Tribunal de grande instance) gegeven rechterlijke beslissing tot rectificatie van een geboorteakte;

- certificaat dat aangeeft dat een persoon niet getrouwd is, afgegeven door een diplomatieke of consulaire instantie.

Formulieren betreffende het geregistreerd partnerschap (7)

- geboorteakte;

- transcriptie van het dispositief van een beslissing tot volle adoptie dat als geboorteakte kan dienen;

- rechterlijke beslissing ter vervanging van een geboorteakte (jugement supplétif d’acte de naissance);

- overlijdensakte;

- in de woonplaats van de overledene bewaard transcript als de akte van overlijden ergens anders is opgemaakt;

- samenlevingscontract (PACS - pacte civil de solidarité) goedgekeurd door een ambtenaar van de burgerlijke stand of door een diplomatiek of consulair functionaris (voorheen de griffie van de arrondissementsrechtbank (Tribunal d’instance));

- samenlevingscontract via authentieke akte;

- ontvangstbevestiging van de totstandkoming/wijziging/ontbinding van een samenlevingscontract verstrekt door de ambtenaar van de burgerlijke stand (voorheen de griffie van de arrondissementsrechtbank) of een notaris;

- akte van het ontbreken van een samenlevingscontract afgegeven door de centrale dienst van de burgerlijke stand (SCEC).

Formulieren betreffende de bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan (8)

- geboorteakte (zonder registratie van een samenlevingscontract: zie 5.2 op het formulier).

Formulieren betreffende de status van geregistreerd partnerschap (9)

- geboorteakte (met uitzondering van buitenlandse staatsburgers die in het buitenland zijn geboren);

- transcript van het dispositief van een beslissing tot volle adoptie dat als geboorteakte kan dienen (met uitzondering van buitenlandse staatsburgers die in het buitenland zijn geboren);

- vonnis ter vervanging van een geboorteakte (met uitzondering van buitenlandse staatsburgers die in het buitenland zijn geboren);

- overlijdensakte;

- in de woonplaats van de overledene bewaard transcript als de akte van overlijden ergens anders is opgemaakt;

- akte van het ontbreken van een samenlevingscontract afgegeven door de centrale dienst van de burgerlijke stand (SCEC).

Formulieren betreffende de WOON- of VERBLIJFPLAATS (10)

- verklaring van verblijfplaats (voor Franse burgers in het buitenland);

- verklaring van verandering van verblijfplaats (voor Franse burgers in het buitenland).

Formulieren betreffende strafblad (11)

- verklaring omtrent gedrag, bulletin nr. 3 van het strafregister (“Bulletin n°3 du casier judiciaire”) waarin vermeld staat dat de persoon geen strafblad heeft.

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Beëdigd vertalers moeten door het gerecht goedgekeurde deskundigen (experts judiciaires) zijn. De lijsten van deskundigen, die elk een gedeelte met goedgekeurde (beëdigd) vertalers bevatten, zijn beschikbaar op de website van het Hof van Cassatie:

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html .

De lijsten van deskundige vertalers, die jaarlijks worden geactualiseerd, komen als volgt op de website:

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Bepaalde afschriften kunnen alleen door administratieve of gerechtelijke autoriteiten of rechtsbeoefenaren worden afgegeven. Dit geldt voor afschriften van gerechtelijke of authentieke akten, die alleen kunnen worden afgegeven door griffiers of overheidsfunctionarissen (bv. notarissen of gerechtsdeurwaarders, of ambtenaren van de burgerlijke stand die de desbetreffende akten in bewaring hebben).

Voor andere documenten heeft artikel R113-10 van het Wetboek van betrekkingen tussen het publiek en de overheid (Code des relations entre le public et l’administration) geleid tot afschaffing van de bij bestuurlijke procedures vereiste waarmerking van fotokopieën van door een overheid afgegeven stukken, indien de wet niet al een normale fotokopie toestaat. In het wetboek is echter bepaald dat de overheid afschriften die door buitenlandse autoriteiten worden verlangd, op verzoek moet blijven waarmerken. Er is geen lijst van autoriteiten die gewaarmerkte afschriften kunnen afgeven. In Artikel R2122-8 van de Algemene Wet inzake lokale overheden (Code général des collectivités territoriales) is evenwel vastgesteld dat de burgemeester en door de burgemeester gedelegeerde gemeenteambtenaren op verzoek handtekeningen en de conformiteit van documenten kunnen waarmerken.

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

De manier waarop vertalingen moeten worden gelegaliseerd, is niet wettelijk vastgelegd.

Een gelegaliseerde vertaling kan echter als volgt worden herkend. .

De belangrijkste, verplichte vereiste is dat de vertaling moet zijn gemaakt door een vertaler die is opgenomen op de lijst van deskundigen van een Frans hof van beroep of van het Hof van Cassatie.

Daarnaast is het volgende gebruikelijk:

- in de vertaling is opgenomen dat het een juiste en nauwkeurige vertaling van het origineel is (“certifiée conforme à l’original”);

- elke pagina is genummerd en geparafeerd door de deskundige beëdigd vertaler;

- de laatste pagina bevat de handtekening, het stempel en de naam van de vertaler;

- op de vertaling is een registratienummer vermeld (van de deskundige beëdigd vertaler - hetzelfde nummer voor brontekst en de vertaling).

Geen van de vier bovenstaande zaken zijn echter verplicht.

Voor eensluidend gewaarmerkte afschriften worden voorzien van een legalisatiestempel, datum en handtekening door de instantie die de legalisatie heeft verricht.

Voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van gerechtelijke of authentieke akten kunnen alleen worden afgegeven door de autoriteit waar het origineel is neergelegd. Deze afschriften worden door de autoriteit die het document heeft afgegeven voorzien van de datum, een handtekening en, in voorkomend geval, een stempel.

Afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand worden door de gemeente, een diplomatieke of consulaire instantie of de centrale dienst van de burgerlijke stand (SCEC) van het ministerie van Buitenlandse Zaken voorzien van een stempel, en door de griffie waar het origineel is neergelegd voorzien van datum en stempel.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Voor eensluidend gewaarmerkte afschriften worden voorzien van een legalisatiestempel, datum en handtekening door de instantie die de legalisatie heeft verricht.

Voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van gerechtelijke of authentieke akten kunnen alleen worden afgegeven door de autoriteit waar het origineel is neergelegd. Deze afschriften worden door de autoriteit die het document heeft afgegeven voorzien van de datum, een handtekening en, in voorkomend geval, een stempel.

Afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand worden door de gemeente, een diplomatieke of consulaire instantie of de centrale dienst van de burgerlijke stand (SCEC) van het ministerie van Buitenlandse Zaken voorzien van een stempel, en door de griffie waar het origineel is neergelegd voorzien van datum en stempel.

Laatste update: 23/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Openbare documenten - Kroatië

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

De Republiek Kroatië aanvaardt alleen openbare documenten in het Kroatisch, dus geen openbare documenten in andere officiële talen van de EU-lidstaten.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

De openbare documenten die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, zijn:

- geboorteakte (rodni list) (bijlage I),

- overlijdensakte (smrtni list) (bijlage III),

- huwelijksakte (vjenčani list) (bijlage IV),

- attest van ongehuwde status (potvrda o slobodnom bračnom stanju) (bijlage VI),

- attest van partnerschap (potvrda o životnom partnerstvu) (bijlage VII),

- attest van woonplaats en/of verblijfplaats (uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu) (bijlage X),

- attest van afwezigheid van een strafblad (potvrda o nepostojanju kaznene evidencije) (bijlage XI),

Opmerking: de openbare documenten zoals bedoeld in bijlagen I-VII worden afgegeven door het Ministerie van Openbaar Bestuur (Ministarstvo uprave), de in bijlage X bedoelde documenten worden afgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Ministarstvo unutarnjih poslova), en de in bijlage XI bedoelde documenten worden afgegeven door het Ministerie van Justitie (Ministarstvo pravosuđa).

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

De openbare documenten waaraan als geschikte vertaalhulp meertalige modelformulieren kunnen worden gevoegd, zijn:

- geboorteakte (bijlage I),

- overlijdensakte (bijlage III),

- huwelijksakte (bijlage IV),

- attest van ongehuwde staat (bijlage VI),

- attest van partnerschap (bijlage VII),

- attest van woonplaats en/of verblijfplaats (bijlage X),

- attest van afwezigheid van een strafblad (bijlage XI).

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Op grond van het Kroatische recht zijn gerechtsvertalers gekwalificeerd om gewaarmerkte vertalingen uit te voeren.

Link naar de bijgewerkte lijst van gerechtsvertalers die wordt bekendgemaakt op de website van het Ministerie van Justitie:

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravo%20na%20pristup%20informacijama/Registri%20i%20baze%20podataka/Popis%20stalnih%20sudskih%20tumaca.pdf

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Op grond van het Kroatische recht kunnen notarissen (javni bilježnici) gewaarmerkte afschriften van openbare documenten afgeven. De lijst van de gekwalificeerde notarissen — ook de "gids van notarissen" (Imenik javnih bilježnika) genoemd — wordt beheerd door de raad van bestuur (Upravni odbor) van de Kroatische Kamer van Notarissen (Hrvatska javnobilježnička komora) en kan worden geraadpleegd op de volgende website van de Kamer: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.hjk.hr/Uredi

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Gewaarmerkte vertalingen en gewaarmerkte afschriften kunnen worden geïdentificeerd door middel van een gewone visuele controle, aangezien elke vertaling of afschrift is voorzien van het stempel van een gerechtsvertaler of notaris dat duidelijk aangeeft dat het betrokken document een vertaling of afschrift is.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Een gewaarmerkt afschrift onderscheidt zich door een stempel van de notaris die het heeft afgegeven.

Laatste update: 26/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Openbare documenten - Italië

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

De volgende talen kunnen worden gebruikt:

- Italiaans (officiële taal van de staat);

- Duits in de regio Trentino-Alto Adige, die een bijzondere status heeft (presidentieel decreet nr. 670 van 31 augustus 1972 en presidentieel decreet nr. 574 van 15 juli 1988);

- Frans in de regio Valle d'Aosta, die een bijzondere status heeft (artikel 38 van de constitutionele wet nr. 4 van 26 februari 1948);

- Sloveens in de regio Friuli-Venezia Giulia, die een bijzondere status heeft (artikel 8 van wet nr. 38 van 23 februari 2001).

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

De in artikel 6, lid 1, onder b), van de verordening bedoelde openbare documenten omvatten met name de hieronder vermelde documenten van de bevolkingsdiensten.

Toepassingsgebied

Openbare documenten

Geboorte

 • Geboorteakte (certificato di nascita)
 • Uittreksel uit de geboorteakte (estratto dell’atto di nascita)
 • Volledig afschrift van de geboorteakte (copia integrale atto di nascita)

In leven zijn

 • Verklaring van in leven zijn (certificato di esistenza in vita)

Overlijden

 • Overlijdensakte (certificato di morte)
 • Uittreksel uit de overlijdensakte (estratto atto di morte)
 • Volledig afschrift van de overlijdensakte (copia integrale atto di morte)

Naam

 • Geboorteakte
 • Uittreksel uit de geboorteakte
 • Volledig afschrift van de geboorteakte

Huwelijk, daaronder begrepen de bekwaamheid om te huwen en de huwelijkse staat

 • Huwelijksakte (certificato di matrimonio)
 • Uittreksel uit de huwelijksakte (estratto dell’atto di matrimonio)
 • Volledig afschrift van de huwelijksakte (copia integrale dell’atto di matrimonio)
 • Attest van huwelijksbekwaamheid (certificato di capacità di contrarre matrimonio) of attest betreffende de vrijheid om te huwen (certificato di nulla osta alla celebrazione del matrimonio)
 • Verklaring van de burgerlijke stand (certificato di stato civile)
 • Uittreksel uit de geboorteakte

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed, of nietigverklaring van een huwelijk

 • Huwelijksakte
 • Samenvattend uittreksel uit de huwelijksakte (estratto per riassunto dell’atto di matrimonio)
 • Volledig afschrift van een overeenkomst inzake scheiding van tafel en bed/echtscheiding (copia integrale dell’accordo di separazione/divorzio)
 • Uittreksel uit de geboorteakte

Geregistreerd partnerschap, daaronder begrepen de bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan en de status van geregistreerd partnerschap

 • Akte van geregistreerd partnerschap (certificato di unione civile)
 • Uittreksel uit de akte van geregistreerd partnerschap (estratto di costituzione di unione civile)
 • Volledig afschrift van de akte van geregistreerd partnerschap (copia integrale di atto di costituzione di unione civile)
 • Attest inzake de bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan (certificato di capacità di sottoscrivere un’unione civile)
 • Uittreksel uit de geboorteakte

Nietigverklaring van een geregistreerd partnerschap

 • Uittreksel uit de akte van geregistreerd partnerschap
 • Uittreksel uit de geboorteakte

Afstamming

 • Uittreksel uit de geboorteakte met vermelding van vaderschap en moederschap (estratto dell’atto di nascita con paternità e maternità)

Woon- en/of verblijfplaats

 • Verklaring omtrent de verblijfplaats (certificato di residenza)

Nationaliteit

 • Nationaliteitsbewijs (certificato di residenza)
 • Uittreksel uit de geboorteakte

Adoptie

 • Uittreksel uit de geboorteakte

Afwezigheid van een strafblad

 • Uittreksel uit het strafregister (certificato del casellario giudiziale)

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

Openbare documenten

Meertalige modelformulieren

Geboorteakte

Bijlage I - Geboorte

Verklaring van in leven zijn

Bijlage II - In leven zijn

Overlijdensakte

Bijlage III - Overlijden

Huwelijksakte

Bijlage IV - Huwelijk

Attest van huwelijksbekwaamheid of attest betreffende de vrijheid om te huwen

Bijlage V - Huwelijksbekwaamheid

Verklaring inzake de huwelijkse staat

Bijlage VI - Huwelijkse staat

Akte van geregistreerd partnerschap

Bijlage VII - Geregistreerd partnerschap

Attest inzake de bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan

Bijlage VIII - Bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan

Akte van geregistreerd partnerschap

Bijlage IX - Status van geregistreerd partnerschap

Verklaring omtrent de verblijfplaats

Bijlage X - Woon- en/of verblijfplaats

Uittreksel uit het strafregister

Bijlage XI - Afwezigheid van een strafblad

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Er is geen openbare lijst van vertalers en tolken. Vertalers en tolken kunnen echter wel vragen om (als adviseur van de rechtbank) te worden opgenomen in de registers die door de rechtbanken worden bijgehouden.

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Overeenkomstig artikel 18, lid 2, eerste zin, van presidentieel decreet nr. 445 van 28 december 2000 kunnen afschriften voor eensluidend worden gewaarmerkt door:

- de ambtenaar (pubblico ufficiale) die het document heeft afgegeven of bij wie het origineel is gedeponeerd of aan wie het document moet worden overgelegd;

- een notaris (notaio);

- een griffier (cancelliere);

- een gemeentesecretaris (segretario comunale) of een andere door de burgemeester aangewezen ambtenaar.

De taken met betrekking tot het bevolkingsregister en de burgerlijke stand vallen onder de verantwoordelijkheid van de overheid en worden uitgevoerd door de burgemeesters van de gemeenten als ambtenaar en door het personeel dat door hen is aangewezen.

Ambtenaren geven akten van de burgerlijke stand af (artikel 33 van presidentieel decreet nr. 223/1989) alsook uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand die in de desbetreffende registers zijn ingeschreven (de artikelen 106-108 van presidentieel decreet nr. 396/2000).

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Wanneer een document vergezeld gaat van een voor eensluidend gewaarmerkte vertaling in het Italiaans, wordt de vertaling gewaarmerkt als een correcte vertaling van de buitenlandse tekst door de diplomatieke of consulaire autoriteiten, of door een erkende vertaler of een tolk die onder ede verklaart dat het een correcte vertaling van de buitenlandse tekst is. De diplomatieke of consulaire autoriteit of de vertaler of de tolk vermeldt zijn of haar identificatiegegevens en brengt zijn of haar handtekening aan dan wel het stempel van het kantoor waartoe hij of zij behoort samen met zijn of haar handtekening; hij of zij voegt ook een aansprakelijkheidsverklaring in met betrekking tot de verrichte werkzaamheden.

Bij een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift wordt onderaan het afschrift een verklaring opgenomen waarin wordt bevestigd dat het om een getrouw afschrift van het origineel gaat; dit wordt gedaan door een bevoegde ambtenaar, die ook de datum en plaats van afgifte, het aantal gebruikte bladen, zijn of haar volledige naam en hoedanigheid moet vermelden en die zijn of haar volledige handtekening en het stempel van het betrokken kantoor moet aanbrengen. Indien het afschrift van de akte of het document uit meerdere bladen bestaat, moet de ambtenaar in de kantlijn van elk voorgaand blad zijn of haar handtekening zetten.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Zoals hierboven met betrekking tot artikel 24, lid 1, onder e), is vermeld, worden afschriften van documenten voor eensluidend gewaarmerkt door middel van een door een bevoegde ambtenaar opgestelde verklaring waarin wordt bevestigd dat het afschrift identiek is aan het originele document.

Een aldus voor eensluidend gewaarmerkt afschrift wordt als "authentiek" (autentica) beschouwd indien het door de waarmerking dezelfde rechtsgevolgen krijgt als het origineel.

Laatste update: 28/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Openbare documenten - Cyprus

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Grieks en Engels

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

De Cypriotische autoriteiten vermelden als voorbeeld de volgende openbare documenten:

geboorte: geboorteakte

overlijden: overlijdensakte

huwelijk: huwelijksakte

bekwaamheid om te huwen: attest van huwelijksbekwaamheid

geregistreerd partnerschap attest van geregistreerd partnerschap

verblijf: permanente verblijfskaart

ontbinding van een geregistreerd partnerschap: attest van registratie van een gezamenlijke verklaring over de ontbinding van een geregistreerd partnerschap

afwezigheid van strafblad: attest van afwezigheid van strafblad

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

geboorteakte

overlijdensakte

huwelijksakte

attest van huwelijksbekwaamheid

attest van geregistreerd partnerschap

permanente verblijfskaart

attest van afwezigheid van strafblad

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Register van beëdigd vertalers dat verbonden is aan de dienst Pers en Informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Afdeling Burgerlijke Stand en Migratie

geboorteakte

overlijdensakte

attest van huwelijksbekwaamheid

attest van geregistreerd partnerschap

attest van registratie van een gezamenlijke verklaring over de ontbinding van een geregistreerd partnerschap

Districtsbesturen (Επαρχιακές Διοικήσεις)

geboorteakte

overlijdensakte

permanente verblijfskaart

Gemeenten

huwelijksakte

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

De aanwijzingen van de Raad van beëdigd vertalers (de voor de officiële vertalingen in de Republiek Cyprus verantwoordelijke instantie) voor beëdigd vertalers en het publiek bestaan erin dat alle documenten die aan beëdigd vertalers voor vertaling worden aangeboden, authentiek moeten zijn en naar behoren zijn gewaarmerkt. Een fotokopie van het voor vertaling aangeboden document wordt bij de vertaalde tekst van de beëdigd vertaler gevoegd, waarna de handtekening van de vertaler wordt aangebracht en het document wordt voorzien van een stempel.

Beëdigd vertalers certificeren niet de authenticiteit van het voor vertaling overgelegde document door middel van een speciale stempel op het document, maar zij controleren het alvorens het te vertalen, en als zij van mening zijn dat het niet authentiek is, vertalen zij het niet.

Beëdigd vertalers certificeren alleen de authenticiteit van hun eigen vertaalde tekst als hun een accuraat of getrouw afschrift van hun vertaling wordt gevraagd.

Voor vertalingen:

Een rechthoekig elektronisch zegel met vermelding van de woorden “correcte en accurate vertaling van het bijgevoegde document”

Originele ronde stempel van de beëdigd vertaler die hij van de Raad van beëdigd vertalers heeft gekregen

Originele handtekening van de beëdigd vertaler

Naam van de beëdigd vertaler

Belastingzegel (een belastingzegel van 2 EUR wordt aangebracht net iets buiten het onderste deel van de stempel en wordt met de ronde stempel afgestempeld)

Voor afschriften van vertalingen:

Origineel rechthoekig elektronisch zegel met vermelding van de woorden “gewaarmerkt afschrift van het vertaalde document”

Originele ronde stempel van de beëdigd vertaler die hij van de Raad van beëdigd vertalers heeft gekregen

Naam en originele handtekening van de beëdigd vertaler

Belastingzegel (een belastingzegel van 2 EUR wordt aangebracht net iets buiten het onderste deel van de stempel en wordt met de ronde stempel afgestempeld)

Voor gecertificeerde documenten:

De stempels van beëdigd vertalers (rond) zijn blauw van kleur en het rechthoekige elektronische zegel is zwart.

Een belastingzegel van 2 EUR wordt aangebracht net iets buiten het onderste deel van de stempel en wordt met de ronde stempel afgestempeld.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

De stempels van beëdigd vertalers (rond) zijn blauw van kleur en het rechthoekige elektronische zegel is zwart.

Een belastingzegel van 2 EUR wordt aangebracht net iets buiten het onderste deel van de stempel en wordt met de ronde stempel afgestempeld.

Laatste update: 17/02/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Openbare documenten - Letland

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Lets.

Uitzonderingen zijn mogelijk in bepaalde zeer strikt bij wet afgebakende gevallen: zo bepaalt de immigratiewet (Imigrācijas likums) dat voor de goedkeuring van een tenlasteneming of de verlenging van verblijfsvergunningen de nodige documenten (bv. een attest van afwezigheid van een strafregister, afschriften van documenten die de verwantschap bevestigen, of andere krachtens de Letse wetgeving vereiste documenten) in het Lets, Engels, Frans, Duits of Russisch kunnen worden ingediend.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

Geboorte: geboorteakte (dzimšanas apliecība) of uittreksel uit het geboorteregister (izziņa no dzimšanas reģistra) dat is afgegeven door de afdeling Burgerlijke Stand (Dzimtsarakstu departaments) van het Ministerie van Justitie; geboorteakte of uittreksel uit het geboorteregister dat is afgegeven door de burgerlijke stand (Dzimtsarakstu nodaļa) van een lokale overheid; uittreksel uit het bevolkingsregister (izziņa no Iedzīvotāju reģistra) dat is afgegeven door het Bureau voor Burgerschap en Migratiezaken (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde); geboorteakte (origineel of duplicaat) of uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland.

Dat een persoon in leven is: attest dat is afgegeven door een notaris (zvērināts notārs); attest dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland.

Overlijden: overlijdensakte (miršanas apliecība) of uittreksel uit het overlijdensregister (izziņa no dzimšanas reģistra) dat is afgegeven door de afdeling Burgerlijke Stand van het Ministerie van Justitie; overlijdensakte of uittreksel uit het overlijdensregister dat is afgegeven door de burgerlijke stand van een lokale overheid; uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door het Bureau voor Burgerschap en Migratiezaken; overlijdensakte (origineel of duplicaat) of uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland.

Naam: vonnis betreffende een verandering van voornaam en/of achternaam (lēmums par uzvārda maiņu un/vai vārda maiņu) dat is afgegeven door de afdeling Burgerlijke Stand van het Ministerie van Justitie; attest dat is afgegeven door de afdeling Burgerlijke Stand van het Ministerie van Justitie; uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door het Bureau voor Burgerschap en Migratiezaken; uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland.

Huwelijk, met inbegrip van de bekwaamheid om te huwen: huwelijksakte (laulības apliecība) of uittreksel uit het huwelijksregister (izziņa no dzimšanas reģistra) dat is afgegeven door de afdeling Burgerlijke Stand van het Ministerie van Justitie; huwelijksakte of uittreksel uit het huwelijksregister dat is afgegeven door de burgerlijke stand van een lokale overheid; huwelijksakte die is afgegeven door een dienaar van een geloofsgemeenschap die wordt genoemd in het Burgerlijk Wetboek (Civillikums); uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door het Bureau voor Burgerschap en Migratiezaken; huwelijksakte (origineel of duplicaat) of uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland.

Letland levert geen document af waaruit de bekwaamheid van een persoon om te huwen blijkt. In plaats van een dergelijk attest kan een persoon informatie vragen over zijn burgerlijke staat.

Echtscheiding of nietigverklaring van het huwelijk: notariële akte (notariāls akts) betreffende echtscheiding (laulības šķiršanas apliecība); rechterlijke beslissing (tiesas nolēmums); uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door het Bureau voor Burgerschap en Migratiezaken; attest dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland; uittreksel uit het huwelijksregister dat is afgegeven door de afdeling Burgerlijke Stand van het Ministerie van Justitie waaruit de echtscheiding blijkt; uittreksel uit het huwelijksregister dat is afgegeven door de burgerlijke stand van een lokale overheid waaruit de echtscheiding blijkt.

Ouderschap: vonnis van de rechtbank; uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door het Bureau voor Burgerschap en Migratiezaken; uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland.

Adoptie: rechterlijke beslissing; uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door het Bureau voor Burgerschap en Migratiezaken.

Woonplaats en/of verblijfplaats: uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door het Bureau voor Burgerschap en Migratiezaken; uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland; uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door een lokale overheid.

Nationaliteit: uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door het Bureau voor Burgerschap en Migratiezaken; uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland.

Afwezigheid van een strafblad: uittreksel uit het register van strafrechtelijke veroordelingen (izziņa no dzimšanas reģistra) dat is afgegeven door het Informatiecentrum (Informācijas centrs) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken; attest dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland.

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

Geboorte: geboorteakte of uittreksel uit het geboorteregister dat is afgegeven door de afdeling Burgerlijke Stand van het Ministerie van Justitie; geboorteakte of uittreksel uit het geboorteregister dat is afgegeven door de burgerlijke stand van een lokale overheid; uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door het Bureau voor Burgerschap en Migratiezaken; geboorteakte (origineel of duplicaat) of uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland.

Dat een persoon in leven is: attest dat is afgegeven door een notaris; attest dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland.

Overlijden: overlijdensakte of uittreksel uit het geboorteregister dat is afgegeven door de afdeling Burgerlijke Stand van het Ministerie van Justitie; overlijdensakte of uittreksel uit het overlijdensregister dat is afgegeven door de burgerlijke stand van een lokale overheid; uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door het Bureau voor Burgerschap en Migratiezaken; overlijdensakte (origineel of duplicaat) of uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland.

Huwelijk: huwelijksakte of uittreksel uit het huwelijksregister dat is afgegeven door de afdeling Burgerlijke Stand van het Ministerie van Justitie; huwelijksakte of uittreksel uit het huwelijksregister dat is afgegeven door de burgerlijke stand van een lokale overheid; huwelijksakte die is afgegeven door een dienaar van een geloofsgemeenschap die wordt genoemd in het Burgerlijk Recht; uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door het Bureau voor Burgerschap en Migratiezaken; huwelijksakte (origineel of duplicaat) of uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland.

Burgerlijke staat: uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door het Bureau voor Burgerschap en Migratiezaken; uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland.

Woonplaats en/of verblijfplaats: uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door het Bureau voor Burgerschap en Migratiezaken; uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland; uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door een lokale overheid.

Afwezigheid van een strafblad uittreksel uit het register van strafrechtelijke veroordelingen dat is afgegeven door het Informatiecentrum van het Ministerie van Binnenlandse Zaken; attest dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland.

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Dergelijke lijsten bestaan in Letland niet, omdat elke natuurlijke persoon die aansprakelijkheid aanvaardt in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven procedure voor eventuele schade als gevolg van fouten in de vertaling van het document, vertalingen kan waarmerken.

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Een notaris kan afschriften van documenten waarmerken. Indien op grond van de wetgeving waarmerking door een notaris niet is vereist, mag de nauwkeurigheid van een afschrift ook worden gewaarmerkt door de betrokken organisatie (De link wordt in een nieuw venster geopend.wet betreffende de rechtskracht van documenten (Dokumentu juridiskā spēka likuma), artikel 6).

De nauwkeurigheid van een afschrift van een document kan ook worden gewaarmerkt door de natuurlijke persoon die de auteur van het document is. Een natuurlijke persoon kan ook de nauwkeurigheid waarmerken van een afschrift van een document dat hij of zij van een andere natuurlijke persoon of van een organisatie heeft ontvangen, behalve wanneer de wetgeving de toestemming van de auteur vereist.

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

De vertaler waarmerkt de nauwkeurigheid van de vertaling op de laatste bladzijde van de vertaling, onder de tekst, in het Lets. De vertaler schrijft in hoofdletters de woorden TULKOJUMS PAREIZS ("vertaling nauwkeurig"), gevolgd door zijn voornaam, achternaam en persoonlijk identificatienummer, zijn handtekening en de plaats en datum van waarmerking (zie De link wordt in een nieuw venster geopend.Kabinetsverordening nr. 291 betreffende procedures voor de certificering van vertalingen van documenten in de officiële taal (Ministru kabineta noteikumus Nr.291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā)).

Er zijn op gewaarmerkte afschriften gelijksoortige vereisten van toepassing (zie volgende punt).

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Het woord KOPIJA ("afschrift") moet in de rechterbovenhoek van de eerste bladzijde worden geschreven. Het waarmerk bestaat uit de woorden KOPIJA PAREIZA ("afschrift nauwkeurig"), die in hoofdletters worden geschreven, de volledige officiële titel van de ambtenaar die de nauwkeurigheid van het afschrift waarmerkt (met inbegrip van de volledige naam van de organisatie en, indien nodig, andere informatie waardoor de persoon ondubbelzinnig kan worden geïdentificeerd), de handtekening van de ambtenaar en de naam van de ambtenaar in leesbare vorm, en de datum van waarmerking.

Laatste update: 02/06/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Openbare documenten - Litouwen

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

De landstaal van de Republiek Litouwen is Litouws.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

Artikel 24, lid 1, onder b):

a) geboorteakte (afgegeven tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2017)

uittreksel ter bevestiging van een geboorteakte (afgegeven na 1 januari 2017)

b) notariële verklaring dat een natuurlijke persoon in leven is en op een bepaalde plaats verblijft;

bewijs dat een persoon in leven is en op een bepaalde plaats verblijft (afgegeven door het nationale socialezekerheidsfonds)

c) overlijdensakte (afgegeven tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2017)

uittreksel ter bevestiging van een overlijdensakte (afgegeven na 1 januari 2017)

d) akte van verandering van voornaam, achternaam of nationaliteit (afgegeven tussen 4 december 2005 en 1 januari 2017)

uittreksel ter bevestiging van een akte van wijziging of aanvulling van een akte van de burgerlijke stand (afgegeven na 1 januari 2017)

e) huwelijk:

huwelijksakte (afgegeven tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2017)

uittreksel ter bevestiging van een huwelijksakte (afgegeven na 1 januari 2017)

bekwaamheid om te huwen:

verklaring van afwezigheid van huwelijksbeletselen

consulaire verklaring van de gezinssituatie

verklaring van de gezinssituatie

f) echtscheidingsakte (afgegeven tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2017)

uittreksel ter bevestiging van een echtscheidingsakte (afgegeven na 1 januari 2017)

vonnis van de rechtbank betreffende een echtscheiding of nietigverklaring van het huwelijk

er worden geen documenten afgegeven om een scheiding van tafel en bed te bevestigen

g) –

h) –

i) geboorteakte (afgegeven tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2017)

uittreksel ter bevestiging van een geboorteakte (afgegeven na 1 januari 2017)

gezamenlijke notariële erkenning van een kind door de vader en moeder van dat kind

vonnis van de rechtbank tot vaststelling van moederschap/vaderschap

vonnis van de rechtbank betreffende een geschil over vaderschap/moederschap

j) geboorteakte (afgegeven tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2017)

uittreksel ter bevestiging van een geboorteakte (afgegeven na 1 januari 2017)

vonnis van de rechtbank betreffende een adoptie

k) attest van opgegeven woonplaats

uittreksel uit het bevolkingsregister met persoonsgegevens

l) paspoort/identiteitskaart

geboorteakte (afgegeven tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2017)

uittreksel ter bevestiging van een geboorteakte (afgegeven na 1 januari 2017)

bevelen of vonnissen betreffende de verwerving, het verlies of het herstel van nationaliteit

m) uittreksel uit het register van verdachte, beschuldigde en veroordeelde personen met informatie over een natuurlijke persoon

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

Artikel 24, lid 1, onder c):

a) uittreksel ter bevestiging van een geboorteakte (afgegeven na 1 januari 2017)

b) -

c) uittreksel ter bevestiging van een overlijdensakte (afgegeven na 1 januari 2017)

d) -

e) uittreksel ter bevestiging van een huwelijksakte (afgegeven na 1 januari 2017)

verklaring van afwezigheid van huwelijksbeletselen

k) attest van opgegeven woonplaats

uittreksel uit het bevolkingsregister met persoonsgegevens

m) uittreksel uit het register van verdachte, beschuldigde en veroordeelde personen met informatie over een natuurlijke persoon

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Er bestaat geen lijst van beëdigde vertalers.

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

- notarissen

- overheidsinstanties en gemeentediensten (voor afschriften van de documenten die zij afgeven).

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Er zijn geen gewaarmerkte vertalingen of specifieke vereisten voor vertalingen of gewaarmerkte afschriften daarvan. In de praktijk worden documenten meestal vertaald door een vertaalbureau of een vertaler en staat er daarom op het document vermeld dat het door een vertaalbureau of vertaler is vertaald. In individuele gevallen kan de vertaling worden gewaarmerkt door de handtekening van de vertaler of kan de nauwkeurigheid ervan door een notaris worden gewaarmerkt.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Voor documenten die worden gewaarmerkt door een overheidsinstantie of gemeentedienst:

onder aan het afschrift van het door de overheidsinstantie of gemeentedienst afgegeven document wordt een waarmerk aangebracht, dat bestaat uit de woorden "eensluidend afschrift"/"eensluidend uittreksel", samen met de datum en de functienaam, handtekening, voornaam of initialen en achternaam van het hoofd of een andere gemachtigde persoon van de instantie die de echtheid van het afschrift of het uittreksel waarmerkt.

Als de echtheid van een papieren afschrift van een elektronisch document wordt gewaarmerkt met behulp van IT-hulpmiddelen, bestaat het waarmerk van de rechtspersoon die gemachtigd is om het document te waarmerken, uit de woorden "eensluidend afschrift", de naam van de rechtspersoon die gemachtigd is om het document te waarmerken en de datum. Het waarmerk kan ook met een stempel worden aangebracht.

De volgende gegevens moeten in het model van de notariële akte worden ingevuld: de datum van de notariële akte, de naam van het kantoor van de notaris die de notariële akte afgeeft, de voornaam en de achternaam van de notaris, het notariële registratienummer van de notariële akte, de notariskosten voor de notariële akte (wanneer de notaris de betrokkene vrijstelt van de kosten, moeten de woorden "vrijgesteld van kosten" worden vermeld), de vergoeding voor controle in openbare registers, de kosten van de openbare registers, de vergoeding voor eventuele andere diensten die werden verleend op verzoek van de cliënt, en de handtekening van de notaris.

Akte waarin de echtheid van een afschrift/uittreksel wordt bevestigd:

"___ _____________ 20_____

Ik, _______________________________________________________________________, verklaar hierbij dat dit een eensluidend afschrift is van het verstrekte document.

Notarieel register nr.: ________________________

Notariskosten: __________________________

Vergoeding(en) voor andere diensten die werden verleend op verzoek van de cliënt: _________________

Handtekening van de notaris

Laatste update: 23/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Openbare documenten - Hongarije

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Hongaars.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

a) geboorte:

geboorteakte

b) leven:

bewijs dat de persoon in leven is

c) overlijden:

overlijdensakte, vonnis van de rechtbank betreffende het vermoeden van overlijden, vonnis van de rechtbank tot registratie van een overlijden

d) naam: naamsveranderingsattest

e) huwelijk, met inbegrip van de bekwaamheid om te huwen en de burgerlijke staat:

huwelijksakte, attest van burgerlijke staat

f) echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van het huwelijk

echtscheidingsvonnis, vonnis van de rechtbank tot nietigverklaring van het huwelijk, vonnis van de rechtbank over de geldigheid van een huwelijk, vonnis van de rechtbank betreffende het bestaan of niet-bestaan van een huwelijk

g) geregistreerd partnerschap, met inbegrip van de bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan en status van geregistreerd partnerschap:

attest van geregistreerd partnerschap, attest van burgerlijke staat

h) ontbinding van een geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van een geregistreerd partnerschap:

bevel tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap door een notaris

i) ouderschap:

geboorteakte, vonnis van de rechtbank tot vaststelling van ouderschap, vonnis of bevel van de rechtbank tot verwerping van het vermoeden van vaderschap, vonnis van de rechtbank tot vaststelling van moederschap

j) adoptie:

adoptie-uitspraak van de voogdijraad, vonnis van de rechtbank tot beëindiging van adoptie

k) woonplaats en/of verblijfplaats:

officiële verblijfskaart

l) nationaliteit:

nationaliteitsbewijs

m) afwezigheid van een strafblad; uittreksel uit het strafregister

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

1) geboorteakte, overlijdensakte, huwelijksakte en attest van geregistreerd partnerschap dat is afgegeven na 1 juli 2014, op voorwaarde dat de inhoud ervan niet werd gewijzigd vóór de afgifte van het modelformulier

2) bewijs dat de persoon in leven is

3) attest van burgerlijke staat

4) officiële verblijfskaart

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Een gewaarmerkte vertaling in Hongarije is een vertaling die wordt gemaakt door een organisatie die gemachtigd is om gewaarmerkte vertalingen te maken.

In het algemeen is uitsluitend het Hongaarse Bureau voor Vertaling en Legalisatie (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., of OFFI Zrt.) wettelijk bevoegd om in Hongarije gewaarmerkte vertalingen te maken.

Notarissen die een vergunning hebben om documenten op te stellen in een vreemde taal, mogen gewaarmerkte vertalingen maken van openbare documenten en de bijlagen daarbij in die vreemde taal op gebieden die onder de bevoegdheid van een notaris vallen, of mogen de nauwkeurigheid van de vertaling van dergelijke documenten waarmerken. Notarissen met een taalvergunning zijn terug te vinden op de volgende website: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://start.mokk.hu/kozjegyzokereso.html?theme=dark#x.

Een consulair beroepsbeambte van Hongarije die door de minister van Buitenlandse Zaken is gemachtigd om bepaalde notariële taken uit te voeren, mag een consulair certificaat opstellen

om een vertaling te waarmerken, met inbegrip van een vertaling die door de beambte zelf is gemaakt. De huidige lijst van consulair beambten die gemachtigd zijn om vertalingen te waarmerken, is te vinden op: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

In beginsel is elk orgaan bevoegd om gewaarmerkte afschriften te maken op grond van zijn reglement van orde en binnen zijn bevoegdheid.

Notarissen mogen een attest afgeven waarin staat dat een afschrift identiek is aan een document dat hun wordt voorgelegd.

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Gewaarmerkte vertalingen van OFFI Zrt.:

A. Procedure sinds 2 juli 2018:

1. OFFI gebruikt voor zijn gewaarmerkte vertalingen veiligheidspapier van 210 × 297 mm voorzien van een geguillocheerde rand en elementen die alleen kunnen worden gezien als ze meerdere malen zijn vergroot.

2. De tekst staat binnen de wijnkleurige rand en onder het wapenschild van Hongarije en de naam en het logo van het bedrijf. De unieke code die het document identificeert, staat vermeld op de eerste regel binnen de wijnkleurige rand en op de regel boven de verklaring.

3. De gewaarmerkte vertaling die op een afzonderlijk blad is afgedrukt, wordt aan het vertaalde authentieke document of een gewaarmerkt afschrift daarvan geniet en het nietje wordt verzegeld met een vierkant veiligheidslabel van 30 × 25 mm met het OFFI-logo, een holografische strook en een uniek serienummer. Dit label is een essentieel onderdeel van het waarmerk.

4. In het geval van een vertaling van een vreemde taal naar het Hongaars, wordt op het vertaalde document de volgende verklaring in het Hongaars vermeld:

"Het Hongaarse Bureau voor Vertaling en Legalisatie bevestigt dat deze gewaarmerkte vertaling exact overeenkomt met de tekst van het bijgevoegde document.

Het Hongaarse Bureau voor Vertaling en Legalisatie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de echtheid en inhoud van het document dat de basis vormt voor de vertaling."

Dit wordt gevolgd door de plaats en de datum van afgifte, de authentieke handtekening in blauwe inkt, een naamstempel en de tekst "namens de directeur".

In het geval van een vertaling in een vreemde taal wordt de bovenstaande verklaring vermeld op de vertaling in de desbetreffende taal.

B. Procedure vóór 2 juli 2018:

De procedure en verklaringen zijn, op enkele verschillen na, dezelfde als beschreven onder A. De verschillen zijn:

1. Een gedrukte streepjescode en een unieke identificatiecode zijn zichtbaar op de achterkant van het veiligheidspapier in de rechterbovenhoek.

2. De gewaarmerkte vertaling die op een afzonderlijk blad is afgedrukt, wordt aan het vertaalde authentieke document of een gewaarmerkt afschrift daarvan met rode, witte en groene touwtjes gebonden. De uiteinden van de touwtjes worden aan het document vastgekleefd met het gewaarmerkte OFFI-label, waarop het officiële OFFI-stempel zodanig wordt aangebracht dat het onmogelijk is om de documenten te scheiden zonder het label te beschadigen.

3. Voor een vertaling van een vreemde taal in het Hongaars wordt de verklaring in het Hongaars op de vertaling gevolgd door de plaats en datum van afgifte, de authentieke handtekening in blauwe inkt en de tekst "namens de directeur".

3. De kenmerken van elektronisch gewaarmerkte vertalingen van OFFI

De vertaling en de tekst van het stempel met de verklaring zien er hetzelfde uit als de papieren versie.

De elektronisch gewaarmerkte vertaling wordt bewaard in een map (in .es3- of .dosszie-formaat) die wordt aangemaakt door OFFI en die ook het originele bestand bevat dat ter vertaling werd ingediend. Naast de elektronisch ondertekende en gewaarmerkte vertaling die het elektronische OFFI-stempel (in .pdf-formaat) draagt, behoudt het originele bestand dat ter vertaling werd ingediend en in de map wordt bewaard, ook zijn echtheid.

Het originele bestand en het bestand met de vertaling worden zodanig in de map bewaard dat het scheiden van de bestanden het waarmerk vernietigt. De bestanden die bij elkaar horen zijn dus stevig aan elkaar "bevestigd".

Het elektronische waarmerk waarborgt dat de vertaling werd gemaakt door OFFI Zrt., dat de inhoud van de bestanden sinds de waarmerking niet is gewijzigd en dat de tekst van de voltooide vertaling dezelfde inhoud heeft als de tekst die ter vertaling werd ingediend.

Gewaarmerkte vertalingen van een notaris:

Gewaarmerkte vertalingen van notarissen zijn identificeerbaar aan de hand van het notarieel dossiernummer. De vertaling moet op het originele document worden geschreven of eraan worden gehecht. Notarissen waarmerken een vertaling van een origineel document door onder aan de vertaling een verklaring toe te voegen.


Gewaarmerkte vertalingen van een consulair beroepsbeambte:

De vertaling moet op het originele document worden geschreven of eraan worden gehecht en een verklaring moet aan de vertaling worden toegevoegd. Tot slot moet onder de vertaling een bevestiging worden toegevoegd dat de vertaling exact overeenstemt met het originele document.

Als de consulair beroepsbeambte de vertaling aan het originele document voegt, moet hij of zij dit doen met rode, witte en groene touwtjes die worden bevestigd met een wit, cirkelvormig, zelfklevend label, dat aan twee kanten is voorzien van het genummerde stempel van de diplomatieke vertegenwoordiging.

De tekst van de verklaring luidt als volgt:

Hierbij verklaar ik dat de aan mij voorgelegde/door mij opgestelde vertaling exact overeenstemt met het bijgevoegde document in het.................................................................................... (taal).-----------------------------------

De klant heeft de consulaire kosten ten bedrage van.................................................... betaald
Dossiernummer: …………………………………………………………………………..

Gedaan te: ……………………….………………………………………………………….

stempel

Handtekening:

De verklaring kan ook een andere vorm aannemen, op voorwaarde dat deze niet kan worden gescheiden van het originele document of de vertaling en de volgende verplichte elementen bevat:

a) de vreemde taal waaruit het document werd vertaald;

b) het onderstrepen van de juiste optie in "de aan mij voorgelegde/door mij opgestelde vertaling", naargelang de consulair beroepsbeambte de aan hem/haar voorgelegde vertaling waarmerkt of de vertaling zelf heeft gemaakt;

c) het bedrag van de betaalde consulaire kosten;

d) het dossiernummer;

e) de datum;

f) het genummerde stempel van de diplomatieke vertegenwoordiging;

g) de handtekening van de consulair beroepsbeambte;

h) de vermelding van zijn/haar bevoegdheid als consulair beroepsbeambte.

Het jaar en de dag in de datum moeten ook voluit worden geschreven en tussen haakjes worden geplaatst.

De verklaring neemt meestal de vorm aan van een stempel dat op het document wordt aangebracht of op een afzonderlijk blad dat niet van het originele document of de vertaling kan worden gescheiden.

Indien nodig kan de consulaire verklaring ook in een vreemde taal worden opgesteld, mits de hierboven beschreven parameters worden nageleefd en de autoriteiten van het ontvangende land dit aanvaarden.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Gewaarmerkte afschriften van een notaris:

Een notaris kan een afschrift van een document waarmerken als het document waarvan het afschrift is gemaakt duidelijk leesbaar is. De notaris vergelijkt het afschrift met het originele document en verklaart dat het afschrift overeenkomt met het origineel door een verklaring aan het afschrift toe te voegen.

De verklaring vermeldt:

a) dat het afschrift is gemaakt van het originele document, of van een officieel duplicaat of afschrift daarvan;

b) of het voorgelegde document zegelrechten droeg;

c) of het afschrift slechts een deel van het origineel is;

d) of eventuele wijzigingen, schade of andere omstandigheden die aanleiding geven tot bezorgdheid, zichtbaar zijn op het originele document.

Deze regels moeten mutatis mutandis worden toegepast voor de waarmerking van een elektronische kopie of een elektronisch afschrift dat onder toezicht van de notaris van een document of van een elektronische gegevensbank wordt gemaakt, en voor de waarmerking van een papieren kopie of uittreksel van een elektronisch document. De notaris ondertekent de elektronische kopie of het elektronische afschrift met een gekwalificeerde elektronische handtekening. Er hoeft geen verklaring te worden toegevoegd aan een gewaarmerkt elektronisch duplicaat of een gewaarmerkt elektronisch afschrift, als dit is gemaakt van een onbeschadigd papieren document of een elektronisch notarieel document en het volledige document, de gekwalificeerde elektronische handtekening van de notaris en een tijdstempel bevat.

Gewaarmerkte afschriften van een rechterlijke instantie:

Een door de rechterlijke instantie gemaakt afschrift van een aan de rechterlijke instantie voorgelegd document of een afschrift van andere oorsprong en aan de rechterlijke instantie voorgelegd met het oog op waarmerking moet het volgende bevatten:

a) de formulering "eensluidend afschrift";

b) de handtekening van de persoon die het afschrift heeft gemaakt;

c) de stempel van de rechterlijke instantie;

d) de datum en het tijdstip waarop het afschrift werd gemaakt.

Als het dossier beschikbaar is als een elektronisch document, moeten de bovenstaande regels worden toegepast bij het maken van een papieren afschrift op basis van een afdruk van het elektronische document. Als een papieren afschrift wordt aangevraagd van een rechterlijke beslissing die slechts in elektronische vorm bestaat, moet het afschrift het tijdstempel en de elektronische handtekening bevatten die op het elektronische document staan, en moet het de persoon vermelden van wie de elektronische handtekening op het elektronische document is.

Laatste update: 02/09/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Openbare documenten - Malta

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

De talen die door Malta worden aanvaard zijn het Maltees en het Engels.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

Indicatieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten: geboorteakte, akte van ongehuwde staat, huwelijksakte, samenlevingsakte, overlijdensakte en verklaring van goed gedrag.

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

De openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp: geboorteakte, akte van ongehuwde staat, huwelijksakte, samenlevingsakte, overlijdensakte en verklaring van goed gedrag. Het document dat de bekwaamheid om te huwen of te gaan samenleven, certificeert, is één en hetzelfde, namelijk de akte van ongehuwde staat.

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Aangezien Malta vertalers niet erkent als gemachtigde beroepsbeoefenaren, heeft het land geen lijst van personen die gewaarmerkte vertalingen mogen maken. Daar er geen wettelijk kader voor vertalers bestaat, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken en Handelsbevordering (MFTP) zelf een systeem opgezet voor de registratie van de handtekeningen van personen die vertalingen maken. Deze gegevensbank van handtekeningen is niet bedoeld voor openbaar gebruik, maar alleen voor gebruik door het MFTP teneinde de handtekeningen van personen die vertalingen maken te bevestigen en te vergelijken. Meer informatie kunt u vinden op: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://foreignaffairs.gov.mt/en/Pages/Authentication-of-Documents.aspx

Het ministerie van Justitie, Cultuur en Lokaal Bestuur heeft ook een lijst van tolken en vertalers gepubliceerd op De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts/default.aspx, die als referentie kan worden gebruikt.

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

In de praktijk worden voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van originele openbare documenten gemaakt door advocaten/notarissen. De instantie die om de documenten verzoekt, beslist naar eigen goeddunken of zij al dan niet afschriften aanvaardt. Gewaarmerkte afschriften van andere openbare documenten kunnen ook worden afgegeven door de rechtbanken.

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Gewaarmerkte afschriften van andere documenten bevatten gewoonlijk een verklaring dat het document een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift is alsook het stempel en de handtekening van de persoon die gemachtigd is om een gewaarmerkt afschrift af te geven. Gewaarmerkte vertalingen zijn voorzien van de datum, de handtekening en het stempel van de vertaler.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Gewaarmerkte afschriften van andere documenten bevatten gewoonlijk een verklaring dat het document een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift is alsook het stempel en de handtekening van de persoon die gemachtigd is om een gewaarmerkt afschrift af te geven.

Laatste update: 26/05/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Openbare documenten - Nederland

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Alleen documenten in de Nederlandse taal worden aanvaard.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

Alle openbare documenten die zijn genoemd in artikel 2, eerste lid, van de verordening, met uitzondering van documenten over de bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan en de status van geregistreerd partnerschap (tweede deel onder g), en documenten over de afwezigheid van een strafblad (punt m) aangezien Nederland deze documenten niet kent. Voorbeelden van openbare documenten die onder de verordening vallen zijn akten betreffende:

a) geboorte;

b) in leven zijn;

c) overlijden;

d) naam;

e) huwelijk, daaronder begrepen de bekwaamheid om te huwen en de huwelijkse staat;

f) echtscheiding, scheiding van tafel en bed en nietigverklaring van het huwelijk;

g) geregistreerd partnerschap;

h) ontbinding van een geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van een geregistreerd partnerschap;

i) afstamming;

j) adoptie;

k) woon- en/of verblijfplaats;

l) nationaliteit;

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

Documenten over geboorte, in leven zijn, overlijden, huwelijk, bekwaamheid om te huwen, burgerlijke staat, geregistreerd partnerschap en woon- en/of verblijfplaats.

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Hiervoor wordt verwezen naar het De link wordt in een nieuw venster geopend.Register beëdigde tolken en vertalers, waarin alle beëdigde tolken en vertalers zijn opgenomen.

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

- Gemeenten voor de openbare documenten die zij mogen uitgeven

- Consulaire posten voor de openbare documenten die zij mogen uitgeven

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Gewaarmerkte afschriften hebben een vermelding dat de vermelde gegevens ontleend zijn aan het origineel of aan een gegevensbestand. Het betreffende afschrift bevat de handtekening van de ambtenaar die bevoegd is het document af te geven en vermeldt de plaats en datum van afgifte van het document. Meestal bevat het betreffende afschrift ook een dienststempel.

Voor eensluidend gewaarmerkte afschriften hebben een vermelding dat het document overeenstemt met het origineel. Het betreffende afschrift bevat de handtekening van de ambtenaar die bevoegd is het document af te geven en vermeldt de plaats en datum van afgifte van het document.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Voor eensluidend gewaarmerkte afschriften hebben een vermelding dat het document overeenstemt met het origineel. Het betreffende afschrift bevat de handtekening van de ambtenaar die bevoegd is het document af te geven en vermeldt de plaats en datum van afgifte van het document.

Laatste update: 05/11/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Openbare documenten - Oostenrijk

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Duits

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

Vonnissen, beslissingen, verklaringen en bevelen van rechters en instanties van het openbaar ministerie

Ook onder artikel 2, lid 1, de volgende openbare documenten:

a) geboorteakte (Geburtsurkunde), uittreksel uit het geboorteregister (Teilauszug Geburt)

c) overlijdensakte (Geburtsurkunde), uittreksel uit het overlijdensregister (Teilauszug Geburt)

d) beslissing inzake naamsverandering (Namensänderungsbescheid)

e) huwelijksakte (Heiratsurkunde), attest van bekwaamheid om te huwen (Ehefähigkeitszeugnis), uittreksel uit het register waaruit het bestaan van een huwelijk (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) of een geregistreerd partnerschap (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft) blijkt

f) echtscheidingsvonnis (Scheidungsbeschluss), vonnis tot nietigverklaring van het huwelijk (Aufhebungsbeschluss der Ehe), rechterlijke verklaring dat een huwelijk nietig is (gerichtliche Nichtigerklärung)

g) partnerschapsattest (Partnerschaftsurkunde), bevestiging van bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), uittreksel uit het register waaruit het bestaan van een huwelijk (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) of een geregistreerd partnerschap (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft) blijkt

h) vonnis betreffende nietigverklaring van een geregistreerd partnerschap (Aufhebungsbeschluss der Eingetragenen Partnerschaft), rechterlijke verklaring dat een geregistreerd partnerschap nietig is (gerichtliche Nichtigerklärung)

k) bevestiging van inschrijving van woonplaats (Meldebestätigung)

l) burgerschapscertificaat (Staatsbürgerschaftsnachweis)

m) uittreksel uit het strafregister (Strafregisterbescheinigung)

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

In het openbaar bestuur kunnen formulieren die als vertaalhulp worden gebruikt, aan de volgende openbare documenten worden gehecht (krachtens artikel 7, lid 1):

a) geboorteakte (Geburtsurkunde), uittreksel uit het geboorteregister (Teilauszug Geburt)

c) overlijdensakte (Geburtsurkunde), uittreksel uit het overlijdensregister (Teilauszug Geburt)

e) huwelijksakte (Heiratsurkunde), attest van bekwaamheid om te huwen (Ehefähigkeitszeugnis), uittreksel uit het register waaruit het bestaan van een huwelijk (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) of een geregistreerd partnerschap (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft) blijkt

g) partnerschapsattest (Partnerschaftsurkunde), bevestiging van bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), uittreksel uit het register waaruit het bestaan van een huwelijk (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) of een geregistreerd partnerschap (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft) blijkt

In de justitiële sfeer zijn meertalige formulieren niet relevant.

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

In Oostenrijk kunnen gewaarmerkte vertalingen worden gemaakt door personen die in de lijst van openbaar beëdigde gerechtstolken zijn opgenomen. Deze (voortdurend bijgewerkte) lijst van gerechtstolken is te vinden op:

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://sdgliste.justiz.gv.at/

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Een gewaarmerkt afschrift (of gewaarmerkte kopie) is een document waarvan is bevestigd dat het een eensluidend afschrift is van het origineel door

een persoon die bevoegd is om authentieke documenten af te geven (bijvoorbeeld een notaris (Notarin/Notar));

het kantongerecht (Bezirksgericht) of

de autoriteit van afgifte (niet in alle gevallen en niet elke autoriteit).

In de justitiële sfeer kunnen gewaarmerkte afschriften worden afgegeven door

a) rechters (zijn terug te vinden op de website van het Federale Ministerie van Grondwettelijke Zaken, Hervormingen, Deregulering en Justitie op De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90e378661ef.de.html)

en

b) notarissen (zijn terug te vinden op de website van de Oostenrijkse Kamer van Notarissen op De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.notar.at/de/).

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

- Gewaarmerkte vertalingen:

Op grond van artikel 190, lid 1, van de wet inzake gerechtelijke procedures in niet-contentieuze zaken (Außerstreitgesetz) moet de exacte overeenstemming van een vertaling met het origineel worden gewaarmerkt door een openbaar beëdigde gerechtstolk, die zijn/haar handtekening en zegel aan de vertaling moet toevoegen (artikel 14 en artikel 8, lid 5, van de wet inzake deskundigen en tolken (Sachverständigen- und Dolmetschergesetz).

Meer informatie over de vorm van gewaarmerkte vertalingen is te vinden op de website van de Oostenrijkse Vereniging van gerechtstolken (Österreichischer Verband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher) op De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.gerichtsdolmetscher.at/Menu/Nutzliche-Informationen/BeglaubigteUebersetzungen

- Afgifte van eensluidend gewaarmerkte afschriften door rechterlijke instanties:

De overeenstemming van

1. papieren openbare documenten met elektronische documenten of andere transcripten (kopieën) daarvan of

2. elektronische openbare documenten met afdrukken daarvan,

indien deze aan een rechterlijke instantie worden voorgelegd, moet door de rechterlijke instantie worden gewaarmerkt. Zij moeten door de rechterlijke instantie duidelijk leesbaar zijn met de technische uitrusting waarover zij beschikt.

Het waarmerk moet, afhankelijk van de aanvraag, worden aangebracht op een papieren afschrift, opgesteld door de rechterlijke instantie of nauwkeurig onderzocht door de rechterlijke instantie, van het papieren document of op een papieren afdruk van het elektronische document die is gemaakt door de rechterlijke instantie (een gewaarmerkt papieren afschrift), of — afhankelijk van de beschikbaarheid van de nodige technologische en personele middelen — op een elektronisch afschrift van het papieren document (een gewaarmerkt elektronisch afschrift).

Het gewaarmerkte document moet in alle gevallen het volgende specificeren:

1. plaats en datum van waarmerking;

2. of het voorgelegde openbare document een papieren of een elektronisch document is en of het een origineel, een gewaarmerkt afschrift, een transcript, een andere vorm van kopie of een afdruk is;

3. of het afschrift, het transcript of de afdruk het volledige openbare document reproduceert of slechts een deel daarvan.

Het waarmerk moet ook de volgende informatie bevatten, als dit niet al duidelijk is uit het afschrift, het transcript of de afdruk:

1. of het openbare document is voorzien van handtekeningen, veiligheidskenmerken of stempels, en zo ja, welke;

2. indien van toepassing, dat het is gescheurd of dat het uitzicht ervan beduidend twijfelachtig is;

3. indien van toepassing, dat delen ervan zichtbaar zijn gewijzigd, verwijderd, ingevoegd of ingevoerd in de marges.

- Afgifte van eensluidend gewaarmerkte afschriften door notarissen:

Een notaris is bevoegd om te verklaren dat een papieren of elektronisch transcript van een papieren afdruk een eensluidend afschrift is van een openbaar document, als hij of zij het document duidelijk kan lezen. Een notaris kan verklaren dat een elektronisch, fotografisch of op vergelijkbare manier gegenereerd afschrift van een openbaar document, een plan, een afbeelding of dergelijke een eensluidend afschrift is, wanneer dat afschrift is gemaakt onder zijn of haar toezicht. Als een dergelijk afschrift een pagina niet volledig reproduceert, moeten de weglatingen op het afschrift worden vermeld. Hetzelfde geldt voor papieren afdrukken van elektronische openbare documenten.

De notaris moet het transcript of het afschrift zorgvuldig vergelijken met het originele openbare document en op het transcript (afschrift) of papieren afdruk een verklaring opnemen dat het een eensluidend afschrift is, of aan het elektronische transcript een verklaring toevoegen dat het een eensluidend afschrift is.

De waarmerking moet de volgende informatie bevatten:

1. of het voorgelegde openbare document een papieren of een elektronisch document is en of het een origineel, een gewaarmerkt afschrift, een transcript, een andere vorm van kopie of een afdruk is;

2. of het openbare document is voorzien van handtekeningen, veiligheidskenmerken of stempels, en zo ja, welke;

3. of het afschrift, transcript of afdruk het volledige publieke document reproduceert of slechts een deel daarvan en zo ja, welk deel;

4. indien van toepassing, dat het voorgelegde document is gescheurd of dat het uitzicht ervan beduidend twijfelachtig is;

5. indien van toepassing, dat delen ervan zijn gewijzigd, verwijderd, ingevoegd of ingevoerd in de marges. De in de punten 2 en 5 bedoelde informatie is niet vereist, als de kopie fotografisch of op een vergelijkbare manier tot stand is gekomen en de omstandigheden waarnaar wordt verwezen, zichtbaar zijn op de kopie.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Zie onder punt f).

Laatste update: 18/10/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Openbare documenten - Polen

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Pools

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

1) beknopte geboorteakte;

2) omstandige geboorteakte;

3) rechterlijke uitspraak tot vaststelling van de inhoud van een akte van de burgerlijke stand;

4) notariële verklaring van in leven zijn;

5) beknopte overlijdensakte;

6) omstandige overlijdensakte;

7) rechterlijke uitspraak betreffende het vermoeden van overlijden;

8) rechterlijke uitspraak tot herroeping van de beslissing over het vermoeden van overlijden;

9) rechterlijke uitspraak betreffende de doodverklaring;

10) rechterlijke uitspraak tot herroeping van de beslissing betreffende de doodverklaring;

11) beslissing van het hoofd van de burgerlijke stand over de verandering van een voornaam en achternaam;

12) beknopte huwelijksakte;

13) omstandige huwelijksakte;

14) attest van burgerlijke staat;

15) verklaring van afwezigheid van huwelijksbeletselen op grond van het Poolse recht;

16) rechterlijke uitspraak betreffende de toelating aan een vrouw jonger dan achttien jaar om in het huwelijk te treden;

17) rechterlijke uitspraak betreffende de toelating aan een geesteszieke of een persoon met leermoeilijkheden of lineaire verwanten om in het huwelijk te treden;

18) rechterlijke uitspraak tot vaststelling van het bestaan van een huwelijk;

19) rechterlijke uitspraak tot vaststelling van het niet-bestaan van een huwelijk;

20) rechterlijke uitspraak betreffende echtscheiding;

21) rechterlijke uitspraak betreffende scheiding van tafel en bed;

22) rechterlijke uitspraak betreffende de beëindiging van scheiding van tafel en bed;

23) rechterlijke uitspraak betreffende de nietigverklaring van een huwelijk;

24) rechterlijke uitspraak betreffende adoptie;

25) rechterlijke uitspraak betreffende de beëindiging van adoptie;

26) rechterlijke uitspraak betreffende de vaststelling van vaderschap;

27) rechterlijke uitspraak betreffende de vaststelling van moederschap;

28) rechterlijke uitspraak betreffende de weerlegging van vaderschap;

29) rechterlijke uitspraak betreffende de weerlegging van moederschap;

30) rechterlijke uitspraak betreffende de niet-erkenning van een kind;

31) rechterlijke uitspraak betreffende de nietigverklaring van de erkenning van een kind;

32) bewijs van inschrijving van vaste woonplaats;

33) bewijs van inschrijving van tijdelijke woonplaats;

34) bewijs van verblijf op een bepaalde plaats;

35) beslissing betreffende erkenning van een Poolse burger;

36) beslissing betreffende het herstel van het Poolse burgerschap;

37) beslissing ter bevestiging van het Poolse burgerschap;

38) beslissing betreffende erkenning van een gerepatrieerde;

39) bewijs van afwezigheid van een strafblad in het nationaal strafregister dat op verzoek van de belanghebbende partij wordt afgegeven;

40) attest afgegeven door de gemeentelijke autoriteiten aan Poolse burgers die in een andere lidstaat verblijven en die blijk geven van hun wil om hun actief of passief kiesrecht uit te oefenen in de verkiezingen voor het Europees Parlement of de gemeenteraadsverkiezingen in de lidstaat van verblijf in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van Richtlijn 93/109/EG van de Raad van 6 december 1993 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PB L 329 van 30.12.1993, blz. 34) en Richtlijn 94/80/EG van de Raad van 19 december 1994 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actieve en passieve kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij de nationaliteit niet bezitten (PB L 368 van 31.12.1994, blz. 38).

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

1) beknopte geboorteakte;

2) beknopte huwelijksakte;

3) beknopte overlijdensakte;

4) attest van burgerlijke staat;

5) verklaring van afwezigheid van huwelijksbeletselen op grond van het Poolse recht;

6) bewijs van inschrijving van vaste woonplaats;

7) bewijs van inschrijving van tijdelijke woonplaats;

8) bewijs van verblijf op een bepaalde plaats;

9) notariële verklaring van in leven zijn;

10) bewijs van afwezigheid van een strafblad in het nationaal strafregister dat op verzoek van de belanghebbende partij wordt afgegeven.

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

In Polen zijn de personen die bevoegd zijn om gewaarmerkte vertalingen te maken, beëdigde vertalers die opgenomen zijn in de lijst van beëdigde vertalers van het Ministerie van Justitie. Die lijst is terug te vinden in het Publieke Informatiebulletin (Biuletyn Informacji Publicznej): De link wordt in een nieuw venster geopend.https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html).

De rechtsgrondslag hiervan is de wet van 25 november 2004 over het beroep van beëdigd vertaler (Staatsblad (Dziennik Ustaw) 2017, punt 1505).

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

In Polen zijn notarissen de bevoegde autoriteiten om de conformiteit van officiële afschriften, uittreksels en niet-officiële afschriften met de aan hen voorgelegde documenten te waarmerken. De rechtsgrondslag hiervan is de notarissenwet van 14 februari 1991 (Staatsblad 2017, punt 2291; 2018, punten 398, 723 en 1496).

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

a) Kenmerken van gewaarmerkte vertalingen — het document met de vertaling bevat een imprint van het zegel van de beëdigde vertaler met de voornaam en achternaam van de vertaler in de rand en een vermelding van de talen waaruit en waarin de vertaler mag vertalen, evenals het nummer van de vertaler in de lijst van beëdigde vertalers. Alle gewaarmerkte vertalingen bevatten ook het nummer waaronder de beëdigde vertaler de betreffende vertaling heeft opgenomen in zijn of haar register (repertorium). Daarnaast geeft de beëdigde vertaler ook aan of een bepaalde gewaarmerkte vertaling is gebaseerd op een origineel document, een vertaling of een afschrift en of een dergelijke vertaling of afschrift is gewaarmerkt en door wie.

b) Kenmerken van eensluidend gewaarmerkte afschriften — de notariële certificering van de conformiteit van een afschrift met een aan de notaris voorgelegd document neemt de vorm aan van een aan het document gehechte verklaring in de vorm van een stempel of gedrukt opschrift of een verklaring op een afzonderlijk blad. Als de verklaring op een afzonderlijk blad wordt bijgevoegd, moet het blad onlosmakelijk aan het document worden gehecht: het moet worden opgenomen na het document, in plaats van ervoor, en op de plaats waar de bladen worden samengevoegd, moet een imprint van het officiële zegel van de notaris worden aangebracht. De verklaring kan ook op hetzelfde blad worden aangebracht als het afschrift van het document dat wordt gewaarmerkt, op voorwaarde dat er een duidelijk onderscheid is tussen de inhoud van de verklaring en de inhoud van het document. Als het te waarmerken document speciale kenmerken heeft (zoals aantekeningen, correcties, schade), maakt de notaris een passende opmerking in de verklaring. In elke verklaring moet worden vermeld waar en wanneer het waarmerk werd aangebracht, evenals de naam van het notariskantoor, het zegel en de handtekening van de notaris, en op verzoek ook het tijdstip van het verlijden van de notariële akte.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Kenmerken van eensluidend gewaarmerkte afschriften — de notariële certificering van de conformiteit van een afschrift met een aan de notaris voorgelegd document neemt de vorm aan van een aan het document gehechte verklaring in de vorm van een stempel of gedrukt opschrift of een verklaring op een afzonderlijk blad. Als de verklaring op een afzonderlijk blad wordt bijgevoegd, moet het blad onlosmakelijk aan het document worden gehecht: het moet worden opgenomen na het document, in plaats van ervoor, en op de plaats waar de bladen worden samengevoegd, moet een imprint van het officiële zegel van de notaris worden aangebracht. De verklaring kan ook op hetzelfde blad worden aangebracht als het afschrift van het document dat wordt gewaarmerkt, op voorwaarde dat er een duidelijk onderscheid is tussen de inhoud van de verklaring en de inhoud van het document. Als het te waarmerken document speciale kenmerken heeft (zoals aantekeningen, correcties, schade), maakt de notaris een passende opmerking in de verklaring. In elke verklaring moet worden vermeld waar en wanneer het waarmerk werd aangebracht, evenals de naam van het notariskantoor, het zegel en de handtekening van de notaris, en op verzoek ook het tijdstip van het verlijden van de notariële akte.

Laatste update: 10/10/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Openbare documenten - Portugal

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Portugees.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

Geboorte:

 • uittreksel uit het geboorteregister.

Leven:

 • bewijs van in leven zijn, opgesteld door notarissen (artikel 161 van de wet op het notariaat) of door parochieraden.

Overlijden:

 • uittreksel uit het overlijdensregister.

Naam:

 • uittreksel uit het geboorteregister.

Huwelijk:

 • uittreksel uit het geboorteregister, met de bijbehorende aantekening.

Bekwaamheid om te huwen:

 • certificaat inzake de bekwaamheid om te huwen.

Burgerlijke stand:

 • uittreksel uit het geboorteregister.

Echtscheiding:

 • uittreksel uit het geboorteregister, met de bijbehorende aantekening;
 • uittreksel uit het huwelijksregister, met de bijbehorende aantekening;
 • certificaat betreffende echtscheiding door onderlinge toestemming, afgegeven door de burgerlijke stand;
 • certificaat betreffende echtscheiding, afgegeven door de rechtbank.

Scheiding van tafel en bed:

 • uittreksel uit het geboorteregister, met de bijbehorende aantekening;
 • uittreksel uit het huwelijksregister, met de bijbehorende aantekening;
 • certificaat betreffende scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming, afgegeven door de burgerlijke stand;
 • certificaat afgegeven door de rechtbank.

Nietigverklaring van het huwelijk:

 • uittreksel uit het geboorteregister, met de bijbehorende aantekening;
 • uittreksel uit het huwelijksregister, met de bijbehorende aantekening.

Ouderschap:

 • uittreksel uit het geboorteregister.

Adoptie:

 • uittreksel uit het geboorteregister.

Woon- en/of verblijfplaats:

 • certificaat inzake woonplaats, afgegeven door de parochieraad.

Nationaliteit:

 • certificaat inzake nationaliteit.

Ontbreken van een strafblad:

 • certificaat waaruit het ontbreken van een strafblad blijkt.

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

 • Uittreksel uit het geboorteregister;
 • uittreksel uit het overlijdensregister;
 • uittreksel uit het huwelijksregister;
 • certificaat inzake de bekwaamheid om te huwen;
 • certificaat waaruit het ontbreken van een strafblad blijkt.

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Niet van toepassing.

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

 • Registratiediensten;
 • notarissen;
 • parochieraden;
 • personeel van postkantoren;
 • naar behoren erkende Kamers van Koophandel en Industrie;
 • advocaten;
 • juridisch gemachtigden.

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

- Gewaarmerkte vertalingen

Documenten in een vreemde taal moeten vergezeld gaan van een vertaling; het document kan worden vertaald door een Portugese notaris, door het Portugese consulaat in het land waar het document is opgesteld, door het consulaat van dat land in Portugal of door een geschikte vertaler die een beëdigde of plechtige verklaring voor een notaris moet afleggen waarin hij bevestigt dat de vertaling overeenstemt met het origineel.

 • Vertalingen kunnen ook worden uitgevoerd door de Kamers van Koophandel en Industrie die zijn erkend conform wetsdecreet nr. 244/92 van 29 oktober 1992, alsook door advocaten en juridisch gemachtigden.

De vertaling moet de taal van het originele document vermelden en een verklaring bevatten dat de tekst een getrouwe vertaling is van de originele tekst.

Indien de vertaling wordt gemaakt door een beëdigd vertaler die de waarmerking in de vertaling zelf invoegt dan wel op een afzonderlijk blad aanbrengt, moet worden vermeld op welke wijze de vertaling is gemaakt en moeten de bovenbedoelde gegevens worden ingevoegd. Alle zegels of andere wettelijke merktekens, stempels en betalingsgegevens die in het origineel voorkomen, moeten ook worden vermeld en er moet duidelijk worden gewezen op onregelmatigheden of tekortkomingen in de tekst die de geldigheid van de akte of het document zouden kunnen aantasten.

- Voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

De volgende gegevens moeten op het gefotokopieerde document worden opgenomen: een verklaring van overeenstemming met het origineel, de plaats en datum van afgifte van de akte, de naam en handtekening van de persoon die de kopie waarmerkt, alsook het officiële stempel of een ander merkteken ter identificatie van de waarmerkende instantie, zoals het officiële stempel van de instantie van afgifte.

OPMERKING: de waarmerkingen en vertalingen van documenten die worden uitgevoerd door de overeenkomstig wetsdecreet nr. 244/92 van 29 oktober 1992 erkende Kamers van Koophandel en Industrie, en door advocaten en juridisch gemachtigden, moeten in een IT‑systeem worden geregistreerd om geldig te zijn; bijgevolg moeten dergelijke documenten, naast de bovengenoemde elementen, ook het door het IT-systeem gegenereerde identificatienummer bevatten - Ministerieel besluit (Portaria) nr. 657-B/2006 van 29 juni 2006.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Op de voor eensluidend gewaarmerkte afschriften moeten de naam en de functie van de persoon die het afschrift waarmerkt en de datum waarop het is gewaarmerkt, worden vermeld, en vervolgens moet het stempel van de instantie van afgifte op deze gegevens worden aangebracht.

Het certificaat waaruit het ontbreken van een strafblad blijkt, bevat een alfanumerieke authenticatie- en toegangscode waarmee de authenticiteit van het origineel kan worden gecontroleerd.

Laatste update: 27/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Openbare documenten - Slowakije

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Slowaaks en voor de toepassing van artikel 6, lid 1, onder a), wordt ook het Tsjechisch aanvaard.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

Geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte, akte van wijziging van voornaam en naam, beslissing betreffende de wijziging van voornaam en naam, verklaring inzake vaderschap, vonnis over de naam, echtscheidingsvonnis, vonnis tot nietigverklaring van het huwelijk, vonnis waarbij een minderjarige wordt gemachtigd om te huwen, vonnis inzake de vaststelling van vaderschap/moederschap, vonnis inzake adoptie, vonnis waarbij een persoon officieel overleden wordt verklaard, verklaring van verblijf voor Slowaakse burgers, verklaring van verblijf voor buitenlandse onderdanen, verklaring inzake het Slowaakse staatsburgerschap (alleen op papier), uittreksel uit het strafregister.

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

Geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte, vonnis waarbij een persoon officieel overleden wordt verklaard, vonnis waarbij een minderjarige wordt gemachtigd om te huwen, echtscheidingsvonnis, vonnis tot nietigverklaring van het huwelijk, verklaring van verblijf voor Slowaakse burgers, uittreksel uit het strafregister.

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

De lijst van vertalers is beschikbaar op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Slowaakse ministerie van Justitie.

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Notarissen en kandidaat-notarissen

- Notarissen - op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Kamer van Notarissen van de Slowaakse Republiek (zoekopdrachten kunnen worden uitgevoerd in het Slowaaks, maar ook in het Engels, Duits, Frans en Hongaars).

- Er is geen aparte lijst voor kandidaat-notarissen; zij werken onder leiding van een notaris.

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

(A) Gewaarmerkte vertalingen

i. De gewaarmerkte vertalingen die door een in de lijst van vertalers opgenomen vertaler zijn gemaakt, bevatten een verklaring van de vertaler (prekladateľská doložka). Krachtens artikel 23, lid 4, van wet nr. 382/2004 moet die verklaring de identificatiegegevens van de vertaler bevatten, alsook het vakgebied waarop de vertaler gemachtigd is om te vertalen, het volgnummer waaronder de vertaling in het logboek is opgenomen, en een bevestiging van de vertaler dat hij zich bewust is van de gevolgen van een opzettelijk foutieve vertaling. Elke gewaarmerkte vertaling kan worden geïdentificeerd aan de hand van een 12-cijferig opdrachtnummer op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Slowaakse ministerie van Justitie.

ii. Gewaarmerkte vertalingen worden gemaakt of gewaarmerkt door een diplomatieke of consulaire post overeenkomstig artikel 14e, lid 1, onder d), van wet nr. 151/2010, wanneer het gaat om vertalingen in het Slowaaks van een document dat door een ander land voor consulaire doeleinden is afgegeven. Medewerkers van een diplomatieke of consulaire post mogen weigeren een dergelijke vertaling te maken of te waarmerken indien zij de taal waarin het document is opgesteld, niet voldoende beheersen.

(B) Voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

i. De voor eensluidend gewaarmerkte afschriften die door een notaris of kandidaat-notaris zijn opgesteld, bevatten een waarmerkingsverklaring (osvedčovacia doložka), waarin moet worden vermeld (zie artikel 57, lid 2, van wet nr. 323/1992):

a) of het afschrift volledig overeenstemt met het document op basis waarvan het is opgesteld, of het document een origineel of een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift is en hoeveel bladen het telt;

b) hoeveel bladen het afschrift telt;

c) of het een volledig of gedeeltelijk afschrift betreft;

d) of het overgelegde document wijzigingen, aanvullingen, toevoegingen of doorhalingen bevat die de betrouwbaarheid ervan in het gedrang brengen;

e) of er in het afschrift correcties zijn aangebracht om het in overeenstemming te brengen met het overgelegde document;

f) de plaats en datum van afgifte;

g) de handtekening van de waarmerkende notaris of de door hem gemachtigde medewerker en het officiële stempel van de notaris.

ii. De voor eensluidend gewaarmerkte afschriften die door de diplomatieke vertegenwoordigingen van de Slowaakse Republiek zijn opgesteld, bevatten een waarmerkingsverklaring (in het Slowaaks), waarop conform artikel 14e, lid 2, van wet nr. 151/2010 het officiële cirkelvormige stempel van de diplomatieke of consulaire post met het nationale embleem met een diameter van 36 mm moet zijn aangebracht, alsook de handtekening van een gemachtigde medewerker van de diplomatieke of consulaire post. Indien het gewaarmerkte document uit twee of meer bladen bestaat, moeten deze met een touw worden samengebonden, waarvan de losse eindjes door een sticker worden bedekt, waarop het officiële stempel van de diplomatieke of consulaire post wordt aangebracht.

Overeenkomstig artikel 14e, lid 1, onder a), van wet nr. 151/2010 moet de waarmerkingsverklaring, met het oog op de certificering van de conformiteit van een afschrift met het overgelegde originele document, de volgende gegevens bevatten:

a) het volgnummer waaronder de waarmerkingsverklaring in een daartoe bestemd register is opgenomen;

b) de bevestiging dat het afschrift van het document overeenstemt met het overgelegde document;

c) hoeveel bladen en bladzijden het afschrift van het document telt en of

het een volledig of gedeeltelijk afschrift van het document betreft;

d) de plaats en datum van afgifte van de waarmerkingsverklaring;

e) het bedrag van de vergoeding zoals bepaald in de desbetreffende wetgeving;

f) de voornaam, naam, functie en handtekening van de medewerker die de waarmerkingsverklaring heeft opgesteld.

Model van een waarmerkingsverklaring:

Nummer .................. Vergoeding ...............

Bevestigd wordt dat dit volledige (gedeeltelijke) afschrift, bestaande uit ....

bladzijden, overeenstemt met het overgelegde

origineel, bestaande uit .....................................

bladzijden.

Onregelmatigheden, correcties ......................

Gedaan te ........................., op .......................

Stempel .....................................................

iii. De voor eensluidend gewaarmerkte afschriften die door de districtsautoriteiten en gemeenten zijn opgesteld, bevatten een waarmerkingsverklaring met de volgende gegevens (zie artikel 7, lid 2, van wet nr. 599/2001):

a) de bevestiging dat het afschrift van het document overeenstemt met het overgelegde document;

b) hoeveel bladen en bladzijden het afschrift van het document telt;

c) het volgnummer waaronder de waarmerkingsverklaring in het waarmerkingsregister is opgenomen;

d) de datum en plaats van waarmerking en, indien nodig, het tijdstip waarop het document is overgelegd.

Er zij op gewezen dat volgens artikel 5 van wet nr. 599/2001 de districtsautoriteiten en gemeenten geen voor eensluidend gewaarmerkte afschriften opstellen voor gebruik in het buitenland.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Afgezien van de waarmerkingsverklaring van de notaris of kandidaat-notaris, hebben voor eensluidend gewaarmerkte afschriften (en fotokopieën) geen specifieke kenmerken.

Laatste update: 29/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Openbare documenten - Finland

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Fins en Zweeds.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

De openbare documenten die onder het toepassingsgebied van de verordening vallen, omvatten uittreksels uit het bevolkingsinformatiesysteem, documenten van de burgerlijke stand die worden afgegeven door parochies, uittreksels uit het strafregister waaruit de afwezigheid van een strafblad blijkt, en in sommige gevallen ook rechterlijke uitspraken.

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

Finland heeft alle meertalige modelformulieren ingevoerd, met uitzondering van bijlage VIII (bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan). Met uitzondering van bijlage XI (afwezigheid van een strafblad) bevatten ze allemaal landspecifieke rubriekomschrijvingen.

Uittreksels van het bevolkingsinformatiesysteem kunnen bij het modelformulier worden gevoegd en informatie bevatten over geboorten, personen in leven, overleden personen, huwelijken, geregistreerde partnerschappen, en woonplaats en verblijfplaats. Een bewijs van het recht op grond van de Finse wetgeving om te huwen voor een buitenlandse autoriteit kan ook bij het modelformulier worden gevoegd. Een uittreksel uit het strafregister waaruit de afwezigheid van een strafblad blijkt, kan eveneens worden bijgevoegd.

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Finland heeft een systeem van erkende vertalers, dat wordt beheerd door een examencommissie die samenwerkt met het Finse Nationale Agentschap voor Onderwijs. De examencommissie houdt een gegevensbank bij van erkende vertalers: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www03.oph.fi/kaantajat/

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Notarissen geven gewaarmerkte afschriften af. De notarissen zijn ambtenaren van de burgerlijke stand. In Åland ressorteren notarissen onder de Ålandse overheid.

Contactgegevens van diensten van de burgerlijke stand:

Website in het Engels: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.maistraatti.fi/en/List-of-local-register-offices/

Website in het Fins: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.maistraatti.fi/fi/Kaikki-maistraatit/

Daarnaast voeren Finse vertegenwoordigingen in het buitenland bepaalde notarisfuncties uit en geven zij tevens gewaarmerkte afschriften af.

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Een gewaarmerkt afschrift wordt door de erkende vertaler ondertekend. Aan de hand van het hiervoor genoemde register van erkende vertalers kan worden nagegaan of de vertaler erkend is.

Gewaarmerkte afschriften die zijn afgegeven door een notaris die verbonden is aan een burgerlijke stand, zijn herkenbaar aan het ronde stempel met in het midden de afbeelding van een leeuw. De handtekening en de naam van de notaris zijn er ook op te vinden.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Zie hierboven.

Laatste update: 04/05/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Openbare documenten - Zweden

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Zweeds

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

Indicatieve lijst van nationale documenten

 1. Geboorte
  Uittreksel uit het geboorteregister
 2. Dat een persoon in leven is
  Identiteitsbewijs met informatie over de verblijfplaats (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 3. Overlijden
  Uittreksel uit het overlijdensregister
  Het Zweedse belastingkantoor (Skatteverket) geeft ook een attest voor crematie of begrafenis af, wat nodig is voordat de crematie of begrafenis kan plaatsvinden. Er is ook een internationale laissez-passer voor het vervoeren van een lichaam naar of vanuit de Noordse landen. Het belastingkantoor geeft ook een overlijdensakte en een verslag betreffende de verwanten af, dat voornamelijk wordt gebruikt om informatie te verstrekken over de overledene en eventuele naasten.
 4. Naam
  Identiteitsbewijs met informatie over de naam (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 5. Huwelijk
  Uittreksel uit huwelijksregister
  Kennisgeving van huwelijk
 6. Bekwaamheid om te huwen
  Verklaring van afwezigheid van huwelijksbeletselen
  Huwelijksakte
 7. Huwelijk (burgerlijke staat)
  Identiteitsbewijs met informatie over de burgerlijke staat (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 8. Geregistreerd partnerschap
  Identiteitsbewijs met informatie over de status van partnerschap (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 9. Partnerschap (status van partnerschap)
  Identiteitsbewijs met informatie over de status van partnerschap (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 10. Ouderschap
  Identiteitsbewijs met informatie over ouderschap (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 11. Adoptie
  N.v.t.
 12. Woonplaats
  Identiteitsbewijs met informatie over de verblijfplaats (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 13. Nationaliteit
  Identiteitsbewijs met informatie over de nationaliteit (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 14. Afwezigheid van een strafblad
  Uittreksel uit het strafregister van de politieautoriteit, dat is afgegeven overeenkomstig artikel 9, lid 2, van de wet inzake strafregisters (Wet 1998:620) en is bedoeld om aan een autoriteit in het buitenland over te leggen bij het indienen van een aanvraag voor een verblijfs-,werk- of vestigingsvergunning e.d., wanneer de rechten van de aanvrager in dat land afhankelijk zijn van een dergelijk uittreksel.

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

Indicatieve lijst van nationale documenten:

 1. Geboorte
  Uittreksel uit het geboorteregister
 2. Dat een persoon in leven is
  Identiteitsbewijs met informatie over de verblijfplaats (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 3. Overlijden
  Uittreksel uit het overlijdensregister
  Het Zweedse belastingkantoor (Skatteverket) geeft ook een attest voor crematie of begrafenis af, wat nodig is voordat de crematie of begrafenis kan plaatsvinden. Er is ook een internationale laissez-passer voor het vervoeren van een lichaam naar of vanuit de Noordse landen. Het belastingkantoor geeft ook een overlijdensakte en een verslag betreffende de verwanten af, dat voornamelijk wordt gebruikt om informatie te verstrekken over de overledene en eventuele naasten.
 4. Naam
  Identiteitsbewijs met informatie over de naam (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 5. Huwelijk
  Uittreksel uit huwelijksregister
  Kennisgeving van huwelijk
 6. Bekwaamheid om te huwen
  Verklaring van afwezigheid van huwelijksbeletselen
  Huwelijksakte
 7. Huwelijk (burgerlijke staat)
  Identiteitsbewijs met informatie over de burgerlijke staat (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 8. Geregistreerd partnerschap
  Identiteitsbewijs met informatie over de status van partnerschap (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 9. Partnerschap (status van partnerschap)
  Identiteitsbewijs met informatie over de status van partnerschap (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 10. Ouderschap
  Identiteitsbewijs met informatie over ouderschap (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 11. Adoptie
  N.v.t.
 12. Woonplaats
  Identiteitsbewijs met informatie over de verblijfplaats (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 13. Nationaliteit
  Identiteitsbewijs met informatie over de nationaliteit (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 14. Afwezigheid van een strafblad
  Uittreksel uit het strafregister van de politieautoriteit, dat is afgegeven overeenkomstig artikel 9, lid 2, van de wet inzake strafregisters (Wet 1998:620) en is bedoeld om aan een autoriteit in het buitenland over te leggen bij het indienen van een aanvraag voor een verblijfs-,werk- of vestigingsvergunning e.d., wanneer de rechten van de aanvrager in dat land afhankelijk zijn van een dergelijk uittreksel.

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Beëdigde vertaler - De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.kammarkollegiet.se/oversattare

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Er wordt geen indicatieve lijst verstrekt omdat er geen speciale regels zijn over de bevoegdheid van autoriteiten om gewaarmerkte afschriften te maken. Notarissen zijn bevoegd om gewaarmerkte afschriften te maken, maar autoriteiten zijn geen notarissen.

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Gewaarmerkte vertalingen moeten voorzien zijn van een stempel. Notarissen zijn bevoegd om gewaarmerkte afschriften te maken. De documenten die door een notaris zijn gewaarmerkt, dragen doorgaans de naam van de notaris van afgifte en de plaats waar en datum waarop ze werden gewaarmerkt. Ze kunnen ook worden afgestempeld. Informatie over de plaats kan worden gebruikt om na te gaan of een persoon naar behoren als notaris is aangewezen. Die informatie kan worden verkregen bij het provinciebestuur dat bevoegd is voor de provincie waarin de betreffende notaris zijn of haar activiteiten uitvoert (zijn standplaats heeft).

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

De documenten die door een notaris zijn gewaarmerkt, dragen doorgaans de naam van de notaris van afgifte en de plaats waar en datum waarop ze werden gewaarmerkt. Ze kunnen ook worden afgestempeld.

Laatste update: 06/07/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.