Официални документи

Полша

Съдържание, предоставено от
Полша

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Полски език.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

1) извлечение от акта за раждане;

2) пълен препис от акта за раждане;

3) съдебно решение за определяне на съдържанието на акт за гражданско състояние;

4) удостоверение, че лицето е живо;

5) извлечение от акта за смърт;

6) пълен препис от акта за смърт;

7) съдебно решение за презумпция за смърт;

8) съдебно решение за отмяна на решение за презумпция за смърт;

9) съдебно решение за обявяване на смърт;

10) съдебно решение за отмяна на решение за обявяване на смърт;

11) решение на ръководителя на службата по гражданско състояние за промяна на собствено и фамилно име;

12) извлечение от акта за брак;

13) пълен препис от акта за брак;

14) удостоверение за гражданско състояние;

15) удостоверение за липса на пречки за сключване на брак според полското право;

16) съдебно решение, с което се разрешава на жена под осемнадесет години да сключи брак;

17) съдебно решение, с което се разрешава сключването на брак на лице с психично заболяване или умствена изостаналост или на роднини по права линия по сватовство;

18) съдебно решение за установяване на съществуването на брак;

19) съдебно решение за установяване на липсата на брак;

20) съдебно решение за развод;

21) съдебно решение за законна раздяла;

22) съдебно решение за прекратяване на законна раздяла;

23) съдебно решение за унищожаване на брака;

24) съдебно решение за осиновяване;

25) съдебно решение за прекратяване на осиновяване;

26) съдебно решение за установяване на бащинство;

27) съдебно решение за установяване на майчинство;

28) съдебно решение за оспорване на бащинство;

29) съдебно решение за оспорване на майчинство;

30) съдебно решение за установяване на недействителността на припознаване на дете;

31) съдебно решение за отмяна на припознаването на дете;

32) удостоверение за регистрация по постоянно местопребиваване;

33) удостоверение за регистрация по временно местопребиваване;

34) удостоверение за пребиваване на определено място;

35) решение за признаване на полско гражданство;

36) решение за възстановяване на полско гражданство;

37) решение за потвърждаване на полско гражданство;

38) решение за признаване на репатриране;

39) удостоверение за липса на съдебно минало според националния регистър за съдимост, издадено по искане на това лице;

40) удостоверение, издавано от общинските органи, на полски граждани, пребиваващи в други държави — членки на Европейския съюз, които са изразили желание да упражнят правото си да гласуват или да бъдат кандидати в избори за Европейски парламент или в общински избори в държавата членка на местопребиваване при условията, установени в Директива 93/109/ЕО на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани (ОВ L 329, 30.12.1993 г., стр. 34) и Директива 94/80/ЕО на Съвета от 19 декември 1994 г. за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в общински избори от гражданите на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани (ОВ L 368, 31.12.1994 г., стр. 38).

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

1) извлечение от акта за раждане;

2) извлечение от акта за брак;

3) извлечение от акта за смърт;

4) удостоверение за гражданско състояние;

5) удостоверение за липса на пречки за сключване на брак според полското право;

6) удостоверение за регистрация по постоянно местопребиваване;

7) удостоверение за регистрация по временно местопребиваване;

8) удостоверение за пребиваване на определено място;

9) удостоверение, че лицето е живо;

10) удостоверение за липса на съдебно минало според националния регистър за съдимост, издадено по искане на това лице.

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

В Полша лицата, които са оправомощени да извършват заверени преводи, са заклетите преводачи, включени в списъка на заклетите преводачи на Министерството на правосъдието. Списъкът е публикуван в Бюлетина за публична информация (Biuletyn Informacji Publicznej): https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html).

Това е предвидено в разпоредбите на Закона от 25 ноември 2004 г. относно професията на заклет преводач (Сборник със закони (Dziennik Ustaw) от 2017 г., точка 1505).

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

В Република Полша нотариусите са органите, оправомощени да заверяват съответствието на пълни преписи, извлечения и неофициални преписи с документи, които са им представени. Това е предвидено в Закона за нотариалната дейност от 14 февруари 1991 г. (Сборник със закони от 2017 г., точка 2291 и 2018 г., точки 398, 723 и 1496).

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

а) Характеристики на заверените преводи: върху документа, съдържащ превода, се поставя щемпела на заклетия преводач със собственото и фамилното име в рамката на щемпела, а в средата на щемпела се посочва езикът на който преводачът е оправомощен да превежда, както и номерът на преводача в списъка на заклетите преводачи. Върху всички заверени преводи се посочва така също номерът, под който са вписани в дневника на заклетия преводач. Освен това заклетият преводач посочва също така дали даденият заверен превод е направен от оригинален документ, от превод или от копие и дали този превод или копие е бил/о заверен/о и от кого.

б) Характеристики на заверено копие, вярно с оригинала: нотариалната заверка за съответствието на копието с документа, който е представен на нотариуса, е под формата на текст, който се поставя върху документа с щемпел или отпечатан надпис или се оформя на отделен лист. Ако текстът на заверката е приложен на отделен лист, въпросният лист трябва да бъде здраво закрепен за документа: той трябва да бъде закрепен към гърба на документа, а не да го предшества, а върху мястото, на което са съединени листовете, трябва да се постави официалният печат на нотариуса. Текстът може да се постави и върху същия лист, върху който е направено копието на документа, което се заверява, при условие че съдържанието на текста е отделено по недвусмислен начин от съдържанието на документа. Ако документът, който е предмет на заверка, има специални характеристики (напр. допълнения, поправки, повреди), в текста на заверката нотариусът включва съответната забележка. Винаги в текста на заверката се посочват датата и място на заверката, указва се кантората на нотариуса и се поставят печатът и подписът на нотариуса, а при поискване се посочва и часът на нотариалния акт.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Характеристики на заверено копие, вярно с оригинала: нотариалната заверка за съответствието на копието с документа, който е представен на нотариуса, е под формата на текст, който се поставя върху документа с щемпел или отпечатан надпис или се оформя на отделен лист. Ако текстът на заверката е приложен на отделен лист, въпросният лист трябва да бъде здраво закрепен за документа: той трябва да бъде скрепен към гърба на документа, а не да го предшества, а върху мястото, на което са съединени листовете, трябва да се постави официалният печат на нотариуса. Текстът може да се постави и върху същия лист, върху който е направено копието на документа, което се заверява, при условие че съдържанието на текста е отделено по недвусмислен начин от съдържанието на документа. Ако документът, който е предмет на заверка, има специални характеристики (напр. допълнения, поправки, повреди), в текста на заверката нотариусът включва съответната забележка. Винаги в текста на заверката се посочват датата и място на заверката, указва се кантората на нотариуса и се поставят печатът и подписът на нотариуса, а при поискване се посочва и часът на нотариалния акт.

Последна актуализация: 10/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт