Veřejné listiny

Finsko

Obsah zajišťuje
Finsko

Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

Finština a švédština.

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

Veřejné listiny, které spadají do oblasti působnosti nařízení, zahrnují výpisy z registru obyvatel, potvrzení o osobním stavu vydané farním úřadem, výpisy potvrzující neexistenci záznamu v rejstříku trestů a v některých případech také rozhodnutí soudu.

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

Finsko zavedlo všechny vícejazyčné standardní formuláře kromě přílohy VIII (způsobilost ke vstupu do registrovaného partnerství). S výjimkou přílohy XI (neexistence záznamu v rejstříku trestů) obsahují všechny tyto formuláře položky specifické pro danou zemi.

K standardnímu formuláři lze připojit výpisy z registru obyvatel s podrobnými údaji o narození, žijících osobách, úmrtí, sňatcích, registrovaných partnerstvích, bydlišti a pobytu. Rovněž lze připojit osvědčení, jímž se potvrzuje, že podle finského práva je možné uzavřít manželství před zahraničním orgánem. Připojit lze také výpis o neexistenci záznamu v rejstříku trestů.

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

Ve Finsku existuje systém akreditovaných překladatelů, který spravuje zkušební komise spolupracující s finskou národní agenturou pro vzdělávání. Zkušební komise vede databázi akreditovaných překladatelů: http://www03.oph.fi/kaantajat/

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

Upozorňujeme, že výchozí finština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Ověřené kopie vyhotovují notáři. Notáři jsou úředníky rejstříkových úřadů. V provincii Ålandy působí notáři v rámci ústředního správního orgánu této provincie.

Kontaktní údaje rejstříkových úřadů:

Internetové stránky v angličtině: http://www.maistraatti.fi/en/List-of-local-register-offices/

Internetové stránky ve finštině: http://www.maistraatti.fi/fi/Kaikki-maistraatit/

Kromě toho mohou některé notářské úkony provádět finská zastoupení v zahraničí, která rovněž vydávají ověřené kopie.

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

Upozorňujeme, že výchozí finština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Ověřená kopie je opatřena podpisem akreditovaného překladatele. Akreditaci překladatele lze zkontrolovat podle výše uvedeného seznamu akreditovaných překladatelů.

Ověřené kopie vydané notáři, kteří pracují v rejstříkových úřadech, se vyznačují kulatým razítkem, v jejichž středu je znak lva. Rovněž nesou podpis a jméno notáře.

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

Viz výše.

Poslední aktualizace: 10/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.