Mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Grekland

Familjerätt – Mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap


*obligatoriskt

Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2

Den domstol som på berörd parts begäran är behörig att avge en verkställbarhetsförklaring avseende ett beslut om makars förmögenhetsförhållanden och de förmögenhetsrättsliga verkningarna av registrerade partnerskap i enlighet med artikel 44.1 i de aktuella förordningarna är förstainstansdomstolen med en domare (Μονομελές Πρωτοδικείo) i tvistemål (artikel 740 ff. i civilprocesslagen).

Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50

Behörig domstol för ansökningar om ändring av beslut med anledning av ansökan om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 49.2 i de aktuella förordningarna är appellationsdomstolen (Εφετείο). Enligt kassationsdomstolens rättspraxis sker detta i form av en ansökan/ett överklagande som prövas av appellationsdomstolen som första och sista instans, vilket är ett undantag från regeln i artikel 12.2 i civilprocesslagen.

Talan mot ett avgörande från appellationsdomstolen enligt artikel 50 i de aktuella förordningarna, i den mening som avses i led b, får föras genom att väcka kassationstalan.

Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 19/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats