Public documents

National information and online forms concerning Regulation No. 2016/1191

In July 2016, the European Union adopted a Regulation simplifying the circulation of certain public documents between EU countries. The Regulation aims at reducing red tape and costs for citizens when they need to present a public document issued by the authorities of an EU country to the authorities of another EU country. Under the Regulation, public documents (for example, a birth certificate or a marriage notarial document) issued in an EU country must be accepted as authentic in another EU country without the need for such documents to bear an authentication stamp (the apostille). The public documents covered by the Regulation are, in particular, civil status (for example, birth, death, marriage, registered partnership, adoption), but also residence and the absence of a criminal record.

The Regulation also abolishes the obligation to, in all cases, provide certified copies and certified translations of public documents issued in another EU country. The Regulation introduces optional multilingual, standard forms that can be attached to the public documents to avoid translation requirements. The Regulation does not govern the recognition in a EU country of the content or effects of a public document issued in another EU country. The recognition of such content or effects depends on the law of the receiving country. The Regulation is applicable from 16 February 2019.

Last update: 27/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Publiskie dokumenti - Latvija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Latviešu valoda.

Ļoti šauros likumā noteiktos gadījumos ir iespējami izņēmumi, piemēram, Imigrācijas likumā noteikts, ka izsaukuma apstiprināšanai vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamos dokumentus (piemēram, izziņu par sodāmību, radniecību vai svainību apliecinošu dokumentu kopijas un citus saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem nepieciešamos dokumentus) var iesniegt latviešu, angļu, franču, krievu vai vācu valodā.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

dzimšanas faktu – Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta izdota dzimšanas apliecība vai izziņa no dzimšanas reģistra; pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas izdota dzimšanas apliecība vai izziņa no dzimšanas reģistra; Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izdota izziņa no Iedzīvotāju reģistra; Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota dzimšanas apliecība (arī atkārtota) vai izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

to, ka persona ir dzīva – zvērināta notāra izdots apliecinājums; Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdots apliecinājums.

miršanas faktu – Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta izdota miršanas apliecība vai izziņa no miršanas reģistra; pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas  izdota miršanas apliecība vai izziņa no miršanas reģistra; Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra; Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota miršanas apliecība (arī atkārtota) vai izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

vārdu un uzvārdu – Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta lēmums par uzvārda maiņu un/vai vārda maiņu; Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta izziņa; Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra; Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

laulību, tostarp spēju doties laulībā – Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta izdota laulības apliecība vai izziņa no laulības reģistra; pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas izdota laulības apliecība vai izziņa no laulības reģistra; Civillikumā norādītās konfesijas garīdznieka izsniegta laulības apliecība; Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra; Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota laulības apliecība (arī atkārtota) vai izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

Latvija neizsniedz dokumentu, kas apliecina personas spēju doties laulībā. Tā vietā persona var pieprasīt informāciju par ģimenes stāvokli.

laulības šķiršanu, laulības atzīšanu par spēkā neesošu – notariāls akts (laulības šķiršanas apliecība); tiesas nolēmums; Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra; Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota izziņa, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta izdota izziņa no laulību reģistra ar atzīmi par laulības šķiršanu; pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas izdota izziņu no laulību reģistra ar atzīmi par laulības šķiršanu.

vecāku statusu – tiesas nolēmums; Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra; Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

adopciju – tiesas nolēmums; Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

domicilu un/vai uzturēšanās vietu – Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra; Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota izziņa no Iedzīvotāju reģistra; pašvaldības izdota izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

valstspiederību – Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra; Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

sodāmības neesamību – Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa no sodu reģistra; Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota izziņa.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

dzimšanas faktu – Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta izdota dzimšanas apliecība vai izziņa no dzimšanas reģistra, pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas izdota dzimšanas apliecība vai izziņa no dzimšanas reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izdota izziņa no Iedzīvotāju reģistra, Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota dzimšanas apliecība (arī atkārtota) vai izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

to, ka persona ir dzīva – zvērināta notāra izdots apliecinājums; Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdots apliecinājums.

miršanas faktu – Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta izdota miršanas apliecība vai izziņa no miršanas reģistra, pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas  izdota miršanas apliecība vai izziņa no miršanas reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra, Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota miršanas apliecība (arī atkārtota) vai izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

laulība – Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta izdota laulības apliecība vai izziņa no laulības reģistra, pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas izdota laulības apliecība vai izziņa no laulības reģistra, Civillikumā norādītās konfesijas garīdznieka izsniegta laulības apliecība, Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra, Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota laulības apliecība (arī atkārtota) vai izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

ģimenes stāvoklis – Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra, Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

domicils un/vai uzturēšanās vieta – Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra, Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota izziņa no Iedzīvotāju reģistra, pašvaldības izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

sodāmības neesamību – Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa no sodu reģistra, Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota izziņa.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Saraksti nepastāv, jo Latvijā tulkojumu var apliecināt jebkura fiziska persona, uzņemoties atbildēt likumā noteiktajā kārtībā par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Dokumentu kopijas ir tiesīgi apliecināt zvērināti notāri un, ja normatīvajos aktos nav paredzēta dokumenta kopijas obligāta notariāla apliecināšana, tad dokumenta kopiju pareizību var apliecināt arī organizācija (Saite atveras jaunā logāDokumentu juridiskā spēka likuma 6. pants).

Papildus informējam, ka Latvijā arī fiziskā persona var apliecināt tāda dokumenta, kura autors ir šī persona, atvasinājuma pareizību. Fiziska persona var apliecināt arī tāda dokumenta, kuru tā saņēmusi no citām fiziskajām personām un organizācijām, atvasinājuma pareizību, ja normatīvajos aktos nav noteikts, ka nepieciešama dokumenta autora piekrišana.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Apliecinot dokumenta tulkojuma pareizību, tulks tulkojuma pēdējā lapā aiz teksta noformē apliecinājuma uzrakstu valsts valodā. Apliecinājuma uzrakstā ir ar lielajiem burtiem rakstīti vārdi "TULKOJUMS PAREIZS"; tulka vārds, uzvārds un personas kods; tulka paraksts; apliecinājuma vietas nosaukums; apliecinājuma datums (sk. Saite atveras jaunā logāMinistru kabineta noteikumus Nr.291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā).

Līdzīgus rekvizītus satur arī apliecinātas kopijas (sk. nākamo atbildi).

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Kopijas pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar lielajiem burtiem raksta vārdu "KOPIJA". Savukārt apliecinājuma uzrakstā norāda ar lielajiem burtiem rakstītus atbilstošus vārdus "KOPIJA PAREIZA"; dokumenta atvasinājuma apliecinātājas amatpersonas pilnu amata nosaukumu (ietverot arī pilnu organizācijas nosaukumu un, ja nepieciešams, arī citas ziņas, kas ļauj nepārprotami identificēt personu), personisko parakstu un tā atšifrējumu; apliecinājuma datumu.

Lapa atjaunināta: 07/02/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.