Официални документи

Холандия

Съдържание, предоставено от
Холандия

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Приемат се документи само на нидерландски език.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Всички официални документи, посочени в член 2, параграф 1 от Регламента, с изключение на документите, свързани с дееспособността за сключване на регистрирано партньорство и с положението на лице с регистрирано партньорство (точка ж), втора част), както и на документите за липса на съдебно минало (точка м), тъй като Нидерландия не използва такива документи. Примери за официални документи, обхванати от Регламента, са актовете за:

а) раждане;

б) удостоверяване, че лицето е живо;

в) смърт;

г) име;

д) брак, включително брачна дееспособност, и семейно положение;

е) развод, законна раздяла или унищожаване на брака;

ж) регистрирано партньорство;

з) прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или унищожаване на регистрираното партньорство;

и) произход;

й) осиновяване;

к) местоживеене и/или местопребиваване;

л) гражданство.

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Документите за раждане, удостоверяване, че лицето е живо, смърт, брак, брачна дееспособност, семейно положение, регистрирано партньорство и местоживеене и/или местопребиваване.

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Пълен списък на заклетите устни и писмени преводачи може да бъде намерен в Регистъра на заклетите устни и писмени преводачи.

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

— Общините — за официалните документи, които са оправомощени да издават.

— Консулските служби — за официалните документи, които са оправомощени да издават.

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

В копията с обикновена заверка се посочва, че съдържащата се в тях информация е взета от оригиналния документ или от база данни. Върху тях се полага подписа на длъжностното лице, компетентно да издаде документа, и се посочват мястото и датата на издаването му. Обикновено върху копието се поставя и официален печат.

В заверените копия на оригиналите се посочва, че документът съответства на оригинала. Върху тях се полага подписа на длъжностното лице, компетентно да издаде документа, и се посочват мястото и датата на издаването му.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

В заверените копия на оригиналите се посочва, че документът съответства на оригинала. Върху тях се полага подписа на длъжностното лице, компетентно да издаде документа, и се посочват мястото и датата на издаването му.

Последна актуализация: 17/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.