Public documents

National information and online forms concerning Regulation No. 2016/1191

In July 2016, the European Union adopted a Regulation simplifying the circulation of certain public documents between EU countries. The Regulation aims at reducing red tape and costs for citizens when they need to present a public document issued by the authorities of an EU country to the authorities of another EU country. Under the Regulation, public documents (for example, a birth certificate or a marriage notarial document) issued in an EU country must be accepted as authentic in another EU country without the need for such documents to bear an authentication stamp (the apostille). The public documents covered by the Regulation are, in particular, civil status (for example, birth, death, marriage, registered partnership, adoption), but also residence and the absence of a criminal record.

The Regulation also abolishes the obligation to, in all cases, provide certified copies and certified translations of public documents issued in another EU country. The Regulation introduces optional multilingual, standard forms that can be attached to the public documents to avoid translation requirements. The Regulation does not govern the recognition in a EU country of the content or effects of a public document issued in another EU country. The recognition of such content or effects depends on the law of the receiving country. The Regulation is applicable from 16 February 2019.

Last update: 27/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Publiskie dokumenti - Čehija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Čehu, slovāku.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

 • Dzimšanas apliecība;
 • laulības apliecība;
 • miršanas apliecība;
 • reģistrētu partnerattiecību apliecība;
 • apliecinājums par šķēršļu neesību laulības noslēgšanai;
 • apliecinājums par šķēršļu neesību, lai stātos reģistrētās partnerattiecībās;
 • precīzs izraksts no ģimenes stāvokļa grāmatas;
 • apstiprinājums par ģimenes stāvokļa grāmatā ierakstītajiem datiem;
 • apstiprinājums par datiem, kas ietverti dokumentu reģistrā vai ģimenes stāvokļa grāmatas dublikātā, kurš glabāts līdz 1958. gada 31. decembrim;
 • lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu;
 • laulības apstiprinājums;
 • fiziskām personām — izraksts par sodāmību;
 • notāra apliecinājums par to, ka persona ir dzīva;
 • iedzīvotāju reģistrā ietverto datu sniegšana fiziskai personai;
 • apliecinājums, kurā ietverta vecāku rakstiska deklarācija par bērna (dzimuša vai nedzimuša) paternitāti;
 • laulības apstiprinājums (ko izdevusi Čehijas vēstniecība vai konsulāts);
 • tiesas lēmumi par regulas 2. panta 1. punktā izklāstītajiem faktiem;

spriedums, kurā noteikts nepilngadīgā dzimšanas datums;

spriedums, ar kuru persona atzīta par mirušu;

spriedums, kurā noteikts likumiskais personas nāves datums;

spriedums, ar ko nepilngadīgajam atļauts stāties laulībā;

spriedums, ar ko atzīst nepilngadīgā tiesībspēju un rīcībspēju;

laulības šķiršanas spriedums;

spriedums par paternitātes atzīšanu;

spriedums par maternitātes atzīšanu;

spriedums par nepilngadīgā adopciju vai spriedums par pieaugušā adopciju.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

 • Dzimšanas apliecība (dzimšana);
 • miršanas apliecība (miršana);
 • laulības apliecība (laulība);
 • apliecinājums par šķēršļu neesību laulības noslēgšanai (spēja stāties laulībā);
 • reģistrētu partnerattiecību apliecība (reģistrētas partnerattiecības);
 • apliecinājums par šķēršļu neesību, lai stātos reģistrētās partnerattiecībās (spēja stāties reģistrētās partnerattiecībās);
 • fiziskām personām — izraksts par sodāmību (izziņa par nesodāmību dalībvalstī, kuras valstspiederīgais ir konkrētā persona);
 • iedzīvotāju reģistrā ietverto datu sniegšana fiziskai personai (domicils un/vai dzīvesvieta).

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

 • Tulkotāji saskaņā ar Likumu Nr. 36/1967 par ekspertiem un tulkotājiem — tulkotāju saraksts, kas pieejams Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē:

Saite atveras jaunā logāhttp://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5

 • Čehijas vēstniecības un konsulāti — tulkojumu precizitātes pārbaude saskaņā ar 18. panta 3. punkta e) apakšpunktu Likumā Nr. 150/2017 par ārpakalpojumiem

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Apliecinājumu par to, ka dokuments ir tā oriģināla noraksts (autentiskuma apstiprinājumu), sniedz:

 • reģionālās iestādes;
 • municipālās iestādes pašvaldībās ar paplašinātām pilnvarām;
 • municipālās iestādes, rajona iestādes vai municipālo rajonu iestādes teritoriāli strukturētās korporatīvās pilsētās, kā arī Prāgas pilsētas rajonu iestādes; to saraksts ir ietverts īstenošanas tiesību aktos (to municipālo iestāžu saraksts, kas veic autentiskuma apstiprināšanu un legalizāciju, ir noteikts 1. pielikumā Īstenošanas dekrētam Nr. 36/2006 par apliecinājumu, ka dokuments ir tā oriģināla noraksts, un paraksta autentiskuma apliecināšanu, ar grozījumiem);
 • militāro rajonu iestādes;
 • pasta licences turētājs (Čehijas Pasts);
 • Čehijas Tirdzniecības kamera;
 • notāri;
 • Čehijas vēstniecības (konsulāti).

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Apliecināti tulkojumi

1. Apliecināts tulkojums, ko veic tulkotājs

Tulkotāji rakstiskā tulkojuma pirmajā lapā norāda valodu, no kuras tulkots, un pēdējā lapā iekļauj savas kvalifikācijas apstiprinājumu, kam pievieno tulka zīmogu. Tulkotais dokuments vai tā apliecināta kopija ir stingri jāpiestiprina ar skavu pie rakstiskā tulkojuma. Tulkotāja kvalifikācijas apstiprinājums var būt rakstīts ar roku vai drukāts, vai uzspiests ar zīmogu.

Tulkotāja kvalifikācijas apstiprinājumā ietver šādu informāciju:

 • informācija par personas iecelšanu par tulkotāju (tiesas lēmums par tulkotāja iecelšanu — izdošanas vieta un datums, atsauces numurs, informācija par valodu, attiecībā uz kuru tulkotājs iecelts);
 • apstiprinājums, ka tulkojums ir precīzs pievienotā dokumenta teksta atveidojums;
 • informācija par labojumiem tulkojumā;
 • kārtas numurs, ar kādu tulkojums reģistrēts tulkotāja žurnālā;
 • tulkotāja kvalifikācijas apstiprinājuma izdošanas vieta un datums;
 • tulkotāja vārds, uzvārds un zīmogs.

Papildus minētajai obligātajai informācijai var norādīt tulkotāja adresi un citu kontaktinformāciju, piemēram, tālruņa numuru, e-pasta adresi, datu kastes identifikācijas numuru un reģistrācijas numuru Čehijas Republikas Tiesas iecelto tulku un tulkotāju kamerā. Vēlams norādīt arī tulkojuma lapu faktisko skaitu.

Tulkotāja kvalifikācijas apstiprinājumu vienmēr sagatavo mērķa valodā.

2. Čehijas vēstniecības vai konsulāta apliecinājums par publiska dokumenta tulkojuma precizitāti

Autentiskuma apliecinājumā, kurā apliecina tulkojuma precizitāti, norāda:

 • vēstniecības vai konsulāta nosaukumu;
 • kārtas numuru, ar kādu apliecinājums reģistrēts apliecinājumu žurnālā;
 • tulkotā dokumenta valodu;
 • valodu, kurā dokuments pārtulkots;
 • informāciju par to, vai tulkojumu pasūtījusi vēstniecība vai iesniedzis pieteikuma iesniedzējs;
 • informāciju par to, vai tulkojums ir pilnīgs vai daļējs;
 • personas, kura apliecinājusi dokumenta precizitāti, vārdu(-us), uzvārdu un parakstu;
 • oficiālo zīmogu un
 • tulkotāja kvalifikācijas apliecinājuma izdošanas vietu un datumu.

Apliecinātas kopijas

Apliecinājumā par to, ka dokuments ir tā oriģināla noraksts (autentiskuma apstiprinājumā) un kuru iekļauj dokumenta oriģinālā vai tam stingri piestiprinātā lapā, norāda autentiskuma apliecinājumu un uzspiež oficiālo zīmogu. Autentiskuma apliecinājumā ietver šādu informāciju:

 • iestādes nosaukums;
 • kārtas numurs, ar kādu autentiskuma apstiprinājums reģistrēts apliecinājumu žurnālā;
 • informācija, ka dokuments, kura autentiskums tiek apliecināts, ir identisks dokumentam, pamatojoties uz kuru tas radīts, un par to, vai dokuments ir oriģināls, jau apliecinātais un autentificētais dokuments, dokuments, kas izriet no apliecinātā dokumenta atveidošanas, dublikāts, kas radīts no datnes, vai rakstiska lēmuma vai saskaņā ar īpašiem tiesību aktiem izdota lēmuma rezolutīvās daļas kopija;
 • dokumenta lapu skaits;
 • informācija par to, vai dokuments, kura autentiskums tiek apliecināts, ir pilnīgs vai daļējs dublikāts vai pilnīga vai daļēja kopija;
 • informācija par to, vai dokuments, no kura radīts dokuments, kura autentiskums tiek apliecināts, satur redzamu drošības elementu, kas ir konkrētā dokumenta juridiski svarīgā satura daļa (piemēram, hologrammu);
 • autentiskuma apstiprināšanas datums;
 • personas, kura apstiprinājusi autentiskumu (piemēram, amatpersonas, mēra vai mēra vietnieka, militārā rajona iestādes nolīgtā darbinieka, pasta licences turētāja vai Čehijas Tirdzniecības kameras darbinieka) vārds, uzvārds un paraksts.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Autentiskuma apstiprinājumu norāda dokumentā, kura autentiskums tiek apliecināts, autentiskuma apliecinājuma veidā katrā lapā, vai arī lapas dokumentā, kura autentiskums tiek apliecināts, ar skavu stingri piestiprina visam dokumentam un apzīmogo. Zīmogu uzspiež ar oficiālo spiedogu uz abām pusēm tā, lai daļa no oficiālā spiedoga nospieduma atrastos uz dokumenta, kura autentiskums tiek apliecināts.

Ja dokumentā, kura autentiskums tiek apliecināts, nav pietiekami daudz vietas autentiskuma apliecinājuma norādīšanai, to iekļauj atsevišķā lapā, ko stingri piestiprina dokumentam, kura autentiskums tiek apliecināts, un tā piestiprinājuma vietu apzīmogo (sk. iepriekš).

Ja dokuments, kura autentiskums tiek apliecināts, satur vienu vai vairākas lapas un katrai atsevišķai lapai teksts ir tikai uz vienas puses, tukšās puses pārsvītro virzienā no augšējā kreisā stūra uz apakšējo labo stūri, un autentiskuma apliecinājumu norāda tajā pusē, kuras autentiskums tiek apliecināts.

Ja dokumenta, kura autentiskums tiek apliecināts, tekstā vai starp autentiskuma apliecinājumu un dokumenta, kura autentiskums tiek apliecināts, tekstu ir tukša vieta, persona, kura veic apliecināšanu, pārsvītro tukšo vietu virzienā no augšējā kreisā stūra uz apakšējo labo stūri.

Autentiskuma apliecinājuma veidne ir ietverta 2. pielikumā Īstenošanas dekrētam Nr. 36/2006 par apliecinājumu, ka dokuments ir tā oriģināla noraksts, un paraksta autentiskuma apliecināšanu, ar grozījumiem.

Autentiskuma apliecinājumu norāda dokumentā, kura autentiskums tiek autentificēts, šādos veidos:

 • ar zīmogu un iepriekš minēto informāciju, kas rakstīta ar roku, vai
 • ar izdruku, kas izveidota, izmantojot IT tehnoloģiju, un kas satur minētos datus; izdruku izdrukā uz pašlīmējošas uzlīmes, uz dokumenta vai atsevišķas papīra lapas. Uzlīmi piestiprina dokumentam, kura autentiskums tiek apliecināts, un apzīmogo ar oficiālo zīmogu tā, lai daļa no oficiālā spiedoga nospieduma atrastos uz uzlīmes. Autentifikācijas apliecinājuma izdruku uz atsevišķas papīra lapas stingri piestiprina dokumentam, kura autentiskums tiek apliecināts.
Lapa atjaunināta: 28/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Publiskie dokumenti - Dānija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Dānijas iestādēm parasti ir pienākums pieņemt tikai publiskus dokumentus dāņu valodā, tāpēc tās var pieprasīt šādu dokumentu tulkojumu, ja tie nav dāņu valodā.

Tomēr saskaņā ar Ziemeļvalstu valodu konvenciju konkrētus dokumentus var pieņemt somu, islandiešu, norvēģu un zviedru valodā. Tas jo īpaši attiecas uz vārda maiņas apliecībām, atļauju izmantot vārdu, vārda apstiprinājumu, laulības apliecībām, civilo partnerattiecību apliecībām, ģimenes stāvokļa apliecībām, laulības šķiršanas dekrētiem, laulāto atšķiršanas rīkojumiem un spriedumiem, kas attiecas uz laulības šķiršanu, laulāto atšķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu, un spriedumiem, ar kuriem nolemj, ka laulība vai reģistrētas partnerattiecības ir atzīstamas par tādām, kas vairs nepastāv. Turklāt dokumentus, kas saistīti ar tādu lietu apstrādi, kuras attiecas uz personas vārdu, var pieņemt vācu vai angļu valodā.

Dokumentus, ar kuriem apstiprina nesodāmību, var pieņemt arī angļu valodā.

Tomēr īpašos gadījumos iestāde var atzīt dokumentus citās valodās, tomēr tai nav pienākuma atzīt citas valodas, kas nav iepriekš uzskaitītās.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Dānijas iestādes ir noteikušas, ka regulas darbības jomā ietilpst šādi dokumenti:

 • izziņa par nesodāmību;
 • apliecinājums par uzturēšanās vietu;
 • individuālais ieraksts par personu Centrālajā iedzīvotāju reģistrā (personattest);
 • dzimšanas un kristību apliecība (fødsels- og dåbsattest);
 • laulības apliecība;
 • laulības svētīšanas apliecība;
 • kristību apliecība (dåbsattest);
 • dzimšanas apliecība (fødselsattest) (vairs neizdod, bet joprojām ir spēkā);
 • dzimšanas un vārda apliecība (fødsels- og navneattest) (vairs neizdod, bet joprojām ir spēkā);
 • vārda apliecība (navneattest) (vairs neizdod, bet joprojām ir spēkā);
 • miršanas un apbedīšanas apliecība (izdod tikai atsevišķos gadījumos, kad apliecība ir vajadzīga par personu, kura mirusi pirms 1968. gada 1. aprīļa, t. i., datuma, kad tika izveidots Centrālais iedzīvotāju reģistrs);
 • vārda maiņas apliecība;
 • atļauja izmantot vārdu;
 • vārda apstiprinājums;
 • civilo partnerattiecību apliecība;
 • ģimenes stāvokļa apliecības;
 • laulības šķiršanas dekrēts;
 • laulāto atšķiršanas rīkojums;
 • spriedums:
  • ar ko apstiprina laulības šķiršanu;
  • ar ko apstiprina laulāto nošķiršanu;
  • ar ko apstiprina laulības atzīšanu par neesošu;
  • ar ko nosaka, ka laulība ir atzīstama par tādu, kas vairs nepastāv;
  • ar ko nosaka, ka reģistrētās civilās partnerattiecības ir atzīstamas par tādām, kas vairs nepastāv.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

Dānijas dokumenti, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu pielikumu, ir šādi

 • izziņa par nesodāmību;
 • apliecinājums par uzturēšanās vietu;
 • individuālais ieraksts par personu Centrālajā iedzīvotāju reģistrā (personattest);
 • dzimšanas un kristību apliecība (fødsels- og dåbsattest);
 • laulības apliecība;
 • laulības svētīšanas apliecība;
 • kristību apliecība (dåbsattest);
 • civilo partnerattiecību apliecība;
 • ģimenes stāvokļa apliecība.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Dānijā nav publiski pieejama tulkotāju/tulku saraksta vai datubāzes.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Iestāde, kas izdevusi apliecību vai dokumentu, konkrētos gadījumos var izdot apstiprinošu kopiju. Turklāt arī iestāde, kas pārņēmusi izdevējiestādes pienākumu, konkrētos gadījumos var izdot apstiprinošu kopiju.

Apstiprinošu apliecības vai dokumenta kopiju var izdot arī notārs Dānijas tiesās.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Apstiprinošā kopijā parasti norāda, kura iestāde ir apstiprinājusi kopiju, vai nu ar municipalitātes zīmogu, vai ar notāra apliecinājumu.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Dažreiz uz apstiprinošās kopijas ir zīmoga nospiedums “KOPIJA”.

Lapa atjaunināta: 12/09/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Publiskie dokumenti - Horvātija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Horvātijas Republikā pieņem tikai publiskus dokumentus horvātu valodā, proti, netiek pieņemti publiski dokumenti citās ES dalībvalstu oficiālajās valodās.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

To publisko dokumentu saraksts, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā:

– dzimšanas apliecība (rodni list) (I pielikums);

– miršanas apliecība (smrtni list) (III pielikums);

– laulības apliecība (vjenčani list) (IV pielikums);

– apliecinājums par neatrašanos laulībā (potvrda o slobodnom bračnom stanju) (VI pielikums);

– apliecinājums par atrašanos partnerattiecībās (potvrda o životnom partnerstvu) (VII pielikums);

– apliecinājums par domicilu un/vai uzturēšanās vietu (uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu) (X pielikums);

– izziņa par nesodāmību (potvrda o nepostojanju kaznene evidencije) (XI pielikums).

Piezīme. I–VII pielikumā minētos publiskos dokumentus izdod Valsts pārvaldes ministrija (Ministarstvo uprave), X pielikumā minētos publiskos dokumentus izdod Iekšlietu ministrija (Ministarstvo unutarnjih poslova), savukārt XI pielikumā minētos publiskos dokumentus izdod Tieslietu ministrija (Ministarstvo pravosuđa).

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

To publisko dokumentu saraksts, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas:

– dzimšanas apliecība (I pielikums);

– miršanas apliecība (III pielikums);

– laulības apliecība (IV pielikums);

– apliecinājums par neatrašanos laulībā (VI pielikums);

– apliecinājums par atrašanos partnerattiecībās (VII pielikums);

– apliecinājums par domicilu un/vai uzturēšanās vietu (X pielikums);

– izziņa par nesodāmību (XI pielikums).

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Saskaņā Horvātijas tiesību aktiem tiesu tulkotāji ir kvalificēti veikt apliecinātus tulkojumus.

Saite uz atjauninātu tiesas tulkotāju sarakstu, kas publicēts Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē:

Saite atveras jaunā logāhttps://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravo%20na%20pristup%20informacijama/Registri%20i%20baze%20podataka/Popis%20stalnih%20sudskih%20tumaca.pdf

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Saskaņā ar Horvātijas tiesību aktiem apliecinātas publisku dokumentu kopijas var sagatavot notāri (javni bilježnici); kvalificēto notāru sarakstu, ko dēvē arī par notāru direktoriju (Imenik javnih bilježnika), pārvalda Horvātijas Notāru kameras (Hrvatska javnobilježnička komora) Administrācijas padome (Upravni odbor), un tas ir pieejams Kameras tīmekļa vietnē: Saite atveras jaunā logāhttp://www.hjk.hr/Uredi.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt, veicot vienkāršu vizuālu apskati, jo ikvienam tulkojumam vai kopijai ir uzspiests tiesas tulkotāja vai notāra zīmogs, skaidri norādot, ka konkrētais dokuments ir tulkojums vai kopija.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Apliecinātas kopijas īpašā iezīme ir tā notāra zīmogs, kurš sagatavojis kopiju.

Lapa atjaunināta: 26/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Publiskie dokumenti - Latvija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Latviešu valoda.

Ļoti šauros likumā noteiktos gadījumos ir iespējami izņēmumi, piemēram, Imigrācijas likumā noteikts, ka izsaukuma apstiprināšanai vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamos dokumentus (piemēram, izziņu par sodāmību, radniecību vai svainību apliecinošu dokumentu kopijas un citus saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem nepieciešamos dokumentus) var iesniegt latviešu, angļu, franču, krievu vai vācu valodā.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

dzimšanas faktu – Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta izdota dzimšanas apliecība vai izziņa no dzimšanas reģistra; pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas izdota dzimšanas apliecība vai izziņa no dzimšanas reģistra; Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izdota izziņa no Iedzīvotāju reģistra; Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota dzimšanas apliecība (arī atkārtota) vai izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

to, ka persona ir dzīva – zvērināta notāra izdots apliecinājums; Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdots apliecinājums.

miršanas faktu – Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta izdota miršanas apliecība vai izziņa no miršanas reģistra; pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas  izdota miršanas apliecība vai izziņa no miršanas reģistra; Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra; Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota miršanas apliecība (arī atkārtota) vai izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

vārdu un uzvārdu – Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta lēmums par uzvārda maiņu un/vai vārda maiņu; Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta izziņa; Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra; Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

laulību, tostarp spēju doties laulībā – Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta izdota laulības apliecība vai izziņa no laulības reģistra; pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas izdota laulības apliecība vai izziņa no laulības reģistra; Civillikumā norādītās konfesijas garīdznieka izsniegta laulības apliecība; Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra; Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota laulības apliecība (arī atkārtota) vai izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

Latvija neizsniedz dokumentu, kas apliecina personas spēju doties laulībā. Tā vietā persona var pieprasīt informāciju par ģimenes stāvokli.

laulības šķiršanu, laulības atzīšanu par spēkā neesošu – notariāls akts (laulības šķiršanas apliecība); tiesas nolēmums; Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra; Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota izziņa, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta izdota izziņa no laulību reģistra ar atzīmi par laulības šķiršanu; pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas izdota izziņu no laulību reģistra ar atzīmi par laulības šķiršanu.

vecāku statusu – tiesas nolēmums; Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra; Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

adopciju – tiesas nolēmums; Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

domicilu un/vai uzturēšanās vietu – Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra; Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota izziņa no Iedzīvotāju reģistra; pašvaldības izdota izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

valstspiederību – Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra; Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

sodāmības neesamību – Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa no sodu reģistra; Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota izziņa.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

dzimšanas faktu – Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta izdota dzimšanas apliecība vai izziņa no dzimšanas reģistra, pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas izdota dzimšanas apliecība vai izziņa no dzimšanas reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izdota izziņa no Iedzīvotāju reģistra, Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota dzimšanas apliecība (arī atkārtota) vai izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

to, ka persona ir dzīva – zvērināta notāra izdots apliecinājums; Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdots apliecinājums.

miršanas faktu – Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta izdota miršanas apliecība vai izziņa no miršanas reģistra, pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas  izdota miršanas apliecība vai izziņa no miršanas reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra, Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota miršanas apliecība (arī atkārtota) vai izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

laulība – Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta izdota laulības apliecība vai izziņa no laulības reģistra, pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas izdota laulības apliecība vai izziņa no laulības reģistra, Civillikumā norādītās konfesijas garīdznieka izsniegta laulības apliecība, Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra, Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota laulības apliecība (arī atkārtota) vai izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

ģimenes stāvoklis – Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra, Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

domicils un/vai uzturēšanās vieta – Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra, Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota izziņa no Iedzīvotāju reģistra, pašvaldības izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

sodāmības neesamību – Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa no sodu reģistra, Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota izziņa.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Saraksti nepastāv, jo Latvijā tulkojumu var apliecināt jebkura fiziska persona, uzņemoties atbildēt likumā noteiktajā kārtībā par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Dokumentu kopijas ir tiesīgi apliecināt zvērināti notāri un, ja normatīvajos aktos nav paredzēta dokumenta kopijas obligāta notariāla apliecināšana, tad dokumenta kopiju pareizību var apliecināt arī organizācija (Saite atveras jaunā logāDokumentu juridiskā spēka likuma 6. pants).

Papildus informējam, ka Latvijā arī fiziskā persona var apliecināt tāda dokumenta, kura autors ir šī persona, atvasinājuma pareizību. Fiziska persona var apliecināt arī tāda dokumenta, kuru tā saņēmusi no citām fiziskajām personām un organizācijām, atvasinājuma pareizību, ja normatīvajos aktos nav noteikts, ka nepieciešama dokumenta autora piekrišana.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Apliecinot dokumenta tulkojuma pareizību, tulks tulkojuma pēdējā lapā aiz teksta noformē apliecinājuma uzrakstu valsts valodā. Apliecinājuma uzrakstā ir ar lielajiem burtiem rakstīti vārdi "TULKOJUMS PAREIZS"; tulka vārds, uzvārds un personas kods; tulka paraksts; apliecinājuma vietas nosaukums; apliecinājuma datums (sk. Saite atveras jaunā logāMinistru kabineta noteikumus Nr.291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā).

Līdzīgus rekvizītus satur arī apliecinātas kopijas (sk. nākamo atbildi).

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Kopijas pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar lielajiem burtiem raksta vārdu "KOPIJA". Savukārt apliecinājuma uzrakstā norāda ar lielajiem burtiem rakstītus atbilstošus vārdus "KOPIJA PAREIZA"; dokumenta atvasinājuma apliecinātājas amatpersonas pilnu amata nosaukumu (ietverot arī pilnu organizācijas nosaukumu un, ja nepieciešams, arī citas ziņas, kas ļauj nepārprotami identificēt personu), personisko parakstu un tā atšifrējumu; apliecinājuma datumu.

Lapa atjaunināta: 07/02/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Publiskie dokumenti - Lietuva

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Lietuvas Republikas oficiālā valoda ir lietuviešu valoda.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Regulas 24. panta 1. punkta b) apakšpunkts

a) Dzimšanas apliecība (izdota laikā no 1992. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 1. janvārim);

izraksts, kas apliecina dzimšanas fakta ierakstu (izdots kopš 2017. gada 1. janvāra);

b) notariāls apliecinājums, ka fiziskā persona ir dzīva un atrodas konkrētā vietā;

apliecinājums par to, ka persona ir dzīva un atrodas konkrētā vietā (ko izdevusi Valsts Sociālās apdrošināšanas fonda padome);

c) miršanas apliecība (izdota laikā no 1992. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 1. janvārim);

izraksts, kas apliecina miršanas fakta ierakstu (izdots kopš 2017. gada 1. janvāra);

d) apliecība par vārda, uzvārda vai valstspiederības maiņu (izdota laikā no 2005. gada 4. decembra līdz 2017. gada 1. janvārim);

izraksts, kas apliecina ierakstu par civilstāvokļa ieraksta grozīšanu vai papildināšanu (izdots kopš 2017. gada 1. janvāra);

e) laulība:

laulības apliecība (izdota laikā no 1992. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 1. janvārim);

izraksts, kas apliecina laulāšanās fakta ierakstu (izdots kopš 2017. gada 1. janvāra);

spēja stāties laulībā:

apliecinājums par šķēršļu neesību laulības noslēgšanai;

konsulārs apliecinājums par ģimenes stāvokli;

apliecinājums par ģimenes stāvokli;

f) laulības šķiršanas apliecība (izdota laikā no 1992. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 1. janvārim);

izraksts, kas apliecina laulības šķiršanas fakta ierakstu (izdots kopš 2017. gada 1. janvāra);

tiesas spriedums par laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu;

laulāto atšķiršanu apliecinošus dokumentus neizdod;

g) –;

h) –;

i) dzimšanas apliecība (izdota laikā no 1992. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 1. janvārim);

izraksts, kas apliecina dzimšanas fakta ierakstu (izdots kopš 2017. gada 1. janvāra);

notariāli apliecināts bērna tēva un mātes kopīgs pieteikums, ar ko atzīst paternitāti;

tiesas spriedums, ar ko nosaka maternitāti/paternitāti;

tiesas spriedums par paternitātes/maternitātes apstrīdēšanu;

j) dzimšanas apliecība (izdota laikā no 1992. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 1. janvārim);

izraksts, kas apliecina dzimšanas fakta ierakstu (izdots kopš 2017. gada 1. janvāra);

tiesas spriedums par adopciju;

k) apliecinājums par deklarēto dzīvesvietu;

apliecinājums par personas datiem no Iedzīvotāju reģistra;

l) pase / personas apliecība;

dzimšanas apliecība (izdota laikā no 1992. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 1. janvārim);

izraksts, kas apliecina dzimšanas fakta ierakstu (izdots kopš 2017. gada 1. janvāra);

rīkojumi vai spriedumi, kas attiecas uz valstspiederības iegūšanu, zaudēšanu vai atgūšanu;

m) apliecinājums, kurā ietverta informācija par fizisko personu, kas iegūta no aizdomās turamo, apsūdzēto un notiesāto personu reģistra.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

Regulas 24. panta 1. punkta c) apakšpunkts

a) Izraksts, kas apliecina dzimšanas fakta ierakstu (izdots kopš 2017. gada 1. janvāra);

b) –;

c) izraksts, kas apliecina miršanas fakta ierakstu (izdots kopš 2017. gada 1. janvāra);

d) –;

e) izraksts, kas apliecina laulāšanās fakta ierakstu (izdots kopš 2017. gada 1. janvāra);

apliecinājums par šķēršļu neesību laulības noslēgšanai;

k) apliecinājums par deklarēto dzīvesvietu;

apliecinājums par personas datiem no Iedzīvotāju reģistra;

m) apliecinājums, kurā ietverta informācija par fizisko personu, kas iegūta no aizdomās turamo, apsūdzēto un notiesāto personu reģistra.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Sertificētu tulkotāju saraksts nepastāv.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

– Notāri;

– valsts un pašvaldības iestādes (attiecībā uz to izdotu dokumentu kopijām).

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Nepastāv apliecināti tulkojumi vai īpašas prasības attiecībā uz tulkojumiem vai apliecinātām to kopijām. Praksē dokumentus parasti tulko tulkojumu aģentūras vai tulkotāji, tāpēc uz dokumenta norāda, ka to tulkojusi tulkojumu aģentūra vai tulkotājs. Atsevišķos gadījumos tulkojumu var apliecināt ar tulkotāja parakstu vai tā precizitāti var apliecināt notārs.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Ja dokumentu apliecina valsts vai pašvaldības iestāde:

tās izdotā dokumenta kopijas beigās ir apliecinājuma zīme, kas sastāv no vārdiem “apliecināta kopija / apliecināts izraksts”, papildus norādot datumu un iestādes, kas apliecina kopijas vai izraksta autentiskumu, vadītāja vai citas pilnvarotas personas amata nosaukumu, parakstu, vārdu vai tā iniciāli un uzvārdu.

Ja elektroniska dokumenta kopijas, kas sagatavota papīra formātā, autentiskumu apliecina ar IT rīkiem, tās juridiskās personas apliecinājuma zīme, kas ir pilnvarota apliecināt kopijas autentiskumu, sastāv no vārdiem “apliecināta kopija”, juridiskās personas, kas pilnvarota apliecināt kopiju, nosaukuma, kā arī datuma. Apliecinājuma zīmi var uzspiest arī ar zīmogu.

Notariālā apliecinājuma veidnē jāieraksta šāda informācija: notariālā akta datums, apliecinošā notāra biroja nosaukums, notāra vārds un uzvārds, notariālā akta reģistrācijas numurs notāra reģistrā, notāra nodeva par notariālo aktu (ja notārs atbrīvojis no notāra nodevas samaksas, jāieraksta vārdi “nodevu neiekasē”), nodeva par datu pārbaudi valsts reģistros, valsts reģistru nodeva, nodeva par jebkuriem citiem pakalpojumiem, kas sniegti pēc klienta pieprasījuma, un notāra paraksts.

Ieraksts, kas apliecina kopijas/izraksta autentiskumu:

“20_____. gada ___ _____________

Es, _______________________________________________________________________, ar šo apliecinu, ka šī ir iesniegtā dokumenta apliecināta kopija.

Notāra reģistra Nr.: ________________________

Notāra nodeva: __________________________

Nodeva(-as) par citiem pakalpojumiem, kas sniegti pēc klienta pieprasījuma: _________________

Notāra paraksts”

Lapa atjaunināta: 23/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Publiskie dokumenti - Ungārija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Ungāru valoda.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

a) Dzimšana:

dzimšanas apliecība;

b) dzīve:

apliecinājums par to, ka persona ir dzīva;

c) nāve:

miršanas apliecība, tiesas rīkojums, ar ko pasludina, ka persona uzskatāma par mirušu;

d) vārds: apliecinājums par vārda maiņu;

e) laulība, tostarp spēja stāties laulībā un ģimenes stāvoklis:

laulības apliecība, ģimenes stāvokļa apliecība;

f) laulības šķiršana, laulāto atšķiršana vai laulības atzīšana par neesošu:

tiesas spriedums par laulības šķiršanu, tiesas spriedums par laulības atzīšanu par neesošu, tiesas spriedums par laulības spēkā esību, tiesas spriedums, ar ko konstatē laulības esību vai neesību;

g) reģistrētas partnerattiecības, tostarp spēja stāties reģistrētās partnerattiecībās un reģistrētu partnerattiecību statuss:

reģistrētu partnerattiecību apliecība, ģimenes stāvokļa apliecība;

h) reģistrēto partnerattiecību izbeigšana, reģistrēto partneru atšķiršana vai reģistrēto partnerattiecību atzīšana par neesošām:

rīkojums, ar ko izbeidz pie notāra reģistrētas partnerattiecības;

i) vecāku statuss:

dzimšanas apliecība, tiesas spriedums, ar ko nosaka paternitāti, tiesas rīkojums vai spriedums, ar ko atspēko paternitātes pieņēmumu, tiesas spriedums, ar ko nosaka maternitāti;

j) adopcija:

aizbildnības iestādes adopcijas rīkojums, tiesas spriedums, ar ko izbeidz adopciju;

k) domicils un/vai uzturēšanās vieta:

oficiālā uzturēšanās atļauja;

l) valstspiederība:

apliecinājums par valstspiederību;

m) nesodāmība: izraksts no tiesu reģistra.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

1) Dzimšanas apliecība, miršanas apliecība, laulības apliecība un reģistrēto partnerattiecību apliecība, kas izdota pēc 2014. gada 1. jūlija, ar nosacījumu, ka apliecības saturs nav mainīts kopš standarta veidlapas izdošanas;

2) apliecinājums par to, ka persona ir dzīva;

3) ģimenes stāvokļa apliecība;

4) oficiālā uzturēšanās atļauja.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Ungārijā apliecināts tulkojums ir jebkurš tulkojums, ko veikusi organizācija, kas ir pilnvarota sagatavot apliecinātus tulkojumus.

Parasti apliecinātus tulkojumus Ungārijā saskaņā ar likumu var sagatavot tikai Ungārijas Tulkojumu un apliecinājumu birojs (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. jeb OFFI Zrt.).

Notāri, kuri ir licencēti dokumentu sagatavošanai svešvalodā, var veikt apliecinātus publisku dokumentu un to pielikumu tulkojumus attiecīgajā valodā lietās, kas ir notāra kompetencē, vai apliecināt šādu dokumentu tulkojumu precizitāti. Informācija par notāriem, kuriem ir valodas licence, ir atrodama vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://start.mokk.hu/kozjegyzokereso.html?theme=dark#x.

Ungārijas karjeras konsulārā amatpersona, kuru ārlietu ministrs pilnvarojis veikt konkrētus notāra pienākumus, var sagatavot konsulāro apliecību,

lai apliecinātu tulkojumus, tostarp tulkojumus, ko veicis viņš pats. Aktuālais to konsulāro amatpersonu saraksts, kuras ir pilnvarotas izdot apliecinājumus, ir atrodams vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Principā jebkura iestāde ir pilnvarota sagatavot apliecinātas kopijas atbilstoši savam reglamentam un savas atbildības jomai.

Notāri var izdot apliecinājumu, kurā norādīts, ka kopija ir identiska viņiem uzrādītajam dokumentam.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Apliecināti tulkojumi, ko sagatavo OFFI Zrt.

A. Elementi, kas izdoti pēc 2018. gada 2. jūlija

1. OFFI sagatavo savus apliecinātos tulkojumus uz 210 x 297 mm lielas aizsardzības papīra lapas ar apmales zīmējumu gijošas rakstā un iestrādātiem drošības elementiem, ko var redzēt tikai oriģinālizmēra vairākkārtējā palielinājumā.

2. Tekstu iekļauj tumši sarkanajā ierāmējumā, virs kura nodrukāts Ungārijas ģerbonis un uzņēmuma nosaukums un logotips. Unikālo dokumenta identifikācijas kodu iekļauj pirmajā rindā tumši sarkanajā ierāmējumā un rindā virs apliecinājuma klauzulas.

3. Apliecināto tulkojumu, kas nodrukāts uz atsevišķas lapas, ar skavotāju piestiprina pārtulkotajam autentiskajam dokumentam vai apliecinātajai tā kopijai, un uz skavas uzlīmē 30 × 25 mm kvadrātveida aizsarguzlīmi, kurā norādīts OFFI logotips, hologrāfiska josla un unikāls sērijas numurs. Šāda uzlīme ir apliecinājuma būtiska sastāvdaļa.

4. Tulkojumā, ko veic no svešvalodas ungāru valodā, iekļauj šādu apliecinājuma klauzulu ungāru valodā:

“Ungārijas Tulkojumu un apliecinājumu birojs apliecina, ka šis apliecinātais tulkojums precīzi atbilst pievienotā dokumenta tekstam.

Ungārijas Tulkojumu un apliecinājumu birojs neuzņemas atbildību par tā dokumenta autentiskumu un saturu, kas ir izmantots par pamatu tulkojumam.”

Aiz klauzulas norāda izdošanas vietu un datumu, autentisko parakstu ar zilu tinti, vārda zīmogu un tekstu “galvenās izpildpersonas vārdā”.

Tulkojumam svešvalodā minēto apliecinājuma klauzulu iekļauj tulkojumā, kas veikts attiecīgajā valodā.

B. Elementi, kas izdoti pirms 2018. gada 2. jūlija

Elementi un apliecinājuma klauzulas ir tādas pašas kā A punktā aprakstītās, izņemot turpmāk norādītās atšķirības.

1. Aizsardzības papīra aizmugurē augšējā labajā stūrī ir uzdrukāts svītrkods un unikālais identifikators.

2. Apliecināto tulkojumu, kas uzdrukāts uz atsevišķas lapas, sasien kopā ar autentisko dokumentu vai apliecināto tā kopiju, izmantojot sarkana, balta un zaļa diega pavedienu, kura galus piestiprina dokumentam ar apliecinātu OFFI uzlīmi, kam uzspiež OFFI oficiālo zīmogu tā, lai nebūtu iespējams dokumentus atdalīt, nesabojājot uzlīmi.

3. Tulkojumam no svešvalodas ungāru valodā apliecinājuma klauzulu ungāru valodā iekļauj tulkojumā un aiz tās norāda izdošanas vietu un datumu, autentisko parakstu ar zilu tinti un tekstu “galvenās izpildpersonas vārdā”.

3. OFFI elektronisko apliecināto tulkojumu iezīmes

Tulkojuma noformējums un apliecinājuma zīmoga nospieduma teksts ir tāds pats kā papīra versijai.

Elektroniski apliecināto tulkojumu iekļauj OFFI izveidotā mapē (.es3 vai .dosszie formātā), kurā iekļauj arī datnes oriģinālu, kas iesniegts tulkošanai. Papildus elektroniski parakstītajam un elektroniski apliecinātajam tulkojumam ar OFFI elektronisko zīmogu (.pdf formātā) autentiskumu saglabā arī mapē iekļautais datnes oriģināls, kas iesniegts tulkošanai.

Datnes oriģinālu un datni, kas satur tulkojumu, ievieto mapē tā, lai datņu atšķiršanas gadījumā apliecinājums tiktu zaudēts, tāpēc datnes, kas pieder viena pie otras, savstarpēji “savieno” drošā veidā.

Elektroniskais apliecinājums garantē, ka tulkojumu veicis OFFI Zrt., ka datņu saturs nav mainīts kopš apliecināšanas un ka galīgā tulkojuma teksta saturs ir identisks tekstam, kas iesniegts tulkošanai.

Apliecināti tulkojumi, ko sagatavo notāri

Apliecinātus tulkojumus, ko sagatavojuši notāri, identificē ar notāra lietas numuru. Tulkojumam jābūt rakstītam uz dokumenta oriģināla, vai tas jāpievieno dokumenta oriģinālam. Notāri apliecina dokumenta oriģināla tulkojumu, tā beigās iekļaujot apliecinājuma klauzulu.


Apliecināti tulkojumi, ko sagatavo karjeras konsulārās amatpersonas

Tulkojumam jābūt rakstītam uz dokumenta oriģināla, vai tas jāpievieno dokumenta oriģinālam, un tulkojumam pievieno apliecinājuma klauzulu. Visbeidzot, tulkojuma beigās jāpievieno klauzula, kas apliecina, ka tulkojums precīzi atbilst dokumenta oriģinālam.

Ja karjeras konsulārā amatpersona pievienoto tulkojumu dokumenta oriģinālam, abus dokumentus sasien ar sarkana, balta un zaļa diega pavedienu, ko piestiprina vietā ar baltu, apaļu uzlīmi, kuru divās malās apzīmogo ar diplomātiskās pārstāvniecības numurētu zīmogu.

Apliecinājuma klauzulas teksts ir šāds:

Ar šo apliecinu, ka manis iesniegtais / manis sagatavotais tulkojums precīzi atbilst pievienotajam dokumentam ……………………………………………………………………………. valodā.-----------------------------------

Klients ir samaksājis konsulāro nodevu par summu ....................................................
Lietas numurs …………………………………………………………………………..

Datums: ……………………….………………………………………………………….

zīmogs

paraksts

Klauzula var būt arī citā formā, tomēr ar nosacījumu, ka to nevar atdalīt no dokumenta oriģināla vai tulkojuma un ka tajā ir ietverti šādi obligātie elementi:

a) norāde par svešvalodu, no kuras dokuments pārtulkots;

b) ir pasvītrots atbilstošais variants frāzē “manis iesniegtais / manis sagatavotais tulkojums” atkarībā no tā, vai konsulārā amatpersona apliecina tai iesniegta tulkojuma precizitāti vai ir pati veikusi tulkojumu;

c) samaksātās konsulārās nodevas summa;

d) lietas numurs;

e) datums;

f) diplomātiskās pārstāvniecības numurēta zīmoga nospiedums;

g) karjeras konsulārās amatpersonas paraksts;

h) norāde par karjeras konsulārās amatpersonas statusu.

Norādot datumu, gadam un dienai jābūt norādītai arī ar vārdiem iekavās.

Visbiežāk šī klauzula ir zīmoga veidā, ko uzspiež dokumentam, vai atsevišķas lapas veidā, ko nevar atdalīt no dokumenta oriģināla vai tulkojuma.

Ja nepieciešams, konsulāro apliecinājumu var sagatavot arī svešvalodā, iekļaujot iepriekš izklāstītos elementus, ja to atzīst saņēmējas valsts iestādes.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Apliecinātas kopijas, ko sagatavo notāri

Notārs var apliecināt dokumenta kopiju, ja dokuments, kura kopija tiek sagatavota, ir skaidri salasāms. Notārs salīdzina kopiju ar dokumenta oriģinālu un apliecina, ka kopija atbilst oriģinālam, kopijā iekļaujot apliecinājuma klauzulu.

Apliecinājuma klauzulā jānorāda:

a) ka kopija sagatavota, par pamatu izmantojot dokumenta oriģinālu vai oficiālu dublikātu vai tā kopiju;

b) vai uz uzrādītā dokumenta ir bijusi zīmogmarka;

c) vai kopijā atveidota tikai daļa no oriģināla;

d) vai dokumenta oriģinālā ir redzamas izmaiņas, bojājumi vai citas pazīmes, kas vieš šaubas.

Šie noteikumi jāpiemēro mutatis mutandis, lai apliecinātu elektronisku kopiju vai izrakstu, kas sagatavots notāra uzraudzībā, par pamatu izmantojot dokumentu vai elektronisku datubāzi, un lai apliecinātu kopiju papīra formātā vai izrakstu, kas sagatavots, par pamatu izmantojot elektronisku dokumentu. Notārs paraksta elektronisko kopiju vai izrakstu ar kvalificētu elektronisko parakstu. Nav nepieciešams apliecinātam elektroniskam dublikātam vai apliecinātai elektroniskai kopijai pievienot apliecinājuma klauzulu, ja dublikāts vai kopija sagatavota, par pamatu izmantojot nebojātu dokumentu papīra formātā vai elektronisku notariālu dokumentu un ja tajā ietverts viss dokumenta teksts, notāra kvalificētais elektroniskais paraksts un laika zīmogs.

Apliecinātas kopijas, ko sagatavo tiesa

Kopijā, ko sagatavojusi tiesa, par pamatu izmantojot tai uzrādītu dokumentu, vai kopijā, kas sagatavota citviet un uzrādīta tiesai apliecināšanai, jābūt ietvertai šādai informācijai:

a) frāze “apliecināta kopija:”;

b) tās personas paraksts, kura sagatavojusi kopiju;

c) tiesas zīmogs;

d) kopijas sagatavošanas laiks un datums.

Ja lietas materiāli ir pieejami kā elektronisks dokuments, iepriekš izklāstītie noteikumi jāpiemēro, sagatavojot kopiju papīra formātā, pamatojoties uz elektroniska dokumenta izdruku. Ja tiek prasīta tāda tiesas lēmuma kopija, kas sagatavots kā elektronisks dokuments, kopijā jābūt elektroniskā dokumenta laika zīmogam un elektroniskajam parakstam, norādot arī personu, kuras elektroniskais paraksts ir ietverts elektroniskajā dokumentā.

Lapa atjaunināta: 02/09/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Publiskie dokumenti - Polija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Poļu valoda

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

1) īsās formas dzimšanas apliecība;

2) garās formas dzimšanas apliecība;

3) tiesas lēmums par Reģistrācijas biroja ieraksta saturu;

4) notariāli apliecināts apliecinājums, ka persona ir dzīva;

5) īsās formas miršanas apliecība;

6) garās formas miršanas apliecība;

7) tiesas nolēmums par pieņēmumu par nāvi;

8) tiesas nolēmums, ar ko atsauc lēmumu par pieņēmumu par nāvi;

9) tiesas nolēmums par miršanas fakta apstiprināšanu;

10) tiesas nolēmums, ar ko atsauc lēmumu par miršanas fakta apstiprināšanu;

11) Reģistrācijas biroja vadītāja lēmums par vārda un uzvārda maiņu;

12) īsās formas laulības apliecība;

13) garās formas laulības apliecība;

14) civilstāvokļa apliecinājums;

15) apliecinājums par neesošiem šķēršļiem laulības noslēgšanai saskaņā ar Polijas tiesību aktiem;

16) tiesas nolēmums par aizliegumu 18 gadu vecumu nesasniegušai sievietei stāties laulībā;

17) tiesas nolēmums, ar ko garīgi slimai personai, personai ar mācīšanās nespēju vai radniecībā tiešā līnijā esošām personām aizliedz stāties laulībā;

18) tiesas nolēmums par laulības fakta apstiprināšanu;

19) tiesas nolēmums par laulības neesības apstiprināšanu;

20) tiesas nolēmums par laulības šķiršanu;

21) tiesas nolēmums par laulāto atšķiršanu;

22) tiesas nolēmums par laulāto atšķiršanas izbeigšanu;

23) tiesas nolēmums par laulības anulēšanu;

24) tiesas nolēmums par adopciju;

25) tiesas nolēmums par adopcijas izbeigšanu;

26) tiesas nolēmums par paternitātes fakta apstiprināšanu;

27) tiesas nolēmums par maternitātes fakta apstiprināšanu;

28) tiesas nolēmums par paternitātes fakta atspēkošanu;

29) tiesas nolēmums par maternitātes fakta atspēkošanu;

30) tiesas nolēmums par spēkā neesošu bērna atzīšanu;

31) tiesas nolēmums par bērna atzīšanas anulēšanu;

32) pastāvīgās dzīvesvietas reģistrācijas apliecinājums;

33) pagaidu dzīvesvietas reģistrācijas apliecinājums;

34) apliecinājums par uzturēšanos konkrētā vietā;

35) lēmums par Polijas pilsonības piešķiršanu;

36) lēmums par Polijas pilsonības atjaunošanu;

37) lēmums, ar ko apliecina Polijas pilsonību;

38) lēmums par repatriācijas atzīšanu;

39) apliecinājums par nesodāmību saskaņā ar Valsts Sodu reģistru, kas izdots pēc ieinteresētās personas pieprasījuma;

40) pašvaldības iestāžu izdots apliecinājums citās dalībvalstīs dzīvojošiem Polijas pilsoņiem, kuri pauž vēlmi balsot vai kandidēt Eiropas Parlamenta vai pašvaldību vēlēšanās savas dzīvesvietas dalībvalstī saskaņā ar Padomes 1993. gada 6. decembra Direktīvu 93/109/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav (OV L 329, 30.12.1993., 34.–38. lpp.) un Padomes 1994. gada 19. decembra Direktīvu 94/80/EK, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā tiesības balsot un kandidēt pašvaldību vēlēšanās izmanto Savienības pilsoņi, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav (OV L 368, 31.12.1994., 38. lpp.).

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

1) īsās formas dzimšanas apliecība;

2) īsās formas laulības apliecība;

3) īsās formas miršanas apliecība;

4) civilstāvokļa apliecinājums;

5) apliecinājums par neesošiem šķēršļiem laulības noslēgšanai saskaņā ar Polijas tiesību aktiem;

6) pastāvīgās dzīvesvietas reģistrācijas apliecinājums;

7) pagaidu dzīvesvietas reģistrācijas apliecinājums;

8) apliecinājums par uzturēšanos konkrētā vietā;

9) notariāli apliecināts apliecinājums, ka persona ir dzīva;

10) apliecinājums par ierakstu Valsts Sodu reģistrā, kas izdots pēc ieinteresētās personas pieprasījuma.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Polijā apliecinātus tulkojumus var izstrādāt zvērināti tulkotāji, kas iekļauti Tieslietu ministrijas zvērinātu tulkotāju sarakstā. Saraksts ir pieejams Publiskās informācijas biļetenā (Biuletyn Informacji Publicznej): Saite atveras jaunā logāhttps://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html).

Tas atbilst 2004. gada 25. novembra Likumam par zvērināta tulkotāja profesiju (Likumu Vēstnesis (Dziennik Ustaw) 2017, publikācija Nr. 1505).

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Polijā struktūras, kas ir pilnvarotas apliecināt oficiālu kopiju, izrakstu un neoficiālu kopiju atbilstību uzrādītajiem dokumentiem ir notāri. Tas atbilst 1991. gada 14. februāra Notāru likumam (Likumu Vēstnesis 2017, publikācija Nr. 2291; 2018, publikācija Nr. 398, 723 un 1496).

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

a) apliecinātu tulkojumu iezīmes: dokumentā, kurā iekļauts tulkojums, ir zvērināta tulkotāja zīmoga uzdruka ar tulkotāja vārdu un uzvārdu gar malu, norāde par valodu, no kuras un kurā tulkotājs ir pilnvarots tulkot, kā arī tulkotāja numurs zvērinātu tulkotāju sarakstā. Uz visiem apliecinātiem tulkojumiem ir arī numurs, ar kādu tie ierakstīti zvērinātu tulkotāju reģistrā (repertorium). Papildus zvērināts tulkotājs arī norāda, vai attiecīgais apliecinātais tulkojums ir veikts no dokumenta oriģināla, tulkojuma vai kopijas un vai šāds tulkojums vai kopija ir apliecināta un kas to apliecinājis.

b) apliecinātas kopijas iezīmes: notariāls apliecinājums par kopijas atbilstību notāram uzrādītajam dokumentam ir dokumentam pievienots teikums zīmoga vai drukāta uzraksta formā vai uz atsevišķas lapas. Ja apliecinājums tiek pievienots uz atsevišķas lapas, šai lapai jābūt piestiprinātai pie dokumenta: tā jānovieto aiz dokumenta, nevis pirms tā, un vietā, kur lapas ir savienotas, ir jābūt notāra oficiālā zīmoga uzdrukai. Apliecinājums var būt arī uz tās pašas lapas, uz kuras ir apliecinātā dokumenta kopija, ja vien ir skaidri saprotams, ka apliecinājuma saturs ir atdalīts no dokumenta satura. Ja apliecinātajam dokumentam ir kādas īpašas iezīmes (piemēram, piezīmes, labojumi, bojājumi), notārs apliecinājumā veic attiecīgu piezīmi. Katrā apliecinājumā ir jābūt datumam un vietai, kurā apliecinājums veikts, norādei par notāra biroju, notāra zīmogam un parakstam, kā arī nepieciešamības gadījumā jānorāda notariālā akta veikšanas laiks.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Apliecinātas kopijas iezīmes: notariāls apliecinājums par kopijas atbilstību notāram uzrādītajam dokumentam ir dokumentam pievienots teikums zīmoga vai drukāta uzraksta formā vai uz atsevišķas lapas. Ja apliecinājums tiek pievienots uz atsevišķas lapas, šai lapai jābūt piestiprinātai pie dokumenta: tā jānovieto aiz dokumenta, nevis pirms tā, un vietā, kur lapas ir savienotas, ir jābūt notāra oficiālā zīmoga uzdrukai. Apliecinājums var būt arī uz tās pašas lapas, uz kuras ir apliecinātā dokumenta kopija, ja vien ir skaidri saprotams, ka apliecinājuma saturs ir atdalīts no dokumenta satura. Ja apliecinātajam dokumentam ir kādas īpašas iezīmes (piemēram, piezīmes, labojumi, bojājumi), notārs apliecinājumā veic attiecīgu piezīmi. Katrā apliecinājumā ir jābūt datumam un vietai, kurā apliecinājums veikts, norādei par notāra biroju, notāra zīmogam un parakstam, kā arī nepieciešamības gadījumā jānorāda notariālā akta veikšanas laiks.

Lapa atjaunināta: 11/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Publiskie dokumenti - Somija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Somu un zviedru valoda.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Publiskie dokumenti, kas ietilpst Regulas darbības jomā, ir izraksti no Iedzīvotāju informācijas sistēmas, ciemu izdoti civilstāvokli apliecinoši dokumenti, izraksti no sodu reģistra par sodāmības neesību un atsevišķos gadījumos arī tiesas spriedumi.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

Somija ir ieviesusi visas daudzvalodu standarta veidlapas, izņemot VIII pielikumu (spēja stāties reģistrētās partnerattiecībās). Visās, izņemot XI pielikumu (sodāmības neesība), ir iekļauti konkrētām valstīm domāti standarta ierakstu nosaukumi.

Izrakstus no Iedzīvotāju informācijas sistēmas var pievienot standarta veidlapai ar informāciju par dzimšanas faktiem, dzīvajām personām, mirušajām personām, laulību, reģistrētām partnerattiecībām, domicilu un uzturēšanās vietu. Standarta veidlapai var pievienot arī apliecinājumu par tiesībām saskaņā ar Somijas tiesību aktiem stāties laulībā ārvalstu iestādē. Var pievienot arī izrakstu no sodu reģistra par sodāmības neesību.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Somijā ir pilnvarotu tulkotāju sistēma, ko pārvalda pārbaudītāju valde, kas sadarbojas ar Somijas Nacionālo izglītības aģentūru. Pārbaudītāju valde uztur pilnvarotu tulkotāju datubāzi: Saite atveras jaunā logāhttp://www03.oph.fi/kaantajat/

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Apliecinātas kopijas izdod notāri. Notāri ir reģistrācijas biroju amatpersonas. Olandē notāri darbojas Olandes Valsts departamenta pakļautībā.

Reģistrācijas biroju kontaktinformācija:

Tīmekļa vietne angļu valodā: Saite atveras jaunā logāhttp://www.maistraatti.fi/en/List-of-local-register-offices/

Tīmekļa vietne somu valodā: Saite atveras jaunā logāhttp://www.maistraatti.fi/fi/Kaikki-maistraatit/

Noteiktas notāru funkcijas pilda un apliecinātas kopijas izdod arī Somijas pārstāvniecības ārvalstīs.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Uz apliecinātas kopijas ir pilnvarotā tulkotāja paraksts. Tulkotāju var pārbaudīt iepriekš minētajā pilnvaroto tulkotāju reģistrā.

Reģistrācijas birojā strādājoša notāra apliecinātas kopijas var atpazīt pēc apaļa zīmoga ar lauvas emblēmu vidū. Uz tām ir arī notāra paraksts un vārds.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Skatīt iepriekš.

Lapa atjaunināta: 14/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Publiskie dokumenti - Zviedrija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Zviedru valoda.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Indikatīvs valsts dokumentu saraksts

 1. Dzimšana
  Izraksts no reģistra par dzimšanas faktu.
 2. Apliecinājums par to, ka persona ir dzīva
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par dzīvesvietu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 3. Miršana
  Izraksts no reģistra par miršanas faktu.
  Zviedrijas nodokļu aģentūra (Skatteverket) arī izdod kremācijas vai apbedīšanas apliecību, kas nepieciešama pirms kremācijas vai apbedīšanas. Pastāv arī starptautiska caurlaide mirstīgo atlieku ievešanai Ziemeļvalstīs vai izvešanai no Ziemeļvalstīm. Nodokļu aģentūra arī izdod miršanas apliecības un paziņojumus par radiniekiem, ko galvenokārt izmanto, lai sniegtu informāciju par mirušo un tuvākajiem radiniekiem.
 4. Vārds
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par vārdu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 5. Laulība
  Izraksts no reģistra par laulības noslēgšanas faktu.
  Paziņojums par laulības noslēgšanu.
 6. Spēja stāties laulībā
  Dokuments par šķēršļu neesību laulības noslēgšanai.
  Laulības apliecība.
 7. Laulība (ģimenes stāvoklis)
  Personu apliecinošs dokuments, kas apliecina ģimenes stāvokli (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 8. Reģistrētas partnerattiecības
  Personu apliecinošs dokuments, kas apliecina partnerattiecību statusu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 9. Partnerattiecības (partnerattiecību statuss)
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par partnerattiecību statusu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 10. Vecāku statuss
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par vecāku statusu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 11. Adopcija
  N/P
 12. Domicils
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par dzīvesvietu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 13. Valstspiederība
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par valstspiederību (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 14. Nesodāmība
  Izraksts no policijas iestādes sodu reģistra, kas izdots atbilstoši Likuma par sodu reģistriem (1998:620) 9. panta 2. punktam un paredzēts uzrādīšanai ārvalstu iestādei saistībā ar pieteikumu uzturēšanās, darba vai apmešanās atļaujas piešķiršanai vai citā sakarā, ja pieteikuma iesniedzēja tiesības konkrētajā ārvalstī ir atkarīgas no šāda izraksta.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

Indikatīvs valsts dokumentu saraksts

 1. Dzimšana
  Izraksts no reģistra par dzimšanas faktu.
 2. Apliecinājums par to, ka persona ir dzīva
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par dzīvesvietu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 3. Miršana
  Izraksts no reģistra par miršanas faktu.
  Zviedrijas nodokļu aģentūra (Skatteverket) arī izdod kremācijas vai apbedīšanas apliecību, kas nepieciešama pirms kremācijas vai apbedīšanas. Pastāv arī starptautiska caurlaide mirstīgo atlieku ievešanai Ziemeļvalstīs vai izvešanai no Ziemeļvalstīm. Nodokļu aģentūra arī izdod miršanas apliecības un paziņojumus par radiniekiem, ko galvenokārt izmanto, lai sniegtu informāciju par mirušo un tuvākajiem radiniekiem.
 4. Vārds
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par vārdu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 5. Laulība
  Izraksts no reģistra par laulības noslēgšanas faktu.
  Paziņojums par laulības noslēgšanu.
 6. Spēja stāties laulībā
  Dokuments par šķēršļu neesību laulības noslēgšanai.
  Laulības apliecība.
 7. Laulība (ģimenes stāvoklis)
  Personu apliecinošs dokuments, kas apliecina ģimenes stāvokli (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 8. Reģistrētas partnerattiecības
  Personu apliecinošs dokuments, kas apliecina partnerattiecību statusu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 9. Partnerattiecības (partnerattiecību statuss)
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par partnerattiecību statusu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 10. Vecāku statuss
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par vecāku statusu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 11. Adopcija
  N/P
 12. Domicils
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par dzīvesvietu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 13. Valstspiederība
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par valstspiederību (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 14. Nesodāmība
  Izraksts no policijas iestādes sodu reģistra, kas izdots atbilstoši Likuma par sodu reģistriem (1998:620) 9. panta 2. punktam un paredzēts uzrādīšanai ārvalstu iestādei saistībā ar pieteikumu uzturēšanās, darba vai apmešanās atļaujas piešķiršanai vai citā sakarā, ja pieteikuma iesniedzēja tiesības konkrētajā ārvalstī ir atkarīgas no šāda izraksta.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Zvērināts tulkotājs — Saite atveras jaunā logāhttps://www.kammarkollegiet.se/oversattare.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Indikatīvs saraksts nav norādīts, jo nav īpašu noteikumu par iestāžu pilnvarām sagatavot apliecinātas kopijas. Notāri ir pilnvaroti sagatavot apliecinātas kopijas, taču iestādes nav notāri.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Apliecinātiem tulkojumiem jābūt apzīmogotiem. Notāri ir pilnvaroti sagatavot apliecinātas kopijas. Notāra apliecinātos dokumentos parasti norāda apliecinošā notāra vārdu, uzvārdu un dokumentu apliecināšanas vietu un datumu. Šādus dokumentus var arī apzīmogot. Lai pārliecinātos, vai persona ir pienācīgi iecelta par notāru, var izmantot informāciju par vietu. Šādu informāciju var iegūt no lēnes administratīvās padomes, kas pārvalda lēni, kurā attiecīgais notārs veic savu darbību (kurā ir viņa juridiskā adrese).

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Notāra apliecinātos dokumentos parasti norāda apliecinošā notāra vārdu, uzvārdu un dokumentu apliecināšanas vietu un datumu. Šādus dokumentus var arī apzīmogot.

Lapa atjaunināta: 22/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.