Официални документи

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Не се изисква превод, когато официалният документ е съставен на български език.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

  1. раждане - удостоверение за раждане, удостоверение за раждане при непълно осиновяване, препис-извлечение от акт за раждане, пълен препис от акт за раждане, заверено копие от акт за раждане;
  2. смърт - препис-извлечение от акт за смърт, пълен препис от акт за смърт, заверено копие от акт за смърт, съдебно решение;
  3. име - удостоверение за идентичност на лице с различни имена, съдебно решение;
  4. брак, включително брачна дееспособност, и семейно положение - удостоверение за сключен граждански брак, препис-извлечение от акт за сключен граждански брак, пълен препис от акт за сключен граждански брак, заверено копие от акт за сключен граждански брак, удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина, удостоверение за семейно положение, удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца;
  5. развод, законна раздяла или унищожаване на брака - съдебно решение, препис-извлечение от акт за сключен граждански брак, като в полето "Бележки" от образеца се посочва, че бракът е прекратен и датата, на която е прекратен;
  6. произход - съдебно решение, удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, удостоверение за съпруг/а и родствени връзки, Удостоверение за родените от майката деца;
  7. осиновяване - съдебно решение, удостоверение за раждане (при непълно осиновяване), препис-извлечение от акт за раждане (при непълно осиновяване), пълен препис от акт за раждане (при непълно осиновяване), заверено копие от акт за раждане (при непълно осиновяване);
  8. местоживеене и/или местопребиваване - удостоверение за постоянен адрес, удостоверение за настоящ адрес, удостоверение за промени на постоянен адрес, удостоверение за промени на настоящ адрес;
  9. гражданство - удостоверение за наличие на българско гражданство, удостоверение за получаване на българско гражданство;

10.  липса на съдебно минало – свидетелство за съдимост, удостоверяващо, че лицето не е осъждано (Образец 1 от Приложение № 2 към чл. 45, ал. 1 от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост).

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Приложение I може да бъде приложено към удостоверение за раждане, удостоверение за раждане при непълно осиновяване и препис-извлечение от акт за раждане.

Приложение III може да бъде приложено към препис-извлечение от акт за смърт.

Приложение IV може да бъде приложено към удостоверение за сключен граждански брак и препис-извлечение от акт за сключен граждански брак.

Приложение V може да бъде приложено към удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина.

Приложение VI може да бъде приложено към удостоверение за семейно положение и към Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца.

Приложение X може да бъде приложено към удостоверение за постоянен адрес и към удостоверение за настоящ адрес.

Приложение може да бъде приложено към свидетелство за съдимост, удостоверяващо, че лицето не е осъждано (Образец 1 от Приложение № 2 към чл. 45, ал. 1 от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост).

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Списъкът на физическите лица, работещи индивидуално като преводачи /или към преводачески фирми/, които извършват преводи на документи и други книжа са включени в списък, поддържан от Министерството на външните работи.

Списъкът е наличен само на български език и може да бъде намерен на следния интернет адрес:

http://apostille.mfa.bg/MFAL/apostille_certificates.nsf/cert1.xsp

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Заверени копия могат да правят органите, издали оригиналния документ.

Удостоверяване верността на преписи от официални документи може да се прави от нотариус или помощник-нотариус.

Удостоверяване верността на преписи от официални документи може да се прави от лица, които не са нотариуси, но могат да изпълнява нотариални функции само доколкото това е предвидено със закон.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

При издаването на копия на актове за гражданско състояние върху копието задължително се вписват датата, на която е направено, и собствено и фамилно име на длъжностното лице по гражданското състояние, което го е направило. Длъжностното лице по гражданското състояние подписва документа и полага обикновен печат на общината.

 

За удостоверяване на верността на препис от официален документ от нотариус или помощник-нотариус му се представя оригинала на документа. Удостоверяването се извършва с надпис върху самото копие на документа с утвърден образец на щемпел съгласно Приложение № 6 към чл. 17 от Наредба № 32 от 29.01.1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори.

На . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. . . . . . . . . . .,

нотариус в район . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

рег. № . . . . . . . . . . на Нотариалната камара, удостоверявам

верността на този препис, снет от . . . . . . . . . . . . . . .

на официален (частен) документ, представен ми от . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

с местожителство гр. (с.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други

особености.

Рег. № . . . . . . . . . . . . . . . Събрана такса: . . . . . лв.

Нотариус:

Последна актуализация: 08/01/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Commenti

Usa il formulario qui di seguito per condividere i tuoi commenti e le tue osservazioni sul nostro nuovo sito web