Veřejné listiny

Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

němčina

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

Rozsudky, rozhodnutí, osvědčení a akty soudů a státních zastupitelství.

Dále ve smyslu čl. 2 odst. 1 tyto veřejné listiny:

a) rodný list, částečný výpis – narození;

c) úmrtní list, částečný výpis – úmrtí;

d) rozhodnutí o změně jména (Namensänderungsbescheid);

e) oddací list, doklad o způsobilosti k uzavření manželství, částečný výpis o existenci manželství nebo registrovaného partnerství (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe oder einer eingetragenen Partnerschaft);

f) rozhodnutí o rozvodu (Scheidungsbeschluss), rozhodnutí o zrušení manželství (Aufhebungsbeschluss der Ehe), soudní prohlášení o neplatnosti (Nichtigerklärung);

g) doklad o registrovaném partnerství (Partnerschaftsurkunde), doklad o způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství, dílčí výpis o existenci manželství nebo registrovaného partnerství;

h) rozhodnutí o zrušení registrovaného partnerství, soudní prohlášení za neplatné;

k) potvrzení o registraci (Meldebestätigung);

l) osvědčení o státní příslušnosti (Staatsbürgerschaftsnachweis);

m) výpis z rejstříku trestů (Strafregisterbescheinigung).

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

V oblasti rakouské správy mohou být k těmto veřejným listinám přiloženy vícejazyčné formuláře (podle čl. 7 odst. 1):

pro a) rodný list, částečný výpis – narození;

pro c) úmrtní list, částečný výpis – úmrtí;

pro e) oddací list, doklad o způsobilosti k uzavření manželství, částečný výpis o existenci manželství nebo registrovaného partnerství (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe oder einer eingetragenen Partnerschaft);

pro g) doklad o registrovaném partnerství (Partnerschaftsurkunde), doklad o způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství, dílčí výpis o existenci manželství nebo registrovaného partnerství;

V justiční oblasti nejsou relevantní žádné vícejazyčné formuláře.

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

Ověřené překlady mohou v Rakousku provádět osoby, které jsou registrovány v seznamu soudně certifikovaných tlumočníků. Tento (soustavně aktualizovaný) seznam soudních tlumočníků najdete na této internetové adrese:

http://sdgliste.justiz.gv.at/

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Ověřený opis (ověřená kopie) je potvrzení

od úřední osoby pověřené veřejným úřadem (např. od notáře),

okresního soudu nebo

vydávajícího orgánu (ne v každém případě a ne od každého orgánu),

že se kopie určité listiny shoduje s originálem.

Ověřené kopie smějí v Rakousku v justiční oblasti vystavovat

a) soudy (k dispozici na internetových stránkách Spolkového ministerstva ústavního pořádku, reforem, deregulace a spravedlnosti https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90e378661ef.de.html)

a

b) notáři (k dispozici na internetových stránkách rakouské notářské komory https://www.notar.at/de/)

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

vyhotovení ověřených překladů:

Podle § 190 odst. 1 spolkového zákona o nesporných soudních řízeních (Außerstreitgesetz) musí být přesná shoda překladu s originálem osvědčena soudem jmenovaným a certifikovaným tlumočníkem připojením data překladu, podpisu a pečetě tlumočníka (§ 14 a § 8 odst. 5 zákona o znalcích a tlumočnících (Sachverständigen- und Dolmetschergesetz)).

Další informace o podobě těchto doložek o ověření jsou k dispozici na internetových stránkách rakouského svazu soudních tlumočníků https://www.gerichtsdolmetscher.at/Menu/Nutzliche-Informationen/BeglaubigteUebersetzungen

vystavení ověřených kopií soudy:

Shodu předložených, pro soud – s dostupným technickým vybavením – jednoznačně čitelných

1. listin v tištěné podobě s jejich elektronickým nebo jiným opisem (kopií) nebo

2. elektronických dokumentů s jejich vytištěnou kopií

potvrzuje soud doložkou o ověření.

Tato doložka se podle žádosti připojí buď k tištěnému opisu nebo jiné kopii tištěné listiny, které byly vyhotoveny nebo pečlivě prověřeny u soudu, případně k papírovému výtisku elektronické listiny vyhotovené u soudu (ověřená tištěná kopie), nebo v závislosti na technických a personálních možnostech k elektronické kopii tištěné listiny (ověřená elektronická kopie).

V doložce o ověření musí být každopádně uvedeno

1. místo a datum ověření;

2. zda je předložená listina tištěným nebo elektronickým dokumentem, originálem, ověřenou kopií, opisem, jinou kopií nebo výtiskem;

3. zda kopie, opis nebo výtisk představuje celou listinu nebo jen její část.

Pokud následující okolnosti již nevyplývají jednoznačně z kopie, opisu nebo výtisku, je třeba ještě doplnit,

1. zda je listina opatřena podpisy, bezpečnostními prvky nebo razítky a pokud ano, jakými;

2. případně zda je listina roztržená nebo jinak podle vnější podoby nápadně pochybná;

3. případně zda v ní byla určitá místa zjevně změněna, škrtnuta, vložena nebo doplněna na okraji.

vystavení ověřených kopií notářem:

Oprávnění k ověřování shody tištěného opisu, elektronického opisu nebo papírového výtisku s listinou má notář, pokud může tuto listinu jednoznačně přečíst. K ověření shody kopie listiny, plánu, obrazu apod. vytvořené elektronickou, fotomechanickou nebo jinou cestou stačí, když byla kopie vytvořena pod dohledem notáře; pokud taková kopie nereprodukuje celou stránku, je třeba v kopii vyznačit vypuštěná místa. Totéž platí pro tištěné kopie elektronických listin.

Notář musí opis (kopii) pečlivě porovnat s listinou a shodu na tištěném opisu (kopii) nebo výtisku nebo kopii v tištěné podobě ověřit případně připojit doložku o ověření k elektronickému opisu.

Doložka o ověření musí rovněž obsahovat údaj,

1. zda je předložená listina tištěným nebo elektronickým dokumentem, originálem, ověřenou kopií, opisem (kopií) nebo výtiskem;

2. zda je opatřena podpisy, bezpečnostními prvky nebo razítky a pokud ano, jakými;

3. zda opis (kopie) nebo výtisk představuje celou listinu nebo jen její část a pokud ano, kterou;

4. případně zda je předložená listina roztržená nebo podle vnější podoby nápadně pochybná;

5. případně zda v ní byla určitá místa změněna, škrtnuta, vložena nebo doplněna na okraji. Údaje uvedené v bodech 2 a 5 se nevyžadují, pokud je kopie vytvořena fotomechanickou nebo podobnou cestou a uvedené okolnosti jsou z kopie patrné.

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

Viz písmeno f).

Poslední aktualizace: 01/04/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.