Javne isprave

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Portugalski jezik.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Rođenje:

 • izvadak iz matice rođenih

Činjenica da je osoba živa:

 • potvrde o životu koje sastavljaju javni bilježnici (članak 161. Zakona o javnom bilježništvu) ili župna vijeća

Smrt:

 • izvadak iz matice umrlih

Ime:

 • izvadak iz matice rođenih

Sklapanje braka:

 • izvadak iz matice rođenih, uz relevantne napomene

Sposobnost za sklapanje braka:

 • potvrda o sposobnosti za sklapanje braka

Osobno stanje:

 • izvadak iz matice rođenih

Razvod:

 • izvadak iz matice rođenih, uz relevantne napomene
 • izvadak iz matice vjenčanih, uz relevantne napomene
 • potvrda o sporazumnom razvodu braka koju izdaje matični ured
 • potvrda o razvodu braka koju izdaje sud

Zakonska rastava:

 • izvadak iz matice rođenih, uz relevantne napomene
 • izvadak iz matice vjenčanih, uz relevantne napomene
 • potvrda o sporazumnoj zakonskoj rastavi koju izdaje matični ured
 • potvrda koju izdaje sud

Poništenje braka:

 • izvadak iz matice rođenih, uz relevantne napomene
 • izvadak iz matice vjenčanih, uz relevantne napomene

Roditeljstvo:

 • izvadak iz matice rođenih

Posvojenje:

 • izvadak iz matice rođenih

Prebivalište i/ili boravište:

 • potvrda o prebivalištu koju izdaje župno vijeće

Državljanstvo:

 • potvrda o državljanstvu

Nepostojanje kaznene evidencije:

 • potvrda o nepostojanju kaznene evidencije.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

 • izvadak iz matice rođenih
 • izvadak iz matice umrlih
 • izvadak iz matice vjenčanih
 • potvrda o sposobnosti za sklapanje braka
 • potvrda o nepostojanju kaznene evidencije.

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Nije primjenjivo.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

 • registarski uredi
 • javni bilježnici
 • župna vijeća
 • osoblje poštanskih ureda
 • valjano priznate trgovačke i industrijske komore
 • odvjetnici
 • pravni službenici.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

– Ovjereni prijevodi:

Uz isprave napisane na stranom jeziku mora se priložiti prijevod. Ispravu može prevesti portugalski javni bilježnik, portugalski konzulat u državi u kojoj je isprava sastavljena, konzulat te države u Portugalu ili prikladni prevoditelj koji pred javnim bilježnikom mora dati izjavu pod prisegom ili svečanu izjavu kojom potvrđuje da je prijevod vjeran izvorniku.

 • Prijevode mogu izrađivati i trgovačke i industrijske komore priznate u skladu s Uredbom sa zakonskom snagom br. 244/92 od 29. listopada 1992. te odvjetnici i pravni službenici.

U prijevodu se mora navesti jezik na kojem je napisana izvorna isprava i mora sadržavati izjavu kojom se potvrđuje da je tekst vjerodostojan prijevod koji odgovara izvornom tekstu.

Ako zaprisegnuti prevoditelj u svoj prijevod uvrsti potvrdu ili je priloži prijevodu kao zaseban list, mora naznačiti način na koji je izradio prijevod i navesti prethodno navedene informacije. U prijevodu se moraju navesti i svi pečati ili druge zakonske oznake, biljezi i informacije o plaćanju koje sadržava izvornik te jasno naznačiti sve nepravilnosti ili svi nedostaci utvrđeni u tekstu koji taj akt ili ispravu dovode u pitanje.

– Ovjerene preslike:

Sljedeće se informacije moraju navesti u fotokopiji isprave ili u nju uvrstiti: izjava o sukladnosti s izvornikom, mjesto i datum izdavanja akta, ime i potpis osobe koja ovjerava presliku i službeni pečat ili neka druga oznaka za identifikaciju tijela koje ovjerava presliku, kao što je službeni pečat tijela za izdavanje.

NAPOMENA: Ovjere i prijevodi isprava koje izrađuju trgovačke i industrijske komore priznate u skladu s Uredbom sa zakonskom snagom br. 244/92 od 29. listopada 1992. te odvjetnici i pravni službenici moraju se evidentirati u određenom informacijskom sustavu kako bi bili valjani. Stoga oni, osim prethodno navedenih elemenata, moraju sadržavati i identifikacijski broj generiran iz tog informacijskog sustava. – Provedbena odluka ministra (Portaria) br. 657-B/2006 od 29. lipnja 2006.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Ovjerene preslike moraju sadržavati ime i funkciju osobe koja ovjerava presliku i datum ovjere, a tijelo za izdavanje mora otisnuti pečat preko tih informacija sadržanih u ispravi.

Potvrda o nepostojanju kaznene evidencije sadržava alfanumeričku oznaku i pristupni kod s pomoću kojih se provjerava vjerodostojnost izvornika.

Posljednji put ažurirano: 27/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici