Public documents

National information and online forms concerning Regulation No. 2016/1191

In July 2016, the European Union adopted a Regulation simplifying the circulation of certain public documents between EU countries. The Regulation aims at reducing red tape and costs for citizens when they need to present a public document issued by the authorities of an EU country to the authorities of another EU country. Under the Regulation, public documents (for example, a birth certificate or a marriage notarial document) issued in an EU country must be accepted as authentic in another EU country without the need for such documents to bear an authentication stamp (the apostille). The public documents covered by the Regulation are, in particular, civil status (for example, birth, death, marriage, registered partnership, adoption), but also residence and the absence of a criminal record.

The Regulation also abolishes the obligation to, in all cases, provide certified copies and certified translations of public documents issued in another EU country. The Regulation introduces optional multilingual, standard forms that can be attached to the public documents to avoid translation requirements. The Regulation does not govern the recognition in a EU country of the content or effects of a public document issued in another EU country. The recognition of such content or effects depends on the law of the receiving country. The Regulation is applicable from 16 February 2019.

Last update: 27/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Официални документи - България

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Не се изисква превод, когато официалният документ е съставен на български език.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

 1. раждане - удостоверение за раждане, удостоверение за раждане при непълно осиновяване, препис-извлечение от акт за раждане, пълен препис от акт за раждане, заверено копие от акт за раждане;
 2. смърт - препис-извлечение от акт за смърт, пълен препис от акт за смърт, заверено копие от акт за смърт, съдебно решение;
 3. име - удостоверение за идентичност на лице с различни имена, съдебно решение;
 4. брак, включително брачна дееспособност, и семейно положение - удостоверение за сключен граждански брак, препис-извлечение от акт за сключен граждански брак, пълен препис от акт за сключен граждански брак, заверено копие от акт за сключен граждански брак, удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина, удостоверение за семейно положение, удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца;
 5. развод, законна раздяла или унищожаване на брака - съдебно решение, препис-извлечение от акт за сключен граждански брак, като в полето "Бележки" от образеца се посочва, че бракът е прекратен и датата, на която е прекратен;
 6. произход - съдебно решение, удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, удостоверение за съпруг/а и родствени връзки, Удостоверение за родените от майката деца;
 7. осиновяване - съдебно решение, удостоверение за раждане (при непълно осиновяване), препис-извлечение от акт за раждане (при непълно осиновяване), пълен препис от акт за раждане (при непълно осиновяване), заверено копие от акт за раждане (при непълно осиновяване);
 8. местоживеене и/или местопребиваване - удостоверение за постоянен адрес, удостоверение за настоящ адрес, удостоверение за промени на постоянен адрес, удостоверение за промени на настоящ адрес;
 9. гражданство - удостоверение за наличие на българско гражданство, удостоверение за получаване на българско гражданство;

10.  липса на съдебно минало – свидетелство за съдимост, удостоверяващо, че лицето не е осъждано (Образец 1 от Приложение № 2 към чл. 45, ал. 1 от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост).

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Приложение I може да бъде приложено към удостоверение за раждане, удостоверение за раждане при непълно осиновяване и препис-извлечение от акт за раждане.

Приложение III може да бъде приложено към препис-извлечение от акт за смърт.

Приложение IV може да бъде приложено към удостоверение за сключен граждански брак и препис-извлечение от акт за сключен граждански брак.

Приложение V може да бъде приложено към удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина.

Приложение VI може да бъде приложено към удостоверение за семейно положение и към Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца.

Приложение X може да бъде приложено към удостоверение за постоянен адрес и към удостоверение за настоящ адрес.

Приложение може да бъде приложено към свидетелство за съдимост, удостоверяващо, че лицето не е осъждано (Образец 1 от Приложение № 2 към чл. 45, ал. 1 от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост).

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Списъкът на физическите лица, работещи индивидуално като преводачи /или към преводачески фирми/, които извършват преводи на документи и други книжа са включени в списък, поддържан от Министерството на външните работи.

Списъкът е наличен само на български език и може да бъде намерен на следния интернет адрес:

Връзката отваря нов прозорецhttp://apostille.mfa.bg/MFAL/apostille_certificates.nsf/cert1.xsp

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Заверени копия могат да правят органите, издали оригиналния документ.

Удостоверяване верността на преписи от официални документи може да се прави от нотариус или помощник-нотариус.

Удостоверяване верността на преписи от официални документи може да се прави от лица, които не са нотариуси, но могат да изпълнява нотариални функции само доколкото това е предвидено със закон.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

При издаването на копия на актове за гражданско състояние върху копието задължително се вписват датата, на която е направено, и собствено и фамилно име на длъжностното лице по гражданското състояние, което го е направило. Длъжностното лице по гражданското състояние подписва документа и полага обикновен печат на общината.

 

За удостоверяване на верността на препис от официален документ от нотариус или помощник-нотариус му се представя оригинала на документа. Удостоверяването се извършва с надпис върху самото копие на документа с утвърден образец на щемпел съгласно Приложение № 6 към чл. 17 от Наредба № 32 от 29.01.1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори.

На . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. . . . . . . . . . .,

нотариус в район . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

рег. № . . . . . . . . . . на Нотариалната камара, удостоверявам

верността на този препис, снет от . . . . . . . . . . . . . . .

на официален (частен) документ, представен ми от . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

с местожителство гр. (с.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други

особености.

Рег. № . . . . . . . . . . . . . . . Събрана такса: . . . . . лв.

Нотариус:

Последна актуализация: 07/02/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Официални документи - Литва

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Официалният език в Република Литва е литовски език.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Член 24, параграф 1, буква б):

а) акт за раждане (издаден между 1 януари 1992 г. и 1 януари 2017 г.);

извлечение, удостоверяващо регистрацията на раждане (издадено след 1 януари 2017 г.);

б) нотариално заверена декларация, че дадено физическо лице е живо и се намира на определено място;

удостоверение, че дадено лице е живо и се намира на определено място (издадено от Съвета на националния социалноосигурителен фонд);

в) удостоверение за смърт (издадено между 1 януари 1992 г. и 1 януари 2017 г.);

извлечение, удостоверяващо регистрацията на настъпила смърт (издадено след 1 януари 2017 г.);

г) удостоверение за смяна на собствено име, фамилно име или гражданство (издадено между 4 декември 2005 г. и 1 януари 2017 г.);

извлечение, удостоверяващо акт за изменение или допълнение в регистъра за гражданско състояние (издадено след 1 януари 2017 г.);

д) брак:

удостоверение за сключен брак (издадено между 1 януари 1992 г. и 1 януари 2017 г.);

извлечение, удостоверяващо регистрацията на брак (издадено след 1 януари 2017 г.);

Брачна дееспособност:

удостоверение за липсата на пречки за сключване на брак;

удостоверение за семейно положение, издадено от консулска служба;

удостоверение за семейно положение;

е) удостоверение за развод (издадено между 1 януари 1992 г. и 1 януари 2017 г.);

извлечение, потвърждаващо регистрацията на развод (издадено след 1 януари 2017 г.);

съдебно решение за развод или унищожаване на брака;

не се издава документ за потвърждаване на раздяла;

ж) —

з) —

и) акт за раждане (издаден между 1 януари 1992 г. и 1 януари 2017 г.);

извлечение, удостоверяващо регистрацията на раждане (издадено след 1 януари 2017 г.);

нотариално заверено съвместно изявление на бащата и майката на детето за признаване на бащинството;

съдебно решение за установяване на майчинство/бащинство;

съдебно решение по оспорено бащинство/майчинство;

й) акт за раждане (издаден между 1 януари 1992 г. и 1 януари 2017 г.);

извлечение, удостоверяващо регистрацията на раждане (издадено след 1 януари 2017 г.);

съдебно решение за осиновяване;

к) удостоверение за декларирано местопребиваване;

удостоверение за лични данни от регистъра на населението;

л) паспорт/лична карта;

акт за раждане (издаден между 1 януари 1992 г. и 1 януари 2017 г.);

извлечение, удостоверяващо регистрацията на раждане (издадено след 1 януари 2017 г.);

съдебни определения или решения, отнасящи се до придобиване, изгубване или възстановяване на гражданство;

м) удостоверение за информацията за физическо лице, съдържаща се в регистъра на заподозрените, обвиняемите и осъдените лица.

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Член 24, параграф 1, буква в):

а) извлечение, удостоверяващо регистрацията на раждане (издадено след 1 януари 2017 г.);

б) —

в) извлечение, удостоверяващо регистрацията на настъпила смърт (издадено след 1 януари 2017 г.);

г) —

д) извлечение, удостоверяващо регистрацията на брак (издадено след 1 януари 2017 г.);

удостоверение за липсата на пречки за сключване на брак;

к) удостоверение за декларирано местопребиваване;

удостоверение за лични данни от регистъра на населението;

м) удостоверение за информацията за физическо лице, съдържаща се в регистъра на заподозрените, обвиняемите и осъдените лица.

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Няма списък на сертифицирани преводачи.

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

- Нотариуси;

- държавни и общински органи (за копия на документи, които са издадени от тях).

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Няма заверени преводи или специални изисквания за преводите или за техни заверени копия. На практика документите обикновено се превеждат от агенции за преводи или преводачи и съответно на документа се посочва, че е бил преведен от агенция за преводи или преводач. В отделни случаи преводът може да бъде заверен с подписа на преводача или верността на превода да бъде удостоверена от нотариус.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Когато документ се заверява от държавен или общински орган:

в края на копието на издадения от него документ се поставя заверка, която включва текста „копие, вярно с оригинала“/„извлечение, вярно с оригинала“, заедно с датата и длъжността, подписа, собственото име или инициал и фамилното име на ръководителя или на друго упълномощено лице на органа, който удостоверява автентичността на копието или извлечението.

Ако чрез ИТ инструменти се удостоверява автентичността на копие на хартиен носител на електронен документ, заверката, която юридическото лице е упълномощено да извърши, включва текста „копие, вярно с оригинала“, наименованието на юридическото лице, упълномощено да го завери, и датата. Заверката може също така да бъде поставена с щемпел.

Нотариалната заверка трябва да се извършва по образец: дата на нотариалния акт, наименование на кантората на нотариуса, който издава нотариалния акт, собствено и фамилно име на нотариуса, номер на нотариалния акт според нотариалния регистър, нотариална такса за нотариалния акт (ако има освобождаване от такса, трябва да бъде вписан текстът „освободен от такса“), таксата за проверка в държавни регистри, таксата за държавните регистри, таксата за всички други услуги, извършени по искане на клиента, и подписа на нотариуса.

Акт, потвърждаващ автентичността на копие/извлечение:

„___ _____________ 20_____ г.

Аз, _______________________________________________________________________, с настоящото удостоверявам, че настоящото е копие, вярно с оригинала на представения документ.

Нотариален регистър № ________________________

Нотариална такса: __________________________

Такса(и) за други услуги, извършени по искане на клиента: _________________

Подпис на нотариуса“

Последна актуализация: 23/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Официални документи - Швеция

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Шведски език.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Примерен списък на националните документи

 1. Раждане
  Извлечение от регистър, раждане
 2. Удостоверяване, че лицето е живо
  Документ за самоличност с информация относно местопребиваването (извлечение от регистрите за гражданска регистрация)
 3. Смърт
  Извлечение от регистър, смърт
  Шведската данъчна агенция (Skatteverket) издава също така удостоверение във връзка с кремиране или погребение, което се изисква, преди да бъде извършено кремирането или погребението. Съществува и международно разрешение за преминаване (laissez-passer) за транспортиране на тяло към или от северните държави. Данъчната агенция издава и удостоверение за смърт, придружавано от справка за роднини, което служи преди всичко за предоставянето на информация за починалото лице и най-близките му родственици.
 4. Име
  Документ за самоличност с информация за името (извлечение от регистрите за гражданска регистрация)
 5. Брак
  Извлечение от регистър, брак
  Уведомление за брак
 6. Брачна дееспособност
  Удостоверение за липсата на пречки за сключване на брак
  Удостоверение за брачна дееспособност
 7. Брак (семейно положение)
  Документ за самоличност, от който е видно семейното положение (извлечение от регистрите за гражданска регистрация)
 8. Регистрирано партньорство
  Документ за самоличност, от който е видно положението на партньорство (извлечение от регистрите за гражданска регистрация)
 9. Партньорство (положение на партньорство)
  Документ за самоличност с информация за положението на партньорство (извлечение от регистрите за гражданска регистрация)
 10. Произход
  Документ за самоличност с информация за произхода (извлечение от регистрите за гражданска регистрация)
 11. Осиновяване
 12. Местоживеене
  Документ за самоличност с информация за местоживеенето (извлечение от регистрите за гражданска регистрация)
 13. Гражданство
  Документ за самоличност с информация за гражданството (извлечение от регистрите за гражданска регистрация)
 14. Липса на съдебно минало
  Извлечение от регистъра за съдимост към полицията, издадено съгласно член 9, параграф 2 от Закона за регистъра за съдимост (1998:620) за целите на представянето пред чуждестранен орган във връзка с кандидатстване за разрешение за пребиваване, работа или установяване или в друга връзка, когато правата на кандидата в чуждата държава зависят от това извлечение.

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Примерен списък на националните документи:

 1. Раждане
  Извлечение от регистър, раждане
 2. Удостоверяване, че лицето е живо
  Документ за самоличност с информация относно местопребиваването (извлечение от регистрите за гражданска регистрация)
 3. Смърт
  Извлечение от регистър, смърт
  Шведската данъчна агенция (Skatteverket) издава също така удостоверение във връзка с кремиране или погребение, което се изисква, преди да бъде извършено кремирането или погребението. Съществува и международно разрешение за преминаване (laissez-passer) за транспортиране на тяло към или от северните държави. Данъчната агенция издава и удостоверение за смърт, придружавано от справка за роднини, което служи преди всичко за предоставянето на информация за починалото лице и най-близките му родственици.
 4. Име
  Документ за самоличност с информация за името (извлечение от регистрите за гражданска регистрация)
 5. Брак
  Извлечение от регистъра, брак
  Уведомление за брак
 6. Брачна дееспособност
  Удостоверение за липсата на пречки за сключване на брак
  Удостоверение за брачна дееспособност
 7. Брак (семейно положение)
  Документ за самоличност, от който е видно семейното положение (извлечение от регистрите за гражданска регистрация)
 8. Регистрирано партньорство
  Документ за самоличност, от който е видно положението на партньорство (извлечение от регистрите за гражданска регистрация)
 9. Партньорство (положение на партньорство)
  Документ за самоличност с информация за положението на партньорство (извлечение от регистрите за гражданска регистрация)
 10. Произход
  Документ за самоличност с информация за произхода (извлечение от регистрите за гражданска регистрация)
 11. Осиновяване
 12. Местоживеене
  Документ за самоличност с информация за местоживеенето (извлечение от регистрите за гражданска регистрация)
 13. Гражданство
  Документ за самоличност с информация за гражданството (извлечение от регистрите за гражданска регистрация)
 14. Липса на съдебно минало
  Извлечение от регистъра за съдимост към полицията, издадено в съответствие с член 9, параграф 2 от Закона за регистъра за съдимост (1998:620) за целите на представянето пред чуждестранен орган във връзка с кандидатстване за разрешение за пребиваване, работа или установяване или в друга връзка, когато правата на кандидата в чуждата държава зависят от това извлечение.

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Заклети преводачи — Връзката отваря нов прозорецhttps://www.kammarkollegiet.se/oversattare

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Няма примерен списък, тъй като не са предвидени специални правила относно правомощията на органите да издават заверени копия. Нотариусите са оправомощени да заверяват копия, но органите не са нотариуси.

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Върху заверените преводи трябва да се постави печат. Нотариусите са оправомощени да заверяват копия. Обикновено в документи, които са заверени от нотариус, се посочва името на нотариуса, извършил заверката, и мястото и датата на заверката. Тези данни може също така да бъдат нанесени с щемпел. Информацията за мястото може да се използва за проверка дали въпросното лице е надлежно назначено за нотариус. Тази информация може да бъде получена от окръжната администрация, отговаряща за окръга, в който се намира районът на действие на въпросния нотариус (регистрираната кантора).

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Обикновено в документите, заверени от нотариус, се посочват името на нотариуса, извършил заверката, и мястото и датата на заверката. Тези данни може също така да бъдат нанесени с щемпел.

Последна актуализация: 21/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.