Public documents

National information and online forms concerning Regulation No. 2016/1191

In July 2016, the European Union adopted a Regulation simplifying the circulation of certain public documents between EU countries. The Regulation aims at reducing red tape and costs for citizens when they need to present a public document issued by the authorities of an EU country to the authorities of another EU country. Under the Regulation, public documents (for example, a birth certificate or a marriage notarial document) issued in an EU country must be accepted as authentic in another EU country without the need for such documents to bear an authentication stamp (the apostille). The public documents covered by the Regulation are, in particular, civil status (for example, birth, death, marriage, registered partnership, adoption), but also residence and the absence of a criminal record.

The Regulation also abolishes the obligation to, in all cases, provide certified copies and certified translations of public documents issued in another EU country. The Regulation introduces optional multilingual, standard forms that can be attached to the public documents to avoid translation requirements. The Regulation does not govern the recognition in a EU country of the content or effects of a public document issued in another EU country. The recognition of such content or effects depends on the law of the receiving country. The Regulation is applicable from 16 February 2019.

Last update: 27/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Veřejné listiny - Česká republika

Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

čeština, slovenština

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

 • rodný list,
 • oddací list,
 • úmrtní list,
 • doklad o registrovaném partnerství,
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství,
 • doslovný výpis z matriční knihy,
 • potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize,
 • potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin nebo v druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958,
 • rozhodnutí o povolení změny jména nebo příjmení,
 • potvrzení o uzavření manželství,
 • výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob,
 • osvědčení notáře o tom, že je někdo naživu
 • poskytnutí údajů z registru obyvatel fyzické osobě,
 • osvědčení o souhlasném prohlášení rodičů o otcovství k narozenému či nenarozenému dítěti,
 • potvrzení o uzavření manželství (vydané zastupitelským úřadem ČR v zahraničí),
 • soudní rozhodnutí týkající se skutečností uvedených v čl. 2 odst. 1 nařízení – například:

rozsudek o určení data narození nezletilého dítěte,

rozsudek o prohlášení člověka za mrtvého,

rozsudek o určení dne, který platí za den smrti člověka,

rozsudek, kterým se nezletilému povoluje uzavřít manželství,

rozsudek o přiznání svéprávnosti nezletilému dítěti,

rozsudek o rozvodu manželství,

rozsudek o určení otcovství,

rozsudek o určení mateřství,

rozsudek o osvojení nezletilého či rozsudek o osvojení zletilého

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

 • Rodný list (Narození)
 • Úmrtní list (Úmrtí)
 • Oddací list (Manželství)
 • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (Způsobilost k uzavření manželství)
 • Doklad o registrovaném partnerství (Registrované partnerství)
 • Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství (Způsobilost k uzavření registrovaného partnerství)
 • Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob (Neexistence záznamu v rejstříku trestů členského státu, jehož je dotyčná osoba státním příslušníkem)
 • Poskytnutí údajů z registru obyvatel fyzické osobě (Bydliště nebo místo pobytu)

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

 • Tlumočníci dle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících - seznam tlumočníků dostupný na webové stránce MSp:

Odkaz se otevře v novém okně.http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5

 • Zastupitelské úřady ČR – ověřování správnosti překladů dle § 18 odst. 3 písm. e) zákona č. 150/2017, o zahraniční službě

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) vykonávají:

 • krajské úřady,
 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
 • obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis (Seznam obecních úřadů, které provádějí vidimaci a legalizaci, je stanoven v příloze č. 1 vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů),
 • újezdní úřady,
 • držitel poštovní licence (Česká pošta),
 • Hospodářská komora České republiky,
 • notáři,
 • zastupitelské úřady (konzulární úřady) ČR v zahraničí

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

Ověřené překlady

1. Ověřený překlad tlumočníka

Na první straně písemného překladu uvádí tlumočník, z jakého jazyka byl překlad proveden, a na poslední straně připojí tlumočnickou doložku a otiskne tlumočnické razítko. S písemným překladem musí být pevně sešita přeložená listina nebo její ověřená kopie. Tlumočnická doložka může být napsána rukou, strojem, případně otiskem razítka.

Tlumočnická doložka obsahuje:

 • údaje o jmenování osoby tlumočníkem (údaje o rozhodnutí soudu, kterým tlumočníka jmenoval – místo a datum vydání, číslo jednací; údaj o jazyku, pro který byl tlumočník jmenován),
 • potvrzení o souladu překladu s textem připojené listiny,
 • informace o opravách překladu,
 • pořadové číslo, pod nímž je překlad zapsán v tlumočnickém deníku,
 • místo a datum vydání tlumočnické doložky
 • jméno, příjmení, podpis tlumočníka, otisk razítka.

Výše uvedené povinné údaje lze doplnit adresou tlumočníka a dalšími kontakty jako je telefon, mailová adresa, ID datové schránky a číslo zápisu v Komoře soudních tlumočníků ČR. Je dobré uvést i počet fyzických stran překladu.

Tlumočnická doložka se vždy uvádí v cílovém jazyce.

2. Ověření správnosti překladu veřejné listiny zastupitelským úřadem ČR

Ověřovací doložka pro ověření správnosti překladu obsahuje

 • název zastupitelského úřadu,
 • pořadové číslo, pod kterým je ověření zapsáno v ověřovací knize,
 • jazyk překládané listiny,
 • jazyk, do něhož byla listina přeložena,
 • údaj o tom, zda byl překlad pořízen zastupitelským úřadem nebo byl předložen žadatelem,
 • údaj o tom, zda jde o úplný nebo částečný překlad,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis ověřující osoby, která ověření správnosti překladu provedla,
 • otisk úředního razítka a
 • místo a datum provedení ověření správnosti překladu.

Ověřené kopie

Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) se na listině nebo na listu pevně s listinou spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka. Ověřovací doložka obsahuje:

 • označení úřadu,
 • pořadové číslo, pod kterým je vidimace zapsána v ověřovací knize,
 • údaj o tom, že vidimovaná listina se doslova shoduje s listinou, z níž byla pořízena, a zda tato listina je prvopisem; již ověřenou vidimovanou listinou; listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů; opisem nebo kopií pořízenou ze spisu; nebo stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu,
 • počet stran, z nichž se listina skládá,
 • údaj o tom, zda je vidimovaná listina opisem úplným nebo částečným nebo zda jde o kopii úplnou nebo částečnou,
 • údaj o tom, zda listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny (např. hologram),
 • datum provedení vidimace,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis ověřující osoby, která vidimaci provedla (tj. úředníka, starosty anebo místostarosty, zaměstnance zařazeného do újezdního úřadu, zaměstnance držitele poštovní licence nebo zaměstnance Hospodářské komory České republiky)

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

Vidimace se vyznačí na vidimované listině formou ověřovací doložky na každém listu nebo se listy vidimované listiny pevně spojí do svazku sešitím, které se přelepí. Přelepka se opatří otiskem úředního razítka z obou stran tak, že část otisku úředního razítka je otištěna na vidimované listině.

Není-li na vidimované listině dostatek místa pro vyznačení ověřovací doložky, vyznačí se na samostatném listu papíru pevně spojeném s vidimovanou listinou, spojení se přelepí (viz výše).

Skládá-li se vidimovaná listina z jednoho či více listů a každý jednotlivý list obsahuje pouze jednu popsanou stranu, proškrtne se nepopsaná strana listu z levého horního rohu do pravého dolního rohu a ověřovací doložka se vyznačí na straně listu, která je vidimována.

Vznikne-li v textu vidimované listiny nebo mezi ověřovací doložkou a textem uvedeným na vidimované listině nepopsané místo, ověřující osoba proškrtne takto vzniklé nepopsané místo z levého horního rohu do pravého dolního rohu.

Vzor ověřovací doložky je stanoven v příloze č. 2 k vyhlášce č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu ve znění pozdějších předpisů.

Ověřovací doložka se vyznačí na listině, která je vidimována, formou:

 • otisku razítka a ručním vypsáním výše uvedených údajů nebo
 • výtisku opatřeného pomocí výpočetní techniky, který obsahuje výše uvedené údaje; výtisk je vytištěn na samolepicím štítku, na listině nebo na samostatném listu papíru. Štítek se nalepí na vidimovanou listinu a opatří se otiskem úředního razítka tak, že část otisku úředního razítka je otištěna na tomto štítku. Výtisk ověřovací doložky na samostatném listu papíru se pevně spojí s vidimovanou listinou.
Poslední aktualizace: 07/02/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Veřejné listiny - Litva

Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

Státním jazykem Litevské republiky je litevština.

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

Ustanovení čl. 24 odst. 1 písm. b):

a) rodný list (vydaný v období od 1. ledna 1992 do 1. ledna 2017),

výpis potvrzující záznam o narození (vydaný v období od 1. ledna 2017);

b) osvědčení notáře o tom, že fyzická osoba je naživu a zdržuje se na určitém místě,

osvědčení o tom, že osoba je naživu a zdržuje se na určitém místě (vydané Radou Státního fondu sociálního pojištění);

c) úmrtní list (vydaný v období od 1. ledna 1992 do 1. ledna 2017),

výpis potvrzující záznam o úmrtí (vydaný v období od 1. ledna 2017);

d) potvrzení o změně jména, příjmení nebo státní příslušnosti (vydané v období od 4. prosince 2005 do 1. ledna 2017),

výpis potvrzující záznam, kterým se mění nebo doplňuje záznam osvědčující osobní stav (vydávaný v období od 1. ledna 2017);

e) manželství:

oddací list (vydaný v období od 1. ledna 1992 do 1. ledna 2017),

výpis potvrzující záznam o sňatku (vydaný v období od 1. ledna 2017),

způsobilost uzavřít manželství:

osvědčení o neexistenci překážky pro uzavření manželství,

konzulární potvrzení o rodinném stavu,

potvrzení o rodinném stavu;

f) doklad o rozvodu manželství (vydaný v období od 1. ledna 1992 do 1. ledna 2017),

výpis potvrzující záznam o rozvodu manželství (vydaný v období od 1. ledna 2017),

soudní rozhodnutí týkající se rozvodu nebo prohlášení manželství za neplatné,

k potvrzení rozluky se žádný doklad nevydává;

g) –

h) –

i) rodný list (vydaný v období od 1. ledna 1992 do 1. ledna 2017),

výpis potvrzující záznam o narození (vydaný v období od 1. ledna 2017),

notářsky ověřený společný návrh otce a matky dítěte na uznání otcovství,

soudní rozhodnutí o určení mateřství/otcovství,

soudní rozhodnutí ve věci popření otcovství/mateřství;

j) rodný list (vydaný v období od 1. ledna 1992 do 1. ledna 2017),

výpis potvrzující záznam o narození (vydaný v období od 1. ledna 2017),

soudní rozhodnutí o osvojení;

k) potvrzení o nahlášeném místě pobytu,

potvrzení osobních údajů z registru obyvatel;

l) cestovní pas / osobní průkaz totožnosti,

rodný list (vydaný v období od 1. ledna 1992 do 1. ledna 2017),

výpis potvrzující záznam o narození (vydaný v období od 1. ledna 2017),

rozhodnutí nebo rozsudky týkající se nabytí, pozbytí nebo znovunabytí státního občanství;

m) osvědčení obsahující informace o fyzické osobě z rejstříku podezřelých, obviněných a odsouzených osob.

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

Ustanovení čl. 24 odst. 1 písm. c)

a) výpis potvrzující záznam o narození (vydaný v období od 1. ledna 2017);

b) –

c) výpis potvrzující záznam o úmrtí (vydaný v období od 1. ledna 2017);

d) –

e) výpis potvrzující záznam o sňatku (vydaný v období od 1. ledna 2017),

osvědčení o neexistenci překážky pro uzavření manželství;

k) potvrzení o nahlášeném místě pobytu,

potvrzení osobních údajů z registru obyvatel;

m) osvědčení obsahující informace o fyzické osobě z rejstříku podezřelých, obviněných a odsouzených osob.

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

Neexistuje žádný seznam certifikovaných překladatelů.

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

– notáři,

– státní a obecní orgány (pro kopie listin, které vydaly).

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

Neexistují ověřené překlady ani žádné zvláštní požadavky na překlady nebo jejich ověřené kopie. V praxi listiny obvykle překládají překladatelské agentury nebo překladatelé, a na listině je tudíž uvedeno, že byla přeložena překladatelskou agenturou nebo překladatelem. V jednotlivých případech může být překlad osvědčen podpisem překladatele nebo může být jeho správnost ověřena notářem.

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

Pokud je listina ověřena státním nebo obecním orgánem:

kopie jím vydané listiny bude na konci opatřena ověřovací doložkou obsahující slova „věrná kopie“/„věrný výpis“ spolu s datem a funkcí, podpisem, jménem nebo iniciály a příjmením vedoucího nebo jiné oprávněné osoby, která ověřuje pravost kopie nebo výpisu.

Pokud se pravost tištěné kopie elektronické listiny ověřuje nástroji výpočetní techniky, obsahuje ověřovací doložka právnické osoby oprávněné k ověření této listiny slova „věrná kopie“, název právnické osoby oprávněné k osvědčení listiny a datum. Ověřovací doložka může být rovněž natištěna razítkem.

Ve vzoru notářského osvědčení se vyplní: datum notářského úkonu, název úřadu notáře vykonávajícího notářský úkon, jméno a příjmení notáře, číslo notářského úkonu v notářském rejstříku, notářský poplatek za notářský úkon (v případě, že notář poplatek promine, měla by být uvedena slova „poplatek prominut“), poplatek za ověření ve státních rejstřících, poplatek stáních rejstříků, poplatek za jakékoli jiné služby vykonané na žádost klienta a podpis notáře.

Záznam potvrzující pravost kopie/výpisu:

„___ _____________ 20_____

Já, _______________________________________________________________________, tímto ověřuji, že se jedná o věrnou kopii předložené listiny.

Číslo v notářském rejstříku: ________________________

Notářský poplatek: __________________________

Poplatek (poplatky) za další služby vykonané na žádost zákazníka: _________________

Podpis notáře

Poslední aktualizace: 23/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Veřejné listiny - Švédsko

Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

Švédština

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

Orientační seznam veřejných listin

 1. Narození
  Výpis z matriční knihy, narození
 2. Potvrzení, že daná osoba žije
  Osobní doklad uvádějící bydliště (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 3. Úmrtí
  Výpis z matriční knihy, úmrtí
  Daňový úřad (Skatteverket) rovněž vydává potvrzení ke kremaci a uložení do hrobu, které je nezbytné pro kremaci a uložení do hrobu. Dále existuje mezinárodní formulář povolení pro převoz zemřelých do a ze severských zemí a v rámci nich. Daňový úřad rovněž vydává úmrtní list a přehled rodinných vazeb, který se používá zejména k podávání informací o zemřelém a případně nejbližší rodině.
 4. Jméno
  Osobní doklad uvádějící jméno (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 5. Manželství
  Výpis z matriční knihy, manželství
  Oznámení o uzavření manželství
 6. Způsobilost k uzavření manželství
  Osvědčení o právní způsobilosti uzavřít manželství
  Oddací list
 7. Manželství (rodinný stav)
  Osobní doklad uvádějící rodinný stav (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 8. Registrované partnerství
  Osobní doklad uvádějící rodinný stav (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 9. Partnerství (rodinný stav)
  Osobní doklad uvádějící rodinný stav (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 10. Rodičovství
  Osobní doklad uvádějící údaje o rodičovství (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 11. Adopce
  Nepoužije se
 12. Bydliště
  Osobní doklad coby doklad o místě pobytu (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 13. Občanství
  Osobní doklad uvádějící údaje o občanství (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 14. Doklad o trestní bezúhonnosti
  Výpis z policejního rejstříku trestů, který byl vydán na základě 9 § odst. 2 zákona o rejstříku trestů (1998:620) a který má být předložen orgánu jiného státu v souvislosti s žádostí o povolení k pobytu, pracovní povolení nebo povolení k usazení se nebo v jiných případech, kdy žadatel výpis potřebuje k výkonu svých práv v dané cizí zemi.

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

Orientační seznam veřejných listin:

 1. Narození
  Výpis z matriční knihy, narození
 2. Potvrzení, že daná osoba žije
  Osobní doklad uvádějící bydliště (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 3. Úmrtí
  Výpis z matriční knihy, úmrtí
  Daňový úřad (Skatteverket) rovněž vydává potvrzení ke kremaci a uložení do hrobu, které je nezbytné pro kremaci a uložení do hrobu. Dále existuje mezinárodní formulář povolení pro převoz zemřelých do a ze severských zemí a v rámci nich. Daňový úřad rovněž vydává úmrtní list a přehled rodinných vazeb, který se používá zejména k podávání informací o zemřelém a případně nejbližší rodině.
 4. Jméno
  Osobní doklad uvádějící jméno (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 5. Manželství
  Výpis z matriční knihy, manželství
  Oznámení o uzavření manželství
 6. Způsobilost k uzavření manželství
  Osvědčení o právní způsobilosti uzavřít manželství
  Oddací list
 7. Manželství (rodinný stav)
  Osobní doklad uvádějící rodinný stav (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 8. Registrované partnerství
  Osobní doklad uvádějící rodinný stav (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 9. Partnerství (rodinný stav)
  Osobní doklad uvádějící rodinný stav (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 10. Rodičovství
  Osobní doklad uvádějící údaje o rodičovství (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 11. Adopce
  Nepoužije se
 12. Bydliště
  Osobní doklad coby doklad o místě pobytu (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 13. Občanství
  Osobní doklad uvádějící údaje o občanství (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 14. Doklad o trestní bezúhonnosti
  Výpis z policejního rejstříku trestů, který byl vydán na základě 9 § odst. 2 zákona o rejstříku trestů (1998:620) a který má být předložen orgánu jiného státu v souvislosti s žádostí o povolení k pobytu, pracovní povolení nebo povolení k usazení se nebo v jiných případech, kdy žadatel výpis potřebuje k výkonu svých práv v dané cizí zemi.

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

Osoby oprávněné k vyhotovení ověřených překladů – Odkaz se otevře v novém okně.https://www.kammarkollegiet.se/oversattare

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

Úprava stanovící orgány zmocněné k vyhotovování ověřených kopií neexistuje, a tudíž není uveden ani orientační seznam těchto orgánů. K ověřování kopií jsou zmocněni notáři, orgány však funkci notáře nevykonávají.

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

Ověřené překlady musí být opatřeny razítkem. K ověřování kopií jsou zmocněni notáři. Veřejné listiny, které byly ověřeny notářem, zpravidla uvádí jméno ověřujícího notáře a místo a datum ověření. Mohou být rovněž opatřeny razítkem. Prostřednictvím údaje o místě lze ověřit, zda je daná osoba řádně jmenována do funkce notáře. Tuto informaci lze zjistit u příslušného krajského úřadu (länsstyrelse), tedy úřadu kompetentního pro kraj, v němž daný notář vykonává svou činnost (má sídlo pro tuto činnost).

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

Veřejné listiny, které byly ověřeny notářem, zpravidla uvádí jméno ověřujícího notáře a místo a datum ověření. Mohou být rovněž opatřeny razítkem.

Poslední aktualizace: 21/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.