Δημόσια έγγραφα

Φινλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) - γλώσσες που δέχεται το κράτος μέλος για τα δημόσια έγγραφα που θα υποβάλλονται στις οικείες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Φινλανδικά και σουηδικά.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ενδεικτικό κατάλογο των δημόσιων εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

Στα έγγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, αποσπάσματα του συστήματος πληροφοριών για τον πληθυσμό, αποσπάσματα πιστοποιητικών προσωπικής κατάστασης που εκδίδονται από πολιτικές ενορίες, αποσπάσματα λευκού ποινικού μητρώου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αποφάσεις δικαστηρίων.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο γ) - τη λίστα των δημόσιων εγγράφων στα οποία μπορούν να επισυνάπτονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως κατάλληλο μεταφραστικό βοήθημα

Η Φινλανδία χρησιμοποιεί όλα τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα εκτός από το παράρτημα VIII (Ικανότητα σύναψης καταχωρισμένης σχέσης συμβίωσης). Εξαιρουμένου του παραρτήματος ΧΙ (Λευκό ποινικό μητρώο), τα έγγραφα περιλαμβάνουν όλες τις ιδιαίτερες κατηγορίες κάθε χώρας.

Το τυποποιημένο έντυπο μπορεί να προσαρτάται σε αποσπάσματα του συστήματος πληροφοριών για τον πληθυσμό που αφορούν τη γέννηση, το ότι ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή, τον θάνατο, τον γάμο, την καταχωρισμένη συμβίωση, καθώς και την κατοικία και τη διαμονή. Το τυποποιημένο έντυπο μπορεί να προσαρτάται στο πιστοποιητικό ικανότητας για σύναψη γάμου ενώπιον ξένης αρχής, που εκδίδεται βάσει της φινλανδικής νομοθεσίας. Επίσης, το τυποποιημένο έντυπο μπορεί να προσαρτάται σε απόσπασμα λευκού ποινικού μητρώου.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο δ) - τον κατάλογο προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι κατάλογοι

Η Φινλανδία διαθέτει σύστημα ορκωτών μεταφραστών, για τη διαχείριση του οποίου αρμόδια είναι μια επιτροπή σε συνεργασία με τη γενική διεύθυνση εκπαίδευσης της χώρας. Η επιτροπή αυτή τηρεί μητρώο των ορκωτών μεταφραστών: http://www03.oph.fi/kaantajat/

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ε) - ενδεικτικό κατάλογο με τα είδη των αρχών που εξουσιοδοτούνται, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να καταρτίζουν επικυρωμένα αντίγραφα

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση φινλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Τα επικυρωμένα αντίγραφα εκδίδονται από συμβολαιογράφο. Οι συμβολαιογράφοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι των ληξιαρχείων. Στην επαρχία Åland, οι συμβολαιογράφοι υπάγονται στη διοικητική δομή της εν λόγω επαρχίας.

Στοιχεία επικοινωνίας με το ληξιαρχείο:

Ιστότοπος στα αγγλικά: http://www.maistraatti.fi/en/List-of-local-register-offices/

Ιστότοπος στα φινλανδικά: http://www.maistraatti.fi/fi/Kaikki-maistraatit/

Επιπροσθέτως, οι αντιπροσωπείες της Φινλανδίας στο εξωτερικό ασκούν ορισμένες αρμοδιότητες συμβολαιογράφου και εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο στ) - πληροφορίες σχετικά με τα μέσα αναγνώρισης των επικυρωμένων μεταφράσεων και των επικυρωμένων αντιγράφων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση φινλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Το επικυρωμένο αντίγραφο είναι υπογεγραμμένο από τον ορκωτό μεταφραστή. Τα στοιχεία του ορκωτού μεταφραστή είναι δυνατό να ελεγχθούν μέσω του μητρώου ορκωτών μεταφραστών που αναφέρεται ανωτέρω.

Τα επικυρωμένα αντίγραφα που εκδίδονται από συμβολαιογράφους οι οποίοι εργάζονται στα ληξιαρχεία μπορούν να ταυτοποιηθούν δεδομένου ότι φέρουν στρογγυλή σφραγίδα με έμβλημα λιονταριού στο κέντρο. Φέρουν επίσης την υπογραφή και το ονοματεπώνυμο του συμβολαιογράφου.

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) - πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των επικυρωμένων αντιγράφων

Βλ. ανωτέρω.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/09/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο