Официални документи

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Португалски език

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Раждане:

 • извлечение от регистъра на ражданията;

Живот:

 • удостоверения за живот, изготвени от нотариуси (член 161 от Кодекса за нотариалната дейност) или от кметства;

Смърт:

 • извлечение от регистъра на смъртните случаи;

Име:

 • извлечение от регистъра на ражданията;

Брак:

 • извлечение от регистъра на ражданията, със съответната обяснителна бележка;

Брачна дееспособност:

 • удостоверение за брачна дееспособност;

Гражданско състояние:

 • извлечение от регистъра на ражданията;

Развод:

 • извлечение от регистъра на ражданията, със съответната обяснителна бележка;
 • извлечение от регистъра на браковете, със съответната обяснителна бележка;
 • удостоверение за развод по взаимно съгласие, издадено от службата по гражданско състояние;
 • удостоверение за развод, издадено от съда;

Законна раздяла:

 • извлечение от регистъра на ражданията, със съответната обяснителна бележка;
 • извлечение от регистъра на браковете, със съответната обяснителна бележка;
 • удостоверение за законна раздяла по взаимно съгласие, издадено от службата по гражданско състояние;
 • удостоверение, издадено от съда;

Унищожаване на брака:

 • извлечение от регистъра на ражданията, със съответната обяснителна бележка;
 • извлечение от регистъра на браковете, със съответната обяснителна бележка;

Произход:

 • извлечение от регистъра на ражданията;

Осиновяване:

 • извлечение от регистъра на ражданията;

Местоживеене и/или местопребиваване:

 • удостоверение за местоживеене, издадено от кметството;

Гражданство:

 • удостоверение за гражданство;

Липса на съдебно минало:

 • удостоверение, доказващо липсата на съдебно минало.

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

 • извлечение от регистъра на ражданията;
 • извлечение от регистъра на смъртните случаи;
 • извлечение от регистъра на браковете;
 • удостоверение за брачна дееспособност;
 • удостоверение, доказващо липсата на съдебно минало.

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Не се прилага.

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

 • служби по регистрация;
 • нотариуси;
 • кметства;
 • служители на пощенските станции (CTT);
 • надлежно признати търговско-промишлени палати;
 • адвокати;
 • правни консултанти.

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

— Заверени писмени преводи:

Изготвените на чужд език документи трябва да бъдат придружени от писмен превод; документът може да бъде преведен от португалски нотариус, от консулството на Португалия в държавата, в която е изготвен документът, от консулството на въпросната държава в Португалия или от подходящ писмен преводач, който трябва да положи клетва пред нотариус или да представи официална декларация, направена пред нотариус, за да потвърди, че преводът е верен с оригинала.

 • Преводите могат да бъдат извършени и от търговско-промишлените палати, признати съгласно Законодателен указ № 244/92 от 29 октомври 1992 г., и от адвокати и правни консултанти.

В превода трябва да е посочен езикът, на който е изготвен оригиналният документ, и да е включена декларация, в която се посочва, че текстът е точен превод на оригиналния текст.

Ако преводът е направен от заклет преводач, който полага удостоверението върху листа със самия превод или го прилага като отделен лист, той трябва да посочи начина, по който е извършен преводът, както и посочената по-горе информация. В превода трябва да се посочат всички включени в оригинала печати или други законоустановени маркировки, марки и информация за плащания, като също така трябва да се посочват ясно всички установени в текста нередности или недостатъци, които могат да доведат до оспорване на акта или документа.

— Заверени копия:

Във фотокопирания документ трябва да бъде включена или въведена следната информация: декларация за съответствие с оригинала, мястото и датата на изготвяне на акта, името и подписа на лицето, заверяващо копието, както и официалният печат или някаква друга маркировка, идентифицираща заверяващия орган, като например официалният печат на издаващия орган.

ЗАБЕЛЕЖКА: Удостоверения и преводи на документи, извършени от търговско-промишлените палати, признати съгласно Законодателен указ № 244/92 от 29 октомври 1992 г., или от адвокати и правни консултанти, трябва да бъдат регистрирани в ИТ система, за да бъдат валидни; следователно освен посочените по-горе елементи те трябва да съдържат и генерирания от ИТ системата идентификационен номер. — Министерска заповед за прилагане (Portaria) № 657-B/2006 от 29 юни 2006 г.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Заверените копия трябва да включват името и професията на лицето, заверяващо копието, и датата, на която то е заверено; издаващият орган трябва да положи в документа печат върху тази информация.

В удостоверението, доказващо липсата на съдебно минало, се съдържа идентификация в буквено-цифров вид и код за достъп, позволяващ да се извърши проверка на автентичността на оригинала.

Последна актуализация: 27/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт